Blog

« Späť

Statočnosť a rozvaha

Statočnosť a rozvaha

Sú dary od Boha. Môžeme ich mať, potrebujeme ich veľmi..., dokonca aj pre to, aby sme pristupovali k Bohu...

Pestovať statočnosť a odvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.

+

Statočnosť nám treba vždy a všade. Potrebujeme ich v osobnom živote, v denných 'bojoch' vo svete aj vo svojom srdci, vo svojom prostredí, kde žijeme. 

Statočnosť nám pomáha prekonať seba, prekročiť strach, ktorý nie je bázňou a veľmi škodí duši človeka. Odvaha nás posmeľuje vydať na cestu k Pánovi, pomáha nám predložiť prosby pred jeho tvár, pomôže nám prekonať námahu, bolesti aj žiaľ.

Rozvaha je dôležitým nástrojom na cestu, po ktorej máme ísť. Rozvaha nás upevní pre rozhodnutia, aby sme mohli vykonať čin.

Statočnosť a rozvahu treba pestovať, tak hovorí Slovo Božie. Stojí námahy a úsilie, to sa však 'páči Bohu' viac, než obeta... Tieto čnosti oživujú a posväcujú dušu, v ktorej prebýva Pán, pomáhajú nám k činnému životu, ktorý je na oslavu Boha.  

Sme stvorení pre život v plnosti. Aby sme ju mohli dosiahnuť aj tu, musíme konať skutky, spoluvytvárať aj tvoriť dielo, ku ktorému nás povolal Pán. Na to potrebujeme odvahu. Aby sme prichádzali k Bohu s našimi zlyhaniami, aby sme nemali nemiestny strach. aby sme nemalomyseľneli, potrebujeme odvahu. Boh nám dá, o čo ho prosíme. Boh nám dá odvahu a silu pre každý deň, pre každé dielo, ktoré máme vykonať. Preto žiadajme od Boha s odvahou a s čistým srdcom, a On nám dá, o čo ho budeme v bázni - nie v strachu! - prosiť.

Slovo Božie nech nás vedie, nech nás Pán posväcuje, posilňuje a oživuje v nás odvahu, ktorá sa jemu páči, a nech nech nám svieti jeho SVETLO na našich chodníkoch.

Buď požehnaný, brat, sestra, ktorý sa živíš Slovom Božím! Nech ťa vedie a ochraňuje Boh a jeho Sovo, nech ťa posilňuje a naplňuje odvahou, ktorá ti dá silu ísť pred jeho tvár a pýtať si aj ďakovať... Nech ťa Pán Láska naplní až po okraj radosťou a láskou  a nech ti dá radosť a blaženosť už tu a teraz. Ten, čo stretá Boha v Slove a v živote, zažíva premenu srdca... Ten, kto má odvahu pristupovať pred Božií trón,  a pýtať sa, ak nevie, pýtať si, čo mu treba, toho Pán bohato požehná a dá mu všetko, o čo ho s vierou a dôverou požiada...

+