« Späť

Kard. Baldisseri: Nová exhortácia vyjadruje ducha Jubilea milosrdenstva

Kard. Baldisseri: Nová exhortácia vyjadruje ducha Jubilea milosrdenstva

Vatikán 8. apríla – „Je príznačné, že Amoris laetitia vychádza priamo uprostred Jubilea milosrdenstva,“ povedal o novom pápežskom dokumente kardinál Lorenzo Baldisseri. „V plnom súlade s jubilejným časom, ktorý Cirkev prežíva, správnym kľúčom ako čítať dokument je „logika pastoračného milosrdenstva“ (AL, 307-312).   
Generálny sekretár Synody biskupov, ktorý ako prvý predstavil charakteristiky novej exhortácie pri prezentácii v Tlačovom stredisku Svätej stolice,  v tejto súvislosti poznamenal, že, že text šesťkrát priamo cituje bulu Misericordiae vultus a na troch ďalších miestach sa na ňu  odvoláva.
„Dokument korunuje dvojročnú prácu synody, ktorej rozsiahla reflexia sa dotýkala všetkých dimenzií inštitúcie rodiny, ktorá dnes zažíva veľkú krízu v celom svete,“ pokračoval ďalej prelát, podľa ktorého je Rok milosrdenstva skutočne „dobrou správou pre rodiny na každom kontinente, no predovšetkým pre tie, ktoré sú zranené a ponižované“.
Názov „Radosť z lásky“ (Amoris laetitia - AL) podľa slov kardinála Baldisseriho „plne nadväzuje na apoštolskú exhortáciu Evangelii gaudium: od radosti z evanjelia k radosti z lásky v rodine. Synodálna cesta predstavila krásu rodiny hovoriac o láske: ona predstavuje základ rodiny ako inštitúcie, lebo Boh je láska medzi Osobami, je Trojica, a nie osamelosť. Svätý Otec v tomto dokumente prehlbuje „Evanjelium manželstva a rodiny“ (AL, 89) a ponúka konkrétne pastoračné smernice, ktoré sú v kontinuite, pričom nadobúdajú novú hodnotu a  dynamiku“.
„Amoris laetitia je ďalším významným prejavom pontifikátu pápeža Františka; predstavuje nádhernú syntézu a projekciu k ďalším horizontom“, dodáva kardinál Baldisseri a v prehľade uvádza stavebné prvky dokumentu. Podstatný základ exhortácie je postavený na záverečných dokumentoch dvoch synodálnych stretnutí o rodine: 52 citácií z Relácie synody 2014 a 84 zo Záverečnej relácie 2015, celkovo 136. Týmto spôsobom Svätý Otec kladie veľký dôraz na kolegiálnu a synodálnu prácu, prijímajúc a integrujúc ju, vysvetlil kardinál.
Okrem toho text sprevádzajú početné odvolania sa na cirkevných otcov (sv. Lev Veľký a sv. Augustín), na stredovekých a moderných teológov (sv. Tomáš, citovaný 19-krát; sv. Dominik, bl. Jordán Saský; Alexander z Halle; sv. Ignác z Loyoly 3-krát; sv. Róbert Bellarmín; sv. Ján z Kríža); súčasní autori (Joseph Pieper, Antonin Sertillanges, Gabriel Marcel, Erich Fromm, sv. Terézia z Lisieux, Dietrich Bonhoeffer, Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Mario Benedetti, Martin Luther King).
Spomedzi dokumentov pápežov sú citované napríklad: Casti connubii  pápeža Pia XI.; Mystici Corpori Christi pápeža Pia XII.; Humanae vitae bl. Pavla VI. (2-krát a 4-krát v ďalších dokumentoch citovaných v texte); Katechézy o ľudskej láske (23-krát) a Familiaris consortio (21-krát a ďalších 6 odkazov) sv. Jána Pavla II.; Deus caritas est pápeža Benedikta XVI. (9 citátov a 1 odkaz). Druhý vatikánsky koncil je citovaný 22-krát so 6 odkazmi; Katechizmus Katolíckej cirkvi 13-krát plus 2 odkazy.
Z textov samotného pápeža Františka nájdeme v novej exhortácii 16 citácií a 1 odkaz z Evangelii gaudium.  Suverénne však vedú úryvky z Katechéz o rodine pápeža Františka prednesené počas generálnych audiencií, tieto sa citujú celkovo 50-krát. Napokon sú 12-krát citované iné dokumenty Svätej stolice a 10-krát dokumenty biskupských konferencií.
Kardinál Baldisseri dal osobitne do pozornosti čitateľov centrálnu časť novej exhortácie, ktorú charakterizoval nasledovne: „Priestor venovaný láske a jej plodnosti, predovšetkým v 4. a 5. kapitole, predstavuje originálny prínos, jednak pre celkový obsah, akým sa predkladá. Každá charakteristika lásky v Hymne na lásku sv. Pavla (porov. 1 Kor 13,4-7) je duchovnou meditáciou, zásadne dôležitou pre život manželov.“
Svätý Otec František, podľa slov kardinála Baldisseriho, sa s veľkou starostlivosťou venuje „nespočetnej rozmanitosti konkrétnych situácií“ (AL, 300): „Pokrstení, ktorí žijú v druhom zväzku musia byť integrovaní a nie vylúčení. Exhortácia, čo sa tohto týka je veľmi jasná: «Ich účasť sa môže prejavovať v rôznych cirkevných službách: treba preto rozlíšiť, ktoré z mnohých foriem vylúčenia prítomných v súčasnej praxi [...] možno prekonať» (AL, 299).“
„Exhortácia kladie veľký dôraz na sviatostnú prípravu snúbencov,“ konštatoval na záver generálny sekretár Synody biskupov, pričom rovnako „pápež pripomína mladým manželom, že «manželstvo nemožno chápať ako niečo, čo sa už uzavrelo. [...] Pohľad sa obracia k budúcnosti, ktorú treba budovať deň za dňom s Božou milosťou» (AL, 2018).“ -ej-

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/

Pre MK Rastislav Mečiar

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým