« Späť

Pápežove slová primátorom z celého sveta: Ekológia človeka a pravá kultúrnosť

Pápežove slová primátorom z celého sveta: Ekológia človeka a pravá kultúrnosť

Vatikán 22. júla - „Mám veľkú nádej v novembrový samit v Paríži: že sa dosiahne základná a zásadná dohoda“ - povedal pápež František včera večer na stretnutí s viac než 70 starostami z celého sveta, ktorí počas týchto dvoch dní diskutovali vo Vatikáne o nových formách otroctva a zmene klímy. Seminár organizovala Pápežská akadémia vied a Pápežská akadémia sociálnych vied. V závere včerajšieho sedenia pápež František a starostovia miest podpísali spoločné vyhlásenie.
Svätý Otec v spontánnom príhovore v španielčine predložil poslucháčom v Synodálnej aule svoje odporúčania a povzbudil jednotlivé mestá, aby nabádali ku ekologickej konverzii sveta. Vyzval OSN, aby sa intenzívne zaujímalo o fenomén obchodovania s ľuďmi a vykorisťovania ľudí v dôsledku klimatických zmien. Hneď v úvode zdôraznil zásadnú skutočnosť, že kultúra ochrany životného prostredia nepredstavuje len postoj vyjadrený slovom „zelený“, znamená oveľa viac.
„Starostlivosť o životné prostredie znamená  mať postoj ekológie človeka. Nemôžeme teda povedať, že človek je tu a stvorenie, prírodné prostredie je tam. Ekológia sa týka všetkého, vrátane človeka. A to je to, čo som chcel vyjadriť v encyklike Laudato si`: že nemôžeme oddeliť človeka od ostatného; existuje istý vzťah, vďaka ktorému recipročne vplýva ako životné prostredie na človeka, tak aj človek na svet, v ktorom zaobchádza so životným prostredím; a existuje tiež efekt postavenia sa prírody proti človeku, keď sa s prostredím zaobchádza zle. Preto som na jednu otázku, ktorú mi položili, povedal: ‚Nie, nie je to encyklika «zelená», je to encyklika sociálna.‘ Pretože v spoločnosti, v spoločenskom živote, nemôžeme človeka oddeľovať od starostlivosti o životné prostredie. Ba čo viac, starostlivosť o životné prostredie je spoločenský postoj, ktorý nás socializuje, v tom či onom zmysle - každý mu môže dať hodnotu, akú chce -, na druhej strane z nás robí tých, ktorí dostali... životné prostredie ako dar.“
Následne pápež František zdôraznil význam myšlienky pozvať na toto stretnutie primátorov veľkých i menších miest, pričom poukázal na nadmerný nárast podielu miest na zlom zaobchádzaní zo životným prostredím, so stvorením. „Je to celosvetový fenomén,“ skonštatoval pápež a upozornil na čoraz častejšie kontrasty, keď sa veľkomesto rozrastá, avšak zakaždým na úkor zväčšovania biedy a utrpenia okrajových častí, kde ľudia trpia dôsledkami zanedbávania životného prostredia. Tento jav sa týka aj fenoménu migrácie, dodal vzápätí Svätý Otec a položil otázku: 
„Prečo ľudia prichádzajú do veľkých miest, do predpolí veľkých miest - chudobných štvrtí, okrajových periférnych štvrtí, barakov, favel? Prečo je  tomu tak? Jednoducho preto, že vidiecky svet im nedáva príležitosti.“
V súvislosti s nezamestnanosťou pápež František pripomenul termín „idolatria technokracie“, ktorý použil vo svojej encyklike pri popisovaní príčin negatívnych sociálnych javov dneška. V perspektíve budúcnosti Svätý Otec položil vážnu otázku: „Čo zostáva týmto mladým ľuďom?“ Pripomenul alarmujúci nárast závislostí, nudy, toho, že mladí nevedia, čo so životom, vytráca sa im jeho zmysel, čo neraz vedie k trestnej činnosti, ba i k samovraždám.
„Na druhej strane, je tu v hre zdravie. Množstvo zriedkavých ochorení, tak sa im hovorí, ktoré pochádzajú z mnohých prípravkov, používaných na hnojenie polí, alebo kto vie z čoho, ešte nepoznáme príčinu, ale z nadmernosti technizácie. Medzi najväčšie problémy, patrí otázka kyslíka a vody. Reč je o degradácii rozsiahlych oblastí na púšte v dôsledku odlesnenia. Vedľa mňa je kardinál arcibiskup, ktorý má na starosti brazílsku Amazóniu, ktorý môže povedať, čo dnes znamená odlesňovanie v Amazónii, ktorá je pľúcami sveta. Kongo, Amazónia sú veľkými pľúcami sveta. Odlesňovanie v mojej vlasti: spomínam si, že pred 8-9 rokmi federálna vláda robila proces v jednej provincii pre zastavenie odlesňovania, ktoré postihovalo obyvateľstvo. Čo nastane, keď sa všetky tieto javy nadmernej technizácie, nedbalosti o životné prostredie, okrem prírodných fenoménov, odrazia na migrácii? Nezamestnanosť a následne obchodovanie s ľuďmi, či nie? Stále častejšia je nelegálna práca, práca bez zmluvy, práca ‚organizovaná pod stolom‘. Ako sa to rozmohlo! Nelegálna práca je veľmi rozšírená a to znamená, že človek nezarobí dosť na živobytie. To môže viesť k trestnej činnosti, ako všetko, čo sa deje vo veľkom meste v dôsledku tejto migrácie spôsobenej technizáciou. Mám na mysli predovšetkým poľnohospodárske prostredie a tiež obchodovanie s ľuďmi v banských prevádzkach. Banské otroctvo je veľmi rozšírené a silné. A znamená používanie niektorých látok pre spracovanie nerastov - arzén, kyanid ... - ktoré spôsobujú ochorenia ľudí. Tu je veľmi veľká zodpovednosť. Všetko sa spätne odrazí, zvrtne sa to... Výsledný efekt je, že sa to zvrtne proti tej istej osobe. Môže ísť o obchodovanie s ľuďmi na otrockú prácu, na prostitúciu, ako zdroje zárobku na prežitie dnešného dňa.“
V tomto kontexte pápež ocenil, že sa primátori zamýšľali nad týmito javmi, ktoré postihujú veľké mestá. Pripomenul, že tieto problémy by mali zaujímať Organizáciu spojených národov:
„Mám veľkú nádej v novembrový samit v Paríži: že sa dosiahne základná a zásadná dohoda. Mám veľkú nádej. Avšak OSN by sa malo zaoberať veľmi intenzívne týmto fenoménom, najmä obchodovaním s ľuďmi, spôsobeným týmto problémom životného prostredia, vykorisťovaním ľudí.
Pred niekoľkými mesiacmi som prijal delegáciu žien z OSN, ktoré sa zaoberajú problémom sexuálneho zneužívania detí v krajinách vojny. Deti ako predmet vykorisťovania. To je ďalší jav. A vojny sú tiež elementom tejto nerovnováhy v životnom prostredí.“
Pápež František pokračoval úvahou teológa a filozofa Romana Guardiniho:  „Hovorí o dvoch formách nekultúrnosti: je to necivilizovanosť, ktorú nám Boh kázal premeniť na kultúru, a dal nám mandát starať sa o zem, zveľadiť ju a vládnuť zemi; a druhá nekultúrnosť je tá, keď človek nerešpektuje tento vzťah so zemou, nechráni ju, čo je veľmi jasné v biblickom rozprávaní. Keď človek zem nechráni, privlastňuje si túto kultúru a začína narúšať jej poriadok. Inými slovami, nekultúrnosť narušuje poriadok, až sa vymkne z rúk a vytvára ďalšiu formu nekultúrnosti.“
Ako príklad v tejto súvislosti pápež uviedol atómovú energiu, ktorá je sama osebe dobrá, môže pomôcť. „Ale odtiaľ potiaľ“, dodal pripomenúc Hirošimu a Nagasaki. Použijúc tento príklad, ako človek dokáže spôsobiť pohromu a skazu, pápež pokračoval:
„Dnes - vo všetkých tých formách nekultúrnosti, akými ste sa zaoberali - táto druhá forma nekultúrnosti ničí človeka. Istý stredoveký rabín - približne z čias svätého Tomáša Akvinského - ... vysvetľoval v jednom ‚midráši‘ problém Babylonskej veže svojim veriacim v synagóge a povedal, že pre vybudovanie Babylonskej veže bol potrebný dlhý čas a veľa práce, a to najmä pre výrobu tehál. Predpokladalo to urobiť blato, pohľadať slamu, nazhromaždiť ju, posekať, vysušiť, potom to dať do pece, vypáliť... Jedna tehla, to bol klenot, chcelo to veľa. A zdvíhali tehlu, aby ju dali na vežu. Keď nejaká tehla spadla, bol to veľmi závažný problém a vinník, ktorý si neodviedol svoju prácu a nechal ju padnúť, bol potrestaný. Keď spadol robotník, z tých, ktorí pracovali na stavbe, nič sa nedialo. To je dráma tej druhej formy nekultúrnosti: človek ako tvorca nekultúrnosti a nie kultúry; človek ako tvorca nekultúrnosti, pretože sa nestará o životné prostredie.“
Svätý Otec v závere ešte raz poukázal na význam a cieľ stretnutia primátorov miest: „Svätá stolica alebo tá či oná krajina môže predniesť dobrý prejav v OSN, ale ak práca nevychádza z periférií smerom do centra, nemá žiadny efekt. Z tohto vyplýva zodpovednosť primátorov, správcov, starostov miest“ - povedal pápež a poďakoval sa im za prítomnosť i za spoluprácu:
„Ďakujem vám a prosím Pána, aby nám dal milosť byť si vedomí tohto problému ničenia, ktorý my sami podporujeme, ak nedbáme o ľudskú ekológiu, ak nemáme ekologické povedomie (svedomie), aké nám bol dané na počiatku, aby sme premenili prvotnú necivilizovanosť na kultúru, a zamedzili tomu, aby sa táto kultúra premieňala na nekultúrnosť. Veľká vďaka.“ -jk-

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/news/2015/07/22/p%C3%A1pe%C5%BEove_slov%C3%A1_prim%C3%A1torom_z_cel%C3%A9ho_sveta_ekol%C3%B3gia_%C4%8Dloveka_a/1160145

Pre MK Rastislav Mečiar