Blog

« Back

Tri slová

Tri slová

"Vieš, čo by sa stalo, keby Adam a Eva boli Číňania?" so šibalským pohľadom sa ma opýtal kamarát. Odpoveď som netušil. "Predsa namiesto jablka by zjedli hada!" víťazoslávne mi oznámil. S úctou k bratom Číňanom a ľútosťou na všetkým, čo sa udialo po "konzumácii jablka" som odvetil: "Škoda."

Pre neposlušnosť prvých ľudí poslal Boh na zem svojho jediného Syna. Ježišovo poslanie na zemi môžeme zhrnúť do troch slov: zmieril nás s Bohom. Božia láska k nám je tak nepredstaviteľne štedrá, že ju často nedokážeme prijať. Táto skutočnosť nepredstaviteľnej hodnoty má však aj druhú stranu, je ňou naša zodpovednosť.

Každý človek potrebuje vykúpenie. Slovo vykúpiť znamená „kúpiť“. Toto slovo sa používalo najmä v súvislosti s kupovaním otrokovej slobody. Použitie tohto termínu pri Kristovej smrti na kríži dostatočne veľa hovorí. Ak sme „vykúpení“, potom náš predchádzajúci stav bol otroctvo. Boh kúpil našu slobodu a my už nie sme v otroctve hriechu alebo zákona. Ježiš zaplatil cenu za naše oslobodenie od hriechu a jeho dôsledkov (por. Mt 20,28). Jeho smrť bola výmenou za náš život. Sväté písmo celkom jasne hovorí, že vykúpenie je možné iba „skrze jeho krv“, čiže jeho smrťou. (Kol 1,14)

Náš prirodzený stav bol charakterizovaný vinou: „Nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a chýba im Božia sláva“ (Rim 3,23). Kristovo vykúpenie nás oslobodilo od viny. Sme „ospravedlňovaní zadarmo jeho milosťou, skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi“ (Rím 3,24).

Je úžasné že s vykúpením sme získali večný život, odpustenie hriechov, spravodlivosť, prijatie do Božej rodiny, vyslobodenie z otroctva hriechu, pokoj s Bohom a prebývanie Ducha Svätého. Tomu, kto je spasený, je odpustené, je ospravedlnený, slobodný, prijatý a zmierený s Bohom.

Zodpovednosť kresťanov, Bohom prijatých ľudí je preto veľká. Keď nás Ježiš zmieril s Bohom, nesieme zodpovednosť za to, aby sme sa zmierili s inými, aby sme odpúšťali, ako On odpustil nám. Neexistuje prijímanie Božej lásky bez toho, aby sme nevzali na seba zodpovednosť dávať ju praktickými skutkami ďalej. V Kristovi sme dostali dar vykúpenia a je nás, ako budeme spolupracovať s Božou milosťou pri posväcovaní rodiny, školy, okolia, kde práve žijeme.

 

Prajem Vám požehnané Veľkonočné sviatky v kruhu svojich blízkych.