« Назад

Môže nás cvičenie jogy priviesť bližšie k Bohu ?

Nie ! Istý človek, ktorého joga uviedla až do stavu vážneho démonického zotročenia, povedal: ,,Som presvedčený, že joga je satanistická, a to každá joga. Ten,kto ju  praktizuje, otvára sa démonickému pôsobeniu".  Kardinál Joseph Ratzinger zdôraznil, že ,,charakteristickou črtou tohto druhu mystiky /jogína/ je skúsenosť  identity: Mystik sa topí v oceáne ,,totálnej jednoty..." Na poslednom stupni tejto skúsenosti mystik nepovie Bohu: ,,Som tvoj" ale jeho slová budú znieť: ,,Ja som ty". A toto je najhorší druh modloslužby, ktorú satan ponúkol hneď na počiatku: ,,Budete ako Boh" (Gn 3, 5). Pozoruhodné je tiež to, že biblický text na tomto mieste stotožňuje satana s hadom.

Páter Verlinde často varuje  pred jogou: ,,Dôsledky západnej a východnej mystiky sú celkom opačné. Nie sú to len rôzne cesty vedúce na ten istý vrchol. Takto sa dosahujú celkom opačné vrcholy: vrchol pokory a vrchol pýchy ! Jedni prichádzajú k Pravde, a druhí k ilúzii".  Vrcholom pýchy je totálny egoizmus, čiže peklo. Vrcholom pokory je zas totálna l áska, čiže nebo.

 

Pavol: Cvičenie ma ničilo.  /svedectvo/

Existuje veľa svedectiev ľudí, ktorí zakúsili ničivé dôsledky jogy. Uvádzame jedno z nich: ,,Spomínam si na prázdniny, počas ktorých som sa vybral na kurz individuálneho cvičenia jogy. Po cvičeniach som sa cítil psychicky zmasakrovaný a prichádzali mi na um negatívne sebadeštruktívne myšlienky, ktorých som sa nedokázal zbaviť. Lekári to nazývajú úzkostná neuróza, ktorú charakterizujú obsesívne myšlienky... Prestal som sa modliť,bol som presvedčený, že som sebestačný a že svoje problémy zvládnem sám, ak si prebudím vnútornú silu... Joga ma viedla k vnútornému zmätku. Zanechal som to, čo som mal kedysi rád a čo mi prinášalo radosť. Nakoniec som sa ocitol v totálnej samote. Bol som zrazu individualista a egoista maximálne zameraný na svoje telo a na svoju myseľ, ktorú som považoval za nástroj, ktorý môže ovplyvňovať moje telo a moje nálady. Čoraz hlbšie som sa ponáral do hinduizmu. Ako kresťana ma to ničilo a zbavovalo vlastnej  prirodzenosti. Zmena stravovacích návykov a zameranie na zdravú výživu ma doviedlo k totálnemu oslabeniu organizmu a k veľkej strate telesnej hmotnosti. Pochopil som, že som zotročený. Nemohol  som robiť to, čo som chcel, a to ani v prípade základnej ľudskej potreby, akou je prijímanie potravy. Zistil som, že som stratil možnosť slobodne sa  rozhodovať. Raz po cvičení som upadol do bezvedomia. Začal som mať fyzické, neurologické ťažkosti. Lekárske vyšetrenia nenasvedčovali chorobe, ale ja som sa cítil čoraz horšie... Joga je filozofický systém a jej praktizovanie sa spája s prijatím hinduistického učenia. Dnes už viem to,čo mi na kurze jogy nepovedali: Mantry, ktoré sa pri joge opakujú, môžu obsahovať mená hinduistických božstiev alebo démonov v sanskrite... Joga nie je telesné cvičenie. Je to spiritualita, ktorá ma priviedla k veľkému fyzickému aj duchovnému utrpeniu. V jej dôsledku som sa vzdialil od svojich známych a stratil som zájujem o to, čo mi prv prinášalo radosť".

V joge niet miesta pre Boha

Joga je súbor cvičení, ktoré vychádajú z náboženského svetonázoru, v ktorom niet miesta pre osobu Boha. Cieľom týchto cvičení je aktivovať okultnú energiu (ktorá sa nie náhodou stotožňuje s hadom) a stratiť vlastné osobné ja, čo môže viest až k démonickému zotročeniu. Musíme si uvedomiť, že spasiť sa nemôžeme sami. Spása je dar. Boh túži po našom šťastí a miluje nás natoľko, že ,,dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby al večný život." /Jn 3, 16/ Preto je každý pokus dosiahnuť spásu vlastnými silami prejavom odmietnutia daru Božieho milosrdenstva a otvára nás pôsobeniu zlých duchov. Vďaka Kristovej obete sa môžeme skutočne spojiť s Bohom a prijať Ducha Svätého: ,,A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe ? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele" /1 Kor 6,19-2O/. Aktivovaním okultných energií rozhodne neoslavujeme Boha.

Čo  robiť ?

Ako sa teda môžeme stretnúť s Bohom ? Ako sa môžeme vnútorne stíšiť a získať odstup od každodenných problémov ? Svätý Ján Pavol II. nás povzbudzuje, aby sme často prijímali Krista v Eucharistii a adorovalli ho v Najsvätejšej sviatosti: ,,Je krásne, keď môžeme spočinúť na Ježišovej hrudi ako milovaný učeník a nechať sa preniknúť nekonečnou láskou jeho srdca. " Blahoslavená  Matka Tereza z Kalkaty zas zdôrazňuje:  Svoj život musíme budovať na Eucharistii a hľadieť na toho, ktorý je svetlo. Nech vaše srdcia zotrvávajú pri jeho Božskom Srdci. Proste ho o milosť, aby ste ho poznali,  o lásku, aby ste ho milovali, o odvahu, aby ste mu slúžili. Hľadajte ho s nadšením. Panna Mária, príčina našej radosti, vám pomôže zistiť, že nikde inde na svete vás neprijmú lepšie a nebudú vás milovať viac než Ježiš, ktorý žije a je skutočne prítomný v Najsvätejšej sviatosti. On je tuosobne prítomný a čaká na vás.

Nezabúdajme teda, že najlepší spôsob stretnutia s Bohom, jediným Prameňom našej radosti a pokoja, je Eucharistia. Prijímajme ju čo najčastejšie, a keď sa nemáme dobre a potrebujeme sa ,,stíšiť", choďme pred Najsvätejšiu sviatosť. Odovzdajme Ježišovi všetky svoje problémy, zranenia a všetku svoju bolesť. Dovoľme mu, aby nás uzdravoval, premieňal, oslobodzoval z egoizmu a učil nás milovať.

( Prameň: Gregor Fels ,,Nebezpečná joga")

 

 

 

 

 

 

Комментарии