« Späť

Pápež František: Integrálny rozvoj je cesta pre ľudskú rodinu

Pápež František: Integrálny rozvoj je cesta pre ľudskú rodinu

Vatikán 4. apríla – Svätý Otec František sa dnes stretol s účastníkmi medzinárodnej konferencie pri príležitosti 50. výročia encykliky pápeža Pavla VI. Populorum progressio o rozvoji národov. Na stretnutí sa zúčastnil aj kard. Peter Turkson, prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, ktoré konferenciu zorganizovalo. Prítomní boli viaceri kardináli a biskupi.
Svätý Otec sa na úvod svojho príhovoru v zaplnenej synodálnej aule zamyslel nad tým, čo dnes a pre blízku budúcnosť znamená integrálny rozvoj, teda „rozvoj každého človeka a celého človeka". Odpoveď našiel práve v slovese „integrovať“, v ktorom možno – podľa pápežových slov – identifikovať aj základné smerovanie pre nové dikastérium:
„Ide o integráciu rôznych národov na zemi. Povinnosť solidarity nás núti hľadať správne spôsoby prerozdelenia, aby nedochádzalo k tej dramatickej nerovnosti medzi tým, kto má príliš veľa a tým, kto nemá nič, medzi tým, kto skartuje a tým, kto je skartovaný. Jedine cesta integrácie medzi národmi umožní ľudstvu budúcnosť pokoja a nádeje.“
Ďalším kľúčovým aspektom pre porozumenie integrálneho rozvoja je ponúknuť dosiahnuteľné modely sociálnej integrácie. Podľa slov Svätého Otca Františka môžu „všetci prispieť do celku spoločnosti“. Je to právo i povinnosť, vysvetlil pápež a pokračoval:
„Okrem toho ide pri rozvoji o integráciu všetkých tých elementov, ktoré ho takým skutočne robia. Rôzne systémy: ekonomika, financie, práca, kultúra, rodinný život, náboženstvo sú – každý vo svojom špecifiku – neodškriepiteľným momentom tohto rastu. [...] Ľudský život je ako orchester, ktorý znie dobre vtedy, ak sa rôzne nástroje dohodnú a hrajú rovnakú partitúru.“
Ďalej ide o integráciu individuálneho a komunitného rozmeru. „Je nepopierateľné, že sme – aspoň v západnom svete – deti kultúry, ktorá vyzdvihla jednotlivca až to toho bodu, z neho urobila ostrov, takmer akoby bolo možné byť šťastný osamote,“ pokračoval ďalej vo svojom príhovore pápež František a pri vysvetľovaní komunitného rozmeru zdôraznil hodnotu rodiny, ktorá „je prvou bunkou spoločnosti“. 
Na záver Svätý Otec uviedol ako významný aspekt integrálneho rozvoja integráciu medzi telom a dušou:
„Už Pavol VI. napísal, že rozvoj nemožno zjednodušiť na jednoduchý ekonomický rast (porov. Populorum progressio, 14). Integrovať telo a dušu znamená, že žiadne dielo rozvoja nemôže skutočne dosiahnuť svoj cieľ, ak nebude rešpektovať to miesto, v ktorom je Boh pre nás prítomný a hovorí nášmu srdcu.“   
Čo znamená „integrálny“ rozvoj môžeme pochopiť jedine vo svetle Ježiša Krista. „V ňom Boh a človek nie sú rozdelení a odlúčení od seba," vysvetlil pápež František. „Koncept o človeku práve v tomto zmysle pomáha sledovať rozvoj naplno ľudský. Lebo človek znamená vždy vzťah, nie individualizmus, potvrdzuje inklúziu a nie vylúčenie, jedinú a nedotknuteľnú dôstojnosť a nie vykorisťovanie, slobodu a nie donútenie,“ zakončil svoj príhovor účastníkom medzinárodnej konferencie pri príležitosti 50. výročia encykliky pápeža Pavla VI. Populorum progressio o rozvoji národov pápež František. -ej-      

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/

Pre MK Rastislav Mečiar