« Späť

Pápežovo posolstvo ohľadom negatívnych dopadov ťažby nerastov

Pápežovo posolstvo ohľadom negatívnych dopadov ťažby nerastov

Vatikán 18. júla – Vo Ríme sa od 17. do 19. júla koná medzinárodný seminár o negatívnych dopadoch ťažobnej činnosti na miestne obyvateľstvo s názvom: „Zjednotení v Bohu načúvame volaniu“. Pri tejto príležitosti zaslal Svätý Otec posolstvo kardinálovi Turksonovi, predsedovi Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj, ktorá podujatie organizuje.

Ako sa uvádza v pápežovom posolstve, inšpirovaní Apoštolskou exhortáciouEvangelii gaudium (porov. 187-190), účastníci seminára chcú nechať zaznieť volanie početných ľudí, rodín a spoločenstiev, ktoré priamo či nepriamo trpia v dôsledku negatívnych dopadov ťažobnej činnosti. Svätý Otec v posolstve bližšie charakterizoval toto volanie:

„Volanie kvôli strateným terénom, volanie kvôli ťaženiu bohatstiev z pôdy, pričom sa paradoxne neprodukuje prínos pre miestne obyvateľstvo, ktoré zostáva chudobným; bolestné volanie reagujúce na násilie, na hrozby, na korupciu; volanie  rozhorčenia a žiadosti o pomoc pre porušovanie ľudských práv, očividne či diskrétne pošliapavaných vo veci zdravia obyvateľstva a podmienok práce: neraz i pre otroctvo a obchodovanie s ľuďmi, ktoré živia tragický fenomén prostitúcie; smutné a bezmocné volanie kvôli znečisteniu vôd, ovzdušia a pôd; výkrik odsúdenia absencie inkluzívnych a podporných procesov zo strany tých občianskych, miestnych a národných orgánov, ktoré majú zásadnú povinnosť podporovať spoločné dobro.“   

Pápež František sa v posolstve odvoláva na svoju novú encykliku Laudato si‛, ktorá bola podkladom pre toto stretnutie:

„Nerasty a všeobecne bohatstvá pôdy a podložia predstavujú vzácny Boží dar, ktorý ľudstvo využíva po tisícročia (porov Jób 28,1-10). Nerasty sú základom pre mnohé oblasti života a činnosti ľudí. V encyklike Laudato si‛ som chcel vysloviť naliehavú výzvu k spolupráci pri starostlivosti o náš «spoločný dom», čeliac dramatickým následkom degradácie životného prostredia v živote tých najchudobnejších a vylúčených a napredujúc smerom k integrálnemu, inkluzívnemu a udržateľnému rozvoju (porov. č. 13). Celý banícky sektor je nepochybne povolaný vykonať radikálnu zmenu paradigmy, pre zlepšenie situácie mnohých krajín. K tomu môžu prispieť vlády krajín pôvodu nadnárodných spoločností ako aj krajín ich pôsobenia, ďalej podnikatelia, investori, miestne orgány, ktoré kontrolujú banícku činnosť, robotníci a ich reprezentanti, medzinárodné dodávateľské reťazce spolu s rozličnými sprostredkovateľmi a tými, ktorí pôsobia na trhoch týchto materiálov, spotrebitelia tovarov, pre realizáciu ktorých sa nerasty použili. Všetci títo ľudia sú povolaní osvojiť si správanie inšpirované tým, že tvoria jednu ľudskú rodinu, «že všetko je vo vzájomnom vzťahu a že autentická starostlivosť o náš vlastný život a naše vzťahy k prírode je neoddeliteľné od bratstva, spravodlivosti a vernosti vo vzťahu k druhým» (tamže, č. 70).“

V závere posolstva Svätý Otec pripomína, že práve „počínajúc od ľudskej dôstojnosti sa vytvára kultúra nevyhnutná k tomu, aby sa čelilo aktuálnej kríze“. Svätý Otec vyslovil nádej, že seminár, na ktorom sa zúčastnilo 30 zástupcov ťažbou postihnutých komunít v Afrike, Ázii a Amerike, prispeje k väčšiemu povedomiu a zodpovednosti ohľadom tejto problematiky. Prítomných povzbudil ku konštruktívnemu a úctivému dialógu so všetkými zainteresovanými.

V súvislosti s medzinárodným seminárom organizovaným Pápežskou radou pre spravodlivosť a pokoj stojí za zmienku, že až 40% všetkých globálnych konfliktov za posledných 60 rokov je podľa OSN zviazaných s nerastným bohatstvom. Napríklad Konžská demokratická republika, ktorá kvôli svojmu nesmiernemu bohatstvu ložísk cenných nerastných surovín prežíva dramatické situácie vojny, zaznamenala za posledných 20 rokov celkovo tri milióny obetí. Podobne vážna situácia panuje aj v Latinskej Amerike. Cirkev je na strane spoločenstiev, načúva ich volaniu, stavia sa na stranu slabých. Svedectvá účastníkov seminára v Ríme poukázali na drámy, ktoré bezohľadná ťažba vytvára najmä v rozvojových krajinách. Často ide o nadnárodné spoločnosti, ktoré pripravia miestne obyvateľstvo o pôdu a nevytvoria pritom dôstojné podmienky pre prácu, ktorá by pozdvihla životnú úroveň. V dôsledku toho vznikajú sociálne nepokoje, pričom kritici, ktorí poukážu na sociálnu nespravodlivosť, sa stretávajú so zastrašovaním, obťažovaním a inými formami násilia. -zk-

Zdroj : sk.radiovaticana.va