« Back

Kríž je slávou a povýšením Krista

Kríž je slávou a povýšením Krista

14. september - sviatok Povýšenia sv. Kríža HYMNUS Vitaj, Kríž svätý, vitaj, sveta nádhera, ty nádej pravá, z ktorej radosť vyviera, znamenie spásy, v nebezpečí istota, ty si Strom nadprirodzeného života. Kríž hoden úcty, Kríž ty životodarný, ty klenot sveta, balzam duší nezdravých, vzdávame poctu Krížu, hoci nehodní, otroci cez Strom, cez Strom Kríža slobodní. Nech Synov Kríž je na česť Bohu Otcovi, rovnako na česť Duchu Tešiteľovi; buď Povýšenie Kríža svetu na spásu a nebešťanom zdrojom šťastia a jasu. Amen. Pánovo sväté Meno je skrze Kríž vyvýšené ponad nebo a zem. Aleluja. (Hymnus a antifóna zo sviatku Povýšenia sv. Kríža)

Z Rečí svätého biskupa Ondreja Krétskeho

Kríž je slávou a povýšením Krista

Slávime sviatok Kríža, ktorý zahnal temnoty a navrátil svetlo. Slávime sviatok Kríža a spolu s Ukrižovaným sme pozdvihnutí do výšin, aby sme zem s hriechom zanechali dolu a získali nebeské dobrá. Vlastniť Kríž je taká vzácna a taká veľká vec, že kto ho vlastní, vlastní poklad. Ja som zo všetkých dobier právom nazval pokladom to, čo je v skutočnosti i podľa mena najkrajšie. V ňom, cezeň a do neho je uložená celá naša spása a bola vrátená do pôvodného stavu.

Keby totiž nebolo bývalo Kríža, Kristus by nebol býval ukrižovaný. Keby nebolo bývalo Kríža, život by nebol býval klincami pribitý na drevo. Keby nebol býval klincami pribitý, neboli by z boku vytiekli pramene nesmrteľnosti, krv a voda, ktoré očisťujú svet; nebol by býval zničený dlžobný úpis hriechu, neboli by sme bývali prepustení na slobodu, neboli by sme mohli jesť zo stromu života a raj by bol zatvorený. Keby nebolo bývalo Kríža, smrť by nebola bývala pokorená ani peklo olúpené.

Preto je Kríž veľká a drahocenná vec. Veľká, lebo cezeň vzniklo veľa dobrého; o toľko viac, o koľko väčšiu hodnotu treba pripísať Kristovým zázrakom i mukám. Aj drahocenná, lebo Kríž je Božím utrpením i trofejou. Utrpením, lebo sa dal na ňom dobrovoľne umučiť, a trofejou, lebo na ňom bol zasiahnutý diabol a s ním porazená aj smrť; závory pekla boli rozbité a Kríž sa stal všeobecnou spásou celého sveta.

Kríž sa nazýva aj Kristovou slávou a Kristovým povýšením. To on je ten vytúžený kalich a ukončenie múk, ktoré pre nás Kristus pretrpel. Že Kríž je Kristovou slávou, o tom počuj, čo sám hovorí: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh, a čoskoro ho oslávi.“ A zasa: „Ty, Otče, osláv mňa slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet.“ A znova: „Otče, osláv svoje meno. A z neba zaznel hlas: Už som oslávil a ešte oslávim.“ Oznamoval tým slávu, ktorú potom dosiahol na Kríži.

A že Kríž je aj Kristovým povýšením, počúvaj, čo sám hovorí: „A ja, až budem vyzdvihnutý, všetkých pritiahnem k sebe.“ Vidíš, že kríž je Kristovou slávou a povýšením.

(Oratio 10 in Exaltatione sanctae crucis: PG 97, 1018-1019. 1022-1023)

***

R. Obdivuhodný Kríž, na tvojich ramenách visel Poklad a Výkupné za väzňov, * Na tebe bol svet vykúpený Krvou svojho Pána.

V. Buď pozdravený, Kríž, posvätený Kristovým telom a ozdobený Jeho údmi ako perlami. * Na tebe bol svet vykúpený Krvou svojho Pána.

 Zdroj:  http://ukrizovananekonecnalaskamilujemta.sk/wordpress/?cat=45

 

obrázok: http://www.bbdieceza.sk/index.php/sk/pozvanky-na-akcie?start=95