O VZDELÁVANÍ V ZKSM

ZKSM realizuje občianske a hodnotové vzdelávanie prostredníctvom akreditovaných a neakreditovaných vzdelávacích programov vyznačujúcich sa pravidelnosťou a systematickosťou, so zameraním sa na rozvoj zručností a kompetencií mladého človeka s dlhodobým dosahom na jeho osobný, občiansky a spoločenský život.

Pri výchovno-vzdelávacom programe, ako aj celej činnosti nám záleží na tom, aby sme v aktivitách a cieľoch reagovali na aktuálne životné trendy mladých ľudí. Pre vedúcich základných kolektívov sme v rámci ich vzdelávania a prípravy na činnosť v našej organizácii vytvorili kontinuálny systém prípravy v niekoľkých vzdelávacích programoch. Program s názvom Animátorská škola je zameraný na rozvoj kompetencií mladých dobrovoľníkov od 16 rokov. Po jeho úspešnom ukončení ponúkame vedúcim nadstavbové vzdelávanie s názvom Líderská animátorská škola a Škola animátorského sprevádzania.

Všetky spomínané kurzy prešli po niekoľkých rokoch realizácie a skúseností inovačným procesom, ktorého cieľom bolo prispôsobiť vzdelávanie aktuálnym potrebám a výzvam, ktorým čelia vedúci spoločenstiev našej organizácie.

 

Výchovno-vzdelávací program ZKSM

Výchovno-vzdelávací program pre členov organizácie sa realizuje v spoločenstvách prostredníctvom pravidelnej a systematickej práce vo voľnom čase detí a mládeže.

Hlavným cieľom výchovno-vzdelávacieho programu ZKSM je rozvíjať osobnosť mladého človeka (motiváciu, schopnosti, zručnosti a charakter) v súlade s hodnotami združenia, a tým predchádzať patosociálnym javom a negatívnym životným štýlom mládeže. Týmto spôsobom prispievame k pozitívnemu rozvoju spoločnosti. Pri každom vzdelávaní dbáme o využívanie príkladov z praxe, aby si mladí dokázali predstaviť, ako sa prezentované poznatky uplatňujú v praktickom živote.

Všetky spomínané vzdelávacie programy sú založené na princípoch neformálneho vzdelávania: používame v nich vzdelávacie metódy ako napr. skupinová práca, riadená diskusia, dramatizačné metódy, interaktívne prezentácie, zážitkové metódy, reflexia a iné.