Blog

« Назад

Kresťanská apologetika

Kresťanská apologetika

Nedávno som čítal pasáž jednej knihy o kresťanskej apologetike. Autor Doug Powell pisal o prorokoch a o proroctvách v Biblii, ktoré sa splnili. Súhlasím s prístupom Jonathana Dodsona, ktorý napísal vo svojej knihe "Vstal?" ("Raised?"), "doubt well", čo v preklade znamená, pochybuj správne. Mali by sme sa ponoriť do apologetiky a rozmýšlať o našej viere a nie len slepo veriť. Preto pokladám za dôležité sa s vami zdielať o niektorých faktoch, ktoré Powell vypísal.

Príklady proroctiev splnených zo Starej zmluvy 

Mesto Týrus (Ezechiel 26:3-14,21)

Ezechiel začal pôsobiť v roku 593 pred Kristom, krátko po Babylonskom obsadzovaní, a pokračoval minimálne do roku 571 pred Kristom. Kedy Ezechiel podal toto proroctvo nám nie je známe, skeptici tvrdia, že napísal len udalosti, ktoré sa už stali predtým a pripísal si slávu. Ale niektoré proroctvá, sa stali aj po jeho smrti. 

Týrus existoval v dvoch častiach, na pobreži, čo je dnešný Libanon, a na ostrove, približne kilometer od pobrežia. V roku 585 p.n.l., Nebukadnesar (alebo inakšie Nebukadnezar), kráľ Babylonu, obsadzoval región. Mestá ako Jeruzalem alebo Sidon padli skoršie ale Týrus odolával útokom Nebukadnesara. Tak dlho odolávali útokom, že až po trinástich rokoch, v roku 572 p.n.l., sa vojakom podarilo obsadiť Týrus, ktorý bol na pobreží. Teda časť Týru, ktorá sa nachádzala na pobreží. Nanešťastie sa všetky poklady nachádzali na ostrove. Pád vnútrozemského Týra splnilo proroctvo udané v 7. a 8. verši.

V roku 332 p.n.l., dlho po Ezekielovej smrti, sa Alexander Veĺký ujal obsadenia časti Týra, ktorý sa nachádzal na ostrove. Keďže obsadzoval ostrov, použil odpad, aby postavil cestu 200 stôp širokú, ktorá viedla na ostrov. Tento plán naplnil proroctvo udané vo 4. a 12. verši. Odpad, ktorý sa vyčistil pri cesta sa dodnes používa ako priestor kde sa sušia siete, čo spĺňa proroctvo v prvej polovici 14. verša. Po Alexandrovej úspešnej misii, obsadenia Týra, Antigonus ostrov prebral v roku 314 n.l. a neskôr ho Moslimovia obsadili v roku 1291n.l. Úspech obsaditeľov spĺňa proroctvo v prvej polovici 14. verša. Josh McDowell povedal, že fráza "aby ťa už nebolo (21. verš)" naznačuje, že aj keď sa ľudia budú snažiť obnoviť Týrus, nikdy nebude vlastniť predošlé bohatstvo, ktoré mu patrilo.  

Matematik a astronóm, Peter Stoner, vypočítal pravdepodobnosť splnenia všetkých týchto proroctiev. 1 zo 75 000 000.  Treba poznamenať, že pripisovanie do Starej Zmluvy bolo zakázané už 100 rokov pred vpádom Alexandra Veľkého, čo znamenalo, že editácia nespadala do úvahy. 

Kráľovstvo Edomu (Jeremiáš 49:17-18)

V čase Jeremiášovho pôsobenia (627-587,586 p.n.l.) bolo kráľovstvu Edomu, dlho ustanovené kráľovstvo, južne od Mŕtveho mora. Petra, jeho hlavné mesto bolo obklopené vrchmi, čo spôsobilo, že jediný vstup bol 500 stôp vysoká úzká štrbina. Je známa svojimi budovami, niektoré sa nachádzali uprostred bralov. 

Moslimovia obsadili toto územie, čo spĺňalo proroctvo 18. verša v roku 636 n.l. Ale mesto už upadlo vďaka Rímskej okupitácii a zničujúcemu zemetraseniu v roku 363, n.l. Križiacia neskôr v roku 1200 n.l. postavili hrad pri meste Petra a našli, že to bolo opustené mesto. Mesto nie je obývané ani do dnešného dňa, čo spĺňa proroctvo 17. verša a poslednej časti 18. verša. 

Jeremiáš však nebol jediný prorok, ktorý prorokoval o Edome, Ezekiel tiež prorokoval o jeho opustenosti, taktiež poznamenal, že Izrael obsadí Edom, čo sa aj stalo. 

Proroctvá o Alexandrovi Veľkom (Daniel 11:2-4) alebo historické fakty o Šalamúnovi, kráľovi Xerxesovi alebo o spisoch nájdených pri Mŕtvom mori  (okolo 270 jaskýň preskúmaných, kde sa vyše 40 000 fragmentov našlo s 500 rôznymi druhmi spisov, vśetky knihy Starej Zmluvy sa tu našli okrem knihy Ester. Sú datované od 3. storočia p.n.l. až po 1. storočie n.l.). Okrem toho máme aj archeologické poznatky ako napríklad "The Taylor Prism" (dosvedčuje pravdivosť 2. Kráľov 18-19 alebo 2. knihe Kroník 32), "The Cyrus Cylinder" , The Black Obelisk of Shalmaneser" (nájdené v biblickom meste "Calah", teraz sa nachádza v Britskom múzeum.), "The Gilgamesh Epic" (poznamenané nebiblické záznamy o potope, ktorá je spomínaná v Genesis 7-8), "The Moabite Stone" (Spomína meno "Yahweh" , nájdené v roku 1868 n.l.), "The Ten Dan Stele" a mnoho iných nájdených archeologických faktov. 

Proroctvá o príchode Krista 

Ak sú tieto proroctvá pravdivé (o Ježišovi), dosvedčuje nám to, že náš Boh je osobný, dobrotivý, všemocný Boh, ktorý sa necháva poznať . Ak sú tieto proroctvá pravdivé tak by sme mali brať učenie tohto človeka celkom vážne. 

Ale o koľkých proroctvách sa tu rozprávame? O štyroch, troch? Powell udáva, že podľa niektorých kalkulácií sa udáva okolo 300 až 400  proroctiev o Ježišovi v Starej Zmluve. Ale niektorí tvrdia, že to je príliš veľké číslo, tvrdia, že proroctiev o Ježišovi je približne 100. "Holman Illustrated Bible Dictionary" tvrdí, že ich je presne 121. Josh McDowell, urobil skvelé štúdium väčších proroctiev (viac známych) a tvrdí, že ich je 61. V McDowellovom liste je skupina proroctiev, ktoré sa týkajú genealógii Spasiteľa. Ak by sme mali zvážiť len tento rodopis, tak zistíme aký úzky je náš výber pre Spasiteľa. Spasiteľ mal pochádzať zo semena Abraháma, syna Izáka, syna Jákoba, z kmeňa Júdu, z rodokmeňu Jesseho, z domu Dávidovho. 

Ak by sme mali ísť do detailov vidíme, že sa to týka mužského potomka, čo znamená, že polovica ľudí, ktorí kedy žili v Izraeli je vylúčených z výberu (ženské pohlavie). Abrahám mal dvoch synov, jeden z nich bol Izák. Takže ďalšia polovica mužov, ktorá kedy žila v Izraeli je vylúčených. Izák mal dvoch synov, z ktorých jeden bol Jákob, ďalšia polovica vylúćená. Jákob mal dvanástich synov, jeden z nich sa volal Júda. Čo znamená, že musíme eliminovať 11 z 12 z nášho výberu. Júda mal 5 synov, čo eliminuje 4 z 5, Jesse bol otcom 8 synom, z ktorých jeden bol Dávid. čo eliminuje ďalších 7 z 8. Je zjavné, že oblasť kandidátov pre spasiteľa je veľmi malý a konkrétny.

Ale proroctiev je viac, čo sa týka spasiteľa. V jeho knihe "Science Speaks" (Veda hovorí), Peter Stoner zobral len osem z týchto proroctiev a vypočítal pravdepodobnosť ich splenenia.

1. Mesiáš sa narodí v Betleheme (Micheáš 5:2).

2. Mesiáš bude predídený poslom , ktorý mu pripraví cestu  (Malachiáš 3:1).

3. Mesiáš bude zradený priateľom (Zachariáš 13:6).

4. Mesiáš príde do Jeruzalema na osliatku (Zachariáš 9:9).

5. Mesiáš bude zradený za 30 strieborných (Zachariáš 11:2).

6. Mesiášov zradca sa bude snažiť vrátiť týchto 30 strieborných. Zradca ich potom hodí na zem chrámu (zachariáš 11:13).

7. Mesiáš si ani len neotvoril ústa, aby sa obhájil (Izaiáš 53:7).

8. Mesiášove ruky mali byť prebodnuté (Žalmy 22:16).

Viacero odborníkov tvrdí, že Zachariáš 13:6 pravdepodobne nespadá pod proroctvo Mesiáša, tak Doug Powell odpočítal Stonerove výpočty, aby pravdepodobnosť znižil. Čísla, ktoré Stoner vypočital, počítal s okolo 600 študentmi a v priebehu desiatich rokov. Vypočítal, že pravdepobobnosť, aby niekto spĺňal týchto 8 proroctiev je šanca 1 ku 100 000 000 000 000 000. Pravdepodobnosť sa však zniži ak nezarátame Zachariáša 13:6 čo je pravdepodobnosť 1 ku 1000. Ak to odpočítame, pravdepodobnosť je ešte stále veľmi vysoká. 

Powell udáva príklad, že ak zobereme 100 000 000 000 000 000 strieborných dolárov a položíme ich na povrch Texasu, pokryli by sme celý povrch Texasu vo výške 0,60 m. Predstavte si, źe zoberete jedného muža, zviažete mu oči a poviete mu, aby našiel jednu, špecifickú mincu z toho množstva a presne tú, ktorú potrebujete. Pravdepodobnosť je extrémne malá a podľa Novej Zmluvy je každé proroctvo splnené. 

1. Mesiáš bol narodený v Betleheme (Mt. 2:1; Lk 2:15; Jn 7:24)

2. Mesiáš bol predídený poslom, Jánom krstiteľom (Mt. 3:1-13; Mk 1:1-11; Lk 3:1-22; Jn 1:6-36)

3. Viacero odborníkov toto nezapočítáva ako proroctvo 

4. Mesiáš prišiel do Jeruzalema na osliatku (Mt. 21:1-11; Mk 11:1-10; Lk 19:28-38; Jn 12:14-16)

5. Mesiáš bol zradený za 30 strieborných (Mt. 26:15)

6. Mesiášov zradca vrátil 30 strieborných, hodil ich na podlahu chrámu (Mt 27:3-5).

7. Mesiáš si ani len neotvoril ústa, aby sa obhájil (Mt 26:57-27:22; Mk 14:55-15:15; Lk 22:54-23:24; Jn 18:13-19:16).

8. Mesiášove ruky boli prebodnuté (Mt. 27:35; Mk 15:25; LK 23:33; Jn 19:18).

 

Stoner potom vypoćítal pravdepodobnosť splnenia všetkých 48 proroctiev, čo je šanca 1 ku 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 000 000 000 000 000 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 alebo inakšie 10 na 157. číslo je veľké. Ale pravda je taká, že proroctiev je 61, čo znamená, źe číslo a pravdepodobnosť je ešte väčšia. 

Máme dostatočne dobrý dôvod na to, aby sme brali Bibliu ako autoritatívnu a presnú a skutočnú. Máme dosť dôkazov, že sa objavil Spasiteľ, ktorý sa volal Ježiš Kristus. -Doug Powell 

Предыдущий
Комментарии
sign-in-to-add-comment
Apologetika je podla mna nieco trochu ine.. nie taketo vypocty.. NAzval by som to "intelektualisticky apologetika alebo tak nejak. Pripada mi to velmi zvlastne. Apologetika je obrana pravd viery v diskusii s neveriacimi alebo s ludmi inych vyznani. Slovo „apology“ pochádza z gréckeho slova, čo znamená „zastávať sa, brániť“. Kresťanská apologetika je veda, ktorá sa zastáva kresťanskej viery. Existuje mnoho skeptikov, ktorí spochybňujú Božiu existenciu a/alebo Boha z Biblie. Existuje mnoho kritikov, ktorí útočia na inšpirovanosť a neomylnosť Biblie. Existuje mnoho falošných učiteľov, ktorí propagujú falošné učenie a popierajú kľúčové pravdy kresťanskej viery.
Отправлено в 28.03.13 6:54.
tym som nechcel povedat, ze je to zly blog.. len ze ma trochu zvlastnu argumentaciu emoticon
Отправлено в 28.03.13 6:55.
Pravdaže. Ďakujem za komentár. Rozumiem kde s tym speješ. Myslím si, že pod apologetiku spadajú fakisto ako aj výpočty (predsa len je to obrana viery) tak aj spisy alebo proroctvá udané v Biblii. Vidíme, že sú to krásne argumenty, ktoré je potrebné vedieť na to, aby človek vedel obhájiť svoju vieru. A mnoho ateistom to nakoniec veľmi pomôže, si myslím, vidieť, že Biblia je naozaj Bohom inšpirovaná ako sa píše v 2. liste Timotejovom 3:16. Myslím, že to je apologetika, už len preto lebo sa týmito témami zaoberajú alebo zaoberali ľudia ako su Doug Powell alebo Josh McDowell, ktorí sa celý život po svojom obrátení sústredil na apologetiku.
Отправлено в 28.03.13 9:30 в ответ на Štefan Hrbček.