Дневники

« Назад

Od seba k tebe

Od seba k tebe

Slovensko, aké budeš?

K blogu Petra Broza, Slovensko 2014 - hľadáme úmysly modlitieb, projekt Tvoja vec;

Aké bude Slovensko, záleží od každého jedného z nás. Mohli by sme si vložiť rovnítko ku vete: "Mária, aká budeš v roku 2014?, A aká budeš v budúcnosti? Miesto môjho mena si pokojne môžete vložiť svoje. Akí budeme my, taká bude naša rodina, taká bude naša mládež, naša komunita, naša farnosť, obec, mesto, spoločnosť, školy, politika, štát. Také bude Slovensko. Na miesto mena našej rodiny, spoločenstva, farnosti, obce, mesta, nášho štátu potom môžeme vkladať iné mená. Taký bude svet.

Osobnosť, rodina, spoločenstvo, farnosť, Cirkev, spoločnosť.

Politika, zákony, prezident, parlament, vodcovia, ľud;

Rodina, deti, mládež, spoločenstvá, obec / mesto, národ.

To sú len oporné body, otrepané, dobre známe každému z nás. Napriek tomu sú to dôležité body. Na nich vidíme, na nich sa môžeme orientovať v otázkach, akí budeme. Nie len v roku 2014, ktorý je už v druhom mesiaci, ale vôbec, v budúcnosti, o pol roka, o rok, o päť rokov...

Aká osobnosť budem ja, ty, taký bude manžel, deti, moja rodina. Aká bude moja rodina, také bude moje spoločenstvo s inými rodinami, ľuďmi, a taký bude aj môj život týkajúci sa v priamej súvislosti s veľkým spoločenstvom Cirkvi a štátu.

 

Pre rok 2014, ktorý je mojim osobným favoritom, lebo je súčasnosť, na ktorej môžem - musím a chcem pracovať, som si vzala osobné heslo: Boh je môj Otec.

Múdry ľudia povedali, že každý z ľudí má byť schopný darovať život. Písmo hovorí, že Boh po stvorení človeka, ako muž a žena, ich požehnal a dal im do správcovstva raj, dal im osobné povolanie. Boh ich požehnal a povedal im:"Plodte a množte sa, naplňte zem!" Gen 1, 28-29; Povolaním človeka je dávať život. Byť otcom, matkou, nie iba vo fyzickom zmysle.

Základné povolanie sa týka sa každého človeka bez výnimky. Aby som mohla byť matkou, otcom, mám BYŤ osobnosťou. To je prvá, osobná úloha každého človeka. Pomocou vlastnej osobnosti môžem a mám budovať rodinu, spoločenstvo. Byť živým - osobne, v rodine, v spoločenstve, kam patrí aj spoločnosť, znamená, že aktívne, s úsilím budujem seba, aby som žila život viery, ktorý osloví iných a bude im oporou, aby som načúvala reči môjho Boha, aby som spoznala a mohla prijať konkrétnu úlohu, ktorú mi chce zveriť. Aj to je dávanie života. Je dôležité, aby som oslavovala a chválila môjho Boha, aby som Jemu neprestajne vzdávala vďaky za všetko, čo už urobil, a stále robí. To je najkrajšia úloha kresťana - poznať diela svojho Boha, oslavovať ho za ne a ďakovať mu. Mám poznať osobnosť Ježiša, najsvätejšieho muža, človeka Boha, Osobnosť nad osobnosti, ktorý kedy žil na tomto svete. Ježiš nám ukázal - žil štýl života, ktorý máme žiť my. Ak poznám, spoznám Ježiša, môžem žiť radosť zo spásy a podieľať sa na šírení života, radosti zo spásy a môžem odovzdávať tieto poklady, ktoré mi boli zverené, iným. Mojim deťom, mládeži, žiakom, študentom, ale aj ľuďom v ktorejkoľvek fáze a položení života, lebo Kristus nám ukázal absolútne univerzálny štýl života, aplikovateľný na každého, na každú situáciu a vek, stav, role. Tak môžu byť ja a moje skutky, moja práca, celé moje snaženie darom pre život.

Ja získavam, každý deň oň zápasím, môj život (vo viere i fyzický) od Boha, a ja dávam život (fyzicky / duchovne) iným, tak šírim život Evanjelia, ako ho mne daroval Boh. Môj život bude už má konkrétnu formu a konkrénu podobu, úlohu, rolu, podľa mojej osobnosti, podľa mojich darov a podľa vôle Otca pre môj život. Tak aj každý iný človek má za úlohu objaviť ten svoj. Tak môžeme spolu i jednotlivo budovať a spravovať aj Slovensko, krok za krokom, každý tak, ako je. Tak môžeme nájsť body pre náš plán, osobný a spoločný, spoločenský, či už v spoločenskom živote, v škole, v zamestnaní, v politike alebo v Cirkvi. Každý tak, ako mu ukazuje Pán.

Moje osobné body pre to, aká budem v roku 2014, môj program premeny, moje smerovky sú z Evanjelia. Mojim milovaným "vodcom" par exelence je môj Boh, môj Otec, môj kráľ, moje všetko. Mojim koučom - jediným na+ so všetkými superlatívamij, je Ježiš, ktorý žije a pôsobí, v Duchu svätom vo mne, v ľuďoch okolo mňa, vo svete. On je ten, ktorý mi dá vedieť všetko, čo potrebujem, a ktorý ma nikdy neopustí. Z neho čerpám všetky moje plány a programy. To je moja budúcnosť. to je moja spása už tu, teraz, v tejto "politike" a s tými "kráľmi" a ich parlamentami. To je aj moja úloha v spoločnosti a v Cirkvi súčasnosti. Nechám sa prekvapiť, aká bude moja konkrétna úloha, ak by niečo ukázal Pán, o čom ešte neviem, smileyto vie totiž iba Ten, ktorý si vyberá apoštolov, ktorý udeľuje panovníkom ich vodcovstvo, ktorý iných ustanovuje za pastierov atď. Rada sa o to neskôr s vami podelím. Buďte požehnaní!

Mám rada Slovensko. Čo však vyjadruje táto veta? O tom nabudúce, v inom blogu... Ďakujem Petrovi Brozovi za jeho výzvu. Ďakujem mladým, ktorí už konajú. Ďakujem aj za tých, ktorí hľadajú svoje cesty a úlohy. Boh je s nimi, Boh je s nami. Chcem vás i seba povzbudiť vo viere, chcem vám vysloviť dôveru a modlím sa za odvahu a múdrosť pre vás, naši mladí, a naše rodiny, lebo vy ste tí, ktorí môžu meniť svet. Modlím sa, aby nám Boh daroval otcov a matky podľa svojho srdca, ktoré je milujúce, bojujúce, odvážne, mocné v láske, schopné dávať život. Modlím sa za kňazov a Bohu zasvätené osoby, aby mali odvahu a múdrosť konať, čo treba, aby budovali Cirkev podľa božieho slova, s láskou Otca, ktorý je pôvodcom života a každého otcovstva.

Modlím sa a prosím Boha, aby nám dal múdrosť a poznanie života modlitby, života, ktorý prúdi a rastie do krásy a hĺbky, ktorý je dar. Prosím Ducha svätého, aby sme spoznali a prijaili, že my všetci sme schopní budovať spoločnosť, že my všetci  sa môžeme a máme pričiniť o to, aby bola naša spoločnosť, Cirkev, Slovensko živou a plodnou krajinou, v ktorej ľudia chcú a môžu žiť. Prosím Boha, aby nás viedol a zjavil nám cestu a smer, povolanie a úlohy, aby sme s radosťou a odvahou konali jeho vôľu, pre ktorú nám dal talenty. Prosím Boha, aby nám ukázal, ako môžeme byť živými kresťanmi, ľudom, ako môžeme  dávať život, každý tým spôsobom, aký mu určil Pán. Modlím sa za nás všetkých pokrstených, ale aj za všetkých ľudí vôbec, aby počuli Božie volanie, aby našli svoje povolanie tam, kde ich postavil Pán. Viem, že už máme a budeme mať múdrych ľudí - ľud, tak môže vzísť múdry panovník, tak môžeme mať dosťatok kňazov aj levitov, Bohu zasvätených a v Bohu živých ľudí. Viem, že môžeme mať - môžeme sa stať Slovenskom krásnym a živým. Aké bude konkrétne, to nám Boh ukáže.

Verím, modlím sa a na tom sa chcem podieľať, aby sa Slovensko ( a my s ním) stalo  nádherným, aký ho chce mať Boh,  aby sa Slovensko - jeho "panovníci, Cirkev a jeho ľud stali/stávali  "osobnosťou" t.j. jedineční a hodnotní, doma vo vlastnom štáte, v Európe a vo svete!

Nech nás všetkých žehná Pán, ktorý je. On je náš Boh, my sme jeho deti. On je všetko vo všetkom. Amen.

+

 

Комментарии