Blogs

« Back

Pokorné srdce

Pokorné srdce

Anjel Pána a príhovor Benedikta XVI.

Benedikt XVI. o Božej logike

Aj v dnešnú nedeľu sa na nádvorí apoštolského paláca v Castel Gandolfe zišli veriaci mnohých národností, aby pozdravili Svätého Otca a pomodlili sa s ním modlitbu Anjel Pána. V príhovore pred samotnou modlitbou Benedikt XVI. upriamil pozornosť na podstatný rozdiel medzi Ježišom a jeho učeníkmi:

Mk 9, 30- 37;

 

Ježiš a jeho učeníci prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.“

Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli.

Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: „O čom ste sa zhovárali cestou?“ Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší.

Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“

Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“   Zdroj: http://dkc.kbs.sk/

Úryvok z príhovoru Benedikta XVI. :

V skutočnosti sa pri čítaní tohto Markovho rozprávania javí zrejmým fakt, že medzi Ježišom a učeníkmi je stále hlboká vnútorná vzdialenosť. Nachádzajú sa, ako sa vraví, na rozličných vlnových dĺžkach takým spôsobom, že nechápu, čo im Majster hovorí, alebo to pochopia až následne.

Čo nám chce toto všetko povedať? Chce nám pripomenúť skutočnosť, že Božia logika je vždy „nad“ našou, tak ako to sám Boh zjavil prostredníctvom proroka Izaiáša: „Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a moje cesty nie sú vaše cesty“ (Iz 55,8). Práve kvôli tomu si nasledovanie Pána vždy vyžaduje od človeka hlboké obrátenie, zmenu zmýšľania i života, žiada si otvorenosť srdca pri počúvaní, aby sme sa nechali ožiariť a vnútorne premeniť. Základnou skutočnosťou, v ktorej sa Boh a človek odlišujú, je pýcha, pretože Boh je totálnou plnosťou a je celkom zameraný milovať a dávať život. V nás ľuďoch je, naopak, pýcha hlboko zakorenená a vyžaduje si neprestajnú bdelosť a očisťovanie. My, ktorí sme malí, chceme sa stať veľkými, aby sme boli prví, kým Boh neváha znížiť sa a byť posledným. Panna Mária je dokonale „zosúladená“ s Bohom: vzývajme ju s dôverou, aby nás naučila verne nasledovať Ježiša po ceste lásky a pokory. - js, aj -

Zdroj: http://sk.radiovaticana.va/articolo.asp?id=623832

Pán nikdy neodmietal dať niekomu vysvetlenie. Robil to vždy s láskou, s úctou a s veľkým porozumením.

Comments
sign-in-to-add-comment
"nasledovanie Pána vždy vyžaduje od človeka hlboké obrátenie, zmenu zmýšľania i života, žiada si otvorenosť srdca pri počúvaní, aby sme sa nechali ožiariť a vnútorne premeniť"...
...Pane, prosím ťa, uskutočni toto v mojom živote. Amen.
Posted on 9/27/12 8:31 AM.
Amen! Ja som si vždy myslela, že "byť posledným" je ponižujúce, alebo akési menej hodné... aký omyl! Keby sme rozumeli "Božej reči", nekomplikovali by sme si život. No Boh vie všetko... to nie je akási ukľudňujúca fráza, ale dôležité poznanie, ktoré nám stále dáva novú odvahu, ktorú by sme inak vôbec nenazbierali. Hlboké obrátenie vyžaduje určitú zrelosť, nezávislú od veku, lebo ju dosiahli ľudia aj vo veku detí, no je to o tom otvorení sa Bohu, čo je stále náročné. Preto často akoby stojíme na mieste...Kým náš drahý Pán niečo nevykoná, aby nás pohol bližšie k sebe...
Posted on 9/27/12 7:55 PM in reply to Eva Vráblová.
Posted on 9/27/12 9:43 PM.