Niečo z histórie obce      

Obec Kováčová sa nachádza v južnej časti Zvolenskej kotliny, pod výbežkami Kremnických vrchov, v nadmorskej výške okolo 300 m (stred obce 303 m). Písomná správa o obci sa objavuje už v 13. storočí, v období kolonizácie, v prvých listinách o území mesta Zvolen, ktoré získalo privilégiá okolo roku 1238. Tieto na žiadosť nemeckých kolonistov (hostí) potvrdil Belo IV. 28. decembra 1243. V origináli sa zachovala potvrdzovacia listina až z roku 1254, rovnako i jej potvrdenie Štefanom V. z roku 1271.

V listine Belu IV. z 23.apríla 1254 sa prvýkrát spomína dedina Kováčová (Terra hospitum de Koachou). Keďže táto listina mala nahradiť poškodenú z roku 1243, je veľmi pravdepodobné, že sa už v tej Kováčová spomínala. Nemeckí kolonisti sa usadili nielen na málo osídlaných územiach, ale aj na miestach už obývaných, patriacich k starým kráľovským majetkom.Miestne názvy Kováčová a Budča nasvedčujú, že išlo o staré služobnícke osady remeselnícko – poľnohospodárske. Vo Zvolenskej kotline patrili k týmto majetkom okrem Kováčovej a Budče aj Hájniky, Rybáre, Veľká Lúka, Badín, Kremnička a Kráľová.

V roku 1976 bolo pri zemných prácach v kúpeľoch Kováčová objavené, na donedávna neznámej lokalite, praveké sídlisko. V roku 1978 archeológovia lokalitu obhliadli a zozbierali dostupné zlomky keramiky. Podľa získaného materiálu možno nálezy datovať do mladšej doby bronzovej. Odporúčanie archeológov určiť zisťovacím výskumom rozlohu sídliska, čo by umožnilo aj presnejšie chronologické zatriedenie, sa neuskutočnilo.

Na starobylosť osídlenia Zvolenskej kotliny, najmä blízkeho okolia Zvolena, poukazuje značná koncentrácia archeologických nálezov spred veľkomoravského obdobia, kontinuálne až do 12. stor. Rovnako i sieť starých služobníckych osád typu Kováčová, Rybáre, Hájniky a ďalšie, ktoré existovali dávno predtým, ako boli spomenuté v listinách.

V posledných rokoch 19. storočia, počas geologického prieskumu pri hľadaní uhlia, bol náhodne objavený prameň termálnej minerálnej vody, pri ktorom boli založené malé kúpele miestneho významu. Vyhľadávali ich ľudia s pohybovými ťažkosťami. Počas rozsiahleho hydrogeologického prieskumu bol v roku 1964 zachytený prameň z hĺbky 502 m, s teplotou 48,5 º C a stabilnou výdatnosťou 50 l/s. Po havárii tohto prameňa v roku 1982 bol vybudovaný terajší zdroj, ktorý zachytil vodu s rovnakou teplotou i zložením v hĺbke 536 m. Prameň s kapacitou 50 l/s patrí medzi najvýdatnejšie na Slovensku. Zásobuje všetky tunajšie liečebné i rekreačné zariadenia a umožňuje liečenie po celý rok.

 

     

                   Termálny prameň                                               

 

Najvýznamnejším liečebným zariadením, s celoslovenskou pôsobnosťou, je vysokošpecializovaný odborný liečebný ústav Národné rehabilitačné centrum. Lieči pacientov po úrazoch chrbtice, amputáciách a iných náročných operačných výkonoch.

Špecializovaný liečebný ústav Marína je kúpeľno – rehabilitačným zariadením, pôvodne pre pohybovo postihnuté deti, od roku 2004 aj dospelých, s cieľom zredukovať poškodenie pacienta a zlepšiť jeho funkčné schopnosti.

Základom kúpeľnej liečby v Kováčovej sú bazénové a vaňové kúpele, doplnené masážami a komplexnou fyzikálno – rehabilitačnou terapiou. Dlhoročný ambulantný charakter liečby sa po ukončení stavby Liečebného domu Detvan zmodernizoval.

                                  

       Národné rehabilitačné centrum                  Špecializovaný liečebný ústav Marína                    Liečebný dom Detvan 

 

Vyhľadávaným rekreačným zariadením, známym aj v zahraničí, je termálne kúpalisko s teplotou vody 36 - 38 º C.

 

           

                Holidaypark