Blogs

« Back

Rodová rovnosť

Rodová rovnosť

Nenápadný pojem a predsa zrada. Zrada pravdy na človeku, na ľudskej rodine, zrada Boha. Lož oblečená pod pojmy, ktoré na prvý pohľad nič konkrétne nehovoria.

Dostala som sa na prednášku v našom kostole. Prednášala Gabriele Kuby na tému pod názvom "Globálna sexuálna revolúcia - prečo sa kýve náš fundament?"

Nemala som  predstavu o tom, čo to znamená. Gender teória mi veľa nehovorila. Po prednáške sa mi otvorili oči.

Ide o rodovú rovnosť, o rovnosť ženy a muža, nie tak, ako to vyzerá na prvý pohľad. Ide o zmenu identity človeka a o zmenu tradičných pojmov, ktoré postupne vedú k zmene všetkého.

Gabriele Kuby je autorkou a publicistkou, bola jednou z prvých, ktorí varovali pred touto novou ideológiou Genderizmu. Vo svojej knihe „Globálna sexuálna revolúcia – zničenie slobody v mene slobody“ skúma pozadie tejto kultúrnej revolúcie, rozšírenej po celom svete, ktorej následky cítime všetci – odkresťančenie a rozklad rodiny.

Spomeniem niekoľko hlavných bodov z prednášky:

- odstránenie tradičných rodových pojmov -  žena, muž a nahradenie netradičnými rodmi - monosex, bisex, transsex, homosex..., podľa Gender teórie rodov, ktorý odmieta tradičné delenie pre jeho znevýhodňujúcu funkciu (žena - matka, domácnosť, muž kariéra) človek sám určí, ktorý rod má..., to je právo človeka, rozhodovať o sebe; voľba povolania sa uskutočňuje už dnes v zmysle voľby ženy pre v minulosti typické "mužské" povolania... - vojačka, šoférka autobusu, električky, v špotre sa hranica záťaže stále viac prispôsobuje rovnosti ženay a muža..., v minulosti rozlišovali odborníci záťaž pre ženy..., podobne je žena zaťažovaná v mnohých iných povolaniach, kde nosí ťažké bremená ako muž, lebo je to súčasť náplne práce...

- odstránenie tradičného ponímania rodiny, kedy je otcom muž a matkou žena, namiesto toho je v budúcnosti možný zväzok dvoch a viac ľudí, nie je rozhodujúce, či sú dve ženy, dvaja muži alebo aké kombinácie, ak je to  v záujme dieťaťa, o ktoré sa im zveruje starostlivosť; - už dnes sú patschvorkové rodiny, kde sú viaceré matky a otcovia...

- výučba o teórii Gender už od útleho veku - pozornosť sa venuje výuke o identite dieťaťa, ktoré je vyučované o svojej sexuálnej identite pomocou hier, obrázkov, knižiek, kde je táto tématika dominujúca, súčasťou je dokonca podporovaná dotykom inej osoby, dotykom detí navzájom..., to vzdelávanie je povinné, ak by rodičia odmietli, hrozia im sankcie..., ojedinele sa prípady už stali napr. vo Švajčiarsku, kedy rodičom hrozil trest odňatia slobody, dokonca odobratia detí do štátnej starostlivosti...,  lebo nesúhlasili s takou výukou;

- zmeny v legislatíve - pod rúškom predchádzania diskriminácii, zavedenie nových pojmov Gender - on, ona, ono, ktoré nevyjadrujú nič ale ich náhradou sa vytratí z pojmov muž, žena, rodina a vôbec pojmy tradične používané pre označenie rodu, pohlavia, rodiny;

- žena i muž si môžu vybrať, aká identita je im vlastnou, majú právo byť tým, ako cítia - to sa neuvádza zatiaľ konkrétne, je to plán do budúcnosti...

- žena nemá byť v prvom rade matkou - to spadá pod pojem "tradičnej role ženy", môže sama rozhodovať (prijať netradičné nové roly ženy - kariéra, postavenie na poste muža) žena má právo na kariéru, na hodnotenie výkonu rovnako ako muž - toto je jediný bod, ktorý je konkrétne vyjadrovaný v písomných dokumentoch;

- postupné odstánenie patriarchátu - prevahy mužov v pracovných a politických postoch..., kedy majú muži moc a postavenie, rozhodovanie, určovanie priorít a diania v pracovnom a v spoločenskom zriadení;

- žene je ponúkaná voľba moci, kariéry,  uplatnenia a tzv. sebarealizácie... cenou za realizáciu je materstvo a rodina.... je znevýhodňovaná rola matky, je znevýhodnená viacdetná rodina, cieľomm je, aby žena bola zamestnaná, aby čím skôr opustila rodinu a dieťa a nastúpila do pracovnéh pomeru (to je už dnes skutočnosťou), štát zabezpečí ústavné zariadenia na dohľad a výchovu detí äza ktoré matka vydá takmer tie peniaze, ktoré na polovičný úväzok zarobí), predškolské zariadenia majú byť povinné, už dnes je manipulovaná materská dovolenka, kde je napr. v Rakúsku povinná tzv. spoluúčasť otca dieťaťa, bez ohľadu na to, že napr. žena dieťa dojčí, ak muž nemôže ísť na materskú dovolenku, je tam finančné znevýhodnenie niekoľko 100 eur... Neustále sú vypracúvané "modely", ktoré určujú správanie sa rodiny a aj finančné ohodnotenie ženy a muža. Hoci sa v dokumentoch neustále spomína "rovnosť" muža a ženy, nerovnosť zostáva, nevýhody zostanú, kým sa obaja nepodvolia patričnému modelu.

 

- od roku 1990 sa táto teória vyučuje na Slovenskej Univerzite v Bratislave!

Výuka o Rodovej rovnosti - Gender Mainstreaming - skrýva útok na identitu človeka, ženy a muža, útok na tradičnú rodinu, na tradičné hodnoty, na etiku, mravnosť a vieru v Boha, je podporovaná a dotovaná vládou, pôsobí systematicky viac či menej viditeľne, lebo sa nevyjadruje priamo a vecne, ale tak, že to, čo si môžeme prečítať,  nič konkrétne nevyjadruje, vedie postupne k prevráteniu pojmov - nahrádza tradičné pojmy novými -, vedie k manipulácii a zmenám v zákonoch štátov,  siaha na základné hodnoty človeka.

Na Slovensku je na ten účel osobitná organizácia, ktorá je pod Úradom vlády SR, je dotovaná a podporovaná vládou a za ňou sú OSN, EÚ, a iné Loby na svetovej úrovni. Hovoria o diskriminácii ľudí iného sex. orientácie, nemá dôkazy, nemá konkrétne údaje, konkrétne osoby. Všetky údaje, ktoré uvádza, sú široko opísané a nie je možné si ich overiť. Ide o LGBT skupinu, ktorá tvorí asi 3% populácie... Aj keď je spomínaný predaj ľudí, prostitúcia, a iné podobné delikty, nejde o riešenie týchto. Podobne nejde ani o riešenie napr. otázky občanov menšín, ktoré je treba riešiť aj na Slovensku.

Odkaz: http://zenskaloby.wordpress.com/2011/12/15/prva-sprava-osn-o-ludskych-pravach-lesieb-gayov-bisexualov-a-transgender-ludi/#more-846

 

Gabriele Kuby, vyštudovala sociolóiu, je katolíčkou, je matkou troch detí, upozorňuje nás na podstatu tejto teórie a vyzýva k odvahe pre pravdu. Nazýva veci pravými menami, poukazuje na mocný útok, s ktorým máme do činenia, ktorý nie je módou alebo náhodou, ale je cielenou svetovou stratégiou, ktorá má zmeniť základy spoločnosti, ktorá pod rúškom prevencie diskriminácie ľudí inak sex. orientovaných vedie k diskriminácii všetkých tých, ktorí sa nepodvolia tejto teórii, ktorá sa krok za krorkom dostáva do života aj na Slovensku.

Gabriele vychádza z Písma o stvorení človeka v knihe Genesis. Opiera svoje postrehy na viere v Boha, na kultúru života, ktorého darcom a Stvoriteľom je Boh, ktorý dal človeku schopnosť plodiť život, chrániť ho, starať sa oň, ktorý nás vedie k vzájomnej láske a úcte, ktorej sa učíme v rodine. Rodinu vidí ako základ spoločnosti, kde prichádzajú do života muža a ženy deti, ktoré sa v rodine učia žiť vzťah, učia sa láske k Bohu a k človeku. Rodová identita človeka a zameranie spôsobu života aj úloha muža a ženy sú vždy prispôsobované ich základným darom a schopnostiam podľa Božieho plánu, nie podľa predstáv človeka. Nie žene dal Boh moc nad mužom, muž a žena si majú vzájomne pomáhať a rásť v láske a úcte. Žena je oporu mužovi a naopak.

+

Bola som šokovaná...

Protesty rodín vo Francúzsku, kde rodiny bdejú nad svojimi deťmi, a nad ich právami sú jedným z obrazov toho, na čo útočí politika Rodovej rovnosti...

Odoberanie detí rodičom, o čom pred časom niekto z vás písal do blogu, je tiež toho dôsledkom... Zákon o takom jedaní nie je možné nájsť, úrady predsa len majú právo zásahu... Celé je to veľmi nepriehľadné, nik vám nevysvetlí, ako je také niečo vôbec možné.

Čítala o sankciách pre rodičov,ktorí nesúhlasia s výučbou sex. výchovy detí vo Švajčiarsku. Gabriele opisovala situáciu v Nemecku.

+

Gabriele Kuby uončila prednášku tým, že nemá pripravené riešenia, chce však povedať pravdu o tom, čo je cieľom tejto teórie, tohoto programu. Vyjadrila vieru, že Boh je mocný, zároveň vyzýva k odvahe, postaviť sa za pravdu a nečakať, kým nie je neskoro. Treba uvážiť, čomu dáme súhlas a čo volíme v svojom živote, myslime na naše deti a na mládež, lebo tie zmeny postretnú v celej šírke práve ich.

+

PS: kto je za tým celým? ŽENA. Teória o rodovej rovnosti sa vyvíjala roky, v skrytosti, vyrástla z hnutia Feminizmu... Klikla som na google len ten pojem a viete čo? Vyskočili mi príspevky zo Slovenska! nemohla som veriť vlastným očiam! je toho plná sociológia aj pedagogika, hnutie sa šíri na Slovensku. Rafinované je, že základom sú charty OSN, boj za ľudské práva a za plánovanie rodičovstva, za pojmami je však viac ako to.

+

 

Zopár pojmov zostránky lobystickej aktivistky Gender Streaming na Slovensku

Gender mainstreaming

na Slovensku sa pre gender mainstreaming používa pojem uplatňovanie rodového hľadiska. Ide o zapojenie rodovo špecifickej perspektívy do všetkých rozhodovacích procesov a využívanie každého rozhodovacieho procesu v prospech dosiahnutia rodovej rovnosti. Nijaké opatrenie, nijaká politika či rozhodnutie nie je rodovo neutrálne (vo svojich predpokladoch či dôsledkoch) a táto skutočnosť sa musí zohľadňovať pri ich príprave a realizácii. Princíp uplatňovania rodového hľadiska vychádza z myšlienky komplexnej politiky zasahujúcej všetky rezorty. Rovnosť príležitostí žien a mužov sa dá dosiahnuť len vtedy, ak sa o ňu usilujeme vo všetkých oblastiach politiky. V kontexte svetovej ženskej politiky to znamená, že vlády vo všetkých oblastiach politiky a v každom jednotlivom prípade preskúmajú, aký dopad má ich politika na situáciu žien a akým spôsobom plánované opatrenia zlepšia špecifickú situáciu žien v zmysle cieľov zakotvených v medzinárodných dokumentoch. 

Patriarchát

sociálny systém, v ktorom majú väčšinu moci v rukách muži; tento systém uspokojuje záujmy mužov a tí v ňom ovplyvňujú dianie a myslenie.

Rod

„sociálne“, resp. „kultúrne“ pohlavie. Odlíšenie pojmov pohlavie (sex) a rod (gender) zohralo veľký význam v chápaní a poznávaní rodovo špecifického rozmeru rôznych oblastí života. Pohlavie nie je nerozlučne späté s rodom. Rod ako naučený, kultúrne akceptovaný a predpisovaný spôsob správania a vystupovania žien a mužov, ako aj toho, ako sa majú celkove prejavovať, sa historicky mení a má rôzne podoby — tak v rámci jednotlivých kultúr, ako aj medzi kultúrami. Je to sociálne utváraná kategória, ktorá vzniká v kontexte určitej sociálnej, kultúrnej a ekonomickej štruktúry. Odovzdáva sa a reprodukuje sa procesom sociálneho učenia. Vymedzuje odlišné postavenie žien a mužov v sociálnych a mocenských vzťahoch, ktoré nie sú dôsledkom biologických, fyziologicko–anatomických odlišností. Rod je sociálnou konštrukciou, ku ktorej sa viažu pripisované alebo očakávané sociálne roly, správanie, ale aj predsudky, stereotypy, hodnotenia a sebahodnotenia, predstavy o tom, čo je a čo nie je pre ženu alebo muža správne a vhodné.

Rodové stereotypy

zjednodušené, nerealistické obrazy „mužskosti“ a „ženskosti“, idealizované vzory a očakávania, ktoré nás sprevádzajú vo všetkých oblastiach života. Hoci sú sociálnym produktom, často ich mylne považujeme za „prirodzené“ či „prirodzene dané“. Vo svojich dôsledkoch poškodzujú dievčatá a chlapcov, ženy a mužov, pretože im bránia v rozvoji vlastnej individuality (napr. pri výbere povolania).
Charakteristiky spájané s mužmi a so ženami sú deskriptívne a normatívne. Znamená to, že rodovo stereotypné predstavy určujú, čo znamená byť mužom a ženou, a zároveň určujú, čo by to malo znamenať. Tieto stereotypy sú súčasťou širšieho systému rodových predstáv, ktoré ovplyvňujú spôsob, akým sú obe pohlavia vnímané. Tento systém predstáv sa udržuje najmä prostredníctvom sociálnych očakávaní. Zahŕňa predstavy o „správnej ženskosti“ a „správnej mužskosti“, ako aj spôsob vnímania a hodnotenia tých, ktorí a ktoré tento vzorec narúšajú. Zároveň ovplyvňujú aj vnímanie seba samého ako muža a seba samej ako ženy.

Rodovo citlivá pedagogika

taký pedagogický prístup, ktorý chlapcom a dievčatám umožňuje, aby rozvíjali široké a pestré spektrum záujmov, schopností a spôsobov správania, ktoré nie je ohraničované rodovo stereotypnými obmedzeniami. Podporuje deti v tom, aby rozvíjali všetky možnosti svojej osobnosti, ktoré z nich urobia kompetentných, starostlivých, sebavedomých a svoje správanie reflektujúcich dospelých. Vychádza z toho, že ženská a mužská rodová rola sú výsledkom sociálnej konštrukcie, že „ženskosť“ a „mužskosť“ nie sú vrodené vlastnosti, ale isté spôsoby správania sa získavajú vzdelávaním, výchovou a socializáciou. Pohľad na iné kultúry a naspäť do minulosti potvrdzuje možnosti vývoja, resp. zmeny rodových rolí, a teda realizovateľnosť cieľov rodovo citlivej pedagogiky. Chápe rodovo špecifickú socializáciu ako súčasť sociálnej rozmanitosti (ktorú tvorí napríklad vek, etnická príslušnosť, postihnutie, sexuálna orientácia a iné). Rodovo citlivý prístup predpokladá komplexný spôsob myslenia, ktorý sa nezakladá na vylučovaní a striktnom vymedzovaní, ale usiluje sa predovšetkým o vnímanie kontinuity. Rodovo citlivá pedagogika je súčasťou každodenného vzťahu medzi pedagogičkou/pedagógom a dievčatami a chlapcami. Je to osobný postoj, ktorý vychádza z toho, že všetko ľudské konanie a myslenie je charakterizované rodovo. Rodová citlivosť znamená schopnosť reflektovať tento fakt.     -  nie je rozdiel medzi chlapcom a dievšaťom, ženou a mužom! - pozn. autora

Zdroj: http://www.ruzovyamodrysvet.sk/sk/vrchne-menu/slovnicek-pojmov#Gender%20mainstreaming

Malá ukážka toho, čo nás čaká v  budúcnosti:o)

+

Na záver toľko: autorkami štúdií sú ženy, hnutie začala žena, celý ten projekt majú na svedomí ženy... Na začiatku celého hnutia sa jednalo o ochranu ľudských práv žien, o volebné právo žien a o možnosť vzdelávania sa,  o zvýšenie hodnoty postavenia žien v spoločnosti. To samo o sebe boli veci potrebné a dobré.

Teraz prichádza (už je tu) odmietanie "tradičnej roly ženy" - materstvo, rodina, ženy nemajú záujem alebo schopnosti zakladať rodinu, venovať sa deťom a domácnosť, následky sú viditeľné už dnes - rozvody (straty na úrovni vzťahov), život vo zväzku bez uzatvárania manželstva (strata zmyslu pre manželstvo), prerušenie gravidity ako právo ženy, karierizmus žien, túžba po spoločenskej moci, túžba vyniknúť, byť niekým. Naproti tomu sa mužom predpisuje, čo majú robiť - aby sa zbavili "tradičnej role muža" - muž má taktiež chodiť do práce a starať sa o úpravu a chod domácnosti (na prvý pohľad to nie je zlé:o), účasť na materskej dovolenke (?) ako podieľanie sa na rodičovstve, hoci muž vďaka tomu môže prísť o prácu, mužom je ponúkaná "netradičná práca", ktorú v minulosti vykonávali ženy - pokladník v obchode, ošetrovateľ v nemocnici, vychovávateľ malých detí, ...

Nič proti kariére ženy - ak na to má schopnosti a možnosti, nech robí kariéru. Ak by však žena chcela dať prednosť rodine v tradičnom zmysle, nebude to môcť urobiť, lebo ju spoločnosť nepodporí - je tak už dnes! Rodiny sú znevýhodnené, čím viac detí, tým ťažšie sú podmienky prežitia. Ženám nie je možné na Slovensku pracovať na polovičný úväzok, ako je to možné v iných štátoch, aby sa mohli postarať o deti a o rodinu. Dnes je trendom kariéra a rodina. O deti sa stará...spoločnosť (?) a rodiny určite nežijú welnes štýlom. Mládež stratila záujem o tradíciu, o Boha, o hodnoty, hľadá si iné hodnoty...mnohokrát opovrhuje rodinou, nebola vzorom pre život, poskytla mnohé negatívne zážitky a veľa sklamania. Rodina nie je ideálom mladých... Mnohí študujú, dlho študujú, ťažko sa uplatňujú na trhu práce, ten žehná vyvoleným...

Nie je tomu dlho, čo som absolvovala štúdium pedagogiky (2011) v rámci vzdelania, o týchto pojmoch a cieľoch  "rodovej rovnosti" som sa ešte neučila. Nuž teraz sú už možnosti, obor sa šíri nie iba na Slovensku ale na celom svete. Študujú ho ŽENY.

Nuž čo dodať? Rozmýšľajme a robme niečo, kým nám iní ( ženy?) nepredpíšu, ako máme  žiť  a vychovávať naše deti vzhľadom na novo definované rodové rovnosti a prinútia nás konať to, čo je proti pravde a proti Bohu a proti životu.

 

 

 

Comments
sign-in-to-add-comment
Milá Majka, z týchto informácií mi behajú zimomriavky po tele. Informovala si nás o strašnej demagógii človeka, za čo Ti veľmi pekne ďakujem.
Všetky tieto loby, ktoré k nám prichádzajú "zo sveta", manipulujú naším vedomím, ktorých jediným cieľom je ovládať nás podľa svojho modelu a správania. To, čo sa nám snažia nahovoriť, je naozaj proti Bohu, proti všetkému, čo je Božie a aj ľudské.
Ja sa len pýtam: ako je možné, že sa takéto niečo deje? Ako je možné, že si necháme vstupovať do našich životov takéto poblúdené názory a stotožňujeme sa s nimi? Je to preto, že nebdieme: Nebdieme nad svojimi rodinami a nad sebou samými. Ak začujeme v správach, že sa bude konať nejaká aktivita, schvaľovať nejaký zákon, niečo, čo v nás vzbudzuje odklon od Božích prikázaní, tvárime sa, že nás sa to netýka a sme ticho.
Omyl! Týka sa nás to bytostne a raz za toto mlčanie budeme pykať. Ak sa tieto ciele, o ktoré sa snažia svetoví lídri v prekrúcaní životných hodnôt, t.j. hodnôt daných Bohom, neuskutočnia v plnej sile na nás samých, tak celkom iste zasiahnu naše deti, alebo deti našich detí, ktoré už nebudú mať šancu sa brániť, pretože oni sa už narodia do takéhoto pomýleného života.
Vieme a cítime to samy, že na rodinu sú vyvíjané veľké tlaky Zlého a jeho jediným cieľom je, aby ju zničil. Vzoprime sa mu pevní vo viere a nedopusťme, aby zvíťazil. Učme svoje deti, že muž je hlavou rodiny a žena nie je žiadnym krkom, ktorý by ňou hýbal, ale srdcom rodiny!
Modlime sa v rodinách, lebo to je ten najsilnejší prostriedok obrany proti útokom Zlého. A zasväťme svoje rodiny Dvom milujúcim Srdciam - Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, aby sa tak stali útočišťom všetkých našich trápení a bied tohoto sveta a silnou ochranou proti všetkému, čo nie je Božie.
Posted on 7/3/13 10:12 AM.
"A stvoril Boh človeka na svoj obraz,
na boží obraz ho stvoril,
MUŽA a ŽENU ich stvoril.
Pri siedmych krížikoch človek pamätá dosť. Bola som prváčka, keď sa po našich dedinách začali objavovať prví agitátori do roľníckych družstiev a ak to veľmi nešlo podobrotky, prišlo násilie. Pamätám, ako v škole viseli plagáty s rozjasanými traktoristkami a žeriavničkami a hubatými výzvami ženám, aby sa nenechali zotročovať tým, aby boli slúžkami v domácnosti a mali jedno dieťa za druhým- že sú úplne rovnocenné. Ba v extrémoch ukazovali vo filmoch z bývalého sovietskeho Ruska aj baníčky, fárajúce pod zem.....
Muži mali tak malé platy- s výnimkou štátnych zamestnancov- že naozaj museli tie ženy do práce chodiť a deti prenechávať jasliam a škôlkam, kde už bolo postarané o novú výchovu bez Boha.
Pokračovanie bolo to, že vo štvrtej triede sme už do školy nenosili ihly, háčiky, ihlice, vlnu a nite,- odpadol predmet ručné práce, vraj socialistická veľkovýroba nás oslobodí od takejto záťaže. Zato som ako sedemnásťročná s maturitným vysvedčením dostala aj výučný list sústružníčky a pretože ma neprijali ako nemecké dieťa na vysokú školu, odrobila som si aj rok pri sústruhu...
Spomínané ručné práce nás mamka nemala kedy učiť- aj ona pracovala v závode a tak som sa k tomuto krásnemu koníčku dostala až ako mladá učiteľka, v 24 rokoch.
Komunizmus krachol, ale len teoreticky. Pomenili sa názvy a diabolský proces pomužšťovania ženy pokračuje. A miesto komunistických škôlok nahradili ulice, pivnice a zákutia, kde sa robia pokusy s drogami, za počítačmi sa hrajú likvidačné hry, moderné rozprávky dávajú zlu víťaziť
a v cirkevnej škole, kde som tesne po prevrate začala učiť, sme skôr, ako
sme začali učiť deti- prváčikov! modliť sa a ropzrávať im príbehy z Biblie, museli začať s odučovaním kopania sa a sácaním hláv o stenu.
Môžme si teda povedať- nič nové pod slnkom, len dnes sa tým všetkým ešte aj učia chvastať.
Nedajme sa umlčať a ozývajme sa tam, kde treba. Vďaka za tému, Mária- hoci veľmi smutnú! Modlitba k sv. Michalovi je znovu aktuálna.
Posted on 7/3/13 11:48 AM.
Včera som ešte googlila tú hroznú tému, nemohla som uveriť...sú toho plné vysoké školy! Bolo mi zle...ako keby somm prespala čas a zobudila sa do tohoto...plného klamstva a zavádzania...Koľké peniaze tam idú, koľké "práce" na tému Gender na výškach...sú toho nezmyslu plné univerzity....Rafinovane, ľstivo, ako to dokáže len ten...sú to dobrovoľné a nestranné "iniciatívy", nenapadnuteľné, financované EU a vládnymi dotáciami, všetky tieto pochádzajú z feministických len majú iné mená...a dostávajú Avardy - ceny za spoločensky hodnotnú "pomoc" ľuďom v núdzi! Sú registrované ako organizácie ochrany ľudských práv!!!!! Právo je toho plné, sú rozpracované návrhy na zmeny v zákonoch a tak, že si to nikto ani nevšimne!!! Tie pojmy nikomu nepovedia, o čo ide! Som vďačná za tú prednášku Gabriele Kuby, je sama matkou a ona odvážne hovorí o týchto veciah, jej vyčítali, že diskrimiuje, lebo povedala pravdu! ...krásne opísala, čo to znamená, tie pojmy, ako sú obalené do tých, ktoré počúvame už roky...zákony zo 70-tych rokov a prekrútia si ich podľa svojho...nikdy by ma niečo také nenapadlo...že je to možné... Dala som si dnes porciu pohľadu na Pána a slová nádeje od jedneho mučeníka, nemohla som ani spať... Evka máš pravdu, nechali sme si všetko jednoducho ukradnúť spod nosa a ak sa nezobudíme tak neviem, ako sa obhájime pred deťmi, ktorým už sú servírované tieto hlúpe lži... Gabriele citovala BenediktaXVI. aj JPII. a jeho Encykliku Evangelium vitae a povedala, že my sme teraz v kultúre smrti... sem patrí aj "regulácia pôrodnosti", ktorá nie je ničím iným, ako odstraňovaním detí, eutanázia, ktorú chcú presadiť v Európe, odstrániť tak starých, chorých...dokonca na vlastnú žiadosť! nenormálne, choré.... Teraz nám pôjde o krk...diskriminácia kresťanov je na rade...
Posted on 7/7/13 7:41 PM.
Verím, že dostaneme pomoc od Pána. Sami by sme nemohli nič. Gabriele bola plná nádeje a odporúča odvahu, použiť rozum, aj keď môže byť ťažké, a ako hovoril František, máme byť ostražití , múdri a bystrí, ve´d nám Duch povie, čo je možné robiť a chopiť sa výzvy. A modlitba - samozrejme- a ešte ako! Preto hovorila aj Panna Mária - modlite sa! teraz vieme, prečo...bez ich pomoci niet pomoci. Tak ideme na to - na ten úmysel, aby pravda víťazila, za rodiny, za deti a za mladých, aby milovali Pána... Boh je mocnejší ako všetky iné "moci" zemských ľudí, aj keby boli ako rafinovaní:o) Jemu patríme, jeho sme! Jemu zasvätíme rodiny a všetkých našich drahých a vyprosíme milosti múdrosti a rady od Ducha svätého, aby On viedol mladých, mnohých mladých, a aby aj tých, čo sa dali ohlúpnuť peniazmi, kariérou a prísľubom moci, ktorá nemá trvanie, aby sa vrátili k pravde a tá ich vyslobodí...Amen!
Posted on 7/3/13 10:38 PM.
Najväčšiu žatvu má satan tam, kde ľudia neveria, že existuje.....kde ho zaraďujú medzi rozprávkové postavičky víl, piadimužíkov a sympatických šibalov, ktorým sa podarilo kadekoho prekabátiť.
Pri katechéze ja mojou najväčšou drinou presvedčiť mladých, že satan je duchovná bytosť, veľmi inteligentná, dokáže obsiahnuť celý svet, pracuje potichu a cieľavedome a zneužíva nevedomosť.
Treba sa oveľa viac modliť, premýšľať nad Písmom, nad tým, čo povedal o ňom Ježiš ako príde pod rúchom falošných prorokov, ale ukazuje sa už v Starom zákone a to aj po zániku raja....aj patriarchov, kráľov a kňazov vyvoleného národa pokúša....
Ale treba aj hovoriť a písať, treba sa ozvať a nesťahovať hlavy medzi ramená,a ešte s akýmsi povedmím: veď ja verím Bohu, ja budem spasená, ja sa nebojím....a blížni? Mám ich na háku? Kam nás posiela Ježiš? Do celého sveta. Nemyslí tym planétu, ale všetky prostredia, kde sa pohybuje. A nám Ježiš sľúbil víťazstvo, ale dal nám aj podmienky.
Posted on 7/3/13 11:30 PM.
Tak! Naši mladí! Koľkí naletia na peniaze a slávu! Za tých treba obetovať a modliť sa, za rodiny, a deti, sú múdre a silné, ak ich podporíme modlitbou aj slovom, treba kričať zo striech... a vyzývať k informovaní sa, ak to príde sem!!! Veď je to na ceste! Cak a zmenia zákon a je! Chvála Bohu mnohí mladí sa angažujú a idú s Pánom, len ten je rafinovaný!!! Nerozlíšime, ak nebudeme pozorní! To je skutočne "medzi riadkami! Kúštik pravdy a veľká lož k tomu nasleduje... čítala som pozorne tie texty, včera, je to na nerozoznanie! Začnem čítať, ok, a zrazu je tu skryté...to zlé! Ak sa číta povrchne, prehliadne sa to!!!! To je to nebezpečné! Na takom sme si už pár krát rozbili kolená... A to, že je toho veľa a niet času pozorne čítať...ve´d jasná taktika... ten nie je hlúpy a on bdie narozdiel od nás!
Posted on 7/4/13 12:00 AM in reply to Mária-Irma Danieliszová.
Biskupi Slovenska vydali vyhlásenie k problematike rodovej rovnosti

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20130704030#.UdW9DIe-l-c.facebo­ok
Posted on 7/5/13 7:03 PM.
Vďaka! pozriem si to.
Posted on 7/7/13 7:33 PM in reply to Eva Vráblová.
Je najvyšší čas! Ešte je čas! Ukázať zlu, že nemá miesto a zjaviť svetu, kto je náš BOH!
Posted on 8/15/13 5:29 PM.
Je najvyšší čas! Ešte je čas! Ukázať zlu, že nemá miesto a zjaviť svetu, kto je náš BOH!
Posted on 8/15/13 5:29 PM.