« Back

Dve strany

Dve strany

"Poďte za mnou" (Mt4,19) Poďte za mnou, kto ma nasleduje, nekráča vo tmách, "dúfajte, ja som premohol svet" (Jn16,33)

Hľa, moji drahí Spolubratia, hľa, dve strany, ktoré sa predstavujú každý deň: tá Ježiša Krista a strana sveta.
Strana nášho milého Spasiteľa je vpravo, vystupujúca po úzkej a tesnej ceste nezničená skazou sveta. Náš dobrý Majster je na čele. Kráča bosý, hlava korunovaná tŕním, telo celé skrvavené a zaťažený ťažkým Krížom. Je tam len trocha ľudí, no nasledujú ho najbedlivejší. Lebo vo víre sveta čuť ťažko jeho tak nežný hlas, či nemajú odvahu nasledovať ho v jeho chudobe, jeho bolestiach, jeho poníženiach a ostatných krížoch. Lebo to je nevyhnutné znášať v jeho službe po všetky dni života.

Vľavo je strana sveta, alebo démona, ktorá je najpočetnejšia, najveľkolepejšia a najbrilantnejšia, aspoň zdaním. Celučký svet tam beží. Je tam tlačenica ako nikdy, hoci cesty sú široké i priestranné, pre množstvo, čo tam ide ako prúdy. Sú posiate kvetmi, lemované potešeniami a zábavami, pokryté zlatom a striebrom.

Vpravo malý hlúčik, čo nasleduje Ježiša Krista. Hovorí sa len o slzách, pokání, modlitbách a pohŕdaní svetom. Súčasne počuť jeho slová, prerušované vzlykmi: Trpme, plačme, postime sa, modlime sa, poďme do ústrania, ponižujme sa, buďme chudobní, umŕtvujme sa. Lebo kto nemá Kristovho ducha, ktorý je duchom kríža, nie je vôbec jeho. Tí, čo sú Ježiša Krista, ukrižovali svoje telo s jeho žiadostivosťami. Treba byť v zhode s obrazom Ježiša Krista, alebo byť zavrhnutý. Odvahu! Povzbudzujú sa, odvahu! Ak je Boh za nás, v nás a pred nami, kto bude proti nám? Ten, ktorý je v nás, je mocnejší, než knieža tohto sveta. Služobník niet nad svojho majstra. Okamih ľahkej ťažkosti nám získa nesmiernu a večnú slávu. Vyvolených je menej, než si ľudia myslia. Len zmužilí a tí, čo si činia násilie, uchvacujú večnú slávu. Korunovaný je len ten, kto bojoval, ako predpisuje Evanjelium, a nie snáď názory sveta. Udatne teda bojujme a bežme rýchlo, aby sme dosiahli cieľ a získali korunu.

To sú niektoré z božských výrokov, ktorými sa povzbudzujú Priatelia Kríža.

Svetáci naopak, pobádajú sa k bezstarostnej vytrvalosti vo svojej zlobe a denne na seba volajú: Život, život! mier, mier! zábava, zábava! Jedzme, pime, spievajme, tancujme, zabávajme sa! Boh je dobrý, Boh nás nestvoril preto, aby nás zavrhol, Boh nebráni, aby sme sa zabávali, nebudeme preto zavrhnutí, aby sme sa zabávali, žiadne škrupule!, nezomrieme...(porov. Gn3,4)

Spomeňte si, moji drahí Spolubratia, že náš dobrý Ježiš hľadí na vás a osobitne hovorí každému z vás: Hľa, ako temer celý svet ma opúšťa na kráľovskej ceste Kríža. Zaslepení modloslužobníci sa vysmievajú z môjho Kríža ako z bláznovstva. Zatvrdliví Židia sa pohoršujú ako nad predmetom hrôzy. Bludári ho rozbíjajú a ničia ako vec hodnú opovrhnutia. A čo môžem povedať len so slzami v očiach a srdcom preniknutým bolesťou, moje deti, ktoré som vychoval na svojom lone a vyučil vo svojej škole, moje údy, ktoré som oživoval svojím duchom, ma opustili a zavrhli, stanúc sa nepriateľmi môjho Kríža!
Aj vy chcete odísť?(Jn6,67)
Chcete ma tiež, vy druhí, opustiť, utekajúc od môjho Kríža!  Aj vy chcete, ako svetáci, ktorí sú v tom, ako antikristi: mnoho antikristov (1Jn2,18)? Chcete sa prispôsobiť tomuto terajšiemu svetu, pohŕdať chudobou môjho Kríža, aby ste bežali za bohatstvami? Vyhýbať bolesti môjho Kríža, vyhľadávať zábavy? Nenávidieť poníženia môjho Kríža, aby ste získavali pocty? Mám veľa zdanlivých priateľov, čo prehlasujú, že ma milujú a v skutočnosti ma nenávidia, lebo nemilujú môj Kríž.
Mnoho priateľov môjho stola a veľmi málo môjho Kríža.

Na túto láskyplnú Ježišovu výzvu sa z nás samých pozdvihnime hore. Nenechajme sa zviesť svojimi zmyslami ako Eva. Hľaďme len na pôvodcu a završiteľa našej viery, ukrižovaného Ježiša. Utekajme pred skazou žiadostivosti skazeného sveta. Ježiša Krista milujme úprimne a verne, teda napriek všetkým druhom kríža. Dobre meditujme tie obdivuhodné slová nášho Majstra, ktoré obsahujú celú dokonalosť kresťanského života:
"Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma" (Mt16,24)!

(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu - List Priateľom Kríža)

Comments
sign-in-to-add-comment
Lk 9,23-25 A všetkým povedal: "Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by stratil alebo poškodil?!
Posted on 5/19/12 2:53 PM.