« Späť

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2021

Hľa, vystupujeme do Jeruzalema“ (Mt 20, 18) Pôstne obdobie: čas na obnovu viery, nádeje a lásky

Zdroj: KBS

 

Drahí bratia a sestry,

keď Ježiš zjavil svojim učeníkom, že bude trpieť, zomrie a vstane z mŕtvych, aby splnil vôľu svojho Otca, odhalil im najhlbší zmysel svojho poslania a pozval ich, aby sa podieľali na tomto poslaní, zameranom na spásu sveta.

Na pôstnej ceste, ktorá nás vedie k veľkonočnému sláveniu, si pripomíname toho, kto „sa uponížil, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži“ (Flp 2, 8). V tomto čase obrátenia si obnovujeme našu vieru, čerpáme „živú vodu“ nádeje a s otvoreným srdcom prijímame Božiu lásku, ktorá nás premieňa na bratov a sestry v Kristovi. V predvečer Veľkej noci si obnovíme svoje krstné sľuby, aby sme sa pôsobením Ducha Svätého znovuzrodili ako noví muži a nové ženy.

 

Avšak už cesta Pôstnym obdobím, ale aj celé kresťanské putovanie životom, sa deje vo svetle zmŕtvychvstania, ktoré oživuje city, postoje a rozhodnutia toho, kto chce nasledovať Krista.

Pôst, modlitba a almužna, ako ich predstavuje Ježiš vo svojej reči (porov. Mt 6, 1 – 18), umožňujú a vyjadrujú naše obrátenie. Cesta chudoby a zriekania sa (pôst), láskyplná starostlivosť a záujem o zraneného človeka (almužna) a synovský dialóg s Otcom (modlitba) nám umožňujú konkrétne uskutočňovať úprimnú vieru, živú nádej a činorodú lásku.

 

1. Viera nás pozýva, aby sme prijali Pravdu a stali sa jej svedkami pred Bohom a všetkými našimi bratmi a sestrami.

Prijať a žiť Pravdu, ktorá sa zjavila v Kristovi, značí predovšetkým dovoliť, aby nás v Pôstnom období zasiahlo Božie slovo, ktoré nám Cirkev z generácie na generáciu ohlasuje. Táto Pravda nie je rozumovým konštruktom vyhradeným len pre niekoľko vyvolených, nadradených alebo výnimočných myslí, ale je to posolstvo, ktoré prijímame a môžeme porozumieť vďaka chápavému srdcu, otvorenému pre veľkosť Boha, ktorý nás miloval prv, ako sme o tom vedeli. Tou Pravdou je sám Kristus, ktorý prijal našu ľudskú prirodzenosť až do dna a stal sa Cestou vedúcou k plnosti Života, ktorá je náročná, ale otvorená pre všetkých.

Pôst prežívaný ako skúsenosť odriekania privádza všetkých, čo ho prežívajú v jednoduchosti srdca k tomu, aby znovuobjavili Boží dar a pochopili, že sme stvorenia na jeho obraz a podobu a že v ňom nachádzame svoje naplnenie. Ten, kto sa postí, sa vďaka dobrovoľne prijatej chudobe stáva chudobným s chudobnými, pričom „zhromažďuje“ bohatstvo lásky, ktorú prijal a o ktorú sa delí. Takto chápaný a praktizovaný pôst pomáha milovať Boha a blížneho, pretože, ako učí sv. Tomáš, láska je pohyb, ktorý upriamuje pozornosť milujúceho na milovaného, pokladajúc ho za jedno so sebou samým (porov. Fratelli tutti, 93).

Pôstne obdobie je čas pre vieru, pre prijatie Boha do nášho života, aby sme mu umožnili „prebývať“ medzi nami (porov. Jn 14, 23). Postiť sa znamená oslobodiť náš život od všetkého, čo ho ťaží, aj od presýtenosti informáciami – či už pravdivými alebo nepravdivými – a konzumnými produktmi, a otvoriť dvere nášho srdca tomu, kto k nám prichádza úplne chudobný, no zároveň „plný milosti a pravdy“ (Jn 1,14): Božiemu Synovi, Spasiteľovi.

2. Nádej je ako „živá voda“, ktorá nám umožňuje pokračovať na našej ceste.

Samaritánka, ktorú Ježiš pri studni prosí, aby sa mu dala napiť, nechápe, keď jej hovorí, že jej môže ponúknuť „živú vodu“ (Jn 4, 10). Najprv si, samozrejme, myslí, že ide o materiálnu vodu, Ježiš však má na mysli Ducha Svätého, ktorého nám v hojnosti daruje v tajomnej udalosti Veľkej noci a ktorý nás naplní nádejou, čo nikdy nesklame. Už pri ohlásení svojho utrpenia a smrti poukazuje Ježiš na nádej, keď hovorí: „...ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych“ (Mt 20, 19). Ježiš hovorí o budúcnosti, ktorú nám otvorilo dokorán Otcovo milosrdenstvo. Dúfať s ním a vďaka nemu znamená veriť, že dejiny sa jednoducho nekončia našimi omylmi, naším násilím, nespravodlivosťou a hriechom, ktorý ukrižuje Lásku. Znamená to čerpať z jeho otvoreného Srdca Otcovo odpustenie.

V aktuálnej znepokojujúcej situácii, ktorú zažívame a v ktorej sa všetko zdá krehké a neisté, sa môže zdať provokáciou hovoriť o nádeji. Pôstne obdobie je však práve obdobím nádeje, keď obraciame zrak k trpezlivému Bohu, ktorý sa neprestajne stará o svoje stvorenie, pokým my s ním často zle zaobchádzame (porov. Laudato siʼ, 32 – 33.43 – 44). Ide o nádej na zmierenie, ku ktorému nás zápalisto vyzýva sv. Pavol: „Zmierte sa s Bohom!“ (2 Kor 5, 20). Prijatie odpustenia vo sviatosti zmierenia, ktoré je ústredným bodom našej cesty k obráteniu, nám umožňuje šíriť odpustenie: keďže sme ho sami prijali, môžeme ho aj my ponúknuť, ak sme schopní žiť v pozornom dialógu a zaujať postoj, ktorý je pre zranených útechou. Božie odpustenie nám – aj cez naše slová a skutky – umožní prežívať Veľkú noc v bratskom duchu.

V Pôstnom období myslime viac na to, aby sme hovorili „slová povzbudenia, ktoré poskytnú útechu, dodajú silu, potešia, vzpružia“ (Fratelli tutti, 223). Na sprostredkovanie nádeje niekedy stačí byť „láskavým človekom, ktorý odloží nabok svoje starosti a naliehavé potreby, aby venoval pozornosť, aby daroval úsmev, aby povedal slovo povzbudenia, vytvoril priestor na vypočutie uprostred toľkej ľahostajnosti“ (tamže, 224).

V tichom sústredení a modlitbe je nám darovaná nádej ako vnútorná inšpirácia a svetlo, ktoré osvetľuje výzvy a rozhodnutia na ceste uskutočňovania nášho poslania. Preto je dôležité ísť do ústrania a modliť sa (porov. Mt 6, 6), aby sme v skrytosti stretli milujúceho Otca.

Prežívať Pôstne obdobie s nádejou značí vnímať, že v Ježišovi Kristovi sme svedkami nového času, v ktorom Boh „robí všetko nové“ (porov. Zjv 21, 1 – 6). Znamená to prijať nádej Krista, ktorý obetoval svoj život na kríži a ktorého Boh na tretí deň vzkriesil, a zároveň byť „stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto [nás] vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je v [nás]“ (1 Pt 3, 15).

3. Láska, prežívaná v Kristových stopách, ako pozornosť a súcit voči každému človeku, je tým najvyšším prejavom našej viery a našej nádeje.

Láska sa raduje, keď vidí druhého rásť. Preto aj trpí, keď druhého sužuje úzkosť: v osamelosti, chorobe, bez strechy nad hlavou, v opovrhnutí, v núdzi... Láska je pohnútka srdca, ktorá nás núti vyjsť zo seba a vytvára puto spoluúčasti a spoločenstva.

Vychádzajúc z lásky k iným ľuďom (sociálnej lásky) „možno napredovať k civilizácii lásky, ku ktorej sa všetci môžeme cítiť povolaní. Dobročinná láska, so svojím univerzálnym dynamizmom, môže vybudovať nový svet, pretože nie je sterilným sentimentom, ale najlepším spôsobom dosiahnutia účinných ciest rozvoja pre všetkých“ (Fratelli tutti, 183).

Láska je dar, ktorý dáva nášmu životu zmysel a vďaka ktorému považujeme núdzneho za člena našej vlastnej rodiny, za priateľa, brata či sestru. To málo, o ktoré sa v láske podelíme, sa nikdy neminie, ale sa premení sa na rezervoár  života a šťastia. Tak to bolo aj s múkou a olejom vdovy zo Sarepty, ktorá ponúkla pecník chleba prorokovi Eliášovi (porov. 1 Kr 17, 7 – 16); alebo s chlebami, ktoré Ježiš požehnal, lámal a dával učeníkom, aby ich rozdali zástupom (porov. Mk 6, 30 – 44). Tak sa stane aj s našou, malou či veľkou almužnou, ak ju ponúkneme s radosťou a úprimne.

Prežívať Pôstne obdobie v láske značí starať sa o tých, čo v dôsledku pandémie Covidu-19 trpia, sú opustení alebo ustráchaní. V situácii veľkej neistoty ohľadom zajtrajška si spomeňme na slová, ktorými sa Boh obracia na svojho Služobníka: „Neboj sa, veď ťa vykúpim, po mene ťa zavolám ty si môj“ (Iz 43, 1) a v láske ponúknime aj slová nádeje, ktoré umožnia druhému pocítiť, že Boh ho miluje ako svoje dieťa.

„Len s pohľadom, ktorý láska rozšíri za horizont, ktorý prijíma dôstojnosť druhého, môžu byť chudobní uznaní a ocenení v ich nesmiernej dôstojnosti, úcte k ich vlastnému štýlu a kultúre, a tak skutočne integrovaní do spoločnosti“ (Fratelli tutti, 187).

Drahí bratia a sestry, každá etapa života je časom, aby sme verili, dúfali a milovali. Táto výzva prežívať Pôstne obdobie ako cestu obrátenia, modlitby a delenia sa o naše dobrá, nech nám v našej komunitnej i osobnej pamäti pomôže oživiť vieru pochádzajúcu od živého Krista, nádej roznecovanú dychom Ducha Svätého a lásku, ktorej nevyčerpateľným zdrojom je milosrdné Otcovo Srdce.

Mária, Matka Spasiteľa, verná pod krížom i v srdci Cirkvi, nech nám pomáha svojou starostlivou prítomnosťou a nech nás na ceste k veľkonočnému svetlu sprevádza požehnanie Zmŕtvychvstalého.

V Ríme pri sv. Jánovi v Lateráne 11. novembra 2020, na sviatok sv. Martina z Tours

František

(Z talianskeho originálu preložila M. Spišiaková)

 

 

 

 

Poriadok v dome, poriadok v duši – alebo naopak?

Poriadok v dome, poriadok v duši – alebo naopak?

Idú sviatky a ja si všímam stále viac, že mnoho ľudí upratuje svoje príbytky, byty či domy. Aj mňa to ťahá do umývania okien, generálneho upratovania bytu a vidím každý nedostatok. Na druhej strane sa nám tu rozšírili reči o tom, že Pán Boh nepotrebuje upratanú domácnosť. Tak ako to teda je?
Poriadok v dome, poriadok v duši – alebo naopak?

Poriadok v dome, poriadok v duši – alebo naopak?

  Autorka: Veronika Sádovská
Podmienky pre odpustky pre duše v očistci v novembri

Podmienky pre odpustky pre duše v očistci v novembri

Odpustky znamenajú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny... Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne. Každý veriaci môže odpustky... získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých (KKC 1471).
Ruženec a Páter Pio

Ruženec a Páter Pio

Svätý Pio z Pietrelciny jedného dňa povedal: „Satan sa zameriava na zničenie tejto modlitby, ale nikdy sa mu to nepodarí: je to modlitba Tej, ktorá víťazí nad všetkým a všetkými. Je to Ona,...
Boja sa zlí duchovia naozaj ruženca?

Boja sa zlí duchovia naozaj ruženca?

Zatiaľ, čo jedna skupina veriacich modlitbu ruženca miluje a nedá na ňu dopustiť, iná ju priam nemôže vystáť a zdá sa jej nudná, zastaralá a možno i zbytočná.
(NE)dojčenie

(NE)dojčenie

Trvalo mi takmer dva roky, kým som sa odhodlala napísať tento príspevok. (Už na začiatku chcem napísať, že je to určené hlavne pre ženy. A že ak to niekto cíti/l podobne, kľudne môže zdieľať, nech sa to dostane ku každej žene, ktorá si práve toto potrebuje prečítať).
Odcudzenie sa v manželstve sa dá prekonať

Odcudzenie sa v manželstve sa dá prekonať

Vzájomné odcudzenie sa partnerov v manželstve sa hodnotí ako závažnejší problém ako neustále nezhody a hádky. JE MOŽNÉ ho však PREKONAŤ! Ľahostajnosť a nezaujatosť o to, čo žije ten druhý, takmer žiadne spoločné záujmy či aktivity mimo povinností začínajú z vášho manželstva robiť „pracovný tábor“, do ktorého sa vám, samozrejme, začína nechcieť vracať. Javí sa, že nemá zmysel udržiavať niečo také umelo...
Príďte na charitatívny beh BEH KALVÁRIOU 2023

Príďte na charitatívny beh BEH KALVÁRIOU 2023

Po vydarenom nultom ročníku sa aj tohto roku uskutoční v Považskej Bystrici 3.6.2023 charitatívny Beh Kalváriou, ktorého výťažok bude venovaný Filipkovi a Jessice na podporu ich finančne náročnej liečby.
Ježiš, Tebe som to urobil!

Ježiš, Tebe som to urobil!

Matka Tereza dvíha dlaň a ukazuje 5 prstov. Jej znak, ktorý hovorí: „TEBE SOM TO UROBILA!“ Toto gesto používa, keď prejavuje milosrdenstvo, keď dvíha malomocného, ale tiež vtedy, keď ju chcú oslavovať médiá.
Ako pomôcť iným prekonať alkoholizmus

Ako pomôcť iným prekonať alkoholizmus

V článku 10 hlavných príčin, prečo ľudia podľahnú alkoholizmu sme si vysvetlili, že ak chceme pomôcť závislým ľuďom, musíme najprv pochopiť príčinu, prečo začali piť.
Rivalita medzi súrodencami

Rivalita medzi súrodencami

Rivalita medzi súrodencami býva častá. Hovoríme, že je normálna, ale je aj dobrá? V slovenských pomeroch sa „bojový stav“ medzi súrodencami (mladšími či staršími, dokonca dospelými) vyskytuje ako bežný jav. Náhle nás potom zarazí, že niektoré národy prirodzene vedú deti k vzájomnej súdržnosti, láske a rešpektu bez porovnávania a večného vzájomného súťaženia. Ako to potom s tou súrodeneckou rivalitou skutočne je?
Videokatechéza pre rodiny 4: Láska v manželstve

Videokatechéza pre rodiny 4: Láska v manželstve

Videokatechézu publikujeme s osobným súhlasom Prof. Františka Trstenského, ktorý je jej autorom
Modlitba sv. Gertrúdy Veľkej za duše v očistci

Modlitba sv. Gertrúdy Veľkej za duše v očistci

Sv. Gertrúda Veľká ako jedna z prvých zanechala písomné zmienky o víziách a návštevách duší z očistca. Po skončení tejto krátkej modlitby mala vždy obraz mnohých duší odchádzajúcich z očistca do neba.
Modlitba za pápeža Františka

Modlitba za pápeža Františka

Stáť na čele Cirkvi je zodpovednou a náročnou úlohou. Svätý otec potrebuje podporu mnohých modlitieb, aby pod vedením Ducha Svätého mohol vykonávať svoje poslanie a mal k tomu potrebnú múdrosť, silu a zdravie.
NEDEĽA a jej náboženský a sociálny význam AUDIOKATECHÉZA

NEDEĽA a jej náboženský a sociálny význam AUDIOKATECHÉZA

Nedeľa sa stala súčasťou „weekendu“ a v našom chápaní sa doslova dostala na chvost týždňa. Pre prvých kresťanov to však vždy bol prvý deň, ktorý dával orientáciu pre celý nový týždeň. V tetjo časti sa dozviete o význame a rizikách, ktorým je vystavený Pánov deň nielen zo strany spoločnosti, ale aj v postoji mnohých veriacich.
Videokatechéza pre rodiny 3: Povolanie rodiny

Videokatechéza pre rodiny 3: Povolanie rodiny

Videokatechézu publikujeme s osobným súhlasom Prof. Františka Trstenského, ktorý je jej autorom
Opravme si svoj obraz o Márii Magdaléne

Opravme si svoj obraz o Márii Magdaléne

O Márii Magdaléne čítame v Lk 8,2, že z nej Pán Ježiš vyhnal 7 zlých duchov. Mnohí to spájajú s hriechom v sexuálnej oblasti. Evanjeliá však nič také neuvádzajú. V tejto časti podávam pohľad na túto biblickú postavu, ako ho nachádzame v Svätom písme. Prajem Vám príjemné počúvanie.
Ako Cirkev naloží so skúsenosťou pandémie

Ako Cirkev naloží so skúsenosťou pandémie

Slovenská spoločnosť a Cirkev má skúsenosť s prvou a druhou vlnou pandémie.
Videokatechéza pre rodiny 2: Skutočnosť a výzvy rodín

Videokatechéza pre rodiny 2: Skutočnosť a výzvy rodín

Videokatechéza je publikovaná s osobným súhlasom Prof. Františka Trstenského, ktorý je jej autorom
Videokatechéza pre rodiny 1: Vo svetle slova

Videokatechéza pre rodiny 1: Vo svetle slova

S osobným dovolením publikujeme videokatechézu Prof. Františka Trstenského pre rodiny.