Blog

« Späť

Krížová cesta z Posolstva Svätého Otca Benedikta XVI. (2011)

Krížová cesta z Posolstva Svätého Otca Benedikta XVI. (2011)

Svetové dni mládeže, Madrid 2011: „V ňom zakorenení a na ňom postavení, upevnení vo viere“ (Kol 2, 7)

 

Úvod:

Svätý Otec píše: „Pozývam vás, aby ste sa zúčastnili tejto – pre Cirkev v Európe i pre univerzálnu Cirkev – takej dôležitej udalosti, (Svetových dní mládeže v Madride). Bol by som veľmi rád, keby všetci mladí – tak tí, ktorí zdieľajú našu vieru v Ježiša Krista, ako aj tí, ktorí ešte váhajú alebo v neho neveria –, mohli zažiť takúto skúsenosť, ktorá môže byť rozhodujúca pre ich život: skúsenosť vzkrieseného a živého Pána Ježiša a jeho lásky ku každému z nás.“

1.zastavenie – Odsúdenie na smrť

(Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti – Lebo si svojím krížom vykúpil svet.)

Mnohí mladí cítia hlbokú túžbu po tom, aby sa vzťahy medzi ľuďmi prežívali v pravde a solidarite. Mnohí z nich prejavujú úsilie budovať autentické vzťahy priateľstva, spoznať pravú lásku a založiť si súdržnú rodinu, dosiahnuť osobné naplnenie a skutočnú istotu, ktoré im môžu zaistiť pokojnú a šťastnú budúcnosť. Keď sa v pamäti vraciam do svojich mladých rokov, spomínam si, že sme nechceli zapadnúť do koľají každodenného meštiackeho života. Chceli sme niečo veľké, niečo nové. Chceli sme objaviť samotný život v jeho veľkosti a kráse. Počas nacistickej diktatúry a počas vojny sme boli, takpovediac, „obkľúčení“ dominantnými štruktúrami moci. Preto sme chceli ujsť na slobodu, aby sme okúsili celú škálu ľudských možností. Som presvedčený, že v istom zmysle je táto túžba prekročiť bežný život prítomná v každej generácii.

(Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami – Aj nad dušami v očistci.)

2.zastavenie – Berie kríž

(Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti – Lebo si svojím krížom vykúpil svet.)

Existuje silný prúd sekularistického myslenia, ktorý chce vytlačiť Boha zo života ľudí a spoločnosti, navrhujúc a pokúšajúc sa vytvoriť „raj“ bez neho. No skúsenosť nám hovorí, že svet bez Boha sa stane „peklom“: bude v ňom vládnuť egoizmus, rozvrat v rodinách, nenávisť medzi ľuďmi i národmi, nedostatok lásky, radosti a nádeje. Naopak, tam kde ľudia a národy akceptujú prítomnosť Boha, klaňajú sa mu v pravde a počúvajú jeho hlas, buduje sa civilizácia lásky.

(Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami – Aj nad dušami v očistci.)

3.zastavenie – Prvý pád

(Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti – Lebo si svojím krížom vykúpil svet.)

Aby som objasnil význam viery v živote veriacich, rád by som sa zamyslel nad každým z troch výrazov, ktoré sv. Pavol používa v tomto svojom výroku: „V ňom zakorenení a na ňom postavení, upevnení vo viere“ (Kol 2, 7)“. Môžeme v nich nájsť tri obrazy: výraz „zakorenení” nám pripomína strom a korene, ktoré ho vyživujú; „na ňom postavení” zasa odkazuje na konštrukciu domu a „upevnení” poukazuje na rast fyzickej a morálnej sily. Ide o veľmi výrečné obrazy. Chcel by som poznamenať, že v pôvodnom texte sú tieto tri výrazy z gramatického hľadiska v trpnom rode: to značí, že je to sám Kristus, kto preberá iniciatívu pri zakorenení, budovaní základov a upevnení veriacich.

Pre svoj pád, pomôž nám viac sa zakoreniť v tebe, Ježišu.

(Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami – Aj nad dušami v očistci.)

4.zastavenie – Matka

(Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti – Lebo si svojím krížom vykúpil svet.)

Nech vás na ceste príprav (na naše stretnutie) sprevádza Panna Mária. Ona pri anjelovom zvestovaní prijala s vierou Božie slovo a s vierou súhlasila s dielom, ktoré v nej Boh začal uskutočňovať. Vysloviac svoje „fiat”, svoje „áno”, prijala dar nesmiernej lásky, ktorý ju podnietil oddať sa bezvýhradne Bohu. Nech oroduje za každého a každú z vás, aby vám nastávajúci  Svetový deň mládeže umožnil vzrast vo viere a v láske.

(Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami – Aj nad dušami v očistci.)

5.zastavenie – Šimon Cyrenejský

(Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti – Lebo si svojím krížom vykúpil svet.)

Drahí mladí, prijmite s vďačnosťou duchovný dar, ktorý ste dostali vo vašej rodine a usilujte sa odpovedať zodpovedne na Božie volanie a dospievať vo viere. Neverte tým, ktorí vám hovoria, že nepotrebujete druhých na to, aby ste si vybudovali svoj život! Naopak, oprite sa o tých, ktorí sú vám drahí, o vieru Cirkvi, a ďakujte Pánovi, že ste ju prijali a osvojili si ju! (...) Cirkev sa na vás spolieha! Potrebuje vašu živú vieru, tvorivú lásku a dynamiku vašej nádeje. Vaša prítomnosť obnoví Cirkev, omladí ju a dá jej nový elán. Preto sú svetové dni mládeže milosťou nielen pre vás, ale pre celý Boží ľud.

(Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami – Aj nad dušami v očistci.)

6. zastavenie – Veronika

(Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti – Lebo si svojím krížom vykúpil svet.)

Túžba po zmysluplnejšom živote svedčí o tom, že Boh nás stvoril, že nesieme jeho „odtlačok“. Boh je život, a preto každé stvorenie prahne po živote. Jedinečným a zvláštnym spôsobom to prežíva ľudská bytosť, stvorená na Boží obraz, ktorá túži po láske, radosti a pokoji. Chápeme teda, že je absurdné chcieť odstrániť Boha, aby mohol žiť človek! Boh je zdrojom života; odstrániť ho, znamená oddeliť sa od tohto zdroja a nevyhnutne sa zbaviť plnosti a radosti: „Veď stvorenie bez Stvoriteľa zaniká.“

(Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami – Aj nad dušami v očistci.)

7.zastavenie – Druhý pád

(Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti – Lebo si svojím krížom vykúpil svet.)

Drahí priatelia, povzbudzujem vás k tomu, aby ste zintenzívnili svoje prežívanie viery v Boha, Otca nášho Pána Ježiša Krista. Vy ste budúcnosťou spoločnosti a Cirkvi! Ako to napísal apoštol Pavol kresťanom v Kolosách, je životne dôležité mať korene, mať pevný základ. To platí zvlášť dnes, keď mnohí nemajú stabilné orientačné body, na ktorých by budovali svoj život, a tak sa ocitajú vo veľkej neistote.  Vy, mladí máte právo prijať od predošlých generácií pevné body, ktoré vám pomôžu robiť rozhodnutia a budovať si svoj život, podobne ako mladá rastlina potrebuje pevnú oporu, pokým jej nenarastú korene a nestane sa mocným stromom, schopným prinášať ovocie.

(Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami – Aj nad dušami v očistci.)

8.zastavenie – Plačúce ženy

(Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti – Lebo si svojím krížom vykúpil svet.)

Kresťanská viera neznamená len veriť, že niektoré veci sú pravdivé, ale ide v nej predovšetkým o osobný vzťah k Ježišovi Kristovi. Toto stretnutie s Božím Synom dáva celému životu novú dynamiku. Keď nadviažeme osobný vzťah s Kristom, on nám odhalí našu skutočnú identitu a v priateľstve s ním sa život rozvíja až k úplnému naplneniu. Keď sme mladí, každý z nás sa pýta: aký zmysel má môj život? Aký cieľ, aký smer mu mám dať? Je to veľmi dôležitý moment a môže nás znepokojovať i dlhší čas. Zaujíma nás, akej práci sa máme venovať, aké vzťahy nadviazať, aké priateľstvá pestovať…

(Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami – Aj nad dušami v očistci.)

9.zastavenie – Tretí pád

(Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti – Lebo si svojím krížom vykúpil svet.)

Drahí priatelia, postavte si váš dom na skale, rovnako ako človek, ktorý „kopal hlboko“. Usilujte sa aj vy každý deň poslúchať Kristove slová. Počúvajte ho ako pravého priateľa, s ktorým môžete kráčať po ceste vášho života. S ním po boku budete schopní čeliť s odvahou a nádejou ťažkostiam a problémom, ale aj sklamaniam a porážkam. Neustále vám budú predkladať ľahšie cesty, no ako sami zistíte, ukážu sa nakoniec ako klamné a neprinesú vám pokoj a radosť. 

(Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami – Aj nad dušami v očistci.)

10.zastavenie – Zvliekanie šiat

(Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti – Lebo si svojím krížom vykúpil svet.)

Apoštol Pavol pripomína moc ukrižovaného a vzkrieseného Krista. Toto tajomstvo je základom nášho života, ústredným bodom kresťanskej viery. Všetky filozofie, ktoré ho ignorujú a považujú za „bláznovstvo” (1 Kor 1, 23), sa ukazujú ako nedostatočné zoči-voči veľkým otázkam, ktoré prebývajú hlboko v srdci človeka. Preto by som vás chcel aj ja, ako nástupca apoštola Petra, posilniť vo viere (porov. Lk 22, 32). Pevne veríme, že Ježiš Kristus sa obetoval na kríži, aby nám dal svoju lásku; vo svojom umučení niesol naše trápenia, vzal na seba naše hriechy, získal nám odpustenie a zmieril nás s Bohom Otcom, otvoriac nám tak cestu k večnému životu. Takto sme boli oslobodení od toho, čo najviac ťaží náš život: od otroctva hriechu. Môžeme milovať všetkých, dokonca aj nepriateľov a môžeme sa o túto lásku deliť s tými najchudobnejšími a inak núdznymi bratmi.

(Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami – Aj nad dušami v očistci.)

11.zastavenie – Pribíjanie na kríž

(Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti – Lebo si svojím krížom vykúpil svet.)

V dejinách Cirkvi čerpali svätci a mučeníci zo slávneho Kristovho kríža silu pre to, aby ostali verní Bohu až do obetovania seba samých. Vo viere našli silu premôcť svoje slabosti a prekonať každé protivenstvo. Skutočne platí, ako hovorí apoštol Ján: „Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn?” (1 Jn 5, 5). A víťazstvo, ktoré sa rodí z viery, je víťazstvo lásky. Koľkí kresťania boli a sú živým svedectvom o sile viery, ktorá sa prejavuje v láske: sú to umelci pokoja, budovatelia spravodlivosti, podnecovatelia ľudskejšieho sveta, sveta podľa Božieho plánu. Láska, ktorá pramení z viery, ich priviedla ku konkrétnemu svedectvu v skutkoch a slovách. Kristus nie je totiž dobrom iba pre nás samých, ale je tým najcennejším dobrom, o ktoré sa máme podeliť so všetkými.

(Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami – Aj nad dušami v očistci.)


12.zastavenie – Smrť na kríži

(Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti – Lebo si svojím krížom vykúpil svet.)

Drahí priatelia, kríž nám často naháňa strach, lebo sa zdá, že je popretím života. No je to presne naopak! On je Božím „áno“ človeku, najvyšším vyjadrením jeho lásky a zdrojom, z ktorého prýšti večný život. Vskutku, z Ježišovho otvoreného srdca na kríži vytryskol božský život, ktorý je stále dostupný tým, ktorí sa rozhodnú pozdvihnúť oči k Ukrižovanému. Ja vás môžem iba povzbudiť k tomu, aby ste tento Ježišov kríž, ktorý je znamením Božej lásky, objali ako zdroj nového života. Mimo ukrižovaného a vzkrieseného Krista niet spásy! Iba on môže oslobodiť svet od zla a spôsobiť rast kráľovstva spravodlivosti, pokoja a lásky, po ktorom všetci túžime.

(Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami – Aj nad dušami v očistci.)

13.zastavenie – Skladanie z kríža

(Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti – Lebo si svojím krížom vykúpil svet.)

Aj my môžeme mať „zmyslový“ kontakt s Ježišom, vložiť, takpovediac ruku do znakov jeho umučenia, znakov jeho lásky: vo sviatostiach je nám totiž osobitne blízky. Drahí mladí, naučte sa „vidieť“ a „stretávať“ Ježiša v Eucharistii, kde je prítomný a je nám až tak blízko, že sa pre nás stáva pokrmom na našej ceste, a tiež vo sviatosti pokánia, v ktorej nám Pán ukazuje svoje milosrdenstvo, keď nám neustále ponúka odpustenie. Spoznávajte Ježiša a slúžte mu v chudobných, chorých i v tých našich bratoch a sestrách, ktorí sú v ťažkostiach a potrebujú pomoc.

(Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami – Aj nad dušami v očistci.)

14.zastavenie – Hrob

(Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti – Lebo si svojím krížom vykúpil svet.)

Otvorte sa osobnému dialógu s Ježišom Kristom a pestujte ho vo viere. Spoznávajte ho čítaním evanjelií a Katechizmu Katolíckej cirkvi. Vstupujte s ním do rozhovoru v modlitbe, venujte mu svoju dôveru: nikdy vás nezradí! Veď „viera je predovšetkým osobným primknutím sa človeka k Bohu; je slobodným súhlasom s celou pravdou, ktorú Boh zjavil” (Katechizmus Katolíckej cirkvi, 150). Takto nadobudnete zrelú, pevnú vieru, ktorá nie je založená len na náboženskom sentimente, alebo na spomienke z hodín náboženstva. Skutočne môžete spoznať Boha a žiť z neho, podobne ako apoštol Tomáš, keď dosvedčil svoju pevnú vieru v Ježiša: „Pán môj a Boh môj!“

(Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami – Aj nad dušami v očistci.)

 

Záver

Buďte svedkami kresťanskej nádeje v celom svete. Mnohí túžia po tom, aby mohli prijať túto nádej! 

Drahí priatelia, opätovne vás pozývam, aby ste prišli na svetové stretnutie mládeže v Madride. S veľkou radosťou očakávam každého z vás: Kristus vás chce upevniť vo viere prostredníctvom Cirkvi. Rozhodnutie uveriť v Krista a nasledovať ho nie je jednoduché; bráni mu naša vlastná nevernosť a mnohé hlasy naznačujúce jednoduchšiu cestu. Nenechajte sa odradiť. Hľadajte predovšetkým podporu kresťanského spoločenstva, pomoc Cirkvi! V priebehu tohto roku sa intenzívne pripravujte na stretnutie v Madride – spolu s vašimi biskupmi, kňazmi a s osobami zodpovednými za pastoráciu mladých v diecézach, vo farských spoločenstvách, v združeniach a v hnutiach. Kvalita nášho stretnutia bude totiž závisieť najmä od duchovnej prípravy, modlitby, spoločného počúvania Božieho slova a od vzájomnej pomoci.

A ja vás uisťujem o svojej otcovskej modlitbe a zo srdca vás žehnám.

 

 

Modlitba za Svätého Otca a na jeho úmysel

Pane Ježišu Kriste, vyslyš Svätého Otca, pápeža Benedikta, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Neviem, hoci nie je este Velka noc, hlboko ma to zasiahlo i v tento zimny cas a v tomto obdobi. Dakujem, dakujem z celeho srdca :-)
Odoslané 12.2.2013 11:31.
Jej, toto mi uniklo... Kopírujem, najbližšie až pôjdeme s rodinou niekam na kalváriu, vytiahnem, prečítame, pomodlíme...
Vďaka. Myšlienky Benedikta XVI. nám vždy majú čo povedať.
Odoslané 8.3.2013 22:57.