Profil

Spoločenstvo pri Katolíckej univerzite

Popis:
Sme spoločenstvo mladých ľudí – študentov a absolventov Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktoré tu vzniklo pred 15 rokmi. Podnetom pre vznik spoločenstva bola túžba po tom, aby mladí ľudia prichádzajúci a študujúci na univerzite mohli zažiť osobné stretnutie s Bohom, spoznať a prijať túto Lásku a šíriť ju ďalej. Odpoveďou na toto Božie pozvanie bola evanjelizácia a formácia mladých ľudí, z ktorých sa mnohí neskôr stali členmi spoločenstva. Najprv sme pôsobili na pôde Katolíckej univerzity ako neformálna skupina mladých ľudí, od roku 2007 sme boli registrovaní na Ministerstve vnútra SR ako Občianske združenie Animátor. Sme členom Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) a od roku 2009 sme tiež členom celoeurópskej siete kresťanských spoločenstiev ENC (European Network Communities). Odvážnou víziou, ktorú Boh vložil do našich sŕdc je prebudenie na Katolíckej univerzite a získavanie učeníkov pre Krista. Naším dlhodobým cieľom je teda nová evanjelizácia na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku a formácia mladých ľudí. Súčasťou cieľa je tiež rozšírenie tejto činnosti – mimo KU, teda služba (nielen) mladým ľuďom v rámci spoločenstiev, či na farskej a celoslovenskej úrovni. V rámci našej služby sa snažíme osloviť mladých ľudí, vyvolať v nich záujem a túžbu po Bohu a po živote s Ním. Následne s týmito mladými pracovať – formovať ich, vyučovať, odovzdávať im skúsenosti, a tiež ich učiť byť aktívnymi – slúžiť v Cirkvi. Naše spoločenstvo sa člení na viacero okruhov. Jeho jadro tvoria lídri spoločenstva. Na organizácii aktivít spoločenstva sa podieľajú tiež členovia Komunity. Títo ľudia sú stálymi členmi spoločenstva, keďže sú už pracujúci, prevažne absolventi KU, ktorí zostali žiť v Ružomberku. Veľmi dynamickou skupinou spoločenstva je skupina Animátorov. Tvoria ju najmä študenti KU, ktorí často po absolvovaní štúdia túto skupinu opúšťajú. Všetci títo členovia majú v spoločenstve svoje miesto a svoju službu. Na základe toho, v akej oblasti chcú slúžiť a aké majú dary, sa zaradia do niektorej zo služobníckych skupín – diakonií. Sú nimi napr. hudobná, divadelná, propagačná, modlitebná, administratívna, či vlajková diakonia. Najnovšou súčasťou spoločenstva sú skupinky Refresh, ktoré vedú animátori.

Wall - najnovšie