Metodické materiály

« Späť

Ako žiť vo svete, a nebyť zo sveta

Ako žiť vo svete, a nebyť zo sveta

Necháš sa strhnúť prúdom, alebo budeš plávať proti nemu?

Pomôcky

1. Vytlačené pokyny pre animátora (stiahnete TU)
2. Vytlačený pracovný list pre každého účastníka + pero (stiahnete TU)
2. Flipchartový papier alebo veľký baliaci papier, príp. tabuľa + fixky (ak chceš, namiesto písania môžeš použiť aj PPT prezentáciu, ktorú si môžeš stiahnuť TU)
3. Biblia (Nová zmluva) pre každého účastníka
4. Kartičky s prísloviami (stiahnete TU) na úvodnú hru + hodinky alebo stopky

STRETNUTIE
Úvodná modlitba

Odporúčame využiť YOUCAT MODLITBY PRE MLADÝCH (vydalo Karmelitánske nakladateľstvo v roku 2012). Na tomto stretku sa skúste modliť podľa predlohy na s. 23-25. Pre niektorých to môže byť prvá skúsenosť s modlitbou Liturgie hodín. smiley

Aktivita (10 min.)

Skupinu rozdeľ na dve menšie. Ich úlohou bude predvádzať príslovia alebo porekadlá iba pomocou pantomímy bez použitia zvukov a slov. Na striedačku si zástupcovia skupiniek („herci“ v rámci jednej skupinky sa musia striedať) vyťahujú kartičku s príslovím tak, aby nikto iný nevidel, čo je na nej napísané, a budú mať minútu na znázornenie príslovia (samozrejme, že neznázorňujú obe skupinky naraz). Nezabudni sledovať čas na hodinkách alebo použi stopky. Hádať, o aké príslovie ide, môžu obidve skupinky. Tá, ktorá uhádne, získava bod. Ak vás hra bude baviť, hrajte až kým sa neminú všetky kartičky. Víťazí skupinka s najvyšším počtom bodov.

Vovedenie do témy (5 min.)

Predstav si, že sa chystáš na rybačku. V rieke vidíš dva druhy rýb: niektoré sa nechávajú unášať prúdom, iné plávajú proti prúdu? Ktoré budeš chytať?
Dolu prúdom „plávajú“ iba mŕtve ryby, preto je lepšie loviť tie, ktoré plávajú hore prúdom. smiley

Pri rybačke si sa dostal do nepríjemnej situácie. Pozrite sa na obrázok potápajúcej sa loďky na svojom pracovnom liste. Čo myslíš, prečo sa tvoj čln začal potápať? Ako by si tomu mohol predísť?
Pokiaľ je voda okolo člna, všetko je v poriadku. Problémy začnú až vtedy, keď sa voda dostane dnu.

Mŕtve a živé ryby môžu na prvý pohľad vyzerať rovnako, ale to, či žijú sa prejaví až vtedy, keď sa dostanú do prúdu: buď mu podľahnú, alebo budú plávať proti nemu.
Dnes využijeme tieto dva obrazy na to, aby sme sa rozprávali o našom živote v tomto svete. Silný prúd predstavuje myslenie sveta a loďka zase náš život.

 

Štúdium, skúmanie (30 - 40 min.)

Názov dnešného stretnutia je „Ako žiť vo svete a nebyť zo sveta“. Čo to vlastne znamená? Život na tejto planéte, v tomto svete je realita, do ktorej nás Pán Boh povolal. Tento svet je síce stvorený podľa Božieho plánu, no postupne sa od Boha vzdialil a pokúša sa narušiť náš vzťah s ním. To, čo máme vo svojej moci zmeniť, je to, ako v ňom budeme žiť. Buď si zvolíme ľahšiu cestu – necháme sa unášať prúdom, alebo sa rozhodneme plávať proti prúdu.

Čo znamená nebyť zo sveta? To vysvetľuje apoštol Pavol v Liste Rimanom 12,2.
Nechaj účastníkov, aby si text nalistovali v Biblii a prečítali spoločne nahlas. Opýtaj sa účastníkov, čo podľa nich znamená pripodobňovať sa svetu.
Pripodobniť sa svetu znamená, zmýšľať a správať sa ako svet, zdieľať jeho hodnoty.
Pavol nás vystríha, aby sme sa nepripodobňovali svetu, teda nezmýšľali ako svet.
Aké názory máme teda mať? Biblia je v tomto jasná: „Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš“ (Flp 2,5).

Flipchart alebo tabuľu rozdeľ zvislou čiarou na dve časti.
Do hlavičky ľavého stĺpca napíš SVET, do pravého KRISTUS = MY. Do ľavej časti budeme písať jednotlivé „pravdy“, ktoré hlása svet a do pravej časti zapíšeme príslušné citáty z Biblie, ktoré sú odpoveďou na tvrdenia sveta. Do písania zapoj účastníkov, udržíš si tak ich pozornosť. 
enlightened

Skúsme teraz porovnať to, ako zmýšľa tento svet, a ako zmýšľa Kristus, a aké názory by sme mali mať aj my:
Pri každom bode môžete diskutovať o tom, akú osobnú skúsenosť majú s uvedenými tvrdeniami sveta, či pociťujú tlak týchto názorov. Prípadne, ako proti nim bojujú.

SVET

KRISTUS = MY

Moje potreby a túžby musia byť naplnené!

 

„...v pokore pokladajte iných za vyšších od seba. Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných“ (Flp 2,3-4).

Staraj sa o seba a pestuj svoju krásu.

 

 

Môžeš spomenúť rôzne reklamné slogany:

„Vy za to stojíte“

„Možno sa taká narodila, možno je to...“

„Lebo každé telo je ako tráva
a všetka jeho sláva ako kvet trávy.
Tráva uschne, kvet odpadne,  ale Pánovo slovo trvá naveky“ (1Pt 1,24-25).

„Cvič sa v nábožnosti! Lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život“ (1Tim 4,7-8).

Tým nechceme povedať, že sa o seba nemáme starať, alebo že šport je zbytočný. Ide iba o to, aby sa tieto veci nestali našimi prvoradými prioritami. Nemáme si zakladať na svojej telesnej kráse a svoju hodnotu odvodzovať od nej. Naša pravá hodnota je v Bohu.

Čo je pravda, to nie je hriech.

 

Klasická „múdrosť“ vychádzajúca z ľudovej slovesnosti. Znamená, že ak o iných hovoríš zle (aj keď je to pravda), nie je to hriech. Takto si vlastne ľudia sami pred sebou ospravedlňujú hriech ohovárania.

„Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám“ (Mt 7,1).

Spoľahni sa iba sám na seba a všetko rob na vlastnú päsť.

Na všetko si vystačíš sám.

 

Rozprávajte sa o trende nikomu a ničomu neveriť.

Opýtaj sa účastníkov, či je aj pre nich ťažké dôverovať Bohu a iným ľuďom. Je pre nich ľahké prijať pomoc, alebo o ňu požiadať?

„Pane zástupov, blažený človek, čo sa spolieha na teba“ (Ž 84,13).

„Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj,
on sa už postará“ (Ž 37,5).

„Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará“ (1Pt 5,7).

„Neste si navzájom bremená...“ (Gal 6:2).

Rob si všetko po svojom. Tebe predsa nikto nebude rozkazovať.

 

Tu môžete diskutovať o poslušnosti nielen voči rodičom, ale aj učiteľom a celkovo autoritám.

Byť „nezávislý“ je dnes „in“.

„Veď poslušnosť je lepšia než obeta a poddanosť lepšia ako tuk baranov!“ (1Sam 15,22)

„Poslúchajte svojich predstavených a podriaďujte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať“ (Hebr 13,17).

Nepotrebuješ Boha, aby si bol šťastný.

 

Môžete diskutovať o tom, čo ľudia považujú za šťastie (majetok, postavenie, úspech...).

„Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva“ (Ž 119,14).

„Hľadaj radosť v Pánovi
a dá ti, za čím túži tvoje srdce“ (Ž 37,4).

Ak ma niekto sklame, navždy u mňa skončil.

 

V dnešnom svete sa nič neodpúšťa a na nič nezabúda...

Ak zlyháš, nie je šanca na nápravu.

A odpustiť, keď mi ublížili? Bláznovstvo!

„Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?" Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz“ (Mt 7,21).

Všetko ber za samozrejmé, ďakovať nemusíš.

 

Tým, že väčšina ľudí žije v dostatku, považuje mnohé veci za samozrejmé. Málokto ďakuje za „samozrejmosti“ ako jedlo, čistú vodu, príbytok, zdravie, oblečenie, mobil, internet...

„Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána“ (Ef 5:20).

„A buďte vďační!“ (Kol 3:15).

Užívaj si sex. Žiješ predsa iba raz!

„Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke
a budú jedným telom“ (Gen 2,24).

Ak sa o niečo podelím, budem mať nedostatok, bude mi to chýbať.

„Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám“ (Lk 6,38).

Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje. A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok“ (2Kor 9,6-8).


Praktická aplikácia (15 min.)

Diskusia:
1. Vedel by si povedať ďalšie príklady svetských názorov, ktoré nie sú v súlade s Božím slovom?
2. V akom stave je tvoj čln? Drží sa na vode, alebo je plný vody (svetských názorov a postojov)?
3. Prebral si niektoré názory sveta? Ktoré potrebuješ zmeniť?
4. Kedy je pre teba ťažké plávať proti prúdu?

Domáca úloha

1. Nauč sa naspamäť Rim 12,2.
2. Vyber si jednu oblasť, v ktorej chceš zmeniť svoje zmýšľanie, a rozhodni sa, akým spôsobom budeš na tom počas nasledujúceho týždňa pracovať. Neboj sa plávať proti prúdu!

Záverečná modlitba (10 min.)

Odporúčame znovu siahnuť po knihe YOUCAT MODLITBY PRE MLADÝCH, s. 26-28.

 

© 2013 ZKSM

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým