Blog

« Back

K čomu sa Satan bežne neprizná

K čomu sa Satan bežne neprizná

(Satanovými slovami)

Prečo by som ti mal povedať pravdu, že Boh ťa miluje? Ak ti to už poviem, rád pridám nejaké to slovko navyše.

Boh ťa miluje, ale...

Boh ťa miluje, ak ty...

Boh ťa bude milovať, ak...

..................................................................................................

Pracovný preklad. Za spolupracu pri dokončení ďakujem voľnej hodine v dnešnom rozvrhu a kolegyni Zuzke Gulliver.

 

I've been here since the beginning - Som tu už od začiatku

Know exactly how you work - Viem presne ako funguješ

I know all of your cravings- Poznám všetky tvoje chúťky

Know what makes you go berserk – Viem, čo ťa privádza do šialenstva


Been lying from the start just to make you play a part in my infinite rebellion against the Father God – Klamal som už od začiatku len preto, aby si sa stal súčasťou môjho nekončiaceho odporu voči Bohu Otcovi

Hate - Nenávidím
Everything he is – Všetko, kým On je
And I make you hate him too – A spravím, aby si ho tiež nenávidel.
Make you hate him with your actions it's so easy for me to do – Urobiť, aby si ho nenávidel svojimi skutkami, je pre mňa úplne jednoduché
'Cause you like it... – pretože sa ti to páči
Sin feels good for the ego... – hriech robí dobre tvojmu egu
You love it... – miluješ to
Oh, come on baby let your hair go – “Tak poď, zlatko, nech ti vejú vlasy.”

And all the time, I'm winding you up – a celý ten čas ťa naťahujem
Like my perfect little puppet, - ako moju dokonalú maličkú bábku

you're my favorite robot, - si môj obľúbený robot.

welcome to the show – vitaj v “show”

but I'm watching you and all of hell is with me too, - ale to ja ťa tu sledujem a celé peklo so mnou

helping me make my lies look true – ktoré mi pomáha, aby moje klamstvá vyzerali pravdivo

Oh and there is a lie that works for everyone, everyone – Ó, a ešte tu máme klamstvo, ktoré funguje na každého, na každého
A lie that opens your hearts so I can get me some more of your free will – klamstvo, ktoré otvára tvoje srdce, a tak môžem získať pre seba trochu z tvojej slobodnej vôle
I'm winding you – naťahujem ťa
Winding you- naťahujem ťa
Give me the control that's why I'm telling you – daj mi moc, preto ti hovorím
Selling you – predávam ti
Anything - čokoľvek
Everything - všetko
Appealing to your human way of being – apelujúc na tvoju ľudskú prirodzenosť

and I use it all against you to just keep your eyes from seeing past the life you're living – a používam to všetko proti tebe len preto, aby som odvrátil tvoju pozornosť, aby si neprekukol život, ktorý žiješ

Past the moment you're in - neprekukol moment, v ktorom si
Past the pleasure of your sin- neprekukol radosť zo svojho hriechu,

Or the cigarette you're smoking – alebo cigaretu, ktorú fajčíš
Choking on your lust – zahasenú na tvojej žiadostivosti
I'll make you drunk with pride – spravím, aby si sa opíjal a bol na to pyšný
So deeply spun into my system that you won't see the light – tak hlboko zamotaný v mojom systéme, že neuvidíš ani svetielko
Never mind that I'm drowning you – nevadí, že ťa topím
I keep deceiving you... – ja ťa budem stále podvádzať

'Cuz I don't tell you – pretože je nehovorím pravdu
Bout the God in heaven – o Bohu na nebesiach
Who loves you – ktorý ťa miluje
Who yearns for you – ktorý po tebe túži
I don't tell you – Nevravím ti
Bout the freedom of forgiveness and truth – o slobode z odpustenia a o pravde
Why would I tell you? – Prečo by som ti to mal povedať?
Why would I tell you the truth? – Prečo by som ti mal hovoriť pravdu?

Or I'll say that millions of years ago an accident exploded – Inokedy ti poviem, že pred miliónmi rokov sa stala nehoda a niečo vybuchlo
And you're the result of this cosmic unknown with no real purpose – a že ty si výsledkom niečoho kozmického, bez cieľa
Created for no real intent – stvorený bez ozajstného úmyslu
The reason for your living is just coincidence – dôvodom tvojho života je iba náhoda
So all the remains is what you can gain - čiže to, čo pretrvá, je to, čo si môžeš zaobstarať
Whatever meaning you attach to your days you decide- ty rozhoduješ, aký zmysel pridáš k svojim dňom
Mmm, but I help you recognize important things in life - hmm, ale ja ti pomôžem rozoznať to, čo je naozaj v živote dôležité
Introducing money, it's the root of all, evil they say so - Keď sa bavíme o peniazoch, hovoria, že sú koreňom všetkého zla
I attach your self worth to the salary you're paid, be a slave to your property - pripútam ťa k hodnote výplaty, ktorú dostaneš, si otrokom svojho majetku
Your jewelry- svojich šperkov
Your cars and things - svojich áut a vecí
Advertise that lie up on the TV so you'll want that bling - urobím reklamu, aby si chcel všetko to nablýskané
Selling bit by bit the little pieces of your soul - predáš kúsok po kúsku svoju dušu
Climbing up the ladder of economic control - štverajúc sa po rebríku ekonomickej kontroly
Oh, the greed of man makes it so easy to pervert the Father's plan- och, lakomstvo človeka tak zľahčuje to, aby som prevrátil Otcov plán 

Or I'll tell you... – alebo ti poviem...
There is a heaven but there's many ways to get in – nebo existuje, ale je veľa ciest ako sa tam dostať
Keep you so confused that you stay bound to your sin – uvediem ťa do zmätku a ty ostaneš zviazaný so svojim hriechom
Tell you there are many ways to the same God – poviem ti, že je veľa  ciest k tomu istému Bohu
Keep you distracted with your methods so your heart stays hard, - zamestnám ťa rôznymi metódami, avšak tvoje srdce ostane tvrdé
I'll make you think you've got spirituality, - spôsobím, že si budeš myslieť, že si duchovný

but it's really just emotional alchemy – ale je to iba emocionálna alchýmia
Oh, the vanity of self-idoltary – Ó, márnosť byť si sám sebe bohom

I never let you see that it breeds – nikdy nedopustím aby si videl, ako sa to kopí
Hedonism! Whoo! – Hedonizmus!
And it's the anthem of this generation – A to je hymna tejto generácie
Come on, drink it, snort it, smoke it, swallow it – Poď, vypi to, šnupni si, zahuľ si, prehltni to
Chew on my illusion of freedom til you vomit it – Prehĺtni moje klamstvo o slobode, až kým ho nevyzvraciaš

And still I don't tell you – a ešte: Nepoviem ti
Bout the God in heaven- o Bohu na nebesiach
Who loves you- ktorý ťa miluje
Who yearns for you – ktorý po tebe túži
No I don't tell you – nie, nevravím ti
Bout the freedom of forgiveness and truth – o slobode z odpustenia a o pravde
Why would I tell you? - Prečo by som ti to mal povedať?
Why would I tell you the truth? - Prečo by som ti mal hovoriť pravdu?

Comments
sign-in-to-add-comment
Františka, to je úžasné, ohromujúce pravdivé, kruté ...klamstvá a pravda o zlom
Posted on 9/25/12 8:58 AM.
Kruté pravdy, ktoré nás majú ochrániť.
Posted on 9/25/12 9:28 AM.
Pripomina mi to Rady skuseneho diabla - tu knihu. Vdaka.
Posted on 9/25/12 9:49 AM.
Pekne sestrička emoticon

mám túto pesničku rád lebo sa tvári nevinne a pritom presne svojim obsahom aj prevedením vystihuje otca lži.

Ďakujem že si mi ju pripomenula.

P.S.: dnes máme rovnakú tému blogov. Nie sme my rodina? :p
Posted on 9/25/12 10:32 AM.
Tomáš, len moja pomalosť mi zabránila toto konštatovanie - že ste sa medzi sebou súrodenci akoby dohodli...
Posted on 9/25/12 10:35 AM in reply to Tomáš Čačko.
Je to úplne super vystihnuté... je to naozaj všetko tak,ako je to tu napísané a žiaľ je to pravdivé...
Posted on 9/26/12 2:04 PM.