Hry a aktivity

« Späť

Zoznamovačky 1

Zoznamovačky 1

Množstvo spôsobov, ako sa zoznámiť v skupine kreatívnym spôsobom.

OČAKÁVANIA A OBAVY MÔJHO SUSEDA

Cieľ: Prelomenie ľadov, vzájomné spoznanie sa a zistenie, čo účastníci od stretka očakávajú a čoho sa boja.
Počet osôb: Nešpecifikovaný, ale nie viac ako 20.
Čas: Úvod 5 minút. Zoznámenie sa v dvojici 10 minút. Na každého účastníka 2-3 minúty. Záver 10 minút.
Pomôcky: Nemusia byť žiadne, ale odporúča sa hárok baliaceho papiera (flipchart, tabuľa) na zaznamenanie obáv a očakávaní.

Popis: Animátor (vedúci) uvedie aktivitu. Účastníci sa vzájomne vo dvojiciach predstavia, pričom by mali uviesť základné údaje o sebe a svoje očakávania a obavy zo stretka. Základné údaje je dobré vopred špecifikovať (meno, bydlisko, škola, rodina...a pod.). Potom každý predstaví svojho suseda ostatným. Niektorým ľuďom sa o sebe ťažšie hovorí na verejnosti a táto aktivita im pomôže túto bariéru prelomiť. Zábavnejšou modifikáciou je, ak dvojice sú zmiešané (chlapec, dievča) a každý potom hovorí o svojom partnerovi v prvej osobe. Napríklad chlapec o susede: „Volám sa Anička…“

Vyhodnotenie: Je potrebné oceniť každý príspevok a poďakovať sa zaň. Ak si robíme poznámky, pri vyhodnotení prejdeme všetky očakávania a obavy a komentujeme, či stretko je schopné splniť dané očakávanie alebo nie a či obava je opodstatnená, alebo nie.

TRI OTÁZKY

Cieľ: Prelomenie ľadov, vzájomné spoznanie sa a možnosť dozvedieť sa o druhých niečo viac.
Miesto: Nešpecifikované.
Počet osôb: Nešpecifikovaný.
Čas: Úvod 5 minút, príprava otázok 5 minút, vzájomné rozhovory v dvojiciach 15-25 minút. Záver 10 minút, náročnejšia verzia: rozhovory 30 minút, záver 20 minút.
Pomôcky: Papier (alebo 3 lístočky), pero.

Popis: Animátor (vedúci) požiada účastníkov, aby napísali na papier (alebo na pripravené malé lístočky) tri otázky, ktoré by sa opýtali človeka, s ktorým sa práve majú stretnúť. Otázky by nemali byť jednoduché, typu „Ako sa voláš?“, „Kam chodíš do školy?“ a podobne. Účastníci by sa mali snažiť vymyslieť nevšedné, zaujímavejšie otázky. Animátor potom účastníkov rozdelí náhodným spôsobom do dvojíc, v ktorých si majú možnosť navzájom tie tri otázky položiť. Ak je väčší časový priestor a maximálne 20 osôb, môžu sa účastníci viac krát vymeniť do iných dvojíc, tak aby mali možnosť položiť svoje tri otázky aj ďalším v skupine.

Vyhodnotenie: Je vhodné spýtať sa účastníkov, ako sa im aktivita páčila a čo sa navzájom o sebe dozvedeli. Tiež je potrebné prezentovať zaujímavé otázky a odpovede a ak je priestor, je možné zhodnotiť všetky otázky. Ak sa účastníci medzi sebou vystriedali, potom je vhodné ak sa každý účastník postaví a ostatní hovoria, čo sa o ňom zaujímavé dozvedeli.

HĽADANIE POKLADOV

Cieľ: Prelomenie ľadov, vzájomné spoznanie sa a spoznanie spoločných a rozdielnych vlastností.
Miesto: Nešpecifikované.
Počet osôb: Nešpecifikovaný, minimálne 10.
Čas: Úvod 5 minút. Hľadanie spoločných a rozdielnych vlastností 10-30 minút. Záver 10 minút.
Pomôcky: Papier (môže byť vopred pripravená tabuľka), pero.

Popis: Animátor (vedúci) oboznámi účastníkov s pravidlami hry. Každý účastník má za úlohu postupne sa porozprávať s ďalšími desiatimi členmi skupiny a vzájomne nájsť jednu vlastnosť, ktorú majú spoločnú a jednu, ktorú majú rozdielnu.

Vyhodnotenie: Opäť je dôležité zhodnotenie aktivity. Ako sa účastníci cítili a čo sa o sebe zaujímavé dozvedeli? Komu sa najskôr podarilo nájsť 10 „pokladov“? Hru je možné hrať v časovom limite, kedy musia účastníci komunikovať rýchlo a efektívne. Ak je časový priestor, nemusí sa hra časovo obmedziť a tým umožniť dvojiciam lepšie sa navzájom spoznať.

Tabuľka:

   MENO      PODOBNÁ VLASTNOSŤ            ROZDIELNA VLASTNOSŤ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


 BINGO

Cieľ: Prelomenie ľadov, vzájomné spoznanie sa a spoznanie niektorých vlastností účastníkov.
Miesto: Nešpecifikované.
Počet osôb: Nešpecifikovaný, najmenej 10.
Čas: Úvod 5 minút. Samotná hra 20 minút. Záver 10 minút.
Pomôcky: Lístočky s napísanými charakteristikami (počet lístočkov = počet účastníkov krát 3, prípadne 5), pero.

Popis: Animátor (vedúci) si vopred pripraví potrebný počet lístočkov s rôznymi charakteristikami (viď tabuľku nižšie. Každému účastníkovi dá náhodným výberom 3 (prípadne 5) lístočkov. Úlohou každého hráča je nájsť osobu, ktorá zodpovedá danej charakteristike na lístočku a získať jej podpis. Na každom lístočku by mal byť podpísaný niekto iný. Ten kto prvý získa podpis pod každú charakteristiku, zakričí BINGO. Hra končí keď všetci získajú podpisy, prípadne keď nie je možné nájsť medzi prítomnými niekoho, kto zodpovedá niektorej charakteristike. Je možné udeliť cenu prvým, kto zakričali BINGO.

Vyhodnotenie: Aké nové, zaujímavé skutočnosti sa účastníci o sebe dozvedeli? Zhodnotenie je potrebné zamerať na formu komunikácie a pocity, ktoré účastníci hry mali. Aktivita je veľmi zaujímavá aj z pohľadu pozorovateľa vidiaceho dav vzájomne komunikujúcich ľudí.

Tabuľka pre hru BINGO – príklady charakteristík:

   Prečítal celé
     Sv. písmo
   Denne číta noviny     Je lenivý   Letel už lietadlom  
   Ovláda niektorý
  z cudzích jazykov
   Nemá súrodencov      Denne sa zúčastňuje sv. omše    Má rád vážnu hudbu  


 Charakteristiky môžu byť vážnejšie, ako aj humornejšie ladené. Tiež môžu byť volené monotematicky podľa témy, ktorú chcete na stretku preberať. Napríklad, ak sa chcete rozprávať o téme „rodina“, potom zvoľte charakteristiky z tejto oblasti a určite sa navzájom o sebe dozviete viac, ako keby ste o tom len diskutovali.

NEVERBÁLNA ROZPRAVA

Cieľ: Prelomenie ľadov, vzájomné spoznanie sa a možnosť dozvedieť sa o druhých niečo viac. Aktivita poukazuje na to, ako vplýva neverbálna komunikácia na vytváranie si prvého dojmu o druhých.
Miesto: Nešpecifikované, ale odporúčame robiť vonku.
Počet osôb: Nešpecifikovaný.
Čas: Úvod 5 minút, aktivita 15-30 minút, záver 20 minút.
Pomôcky: Nijaké, ak nepočítame kreativitu účastníkov.

Opis: Účastníci majú za úlohu vzájomne komunikovať vo dvojiciach, resp. v trojiciach tak, že budú používať výhradne neverbálnu komunikáciu (komunikáciu bez slov). Ak sa účastníci nepoznajú, potom obsahom komunikácie je vzájomné zoznámenie sa. Ak sa už ako-tak poznajú, zameriame ich rozhovor na konkrétne špecifické oblasti, v ktorých by sa mali viac spoznať, alebo na tému, o ktorej by sa mohli neverbálne porozprávať. Je vhodné, ak sa vystrieda viac dvojíc. Môžeme to časovo limitovať, napríklad každá dvojica 5 minút.
Vyhodnotenie: Je vhodné spýtať sa účastníkov, ako sa im aktivita páčila a čo sa navzájom o sebe dozvedeli. Niektorí (podľa času aj všetci) sa môžu podeliť o to, čo pekného sa jeden o druhom dozvedeli, teraz už, samozrejme, verbálne.

RÝCHLA KOMUNIKÁCIA

Cieľ: Prelomenie ľadov, vzájomne sa spoznať a naučiť sa za krátky čas vzájomnou komunikáciou získať o tom druhom čo najviac informácií.
Miesto: Aktivita môže prebiehať posediačky, alebo postojačky. Môže sa odohrávať dnu alebo aj vonku. Ak chceme, aby účastníci sedeli, potom treba usporiadať stoličky do kruhu, alebo do oválu tak, aby sedeli vždy dvojice oproti sebe.
Počet osôb: 10-20.
Čas: Úvod 5 minút. Komunikácia účastníkov 2 minúty krát počet účastníkov. Záver 10 minút.
Pomôcky: Časomerač, zvonec, stoličky (ak robíme aktivitu posediačky).

Opis: Animátor (vedúci) oboznámi účastníkov s pravidlami hry. Dvojice sa postavia alebo posadia oproti sebe a každá dvojica spolu komunikuje 2 minúty. Ak sa účastníci nepoznajú, potom je obsahom rozhovoru vzájomné predstavenie sa. Ak sa poznajú, potom zvolíme vhodnú tému vzájomnej komunikácie. Po každých dvoch minútach signálom (zazvonením na zvonček) dáme povel na ukončenie rozhovoru a vonkajší rad sa posunie o jedno miesto. Aktivita sa končí, ak sa oproti sebe ocitnú tí, čo sa už vzájomne porozprávali. Dôležité je, že komunikácia je časovo obmedzená a záleží na účastníkoch, ako efektívne tento čas využijú.
Vyhodnotenie: Zo strany pozorovateľa je táto aktivita mimoriadne zaujímavá – máte pocit, že ste sa ocitli v úli. Dôležité je, ako to prežívali jednotliví účastníci. Rušili ich ostatné dvojice? Ako efektívne využili daný čas? Dozvedeli sa niečo zaujímavé?

SPOLOČNÉ VLASTNOSTI

Cieľ: Prelomenie ľadov, vzájomne sa spoznať sa a spoznať spoločné vlastnosti a talenty.
Miesto: Nešpecifikované.
Počet osôb: Nešpecifikovaný, najmenej 10.
Čas: Úvod 5 minút. Samotná hra 30 minút a viac. Záver 10 minút.
Pomôcky: Papier (môže byť pripravený hárok), pero.

Opis: Účastníci aktivity majú za úlohu v rámci vzájomnej diskusie po dvojiciach násť čo najviac spoločných vlastností, talentov alebo názorov. Každá dvojica pracuje 10 minút, potom sa dvojice navzájom vymenia a hľadanie spoločných vlastností pokračuje nanovo. Podľa času a počtu účastníkov by sa mali vystriedať aspoň 3 dvojice po 10 minút.
Vyhodnotenie: Aké nové, zaujímavé skutočnosti sa účastníci o sebe dozvedeli? Koľko spoločných vlastností našli? Mala niektorá dvojica problém pri ich hľadaní?

RIEKA ŽIVOTA

Cieľ: Prelomenie ľadov, uvedomiť si jednotlivé etapy vlastného života a podelíte sa o ne s ostatnými v rámci spoznávania sa v skupine.
Miesto: Nešpecifikované.
Počet osôb: Verzia 1 – nešpecifikovaný, verzia 2 – 10-20.
Čas: Úvod 5 minút. Samotná hra 20-60 minút (verzia 1 – 30 minút, verzia 2 – 45 až 60 minút. Záver 10 minút.
Pomôcky: Väčší papier (A2, 3), farbičky.

Opis: Účastníci majú za úlohu nakresliť rieku svojho života. Fantázii sa medze nekladú. Tok rieky predstavuje čas a okolie naše vzťahy. Prípadné problémové situácie možno znázorniť rozvetvením rieky, kaskádami, balvanmi… a pod.
Verzia 1: Pri väčšom počte účastníkov, alebo v časovej tiesni, sa dvojice navzájom oboznámia so svojou riekou.
Verzia 2: Pri menšom počte účastníkov a väčšom časovom priestore každý prezentuje svoju rieku pred ostatnými.
Vyhodnotenie: Čo dala aktivita účastníkom? Bolo jednoduché, alebo veľmi ťažké znázorniť svoju rieku života? Čo by zmenili na jej toku, keby mohli? Ktorý úsek bol pre nich najdôležitejší?

PONÚKAM/ HĽADÁM

Cieľ: Prelomenie ľadov, spoznanie svojich silných a slabých stránok a podelenie sa o ne s ostatnými v rámci spoznávania sa v skupine. Ponuka svojich schopností a talentov pre potreby skupiny.
Miesto: Nešpecifikované.
Počet osôb: 10-20. Pri väčšom počte účastníkov je možná práca vo dvojiciach alebo v skupinách.
Čas: Úvod 5 minút. Samostatná práca 10-20 minút. Prezentácia –2-5 minút na každého krát počet účastníkov, vo dvojiciach 10 minút. Záver 10 minút.
Pomôcky: Papier, pero.

Opis: Všetci máme svoje silné a slabé stránky, talenty alebo slabosti. Každý z účastníkov sa najprv sám zamyslí a zapíše si svoje silné a slabé stránky. Potom porozmýšľa o tom, čo by rád ponúkol (talenty) skupine a čo by potreboval zlepšiť (slabosti) a hľadá pomoc od skupiny. Ak nie sú účastníci pripravení na odhalenie svojich slabých miest, ponechajte len hľadanie silných stránok. Túto aktivitu možno tiež zadať vopred ako domácu úlohu, alebo v rámci aktívnej prestávky a prechádzky vonku na čerstvom vzduchu.
Pri menšom počte účastníkov každý prezentuje svoje talenty a slabosti. Pri väčšom počte účastníkov ich necháme pracovať vo dvojiciach alebo v skupinkách.
Vyhodnotenie: Čo dala aktivita účastníkom? Bolo jednoduché, alebo veľmi ťažkée nájsť a prezentovať svoje silné a slabé stránky? Ako môžeme využiť jednotlivé talenty pre prácu skupinky? Ako si môžeme vzájomne pomôcť zbaviť sa či eliminovať naše slabosti?

VEC, KTORÁ MA CHARAKTERIZUJE

Cieľ: Prelomenie ľadov, vzájomné spoznanie sa a podnietenie kreatívnosti a tvorivosti.
Miesto: Nešpecifikované, ale odporúčame robiť vonku.
Počet osôb: 10-20. Ak je väčší počet osôb, potom odporúčame pracovať v skupinkách.
Čas: Úvod 5 minút, aktivita 15-60 minút, prezentácia 2-5 minút na každého, záver 20 minút.
Pomôcky: Nijaké, ak nepočítame kreativitu účastníkov.

Opis: Účastníkom dáme úlohu priniesť predmet, ktorý ich charakterizuje. Túto úlohu im môžeme dať vopred alebo ich pošleme von na aktívnu prechádzku v rámci prestávky. Fantázii sa medze nekladú. Napríklad niekto môže priniesť kameň charakterizujúci jeho tvrdohlavosť, iný kvet ako symbol jemnosti. Prezentácia by mala byť kreatívna s uvedením príkladov a s vtipným opisom seba samého, napríklad aj vo forme básne, rozprávky, či piesne.
Vyhodnotenie: Bolo ťažké nájsť taký predmet? Zamysleli ste sa nad sebou a potom hľadali taký predmet, alebo ste našli predmet a potom hľadali vaše vlastnosti? Poznáte sami seba?

Za tieto aktivity ďakujeme Magde Veselskej, Nadácia J. Murgaša.