« Späť

O Tebe a o mne

Izaiáš 60-61 alebo naša lovestory s Bohom

Aký pocit máš zo seba, keď o tebe Boh hovorí: "Vstaň, zasvieť, lebo prichádza tvoje svetlo a Hospodinova sláva vychádza nad tebou. Lebo hľa, tma bude pokrývať národy, ale nad tebou vyjde Hospodin a jeho sláva sa zjaví nad tebou..." Iste, tieto slová sú slovami o celej cirkvi, jeho novom, oslávenom ľude, ktorí tvoria všetci, čo veria v Krista. Ale práve preto to znamená, že platia osobne o tebe... nad tebou sa zjavila jeho sláva, keď ta zachránil!

"Za tvojho správcu ustanovím pokoj a za tvojho vládcu spravodlivosť... Svoje múry budeš nazývať spásou a svoje brány chválou... Hospodin ti bude svetlom naveky a tvoj Boh tvojím jasom... Hospodin ti bude svetlom a dni tvojho zármutku sa skončia." Tvoj život spravuje pokoj a vládne ti spravodlivosť... tvojím ochranným múrom je spása a bránou chvála. A Boh sám je tvojím svetlom a ty žiariš, pretože Boh v tebe je jasom tvojho života!

Ježiš dostal výnimočné poverenie od Otca, pretože Hospodin ho pomazal
- CHUDOBNÝM hlásať radostnú zvesť
- tým, čo majú SKRÚŠENÉ SRDCE obviazať rany
- ZAJTCOM zvestovať slobodu
- VäZNENÝM zvestovať prepustenie
- ZARMÚTENÝCH potešiť ohlásením roka Hospodinovej priazne
- položiť na nás veniec (symbol radosti) namieto popola (symbol trápenia)
- vyliať na nás olej radosti namiesto smútku
- slávnostné rúcho namiesto sklesnutého ducha
Nielen, že nám o tom prišiel povedať, ale to aj uskutočnil... v Ňom sú chudobní naplnení radosťou zo spásy, ranení sú uzdravení jeho ranami, zajatí boli prepustení do slobody Božieho prijatia a lásky napriek svojim slabostiam a prehratým bojom, väznení boli odpustením hriechov prepustení na slobodu a dostali amnestiu, zarmútení majú nádej, že Boh je dobrý a jeho milosť stačí!

A čo sa s nami stalo odvtedy, keď sa to, prečo Ježiš prišiel naplnilo?

- máme budovať staré ruiny, postaviť zrúcaniny predkov, obnoviť spustošené mestá: sme jeho nástrojom obnovy v tomto svete...
- voláme sa kňazmi Hospodina, služobníkmi nášho Boha: skutočne mu slúžime?
- môžeme požívať blahobyt národov a ich sláva sa stane našou chválou!
- namiesto hanby sme zdedili dvojitý podiel... a máme večnú radosť!
- všetci,čo nás uvidia, spoznajú, že sme potomstvo, ktoré požehnáva Hospodin: toto je absolútne nádherné prisľúbenie :)
 

A moje srdce radostne hovorí s Izaiášom:
Radostne jasám v Hospodinovi, 
duša mi plesá v mojom Bohu,
lebo ma zaodel rúchom spásy,
plášťom spravodlivosti ma zahalil,
ako snúbenicu okrášlenú šperkami!

Kiež by pre celú cirkev, každé jedno Božie dieťatko v nej, boli tieto slová proroka radosť spôsobujúcim zrkadlom, v ktorom uvidia ten istý obraz seba, aký vidí a z ktorého sa raduje náš Otec. Sme nevesta, ktorú si vybral, vyvolil, očistil, ozdobil, pripravil a oslávil! 60 kapitola vo veršoch 3-22 hovorí o postavení, aké má mať cirkev v tomto svete, medzi národmi - jeho ľud, teraz už nie len národ Izreala, ale všetci, čo veria v Krista, postavenie vo svete. Vnímame toto výsadné, nádherné miesto, na ktoré nás postavil a z ktorého máme byť jeho pýchou? Alebo sa cítime byť v nevýhode, utlačení, premáhanísvetom, horko-ťažko prežívajúci? A pritom - my sme tu tá nádhera hodná obdivu, nie zahanbenia, lebo sme jeho ľud! Zobuď sa cirkev a staň sa miestom, ktoré bude radosťou národov, aby pohľad na teba vzbudzoval v ľuďoch bázen a úctu voči Bohu! Prijmi svoje povolanie a určenie a buď radosťou pre všetky pokolenia. Nech v tebe nevidia zahanbenie, pohoršenie a úpadok... Zasvieť v plnej pravde tvojej krásy a splň sen svojho snúbenca. Vráť sa a ži predovšetkým vo vzťahu k tvojmu ženíchovi a pohľad národov na teba bude jeho dielom!