Je nám ľúto, ale pre túto farnosť sa žiaľ nenašli oznamy pre tento týždeň.
Zobrazujem oznamy dekanátnej farnosti.

Oznamy pre tento týždeň zatiaľ neboli vložené, zobrazujem preto staršie dáta.

Pridať oznamy pre Farnosť Púchov

Oznamy pre Farnosť Púchov

21.09. - 26.09. 2020 39. Week

  • V liturgickom týždni budeme sláviť:  v pondelok sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu;  v utorok ľubovoľnú spomienku na sv. Emeráma, biskupa a mučeníka;  v stredu spomienku na sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza;  vo štvrtok ľubovoľnú spomienku na sv. Bystríka, biskupa a mučeníka;  v piatok ľubovoľnú spomienku na sv. Kleofáša, Ježišovho učeníka a mučeníka;  v sobotu ľubovoľnú spomienku na sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov;  26. nedeľu
  • Deň, čas a úmysel sv. omší vo farskom kostole: (si môžete prečítať vo výveske a na webovej stránke farnosti): Pondelok 6.30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre členov rodiny Márie 17.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Martinu a Sebastiána Utorok 6.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Martinu a Sebastiána 17.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodiny Streda 6.30 za + členov rodiny 17.30 na úmysel Štvrtok 6.30 za + kňaza Juraja Kyselu, SDB 17.30 na úmysel Piatok 6.30 za + kňaza Juraja Kyselu, SDB 17.30 na úmysel Sobota 6.30 za + Matúša a členov rodiny Sobota: vigília z nedele 18.30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre členov rodiny, za + Veroniku na počesť 2. výročia a manžela Františka 26. nedeľa 7.00 za + Jána, Máriu, Antona, Pavla a Štefana 8.30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre členov rodiny 10.00 za + Štefana a Máriu 18.30 za Boží ľud
  • Púchov sa z hľadiska epidemiológie: nachádza v červenej zóne. Znamená to, že v kostole pri bohoslužbách je povinné nosenia rúška pre všetkých bez rozdielu. Teda i tí, ktorí mali kvôli respiračným ťažkostiam povolenie nenosiť rúška v interiéri, musia podľa nariadenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva od 14. septembra do 1. októbra na bohoslužbách nosiť rúška. Ďalšou povinnosťou je dezinfekcia rúk, aplikovanie dezinfekcie zodpovednou osobou - nie chytanie dezinfekčnej nádoby vstupujúcimi veriacimi, šachovnicové sedenie, vylúčenie z bohoslužieb ľudí v povinnej karanténe, či s príznakmi ochorenia Covid-19, dodržiavať šachovnicové sedenie, sväteničiek, odstupy aj v presbytériu medzi osobami sú minimálne 2 metre. Sv. prijímanie sa podáva na ruku do obnaženej dlane, nie na ručníčky, vreckovky, servítky, ani do dlane, v ktorej veriaci drží ruženec, kľúče od automobilu a podobne. Prijatie Eucharistie na takéto predmety v dlani je neprípustné a nebudeme ho takýmto spôsobom podávať. Spev v kostoloch je absolútne zakázaný. Z toho dôvodu budú sv. omše až do odvolania úplne bez spievania. Detské sv. omše: sú kvôli epidemiologickej situácii až do odvolania zrušené.
  • Sviatosť manželstva chcú vo farnosti Púchov prijať: Martin Trnka, pochádzajúci z farnosti Horné Kočkovce a Diana Tašková, pochádzajúca z farnosti Bratislava - sv. Martina. Kto by vedel o nejakej manželskej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, je povinný ohlásiť to vo farskom úrade. Zároveň zahrňme snúbencov do svojich modlitieb. Nosiče zo slávností PSP a birmovania: sú v sakristii kostola, vyzývame, aby si ich prebrali tí, ktorí doteraz ešte tak neurobili. Členovia SSV: si prevezmú podielové knihy v sakristii a zároveň zaplatia členské 8 € na rok 2020 Film Fatima: bude z dôvodu veľkého záujmu premietaný v dnešnú nedeľu o 19.45 v kine v Púchove. Lístky je možné si zakúpiť osobne v pokladni kina. Jesenná zbierka na kňazský seminár: je dnes. Pán Boh odplať za vašu ochotu podporovať tých, ktorí chcú v sebe prehĺbiť povolanie stať sa kňazom a tak rozdávať Božiemu ľudu z bohatstva spásy a nádeje v Božom kráľovstve. Zbierka na dlh farnosti za novostavbu materskej školy: bude na budúcu nedeľu, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podieľať sa i takýmto spôsobom na ľudskej a duchovnej formácií detí. Sv. omša v Streženiciach: bude v pondelok o 18.30. Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 11, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.