Дневники

« Назад

Nový pohľad

Nový pohľad

Boh robí nové. Máme nový život, nový zrak, nové videnie.

Nový život

Dnes máme nový život. V Bohu sa stále obnovuje náš život a všetko, čo v ňom je. Máme nové srdce, nový pohľad, vo viere obnovené videnie. Máme srdce, v ktorom je Boh. Ako sme korigovali výrazy, slová, ktoré opisujú skutočnosti, korigovali sme aj obraz Boha Otca, Cirkvi a mnohého v nej, korigujeme aj pohľad na seba, na ľudí, na muža a ženu, na dieťa, na rodinu, na spoločnosť, na svet.

Človek žije v spoločnosti, je chránencom Boha... Nie je otrokom nikoho, nie je nevoľníkom spoločnosti, iba v jej slúži Bohu, pre dobro a rast seba a iných.

Spoločnosť  je Božie dielo. Spoločnosť je spoločenstvom ľudí, je darom Boha. Základným spoločenstvom je z rodina.

Muž je hlavou rodiny, je otcom, fyzicky, alebo duchovne, mladík na ceste k Bohu. Nie je otrok mienky ľudí, žijúcich bez Boha, nie je poddaným inému človeku, len Bohu. Je verný, usilovný, je oporou, má silu tela a ducha. Kariéra mu nie je ničím, žije pravde a háji ju svojim životom. Plní svoje poslanie dané od Boha, je verný jeho menu.

Žena je krásna, čistá nádherný kvet z Božej záhrady, je stvorená pre radosť a pre lásku, a pre odovzdávanie života. Žena dáva život, dáva seba pre iných, zahŕňa ich svojimi darmi. Je dievčatkom, neskôr devou, ktorá je ako bystrinka, osviežuje pohľad i sluch, rastie a mení sa na ženu, ktorá nájde svoje povolanie v rodine, alebo v spoločenstve lásky Boha. Dáva život, nosí život, chráni život. Žena obdarúva rodinu životom.

Dieťa je najkrajší dar od Boha. Dieťa je nový život, je to stelesnená radosť a láska Boha. Dieťa je plod lásky muža a ženy, je nádherný čistý život, je na obraz Boha. Dieťa má právo byť milované matkou, otcom, má právo spoznať Boha, dieťa má právo na krásu, na lásku, na bezpečie a ochranu pred všetkým, čo by mu mohlo uškodiť na duši i na tele. Dieťa má právo rozvíjať svoje dary, rásť a mocnieť na duchu i na tele. To mu môže dať iba rodina. Dajú mu to rodičia, možno aj iní ľudia, muž a žena, ktorí darujú deťom lásku rodičov.

Rodina je dar. Rodina dáva život. Z rodiny prichádzajú deti. Rodina má byť v spoločnosti podporovaná a chránená. Je v záujme dobrej spoločnosti, mať zdravé rodiny.

Ak by spoločnosť "nemohla" = nevedela, nechcela, dať rodinám podporu, ochranu a pomoc, nie je spoločnosťou hodnou jej mena... Spoločenstvo ľudí je mnoho ľudí so srdcom a očami, s rozumom, s rukami a nohami, sme spoločenstvo ľudí, slúžiace si navzájom jednotlivými darmi. Ak nepomôže spoločnosť. ktorá žije našou prácou, pomôžme si my navzájom tak, ako hovorí Boh, láskou slúžime jeden druhému. Nie je nám nikto "cudzí", len hriech. Každý človek je inému bratom, sestrou.

 

Nová spoločnosť rastie uprostred "starej", lebo láska všetko zmôže a všetko vydrží, a vystrie sa víťazne nad všetko, čo ju chcelo zadržať..., aby nemohla žiť, a rásť.

+

Nemusíme meniť seba, ako chce svet. Žijeme Bohu a s Ním aj ľuďom. Nemusíme sa prispôsobovať "modernej" dobe. Táto doba slúži nám, nie my jej. Slúži nám na rast. Rastieme na duchu a vo viere, obnovujeme sa deň, čo deň, ako sa obnovuje tráva. Tráva nikdy nehynie, aj mraze, či po horúcom lete, keď už vyzerala ako bez života, sa znova zazelená v cellej nádhere. Môžeme sa stať priaznivcami rodiny:o) Prakticky si môžeme adoptovať rodinu...budovať tú svoju rodinu, alebo môžeme budovať spoločenstvo, ktoré je rodinou... Napadne nás isto niečo dobré a hodnotné, čo bude na podporu a ochranu rodiny.

Hľadíme na svet Božím pohľadom. Boh nám dal svet, aby sme ho zveľaďovali, starali sa oň, a aby sme ho zúrodňovali a skrášľovali životom a prácou v ňom. Nedáme sa popliesť a pomýliť ničím.

Máme najkrajší a najhodnotnejší a najdrahší dar - život človeka, stvorenie muža a ženy, rodinu.

Môžeme si navzájom byť darom.

Môžeme byť spoločenstvom ľudí,  v ktorom je Boh. Láska Boha nám  pomáha žiť toto spoločenstvo.

+

Chráňme život.

Chráňme ženy - identitu ženy, identitu devy, stávajúcej sa ženou - matkou. Žena nie je hračkou spoločnosti..., nemá plniť rolu muža, nie je - nikdy nebola napodobeninou mužovi... Ak nebude chýbať žena v rodine, budú rásť deti a rodiny...

Chráňme muža, jeho vzácnu a drahú identitu, identitu  mužnosti a sily tela i charakteru, chráňme vzácny dar lásky k žene, dar otcovstva, dar plodiť deti.

Chráňme si rodiny. Chráňme identitu a charakter rodiny. Muž a žena...

Všetko je dar.

+

Blog je príspevkom na ochranu a na podporu života. Je malinkým semienkom, z ktorého raz vyrastie kvet.

Obrázok je z google, je z pochodu za rodiny vo Francúzsku, ktoré pred pár mesiacmi zverejnili internetové stránky.

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Tendencie likvidovať tradičnú rodinu sú diabolské, pretože aj najprimitívnejšie kmene, pretrvávajúce do dnešných čias, hoci poznajú aj mnohoženstvo, rešpektujú, že rodinu tvorí muž, žena a deti, je to prirodzený zákon odkedy existuje ľudstvo.
Veľmi dávno som čítala vedeckú štúdiu - neviem už názov ani autora, viem len, že to bol misionár a vedec z rehole SVD- kde dokazuje, že najstaršie národy na zemi mali monogamné manželstvá a uctievali jediného Boha, mnohobožstvo sa vyvinulo oveľa neskôr. Nie je to teda ani židovský, ani kresťanský výmysel !
Отправлено в 11.09.13 16:42.