Дневники

« Назад

Kto je Ježiš II.

Kto je Ježiš II.

Aké je moje nadšenie pre Ježiša? Kým je pre mňa Ježiš? Poznám Ježiša? Poznáš Ježiša? Žijeme nadšenie pre Ježiša?

Priznám sa, neuvažovala som o tejto téme z vlastného podnetu. Priviedli ma k nemu zamyslenia zo spomínanej Konferencie "Mehr 2013" v Augsburgu, ktorú viedol Dr. Johannes Hartl. On položil účastníkom túto otázku a rozobral k nej stať z Písma o žene Samaritánke, ktorá stretla Ježiša pri Jakubovej studni. Ján4,

Ježiš šiel k studni so zámerom, stretnúť túto ženu. Ježiš ju chcel stretnúť. Podobenstvo hovorí o záujme ženy, o rozhovor s Ježišom, ktorý sa vyvinul do úžasu a nadšenia  ženy pre to, čo jej povedal Ježiš.

- Ježiš hľadá človeka..., plného hriechu a bolestí..., ponúka mu Život - Seba, vracia mu dôstojnosť, aby odhodil hriech;

- Ježiš hľadal ženu, ktorá nemala bezúhonný život...

- žena počúvala Ježišove slová so smädom duše...

- žena uverila Ježišovi, On jej vrátil dôstojnosť..., odvtedy viac nehrešila..., utekala zvestovať iným, KOHO stretla pri Jakubovej studni..., nikdy neprestala o Ňom hovoriť...

+

10Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: »Daj sa mi napiť,« ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“ 11Žena mu povedala: „Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? 12Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?“ 13Ježiš jej odvetil: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. 14Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“ 15Žena mu vravela: „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať!“      Ján4, 10-15;

Vieme, kto je Ježiš?

 

Niektoré mená Ježiša počas jeho života na zemi:

Rabbi - Učiteľ, Pán, Mesiáš zvaný Kristus, Baránok Boží, Kráľ Izraela, Spasiteľ, Vzkriesený Ježiš - živý Boh Syn, Prorok, Syn človeka, Spasiteľ sveta;

Kto s Ježišom v tých časoch úprimne hovoril alebo jednal, bol uchvátený a úplne oddaný, lebo mu bolo dané pochopiť, kto Ježiš je. Naopak, Ježišovi nepriatelia taktiež vedeli, že Ježiš je "mimoriadna" osobnosť a boli voči nemu bez moci, lebo ešte neprišiel čas, aby sa splnili slová prorokov. Z toho vyplýva, že ak by tak nemalo byť, nikdy by nemohli Ježiša ani chyti, ani zajať a ukrižovať. Ježiš mal moc od Boha. Stačilo slovo. svedčia o tom uzdravenia, rozmnoženie chlebov a mnohé zázraky, ktoré vykonal.

Ježiš zomrel, vstal z mŕtvych a žije.

Zoslal nám Ducha svätého, ktorý sa stará o nás, nie sme siroty...

Ježiš už nie je iba Baránok Boží, ani náš ukrižovaný Majster. Ježiš je  omnoho viac, ako hovoria tieto mená. Je živý a sedí po pravici Otca, má všetku moc na nebi i na zemi...

Mali by sme si prečítať state po zŕtvychvstaní, a texty Zjavenie apoštola Jána, aby sme pochopili, čo mal na mysli Johannes Hartl, keď sa snažil vysvetliť osobnosť Krista dnes.

Kto je Ježiš na základe Zjavenia apoštola Jána

Zjavenie apoštola Jána hovorí – keď Ján uvidel Pána, padol na tvár ako mŕtvy, keď uvidel jeho oči blčiace ako oheň! Veď Ján poznal Ježiša! Keď ho uvidel, tak veľmi sa zľakol toho, čo videl. Ježiš už nie je len ten pokorný, bezmocný pod krížom, alebo malý Ježiško, ktorého narodenie sme oslavovali... Ježiš je živý, oslávený - je mocný, hrozný, úžasný a silný Boh, je tak „iný“, že Ján padol na tvár, lebo ho premohla hrôza z toho videnia!

Apoštol Ján opisuje Ježiša ako „toho, ktorý bol a ktorý príde, verného svedka prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme... Zjv 1, 4-5;

On je nad všetkým tým, čo sa deje tu na zemi, tak vznešený a mocný, tak iný, než by sme si boli schopní predstaviť si to...

Vo videní na ostrove Patmos píše Ján, že – počul hovoriť za sebou hlas mohutný ako zvuk poľnice, obrátil sa, aby videl, odkiaľ prichádza hlas, ktorý počul hovoriť... a uvidel kohosi, ako Syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha, cez prsia prepásaného zlatým pásom, jeho hlava a vlasy boli biele, ako biela vlna, ako sneh a jeho oči ako plameň ohňa... jeho nohy boli podobné kovu rozžeravenému v pecijeho hlas ako hukot veľkých vôd... V pravej ruke mal sedem hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola ťa slnko, keď svieti v plnej sile. Keď ho Ján uvidel, padol mu k nohám ako mŕtvy. On položil naňho pravicu a povedal mu: „Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný a Živý. Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia.

Zjavenie 1, 9-19;

Toľko k súčasnej existencii a podobe Ježiša, ktorú nám podal apoštol Ján.

Ježiš je aj lev, mocný, neskrotený nikým, nikdy nepatril k žiadnej skupine, nikdy ho nikto nepodriadil, ten, ktorého nikto nepremohol...

On nie je len Baránok, On je aj Lev z Júdy...

Poznáš ho, poznáš vôbec, kto On je, keby si vedela, s kým hovoríš, keby si vedela, komu tu veríš, keby si vedela, kto je On:

Neskrotený, neovládnutý, nepodriadený...žiadnemu nepriateľovi, nepriatelia nedokázali nič urobiť, iba sa rozplakať a v bezmocnosti zanechať, čo mali v úmysle...

Poznáš Baránka, ktorý zomrel pre hriechy...

Poznáš Leva? Neskrotný, nepodvolený, neovládaný, nevypočítateľný...

Poznáš ho? Neskroteného, mocného ako príval vôd? Nikto nemal nad ním moc! Nepriatelia, ani priatelia ho nepoznali...

On je tak iný... ten, kto pocíti jeho ruku na pleciach, tú prebodnutú, ten sa klania...

 

Moslim mal videnie Krista (stáva sa často) a šiel za katolíckym pastorom, žiadal ho, aby ho pokrstil. Ten mu hovorí: chceš to skutočne? Uváž, lebo budeš prenasledovaný, ty aj tvoja rodina... a moslim mu hovorí: pravda, ty si ho ešte nestretol...

Keby sme vedeli, kto On je, naše modlitby by boli iné, boli by sme si vedomí toho, čo nám On môže dať, prosili by sme v úplne inom postoji, s kompetenciou vykúpených služobníkov Božích, ktorí majú podiel na Jeho moci a v Jeho mene dosiahnu, o čo budú prosiť vo viere...

Duch svätý, prosím, nauč ma poznať Krista! Pomôž mi spoznať ho, aby som bol fascinovaný Pánom!

Kto vlastne poznal Ježiša?

Plné písmo je tých, čo ho nespoznali...

Judáš..., pre neho mal hodnotu 30 strieborných... pamätáte sa, Ježiš mu ešte umyl nohy...

Peter ho 3x zaprel, apoštoli stále nechápali, čo hovorí, Pavol prenasledoval kresťanov, Tomáš neveril, že vstal z mŕtvych,

Mária vyliala alabastrovú nádobu vzácneho oleja na jeho hlavu a nohy... a oni jej vyčítali, či to nie je veľa... bol to drahý balzam, jeho parfém naplnil vôňou celú miestnosť...

Skutočné, pravé nadšenie lieči...

Niekedy sa zdá, ako keby sme hľadali pravé nadšenie pre Krista tak, že odmietame nepravé nadšenie, nadšenie za iné veci, ktoré nám robia radosť ale nehovoria priamo o Kristovi, alebo dokonca od neho odvádzajú preč... a nahrádzame ho úporným hľadaním, či snažením sa o nadšenie pre Krista.

Život kresťana nespočíva v tom, zriekať sa vecí pre Krista... si pozvaný k nadšeniu pre Krista, a z neho príde víťazstvo nad nepravým nadšením...

Si stvorený pre viac, si stvorený pre väčšie nadšenie z Ježiša a pre Neho!

Kde je tvoj problém, kde visíš? – jediný problém je, že nepoznáš Krista.

Nie tvoja lenivosť...

Tvoje srdce sa vzpiera tomu, čo nie je pravým, iba  náboženským...lebo je stvorené pre pravé nadšenie pre Ježiša!

Nemusíš robiť nič pre Ježiša! On sa bez toho zaobíde... Dôležité je, čo môže urobiť Ježiš pre teba...

Chceš žiť ako kresťan, ktorý troška verí, a zasa sa teší na film, aj keď z neho má len chvíľu radosť a potom už nie, alebo chceš žiť ako nadšený kresťan, ktorý vie, kto j Ježiš a čerpá z jeho živej vody... alebo povieš nie- chcem ísť zasa na vrch modliť sa, potom na iný vrch...

Kde sú tie malé Márie...

- tvoje srdce sa chce radikálne darovať, aj keď budem jediný človek z celej skupiny... chcem vyliať ten drahý olej na Pánove nohy...

- chceš počúvať jeho, Slovo a žiť s Ním, z jeho Slova, s Jeho Slovom deň čo deň, a vydávať svedectvo radostného nasledovania, alebo pokojného nasledovania v ťažkostiach tohto života, ktoré sa môžu stať odrazovým mostíkom k Nemu, lebo Pán je veľký, je nekonečne väčší než akýkoľvek „problém“ v živote..., a my môžeme posvätiť jeho mocou všetko, nech by to bolo čokovek;

- chceš žiť nadšenie pre Krista?

 

Pokračovanie nasleduje... heartMK

Text: podľa prednášky Dr. Johannes Hartl, Konferencia "Mehr 2013" Augsburg, Nemecko;

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Milá Majka, môžem iba napísať: Veľká vďaka! Amen.
Отправлено в 20.01.13 22:30.
Žiaľ sa to nedá napísať s takým zápalom, aký som počula v tej prednáške... Tak úžasne hovoril o tej "hriešnej" žene, hovoril, že apoštoli ju NEVIDELI, iba Ježiš videl jej krásu a tým, že jej daroval česť, vrátil jej dôstojnosť, preto bola schopná žiť bez hriechu...ona sa úplne vydala Ježišovi, skúšam to tiež, ešte mám riadne medzery...
Отправлено в 21.01.13 22:36 в ответ на Eva Vráblová.