Manželstvo - cesta k Bohu

.....nikdy predtým som nepočula kňaza hovoriť takto o manželstve. Túžila som nájsť knihy, ktorých je autorom a započúvať sa do jeho slov o Láske. Nevedela som sa dočkať, kedy nám jeho kniha príde a začneme ju čítať. Hneď na prvých stranách ma dostala veta: „Manželstvo je pozostatok raja na zemi.“ Otec Caffarel píše, že šťastie a láska patria k sebe, lebo ak sa človek vidí v pohľade druhého a objaví, že je hodný lásky, že je milovaný, a keď láska zasiahne, všetko sa zmení...“
Čítaj ďalej o Manželstvo - cesta k Bohu »

Manželstvo nie je pre teba

Seth Adam Smith / November 12, 2013 Len po roku a pol manželstva som nedávno došiel k záveru, že manželstvo nie je pre mňa. Predtým, než ma predčasne odsúdite, prečítajte si, prosím, tento blog. So ženou sme sa zoznámili na strednej ako pätnásťroční. Desať rokov sme boli najlepšími priateľmi až kým… až kým sme sa nerozhodli, že už viac nechceme byť len priateľmi :) Zaľúbiť sa do...
Čítaj ďalej o Manželstvo nie je pre teba »

Bohorodička - Theotokos

V prvý deň roka dáva liturgia zaznieť v celej cirkvi rozšírenej po svete kňazské požehnanie, ktoré sme počuli v prvom čítaní. „Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!“ (Num 6,24-26). Toto požehnanie zveril Boh prostredníctvom Mojžiša Áronovi a jeho synom, teda kňazom Izraelského národa. Je...
Čítaj ďalej o Bohorodička - Theotokos »

Všetko povstalo skrze Neho.

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol...
Čítaj ďalej o Všetko povstalo skrze Neho. »

Zamyslenie

"Ako Boží vyvolenci, oblečte si ...lásku" (Kol 3, 12. 14).
Čítaj ďalej o Zamyslenie »

Sviatok Svätej rodiny

Rodina. Ešte nikdy v dejinách ľudstva nebol taký silný tlak na podkopávanie jej základných atribútov  a hodnôt, ktoré rodina v svojej prirodzenej podstate prezentuje. Moderný a liberálny duch pod rúškom ľudskej slobody a humánnosti sa usiluje pripraviť rodinu o jej základný rozmer, daný jej Stvoriteľom. V knihe Genezis čítame, ako sám Boh požehnáva...
Čítaj ďalej o Sviatok Svätej rodiny »

Sviatok svätých Neviniatok

  Na dni nasledujúce bezprostredne po slávnosti Narodenia Pána, uvádzajú už najstaršie liturgické kalendáre skupinu sviatkov svätých. Stredovek, ktorý v týchto svätých videl akoby čestných sprievodcov novonarodeného Kráľa ich pomenoval „Comites Christi“ – Kristovi sprievodcovia. V rímskej liturgii sú to prvomučeník Štefan (26. 12.), apoštol a evanjelista Ján (27. 12.) a deti, ktoré dal...
Čítaj ďalej o Sviatok svätých Neviniatok »

Svätý apoštol Ján - mystik medzi apoštolmi

Sviatok apoštola Jána je sviatkom a oslavou lásky. Lásky, ktorú najdokonalejšie a najhlbšie opísal v svojich spisoch práve sv. Ján. On nazrel najhlbšie do tajomstva Božej lásky a ponorený do jej tajomstva sa nám snažil  ju aj čo najdokonalejšie opísať a sprítomniť. Najmladší z apoštolov, ktorý ako jediný z nich zomrel prirodzenou smrťou...
Čítaj ďalej o Svätý apoštol Ján - mystik medzi apoštolmi »

Svätý Štefan - prvomučeník

   Len čo sme oslávili narodenie a príchod Božieho Syna, hneď na druhý deň nám Cirkev predkladá sviatok sv. Štefana – prvomučeníka.  Môže sa nám zdať, že veľmi krátko sme sa tešili z novonarodeného dieťatka a už je tu červená, mučenícka farba a oslava smrti sv. Štefana.  Narodenie a smrť, alebo lepšie povedané narodenie a narodenie pre večný...
Čítaj ďalej o Svätý Štefan - prvomučeník »

Vianoce – čas splnenia Božieho prisľúbenia

Vianoce – čas splnenia Božieho prisľúbenia     Vianoce, slovo  vyvolávajúce v nás  zväčša tie najkrajšie pocity a spomienky. Hádam na svete nejestvuje človek, ktorý by mal pri počutí tohto slova nejaké negatívne pocity. Vianoce, sviatky pokoja a lásky, takto ich označujú dokonca aj neveriaci ľudia. S Vianocami sa nám spájajú spomienky z detstva, vianočný...
Čítaj ďalej o Vianoce – čas splnenia Božieho prisľúbenia »

Rodová rovnosť

Rodová rovnosť - gender ideológia.     Krásne znejúce slová, čo sa však skrýva pod týmto pojmom. Anglické slovo gender označuje rod ako spoločensky naučenú rolu, ktorá nezávisí od biologického pohlavia. Doteraz existovala na otázku pohlavia jednoznačná odpoveď: muž alebo žena.     Rodová ideológia hovorí: Nie je dôležité akého ste pohlavia...
Čítaj ďalej o Rodová rovnosť »

Advent-čas očakávania

Advent – čas očakávania       Adventný čas, ktorý práve prežívame je časom očakávania. Očakávania sviatkov narodenia Božieho Syna, no tiež očakávania druhého príchodu Ježiša Krista na našu zem. Z liturgického pohľadu je adventný čas aj takto rozdelený. Prvé dva týždne adventu nás liturgia a Cirkev nabádajú zamýšľať sa nad druhým eschatologickým príchodom Ježiša...
Čítaj ďalej o Advent-čas očakávania »

Advent

Požehnaný čas adventu, potrebné stíšenie sa a dobrú prípravu našich sŕdc pre príchod nášho Spasiteľa vyprosujú administrátori Janka a Slavo.
Čítaj ďalej o Advent »

Zamyslenie

"Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa drží za ruku..." (Iz 41, 13)
Čítaj ďalej o Zamyslenie »

Dom v Nazarete

   V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas, milosti plná, Pán s tebou." Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u...
Čítaj ďalej o Dom v Nazarete »

Dom v Jeruzaleme

   K ým o tom hovorili, on sám zastal uprostred nich a povedal im: "Pokoj vám." Zmätení a naľakaní si mysleli, že vidia ducha. On im povedal: "Čo sa ľakáte a prečo vám srdcia zachvacujú také myšlienky? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti - a vidíte; že ja mám." Ako to povedal, ukázal im ruky a nohy. A keď tomu...
Čítaj ďalej o Dom v Jeruzaleme »

Dom v Jerichu

   P otom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: "Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes...
Čítaj ďalej o Dom v Jerichu »

Dom u Šimona

   K torýsi farizej ho pozval, aby s ním jedol. On vošiel do farizejovho domu a sadol si k stolu. V meste bola istá žena, hriešnica. Keď sa dozvedela, že je hosťom vo farizejovom dome, priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom, s plačom pristúpila zozadu k jeho nohám, začala mu slzami máčať nohy a utierala mu ich svojimi vlasmi, bozkávala mu ich a natierala voňavým...
Čítaj ďalej o Dom u Šimona »

Dom v Káne Galilejskej

   N a tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: "Nemajú vína." Ježiš jej odpovedal: "Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina." Jeho matka povedala obsluhujúcim: "Urobte všetko, čo vám povie!" Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré...
Čítaj ďalej o Dom v Káne Galilejskej »

Dom v Betánii

   A ko išli ďalej, vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo. Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: "Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!" Pán jej odpovedal: "Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre...
Čítaj ďalej o Dom v Betánii »

Svätá spoveď podľa Cataliny Rivas

V ďalšom cykle z diel bolívijskej mystičky Cataliny Rivas Vám prinášame drámu rozhrešenia, v ktorej nás náš Pán upozorňuje na dôležitosť sviatosti zmierenia, a ukazuje nám, čo sa v skutočnosti deje pri každej sviatosti zmierenia. Pripomíname, že arcibiskup René Fernandez Apaza uznal mystické zážitky Cataliny Rivas za pravé a dovolil, aby jej spisy boli publikované Ak má niekto z...
Čítaj ďalej o Svätá spoveď podľa Cataliny Rivas »

Prežívanie sv. omše podľa Cataliny Rivas

Podľa mystických videní Cataliny Rivas, bolívijskej stigmatičky, Pán Ježiš a Panna Mária túžia, aby sme sa naučili plodne sa zúčastňovať na najväčšej udalosti našej spásy, ktorá sa sprítomňuje počas svätej omše. Niekoľko úryvkov z poznámok Cataliny ... - doplnené fakty o Cataline Rivas Catalina Rivas žije v Cochabambe /čítaj Kočabambe/ v Bolívii. V prvej polovici deväťdesiatych...
Čítaj ďalej o Prežívanie sv. omše podľa Cataliny Rivas »

Duchovná obnova manželov v Zakopanom

   V dňoch 18.-20.10.2013 sme sa, 3 slovenské manželské páry, zúčastnili duchovnej  obnovy v Zakopanom. Prednášali nám manželia Malgorzata a Joachim a Anna a Romek.    Hoci sme nerozumeli po poľsky všetko na sto percent, predsa len sa nám podarilo napísať poznámky z týchto prednášok, ktoré nás veľmi obohatili. Bolo krásne hľadieť na tieto zrelé manželské páry,...
Čítaj ďalej o Duchovná obnova manželov v Zakopanom »

Manželské rekolekcie 2012 - "Regula života"

Téma: Regula života „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,20) Tento citát bol jedným z mnohých, ktoré nás sprevádzali počas manželských rekolekcií Hnutia Equipes Notre-Dame. Začali sme v piatok 7. decembra svätou omšou v Kláštore redemptoristiek, ktorú slúžil páter Jozef Novák z Podolínca. Po svätej omši sme sa pri večeri vzájomne...
Čítaj ďalej o Manželské rekolekcie 2012 - "Regula života" »
Ukazujem 76 - 99 z 99 výsledkov.
Položiek na stránku 25
z 4