Príspevky

« Späť

Život zo Slova - Hľa, Božia spása prichádza!

Ďalšia možnosť cez delenie ukázať aké živé a účinné je Božie slovo.

Liturgické čítania na 2. adventnú nedeľu (rok C, cyklus I.)

 

Prvé čítanie: Kniha proroka Barucha 5, 1-9

Boh ukáže tvoj lesk

Jeruzalem, odlož rúcho svojho smútku a súženia a obleč si ozdobu slávy, ktorú ti Boh dáva naveky. Zaodej sa plášťom Božej spravodlivosti a polož si na hlavu korunu slávy Večného. Boh ukáže tvoj lesk všetkému, čo je pod nebom. Boh ti dá navždy meno: Pokoj spravodlivosti a Sláva bohabojnosti.

Povstaň, Jeruzalem, a postav sa na výšinu, hľaď na východ a podívaj sa na svojich synov, zhromaždených od východu slnka až po západ na slovo Svätého. Tešia sa, že Boh na nich pamätal. Vyšli z teba peši, odvlečení nepriateľmi, ale Boh ich privedie k tebe a ponesie ich so slávou ako na kráľovskom tróne.

Boh totiž rozkázal znížiť každý vysoký vrch a odveké pahorky a vyplniť údolia na úroveň zeme, aby Izrael bezpečne kráčal pod Božou slávou.

Na Boží rozkaz lesy a všetky voňavé stromy zatônia Izraela. A Boh povedie Izrael v radosti, vo svetle svojej veleby, v milosrdenstve a spravodlivosti, ktoré pochádzajú od neho.

Žalm: 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

Responzóriový verš: Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.

 

Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov, *
boli sme ako vo snách.
Ústa sme mali plné radosti *
a jazyk plný plesania. R.

Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: *
„Veľké veci urobil s nimi Pán.“
Veľké veci urobil s nami Pán *
a máme z toho radosť. R.

Zmeň, Pane, naše zajatie *
ako potoky na juhu krajiny.
Tí, čo sejú v slzách, *
s jasotom budú žať. R.

Keď odchádzali, idúcky plakali *
a osivo niesli na siatie.
No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom *
a svoje snopy prinesú. R.

Druhé čítanie: List Filipanom 1, 4-6. 8-11

Buďte čistí a bez hany pre Kristov deň

Bratia, vždy, v každej svojej modlitbe s radosťou prosím za vás všetkých, za vašu účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz. A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša.

Boh mi je svedok, ako po vás všetkých túžim srdcom Krista Ježiša. A modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannom chápaní, aby ste vedeli rozoznať, čo je lepšie, a aby ste boli čistí a bez hany pre Kristov deň, plní ovocia spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu.

Alelujový verš:Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! A každé telo uvidí jeho spásu.

Evanjelium: Lukáš 3, 1-6

Každé telo uvidí Božiu spásu

V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Itúrei a trachonitídskom kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilíne, za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša.

  Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša: „Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou. A každé telo uvidí Božiu spásu.‘“

Súvisiaci článok ohľadom podelenia sa Božím slovom:

Život zo Slova - uvedenie

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Milujem na svojom Bohu, že je Otcom nádeje a radosti.

"odlož rúcho svojho smútku"
Oslovujú ma slová proroka Barucha, ktorý vyzýva ľud nie vtedy, keď už je všetko dobré, ale ešte pred tým. Je to prorocké slovo. Dotklo sa ma to práve teraz, keď sa mi zdá, že prechádzam akoby tmavou dolinou.

"Povstaň, Jeruzalem, a postav sa na výšinu, hľaď na východ a podívaj sa na svojich synov" - cítim, že Boh chce, aby som sa prestal pozerať po tmavých stenách doliny a upriamil zrak na budúcnosť, na smer, kam ma volá. Som rád, že v tom nie som sám, ale Pán je so mou. On je ten, ktorý "rozkázal znížiť každý vysoký vrch a odveké pahorky a vyplniť údolia na úroveň zeme, aby Izrael bezpečne kráčal pod Božou slávou".
Odoslané 7.12.2012 11:20.
prečo sú tu len liturgické texty?? som myslel, že tu budú aj nejaké úvahy, svedectá, zamyslenia.. či??
Odoslané 7.12.2012 17:40.
Úžasné Slovo plné nádeje a radostiemoticon Veľmi ma povzbudilo! Baruch: Jeruzalem, odlož rúcho svojho smútku a súženia a obleč si ozdobu slávy, ktorú ti Boh dáva naveky. Zaodej sa plášťom Božej spravodlivosti a polož si na hlavu korunu slávy Večného. Boh ukáže tvoj lesk všetkému, čo je pod nebom. Boh ti dá navždy meno: Pokoj spravodlivosti a Sláva bohabojnosti. - nádhera a radosť spásy! Chcem pozerať na "synov" Božích, na ich radosť a vykúpenie! Ďakujem za tie texty!!!!!!!!
Odoslané 7.12.2012 21:04.
aj zdieľanie - LD, čo ma zasiahlo, čo sa ma dotklo .... emoticon
Odoslané 7.12.2012 21:13 ako reakcia na Štefan Hrbček.
Môžeme aj sami pridať príspevok, čo osloviloemoticon
Odoslané 7.12.2012 21:41 ako reakcia na Štefan Hrbček.
Myslím, že tie úvahy svedectvá zamyselnia... by sme mali pridávať my. Čo nás oslovilo.
Alebo skôr - čím nás Boh cez tieto čítania oslovil.
Odoslané 7.12.2012 22:51 ako reakcia na Štefan Hrbček.
Ano, aj ja to takto vnimam...v rádiu Lumen je relácia:Čo Vy na to? Poslucháči v nej reagujú na politické dianie...keď niekedy si vysršia svoj hnev, je mi to veľmi ľúto, že na vlnách kresťanského rádia musia zaznievať takéto hlasy a tóny. Keď som to niekedy počúvala/napr. v aute , keď som cestovala mám zapnutý Lumen/ tak som si povedala, keby sme sa delili s dnešným Božím slovom, ako nás zasiahlo, ako ho dnes môžeme uskutočńovať , bolo by z toho viac osohu...
Tak sa veľmi teším, že tu na tejto stránke: "Moja komunita" to môžeme robiť.Deľme sa Božím slovom, čo nás zasiahlo, ako ho "môžeme premeniť dnes na drobné."
Týmto sa môžeme povzbudzovať a navzájom si pomáhať ako žiť toto slovo dnes.
Odoslané 8.12.2012 10:19 ako reakcia na Eva Baranovičová.
Nie som za to, aby sa na tomto mieste vyhradenom pre zdieľanie sa Božím slovom viedla diskusia o Božom slove. Preto presúvam svoju odpoveď a tým aj diskusiu na miesto pre to určené, pod článok Život zo Slova - uvedenie.
Odoslané 8.12.2012 12:00.
Jarmila Semanová
Boh mi je svedok, ako po vás všetkých túžim srdcom Krista Ježiša. A modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannom chápaní, aby ste vedeli rozoznať, čo je lepšie, a aby ste boli čistí a bez hany pre Kristov deň, plní ovocia spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu.

Vďaka Ti, Bože, za mojich bratov a za sestry - za vzrast ich lásky v pravom poznaní a vo všestrannom poznaní.

Vďaka za jazyk plesania.

Skončilo sa aj moje otroctvo a Kristom je odčinená aj moja vina.

Ďakujem Ti, Ježiš, za milosť pravej slobody.
Odoslané 8.12.2012 20:21.
Jarmila Semanová
Ešte pred zopár rokmi som vôbec nerozumela Pavlovým slovám, ktorými vyzýva k radosti. Pýtala som sa ako sa môžem radovať, keď okolo mňa a vo mne je toľko bolesti. Kebyže Pavol len povzbudzoval, alebo nabádal radovať sa, to by som ešte chápala. Lenže on tam priamo prikazuje radovať sa - naozaj som si v tých chvíľach myslela, že sa asi musel Pavol pomiasť, keď to takto napísal.

A dnes pri Ž 126 nielenže súhlasím a som plná radosti, ale volám so žalmistom
Vyviedol si ma, Pane, zo zajatia. A môj plač a bolesť si Ty, Pane, zmenil na radosť.

Naozaj, veľké veci urobil so mnou Pán a mám z toho radosť.
Odoslané 8.12.2012 20:45.
Odetá „rúchom smútku, súženia“ – dosť výstižné vyjadrenie toho, čo už nejaký čas drží moje bytie v pevnom zovretí. Pýtam sa prečo a dokedy ešte, a čo bude potom?
A Boh mi dnes vo svojom slove dáva niekoľko odpovedí, či skôr prisľúbení – „naveky odetá ozdobou Jeho slávy“, „v bezpečnom kráčaní pod Jeho slávou“, „v radosti a vo svetle Jeho veleby“, „plná radosti a plesania“. Uvedomujem si, že toto nedosiahnem vlastnými silami, ale iba Jeho mocou, pretože „On aj na mňa pamätá“.
Boh mi dnešným slovom pomáha pomenovať to, čo v týchto dňoch či týždňoch prežívam, ale nezostáva iba pri tom. Vlieva do môjho srdca nádej, nádej do budúcnosti s Ním. A vo svojej láske a dobrote mi pripomína, ako mám tento čas čakania naplniť ja. A tak túžim „pripraviť cestu Pánovi“ – pokáním, v pokore a dôvere. Aby Boh mohol „urobiť veľké veci.“
Odoslané 9.12.2012 12:14.
Božie slovo dnes viac krát hovorí o zbystrení zraku.
„ Boh ukáže; hľaď na; pozeraj sa; A každé telo uvidí Božiu spásu“.
Vedie ma tak pozerať nie len na to čo je, či bude, ale zvlášť na to čo už bolo. Nestratiť z oči a nezabudnúť na tie veci, ktoré Ježiš pre mňa urobil. Či už ohľadom osobného povolania, misijnej služby, zamestnania, v chorobe, v rôznych neľahkých chvíľach, ... , no predovšetkým tú trpezlivú prácu na mojom srdci. Pozerajúc na tieto veci stávajú sa mi zdrojom radosti z toho, že BOH I NA MŇA PAMÄTAL (Bar 5,5n), že som v centre jeho pozornosti.
Zároveň je to zdrojom dôvery a nádeje, že pamätá a bude pamätať, preto ma nenechá v štichu v tom čo je, či príde. Zvlášť že bude pokračovať v práci na mojom srdci a že môj charakter bude premieňať a pripodobňovať k tomu svojmu.
Odoslané 9.12.2012 13:34.
Oslovilo ma evanjelium. Možno si poviem, že čo to bol za život, ktorý mal Ján Krstiteľ. Akoby vopred ,,odsúdený“ na samotu a jednoduchosť.

A tak mi napadá čo v dnešnom svete vládne, čo je dôležité a prvoradé aj pre mňa. Jánovou prioritou bolo vyrovnať chodník pre Toho, ktorý má prísť. V jeho srdci bol najdôležitejší práve On- pre Neho urobiť čokoľvek- všetko čo bude chcieť. A tak si uvedomujem ako Boh túži aj po mojom srdci. Ako je dôležité vyrovnať chodník Pánovi práve a najprv v mojom srdci. Pripraviť cestu Pánovi...

Tak si Pane dobrovoľne vyberám ,,samotu a jednoduchosť“ v tomto čase. Pomôž mi započúvať sa do Tvojho slova ešte viac... počuť Ťa ešte jasnejšie a zreteľnejšie... a pripraviť Ti nádherný chodník, ktorým ešte viac prenikneš do môjho srdca.
Odoslané 11.12.2012 17:43.
Cítim veľké povzbudenie z týchto čítaní. Boh je nad všetkým. A On nás vyvedie z každého zajatia, zo všetkého, čo nás trápi. On sa o nás postará...

"A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša"
To slovo ma napĺňa pokojom a dôverou. Hlavne myslím na mojich drahých. Tých, ktorých ja milujem a záleží mi na nich. A Pán ma tu ubezpečuje, že sa o nich postará a dovedie ich tam, kde ich chce mať. Svoje dobré dielo v nich (aj vo mne - v nás) dokončí. Nemusím sa báť. emoticon
Odoslané 9.12.2012 23:58.
Jarmila Semanová
Na Boží rozkaz lesy a všetky voňavé stromy zatônia Izraela. A Boh povedie Izrael v radosti, vo svetle svojej veleby, v milosrdenstve a spravodlivosti, ktoré pochádzajú od neho.

Ján Krstiteľ vyzýva ľudí, aby pripravili cestu Pánovi.
A Baruch nám oznamuje, že to na Boží rozkaz aj celá príroda pripraví cestu Izraelu. Toto som si nevšimla pri prvom prečítaní si daných textov.

Nie vlastným úsilím budem kráčať, ale to Boh vedie svoj ľud - a nie cez utrpenie, ale v radosti nás povedie, vo svetle svojej veleby, v milosrdenstve a v spravodlivosti, ktoré pochádzajú od Neho.

Dostávame darom Jeho spravodlivosť, Jeho milosrdenstvo, Jeho svetlo veleby, Jeho radosť - prijatím týchto darov a ich užívaním som tak ako každý aj ja schopná vnímať Jeho ruku a nechať sa Ním viesť.

Vďaka Ti, Bože, za Tvojho Syna aj za všetky dary, ktorými nás v Ňom zahŕňaš.
Odoslané 10.12.2012 8:33.
Lukáš opisuje presne, že v pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei...,zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša. Zaujalo ma miesto a čas - kedy a kde presne sa to stalo. Na púšti Ján počul Boží hlas. Ján počul Boha, mal tú milosť, že počul Boží hlas a prijal ho ako Boží hlas. Ján nemal o tom pochybnosť...počul Boží hlas a stal sa prorokom. Svätý Ján hlásal slovo. Boh si ním poslúžil, lebo on si to nenechal pre seba. Ohlasoval Božie slovo. Bol tak autentický, žil tak radikálne, že ľudia ho počúvali. Pýtam sa seba aj Boha, kto môže dnes počuť Boží hlas? Boh s tým nemá problém, On chce s nami hovoriť...On je všade a so svätým Jánom sa stretol aj na púšti. Aj so mnou môže kdekoľvek hovoriť a ja môžem zachytiť jeho hlas, ak žijem ako jeho učeník a chcem nielen počuť jeho hlas, ale podľa jeho slova aj žiť. Pane, chcem počúvať Tvoje slovo, chcem počuť Tvoj hlas, lebo aj Ty od svojich učeníkov očakávaš tento postoj. Chcem počas tohto adventu zakúsiť moc Tvojho slova. Amen.
Odoslané 10.12.2012 21:49.

O Zdieľaní sa

V tejto komunite sa zdieľame, nie s tým ako Boh prehovára k iným resp. k nám, ale ku MNE osobne, cez svoje Slovo, ktoré zaznieva v nedeľu, počas Bohoslužby slova. Podelenie sa s tým čo osobne vnímame ako Boží dotyk a s našou odpoveďou Bohu.

Nejde tu teda o bežnú diskusiu, v ktorej si vzájomne komentujeme a odpovedáme na svoje komentáre.

Na komentáre iných nereagujme priamo. Ak sa nám komentár páči/nepáči môžeme mu dať +, alebo -. Poprípade napísať autorovi ako odozvu privátnu správu.

 

Takto môžeme nechať viac zaznievať delenia a v nich odkrývať Božie srdce a Boží život.

Profil komunity

Život zo Slova

Popis:
Priestor pre zdieľanie z Božieho Slova z liturgických textov

Správcovia stránok
Martin Lojek
Jozef Greš

Aktivity

marca 10
Jozef Greš komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
21:09
Janka Guričanová komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
23:30
marca 9
Jozef Greš komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
21:29
Štefan Hrbček komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
9:27
Janka Guričanová komentoval príspevok od autora Jozef Greš, blog Život zo Slova - ukončenie.
0:02
Odoberať aktivity Život zo Slova. (Otvorí sa v novom okne)