K. Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia,
zhliadni na nás, pokorne kľačiacich
pred tvojim oltárom:

Ľ. Tvoji sme a tvoji chceme zostať.

K. Aby sme sa mohli s tebou
ešte vrúcnejšie spojiť,

Ľ. každý z nás sa dnes dobrovoľne
zasväcuje tvojmu najsvätejšiemu Srdcu.

K. Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali,
mnohí pohrdli tvojimi prikázaniami
a odmietli ťa.

Ľ. Zmiluj sa nad nimi, dobrotivý Ježišu,
a všetkých strhni k tvojmu svätému Srdcu.

K. Pane, buď kráľom nielen svojim verným,
ktorí ťa nikdy neopustili,
ale aj márnotratným synom a dcéram;

Ľ. daj, aby sa čím skôr vrátili
do otcovského domu
a nezahynuli hladom a biedou.

K. Pane, buď kráľom i tým,
ktorých od teba odlúčili
mylné názory a rozkolníctvo;

Ľ. priveď ich naspäť do prístavu pravdy
a k jednote viery,
aby bolo jedno stádo a jeden pastier.

K. Daruj svojej Cirkvi slobodu a bezpečnosť,
všetkým národom poriadok a pokoj;
nech zo všetkých končín zeme
zaznieva jeden hlas:

Ľ. Sláva Božskému Srdcu,
ktoré nám prinieslo spásu;
jemu česť a chvála naveky.

V. Amen.