« Späť

Arcibiskup Vigano vyzýva Cirkev a svet postaviť sa proti spiknutiu s vírusom

Včase najťažšej krízy, my pastieri Katolíckej cirkvi, na základe nášho poverenia, si pokladáme za svätú povinnosť adresovať výzvu našim spolubratom v biskupskom úrade, kléru, rehoľníkom, svätému Božiemu ľudu a všetkým mužom a ženám dobrej vôle. Pod tento apel sa podpísali aj intelektuáli, lekári, novinári a ďalší odborníci, ktorí s obsahom súhlasia. Pod apel sa zároveň môžu podpísať všetci tí, ktorí sa s daným obsahom stotožňujú.

https://youtu.be/r6MsaNc4YfM

https://veritasliberabitvos.info/vyzva/

VÝZVA CIRKVI A CELÉMU SVETU
Katolíkom a všetkým ľuďom dobrej vôle

Veritas liberabit vos.
Jn 8,32

Včase najťažšej krízy, my pastieri Katolíckej cirkvi, na základe nášho poverenia, si pokladáme za svätú povinnosť adresovať výzvu našim spolubratom v biskupskom úrade, kléru, rehoľníkom, svätému Božiemu ľudu a všetkým mužom a ženám dobrej vôle. Pod tento apel sa podpísali aj intelektuáli, lekári, novinári a ďalší odborníci, ktorí s obsahom súhlasia. Pod apel sa zároveň môžu podpísať všetci tí, ktorí sa s daným obsahom stotožňujú.

Fakty ukázali, že pod zámienkou vírusovej epidémie Covid 19, boli v mnohých prípadoch poškodené neodcudziteľné práva občanov. Zároveň boli neprimerane a neoprávnene obmedzené základné slobody (občanov), vrátane práva na náboženskú slobodu, na slobodné vyjadrenie názoru a na slobodu pohybu. Verejné zdravie nesmie a nemôže slúžiť ako výhovorka k tomu, aby sa poškodzovali práva miliónov ľudí po celom svete, a už vôbec nie k tomu, aby verejné orgány boli zbavené svojej povinnosti rozumne konať pre spoločné dobro. Toto platí o to naliehavejšie, o čo hlasnejšie zaznievajú množiace sa pochybnosti z viacerých strán ohľadom skutočného rizika nákazy, ako i nebezpečenstva a rezistencie vírusu: Mnohé autority v oblasti vedy a medicíny potvrdzujú, že poplach (v súvislosti s koronavírusom) vyvolaný zo strany médií sa zdá byť absolútne neoprávnený a neopodstatnený.

Máme dôvod sa domnievať – a to na základe oficiálnych epidemiologických dát poukazujúcich na počet úmrtí – že existujú sily, ktorých záujmom je vyvolávať paniku medzi obyvateľstvom. Týmto spôsobom chcú (tieto sily) natrvalo presadiť formy neakceptovateľného obmedzenia slobody a s tým spojenej kontroly nad osobami, ako aj kontroly ich pohybu. Takéto formy liberticídnych obmedzení sú predohrou utvorenia svetovej vlády, vymkýnajúcej sa akejkoľvek kontrole.

Sme ďalej toho názoru, že obmedzujúce opatrenia týkajúce sa niektorých situácií, vrátane zatvorenia obchodov a podnikov, vyúsťujú do krízy, v rámci ktorej sa ruinujú celé sektory hospodárstva. Takýto vývin podporuje zásahy cudzích mocností a má závažné sociálne a politické následky.

Osoby zodpovedné za vládnutie musia zastaviť takéto formy sociálneho inžinierstva prijatím opatrení na ochranu svojich občanov, ktorých zastupujú a v záujme ktorých majú nevyhnutnú povinnosť konať. Zároveň práve tieto osoby musia pomáhať rodine, základnej bunke spoločnosti, aby sa nestalo, že slabí a starší ľudia budú neprimerane znevýhodnení nanútenou a bolestivou separáciou od svojich príbuzných. Aj kriminalizáciu osobných a sociálnych vzťahov je potrebné posudzovať ako neakceptovateľnú súčasť plánu tých, ktorí obhajujú izoláciu jednotlivcov za účelom ich intenzívnejšej manipulácie a kontroly.

Žiadame vedeckú obec, aby sa pričinila o to, aby akékoľvek návrhy na vývin séra proti vírusu Covid-19 boli posudzované na základe úprimnej snahy o podporu všeobecného dobra. V tejto súvislosti sa musí vynaložiť všetko úsilie na to, aby nekalé obchodné záujmy neovplyvnili výber vedúcich predstaviteľov vlád a medzinárodných orgánov. Je nerozumné odmietať liečebné prostriedky a opatrenia, ktoré sa preukázali ako účinné a neraz cenovo výhodnejšie len preto, aby sa uprednostnili terapeutické prístupy a očkovacie látky, ktoré nie sú až tak účinné, no garantujú farmaceutickému priemyslu vyššie príjmy. Takýmto spôsobom sa zároveň navýšia náklady na verejné zdravie. My ako predstavitelia cirkvi pripomíname, že pre katolíkov je morálne neakceptovateľné nechať sa zaočkovať očkovacími látkami na výrobu ktorých je použitý materiál z plodov potratených detí.

Zároveň žiadame vládnych predstaviteľov, aby sa pričinili o dôsledné zabránenie (akýchkoľvek) foriem kontroly nad ľuďmi, či už prostredníctvom systémov sledovania, alebo akejkoľvek inej formy identifikovania miesta pohybu. Boj proti Covidu-19, pričom nezľahčujeme jeho význam, nesmie slúžiť ako zámienka k podpore skrytých zámerov nadnárodných organizácií a skupín, ktoré týmto sledujú veľmi silné politické a hospodárske záujmy. Obyvateľom musí byť poskytnutá možnosť odmietnuť predovšetkým obmedzenia osobnej slobody, beztrestného odmietnutia povinného očkovania, ako aj lokalizačných systémov a iných podobných inštrumentov.

Zároveň upozorňujeme na existenciu zjavného rozporu u tých, ktorí sa na jednej strane zasadzujú o politiku drastickej redukcie obyvateľstva, na druhej strane sa však prezentujú ako záchrancovia sveta, hoci nedisponujú žiadnou politickou či sociálnou legitimitou. Napokon, politická zodpovednosť tých, ktorí zastupujú ľud, nemôže byť v žiadnom prípade prenechaná „expertom“, ktorí – a to je naozaj znepokojujúce – pre seba požadujú formy trestnoprávnej imunity.

Dôrazne tiež vyzývame médiá, aby sa aktívne zaviazali podávať pravdivé informácie a nepenalizovali rozdielnosť názorov formou cenzúry, ako sa to bežne deje na sociálnych sieťach, v tlači a televízii. Korektné sprostredkovanie informácií znamená poskytnutie priestoru aj iným hlasom, odkláňajúcim sa od prevládajúcej mienky. Takýto prístup umožní občanom posúdiť fakty uvedomelo a bez toho, aby boli ovplyvnení silnými straníckymi zásahmi. Demokratická a čestná debata je najlepším ochranným prostriedkom proti riziku vzniku subtílnych foriem diktatúr, pravdepodobne ešte horších ako tých, ktoré v nedávnej minulosti naša spoločnosť mala možnosť vidieť sa zrodiť, ako aj upadnúť.

Ako pastierom zodpovedným za stádo Kristovo, nám na záver dovoľte pripomenúť, že Cirkev dôrazne požaduje autonómiu v spravovaní, bohoslužobnom poriadku a ohlasovaní Božieho slova. Táto autonómia a sloboda Cirkvi je základným právom, ktoré jej udelil Pán Ježiš Kristus, aby mohla sledovať ciele, ktoré sú jej vlastné. Z tohto dôvodu ako pastieri pevne stojíme za právom, ktoré nám zaručuje rozhodovať nezávisle o slávení svätej omše a sviatostí. Požadujeme taktiež uznanie našej neobmedzenej autonómie vo všetkých záležitostiach, ktoré spadajú pod bezprostrednú príslušnosť cirkevnej autority, ako napr. liturgické normy a právne nariadenia ohľadne udeľovania svätého prijímania a sviatostí. Štát nemá žiadne právo zasahovať do suverenity Cirkvi a to zo žiadneho dôvodu. Cirkevné autority nikdy neodmietli spoluprácu so štátom. Avšak takáto spolupráca nedáva orgánom verejnej moci právo uvaliť zákazy a obmedzenia verejných bohoslužieb a duchovnej správy, nech je to v akejkoľvek forme. Práva Boha a veriacich sú najvyššími zákonmi Cirkvi, ktorých sa ona nemôže a nechce zriecť. Preto žiadame, aby obmedzenia týkajúce sa slávenia verejnej bohoslužby boli zrušené.

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa nevyhýbali povinnosti konať v záujme spoločného dobra, a to každý podľa svojich vlastných možností a v duchu bratskej lásky k blížnemu. Cirkev si želá takúto formu spolupráce, avšak za plného rešpektovania prirodzeného práva, ako aj záruky individuálnych slobôd. Občianskoprávne povinnosti občanov zahŕňajú aj uznanie ich práv štátom.

My všetci sme povolaní posudzovať súčasnú situáciu v zhode s učením evanjelia. Toto si však vyžaduje rozhodnutie: Ísť s Kristom alebo proti Kristovi! Nenechajme sa zastrašiť alebo vyľakať tými, ktorí chcú spôsobiť, aby sme uverili, že sme vraj len menšina: Dobro je oveľa viac a intenzívnejšie rozšírené, ako nám chce nahovoriť svet. Bojujeme proti neviditeľnému nepriateľovi, ktorý sa snaží rozdeliť občanov, oddeliť deti od rodičov, vnúčatá od starých rodičov, veriacich od ich kňazov, študentov od učiteľov a zákazníkov od predajcov. Nedopusťme, aby sa stáročia kresťanskej civilizácie zmazali pod zámienkou vírusu a kvôli zriadeniu opovrhnutiahodnej technokratickej tyranie, v ktorej ľudia bez mena a tváre môžu rozhodovať o osude sveta tým, že nás uväznia do virtuálnej reality. Ak mocní sveta zamýšľajú, že sa podvolíme tomuto ich plánu, mali by si byť vedomí toho, že Ježiš Kristus, Kráľ a Pán dejín, sľúbil, že „mocnosti temnoty“ nezvíťazia (Mt 16, 18).

Zverme tých, čo vládnu a vôbec všetkých, ktorí riadia osud národov, všemohúcemu Bohu, nech ich On sám v tomto ťažkom momente krízy osvieti a vedie. Nemali by však zabudnúť na to, že tak, ako bude Pán kvôli Jeho stádu, ktoré nám zveril, súdiť nás pastierov, tak bude súdiť aj ich – vládnucich činiteľov-, ktorých povinnosťou je brániť a viesť im zverený ľud.

Modlime sa s pevnou vierou k Pánovi, aby ochránil Cirkev a svet. Nech najsvätejšia Panna, Pomocnica kresťanov, rozšliape hlavu odvekého hada a zničí plány synov temnoty.

8. máj 2020
Ružencová Panna Mária z Pompejí

Predchádzajúci

Celý profil

Milan patrí aj do:

Priatelia

novembra 26
Milan Vrtíkaktualizovaný blog, Sergej N. Lazarev - o živote, zdraví a lásce.
17:28
Milan Vrtíkaktualizovaný blog, Sergey Lazarev | Cestou lásky, skrze Ježíše Krista.
17:23
Milan Vrtík napísal nový príspevok, blog Sergej N. Lazarev - o živote, zdraví a lásce.
17:21
Milan Vrtíkaktualizovaný blog, Sergey Lazarev | Cestou lásky, skrze Ježíše Krista.
17:15
Milan Vrtíkaktualizovaný blog, Sergey Lazarev | Cestou lásky, skrze Ježíše Krista.
17:11
Milan Vrtík napísal nový príspevok, blog Sergey Lazarev | Cestou lásky, skrze Ježíše Krista.
17:07
Odoberať aktivity Milan Vrtík. (Otvorí sa v novom okne)