« Späť

Love came down

Kráčať v tejto láske sa dá :).

"The walk of faith is to live according to the revelation we have recieved, in the midst of the mysteries we can't explain. That's why it is called the faith." Bill Johnson, Dreaming with God

KRÁČAŤ VO VIERE ZNAMENÁ ŽIŤ PODĽA ZJAVENIA, KTORÉ SME PRIJALI, UPROSTRED TAJOMSTIEV, KTORÉ NEDOKÁŽEME VYSVETLIŤ. PRETO SA TO NAZÝVA VIERA.

Chcem sa podeliť o pieseň, ktorá ma úplne dostala :). Pustiť si ju môžete tu.

If my heart is overwhelmed and I cannot hear Your voice
Ak je moje srdce premožené a nepočujem tvoj hlas
I’ll hold on to what is true though I cannot see

zotrvám v tom, čo je pravdivé, hoci nevidím
If the storms of life they come and the road ahead gets steep
Keď prídu búrky a cesta vpred je strmá

I will lift these hands in faith

pozdvihnem svoje ruky vo viere
I will believe

Budem veriť

I remind myself of all thatYou’ve done

Pripomínam si, čo všetko si urobil

And the life I have because Your Son

a život, ktorý mám vďaka tvojmu Synovi

Love came down and rescued me

Láska zostúpila a zachránila ma
Love came down and set me free

Láska zostúpila a oslobodila ma
I am Yours I am forever Yours
Ja som tvoj, som naveky tvoj

Mountain high or valley low

Na vrchoch hôr a v dolinách
I sing out remind my soul

spievam a pripomínam svojej duši
That I am Yours I am forever Yours

že som tvoj, som naveky tvoj

When my heart is filled with hope

Keď je moje srdce plné nádeje
and every promise comes my way

a plnia sa mi všetky prisľúbenia
When I feel Your hands of grace rest upon me
Keď cítim tvoje ruky plné milosti spočívať na mne
Staying desperate for You God

stále zúfalo po tebe túžim, Bože
Staying humbled at Your feet

pokorne stojím pri tvojich nohách
I will lift these hands and praise

pozdvihnem svoju ruky vo chvále
I will believe

a uverím