Дневники

« Назад

Cirkev je úžasné dielo Boha

Cirkev je úžasné dielo Boha

Cirkev je dielo Boha. Cirkev je dar. Cirkev je poklad nesmiernej hodnoty. Ak nemilujeme Krista, hlavu a základ Cirkvi, je to len preto, že ho nepoznáme. Ak nemilujeme Boha Otca, je to len preto, že máme o Ňom nesprávny, pokrivený obraz, nepoznáme ho. Ak nemilujeme Cirkev, je to len preto, že ju nepoznáme, že ešte stále nerozumieme, kým je.

Cirkev nie je dielom ľudí..., je dielo Boha. Cirkev je darom Boha, je neustálym sprítomňovaním Boha na zemi od čias Ježiša Krista. Bez nej by dnes nebolo nič... Všetko vyšlo z nej, z tejto úžasnej Kristovej, nebeskej a súčasne pozemskej Božej "inštitúcie", ktorá je viac Telom než inštitúciou, z Cirkvi Nevesty Baránka, Matky a ochrankyne náuky Krista a života svojich detí, ktorej zverencom je každý človek a jej mierou je celý svet.

My, katolícki kresťania sme dostali obrovskú výsadu...vyvolenie, ktoré si vôbec neuvedomujeme, smieme nielen do nej "patriť" z nej žiť ale sme dostali vzácne poverenie, misiu, jej poklad niesť, žiť a odovzdávať iným... každému, kto verí... a v budúcnosti uverí, že Ježiš  Kristus je Syn Boží, ktorý prišiel spasiť svet a ktorý je od vekov, dnes až po koniec vekov prítomný a žije v tejto Cirkvi.

My kresťania sme dostali najväčší poklad priamo do rúk..., do našich životov.

Pápeži, osobnosti "pair excelence" zvolení do úradu vo svetle Ducha svätého, ktorí sa tak stali viditeľnými nástupcami apoštola Petra na zemi, neustále pracovali a podnes pracujú na objasnení a odovzdávaní učenia toho, koho vlastne Cirkev stelesňuje, a ukazujú nám cestu a smer, objasňujú, čím Cirkev bola a je, v priebehu celých tisícročí až po dnes. A nielen to. Súčasne sa starajú so všetkou láskou Boha Otca a Syna Ježiša Krista, ktorý ich naplňuje múdrosťou a silou skrze Ducha svätého, z ktorého sú a existujú v tomto ťažkom a zodpovednom úrade, a starajú sa o záležitosti kresťanov a všetkých ľudí stvorených na obraz Boha na celom svete.

Nikdy sa týmto mužom viery nedostalo dostatočnej úcty a lásky od nás..., detí Boha, synov a dcér katolíckej Cirkvi, nie ešte od iných detí Boha, ktorí zatiaľ nedokázali prijať Ježiša Krista a jeho učenie o Cirkvi a zatiaľ nedokážu prijať ani Cirkev a jej učenie.

Nie že sme si dostatočne nevážili ich osobné nasadenie životom, ich úsilie a prácu, ktorú darovali Cirkvi a nám všetkým z vôle Boha, nepochopili a neprijali sme ani ich vzácne učenie, ktoré nám zanechali viditeľne v mnohých spisoch a encyklikách, napísaných PRE NÁS a pre ľudí dobrej vôle. Azda je aj to dôvodom, že sme nedokázali milovať túto Nevestu Baránka, a odovzdať túto lásku, vernosť a hlboký vzťah jej  detí k tejto Cirkvi a pápežom aj našim deťom a ďalším generáciám... Azd je aj tu príčina toho, že nie sú povolania do kňazského a rehoľného stavu..., že nevieme ani nechceme rozumieť, načo je kňazom a rehoľným osobám celibát. A nielen to.

Ochladla láska k Bohu a láska k človeku, stvorenému na jeho obraz, potom ochladla aj láska a porozumenie voči Cirkvi a jej pápežom, a kňazom, a medzi nami navzájom, nerozumieme, čo je odpustenie..., chátrajú naše rodiny, hynú naše manželstvá a deti..., preto dnes už  mnohí vôbec nepoznajú Krista.

Žiaľ aj my, katolícki kresťania, deti Boha zhromaždené v Katolíckej Cirkvi, ktorá je dielom Boha na zemi, jeho tajomným telom, sme radšej siahali po materiáloch, ktoré jej škodili, miesto štúdia a práce s Encyklikami a dokumentami, ktoré od II. Vatikánskeho koncilu sprístupnila každému z nás... Veď vďaka tomuto koncilu môžeme vôbec čítať Písmo sväté v našom rodnom jazyku... Mnohých z nás zaujali skôr diela  ktorékoľvek, od mnohých  iných "autorov", dokonca takých, ktorí bez vlastnej viny odvádzajú od Cirkvi a aj nepriamo ju podceňujú a nemôžu ju doceniť ani milovať, lebo ich učenie je iné, nie je ešte kristologicky orientované na jeho a našu Cirkev... Tie diela sme uprednostnili pred dielami našich katolíckych  pápežov, otcov a vodcov Cirkvi Kristovej a našej, a tak sme ani neprijali sme ich posolstvo, ktoré adresovali NÁM a všetkým ľuďom, ktoré je pre nás tak dôležitým objasnením a doplnením Slova Božieho v živote človeka, a pre pochopenie súvislostí diania doby, diania vo svete a v Cirkvi ako "Mater Eklesiae" ako aj  pre autentický život kresťanov a veriacich ľudí podľa Písma, Slova Božieho.

+

Povzbudzujem nás všetkých, aby sme sa začali zaoberať dielami týchto otcov, pápežov a vodcov Božieho tela Cirkvi vo svete, aby sme nestratili toto bohatstvo učenia, ktoré je ešte stále ukryté pred zrakom mnohých kresťanov katolíkov, ktorí sú jeho PRVÝMI adresátmi, aby mohlo byť odovzdávané posolstvo o Kristovi a jeho náuke, ktorú zviditeľňuje a dopĺňa práve pre toto DNES, toľkokrát opakované v Evanjeliu, pre dnešný, toľkými problémami a bolesťou zmietaný svet.

Prosím a nalieham aj na vás, na kňazov, a na biskupov, vyvolených synov Cirkvi, a našich pastierov, aby ste si nenechali vziať toto vzácne dedičstvo, aby ste s  úctou a láskou v nasledovaní náuky Krista a jeho  Cirkvi,  stali sa mocnou oporou nám a celému kresťanskému ľudu, a tak sprostredkovali mnohým učenie Cirkvi, učenie našich drahých  otcov pápežov a tak zodpovedne a v láske, ako oni, viedli svoj ľud, aby sa všetci mohli  stať dobrými a vernými  kresťanmi, vyspelými v náuke  a v odovzdávaní viery svojim deťom a iným ľuďom, a v účinnosti darov Ducha svätého, ktorí "až zosilnejú vo viere, môžu byť oporou" svojim bratom a sestrám vo viere,  aj svojím kňazom, biskupom a v súčasosti aj nášmu pápežovi Františkovi  a tak celej Cirkvi, tajomnému Telu Kristovmu...

Nech vás všetkých žehná a chráni náš Pán, Ježiš Kristus, ktorého Mystérium obety Eucharistie denne uskutočňujete v jeho moci na oltároch po celom svete!

Nech vás milí kňazi a biskupi, vás bratia a sestry v rehoľnom stave, vás bratia a sestry v tretích rádoch, a nás všetkých vedie a premieňa a oživuje vo viere a v skutkoch  Duch svätý, Darca darov a Oživovateľ!

Nech vám Mária, Matka Ježišova, Matka Božia a Matka Cirkvi, Matka naša a Matka kňazov vyprosí potrebné milosti od tohto jej Božieho Syna, ktorého dala svetu a prináša svetu aj dnes, a nech vás posilňuje Kristus Pán a Kráľ neba i zeme, ktorý žije a kraľuje na veky! Amen.

Mária, matka Cirkvi a Matka naša, pros za nás!

+

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny,

trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde
súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela
a v život večný. Amen.

+

Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov.
A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen
.

+

Chvála Kristovi a Márii! Príď Duch svätý! Obnov nás!

+

Zdroj: Liturgické texty katolíckej Cirkvi

+

 

 

 

 

 

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Takýto pohľad na Cirkev mení naše duchovné postoje, náš vzťah nielen k Bohu Stvoriteľovi, Ježišovi Kristovi, vykupiteľovi a zakladateľa Cirkvi, ale jednoznačne vedie k organizovaniu a skvalitňovaniu vzťahov človeka.
Отправлено в 08.10.13 13:51.
Ďakujem za to Bohu a našim drahým otcom pápežom... Keby sme vedeli, čo všetko vykonali pre Cirkev, úplne by sa zmenil náš pohľad na Cirkev, na kňazstvo a aj na nás laikov... a ako píšeš Anka, zmenili by sa vzťahy, po ktorých tak túžime a ktoré tak veľmi potrebujeme...
Отправлено в 08.10.13 14:04 в ответ на Anna Václavová.
Máriini pútnici - I pellegrini di Maria.

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi 02/09/2017

Drahé deti moje, ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. Dívam sa na každého z vás s materským srdcom a chcem vás utešovať mojou materskou láskou. Detičky moje, ja viem, že v každom z vás nieje pokoj a nedokážete sa viac totálne ponoriť do náručia Boha Otca. Detičky moje, nemôžte sa volať mojími apoštolmi, ak nežijete autentickú vieru, pozostávajúcu z obiet a zo zriekaní; vytvárate si Boha na vlastný obraz. Hovorím to Vám, detičky, ak nezanecháte cestu hriechu, ako môže vládnuť Kráľ pokoja? Hovorím Vám, čo už dlhý čas žijete túto milosť, ktorú Boh daroval každému z vás, neplytvajte, detičky moje, toľkými slovami, posudzujúc bratov a sestry, ktorých Vám Boh postavil po boku. Oddiaľte všetok ten neporiadok, ktorý neprináleží Bohu. A vy, detičky moje, čo sa modlíte, neodsudzujte, lebo sú mnohí medzi vami, ktorí žijú tak, ako keby nikdy nepoznali pravdu. Povzbudzujem vás žiť lásku, lebo láska je dobrotivá, je ovocím pokory. Detičky, ak sa nevrátite k zmiereniu sa s Bohom a neurobíte poriadok vo vašich srdciach, nikdy nenájdete cestu, po ktorej máte kráčať a satan prichádza, aby Vám ukradol nádej. Apoštoli moji, ktorí ste tu prítomní, povzbudzujem vás vysloviť vaše áno za milosť, ktorú ste dostali: byť milovaní a požehnaní Bohom. Dodávam ešte, ak niekto chce žiť moje posolstvá, povzbudzujem vás uskutočňovať ich, aby ste boli soľou zeme a prostredníctvom vášho áno ostatní sa zaľúbia do vášho pokoja. Deti moje, dnes večer vás žehnám v mene môjho Syna, ktorý mi dáva povolenie požehnať vás svojimi lúčmi.

( Panna Mária prešla ponad všetky prítomné osoby a požehnala ich Svojimi lúčmi. )

Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Dnes večer, každému z vás, poutieram slzy mojimi rukami lásky.

( preložil D. R. )
Отправлено в 04.09.17 14:48.