Blogy (Fwd: moje obľúbené neoriginály:))

« Назад

Chodníky pokoja

Chodníky pokoja

(Blessed are the peacemakers)

chodníky pokoja

"Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God." (Matthew 5:9)

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.

integrita/celistvosť

"Integrity is one of several paths.  It distinguishes itself from the others because it is the right path and the only one upon which you will never get lost." (M.H. McKee)

Integrita (celistvosť) je jedným z niekoľkých chodníkov. Od ostatných sa odlišuje, lebo je to správna cesta a je jediná, na ktorej sa nikdy nestratíte.

radosť

"If the sight of the blue skies fills you with joy, if the simple things of nature have a message that you understand, rejoice, for your soul is alive." (Eleonora Duse)

Ak ťa pohľad na modrú oblohu napĺňa radosťou, ak jednoduché veci v prírode majú pre teba odkaz, ktorému rozumieš, teš sa, pretože tvoja duša je nažive.

láskavosť

"Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see." (Mark Twain)

Láskavosť je rečou, ktorú hluchí počujú a slepí vidia.

viera

"Faith is the strength by which a shattered world shall emerge into the light." (Helen Keller)

Viera je sila, prostredníctvom ktorej sa zlomený svet dostane na svetlo.

odvaha

"This is courage… to bear unflinchingly what heaven sends." (Euripedes) 

Toto je odvaha... znášať bezvýhradne, čo nebesá zosielajú.

nádej

"Hope is faith holding out its hand in the dark." (George Iles) 

Nádej je viera držiaceho sa za ruku v temnote. 

láska (charity)

"We must not only give what we have; we must also give what we are." (Desire-Joseph Mercier) 

Musím dať nie len to čo máme, musíme dať tiež točím sme.

láska (love)

"I have found the paradox that if I love until it hurts, then there is no hurt, but only more love."  (Blessed Mother Teresa) 

Prišla som na paradox, že ak milujeme tak až to bolí, potom bolesť zmizne a ostane už len láska.

trpezlivosť

"Never think that God's delays are God's denials.  Hold on, Hold fast, Hold out. Patience is genius." (Comte Georges Louis Leclerc de Buffon) 

Nikdy si nemysli, že Božie meškania sú  Božie odmietnutia. Počkaj, vydrž, nezúfaj. Trpezlivosť je výnimočný dar.

určenie (determination)

"The great thing in this world is not so much where we are, but in what direction we are moving." (Oliver Wendell Holmes) 

Veľkou vecou na svete nie je to, kde sme, ale to ktorým smerom sa pohybujeme.

vďačnosť

"A single grateful thought raised to heaven is the most perfect prayer." (Gotthold Ephraim Lessing) 

Jednoduchá myšlienka vďačnosti  vznesená k nebesiam je najdokonalejšou modlitbou.

pokora

"Pride is concerned with who is right.  Humility is concerned with what is right." (Ezra Taft Benson) 

Pýcha sa týka toho, kto má pravdu. Pokora sa týka toho, čo je pravda

odpustenie

"Forgiveness is the answer to the child's dream of a miracle by which what is broken is made whole again, what is soiled is again made clean." (Dag Hammarskjold)

Odpustenie je odpoveďou na detský sen o zázraku, ktorým sa to čo je rozbité zas stane celým a čo je znečistené sa zas stane čistým.

pokoj

"We must come to see that peace is not merely a distant goal we seek, but it is a means by which we arrive at that goal.  We must pursue peaceful ends through peaceful means." (Martin Luther King, Jr.)

Musíme pochopiť, že mier nie je len vzdialený cieľ, ktorý hľadáme, ale že je to prostriedok ktorým sa vraciame k tomuto cieľu. Musíme dosiahnuť mierové ciele mierovými prostriedkami.

 

(preklad: Mária Čačková, foto: S. Františka, OSF)

Комментарии