Príspevky

« Back

Život zo Slova - Mať účasť na Božom diele

Ponuka k vzájomnému zdieľaniu sa Božím slovom. Liturgické čítania na 5. nedeľu v cezročnom období (rok C).

 

Prvé čítanie: Kniha proroka Izaiáša - 6, 1-2a. 3-8

Hľa, tu som, mňa pošli

V tom roku, keď zomrel kráľ Oziáš, videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne; lem jeho rúcha napĺňal svätyňu. Vedľa neho stáli serafíni. A jeden druhému volal: „Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy.“

Prahy dverí sa chveli od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom. Tu som zvolal: „Beda mi, som stratený! Veď ja som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami a na vlastné oči som videl kráľa, Pána zástupov.“

I priletel ku mne jeden zo serafínov, v ruke mal žeravý uhlík, ktorý kliešťami vzal z oltára, dotkol sa mojich úst a povedal: „Hľa, toto sa dotklo tvojich perí; zmizla tvoja vina a tvoj hriech je zmytý.“

Potom som počul Pánov hlas. Hovoril: „Koho mám poslať, kto nám pôjde?“

I povedal som: „Hľa, tu som, mňa pošli.“

Žalm: Kniha žalmov - 138, 1-2a. 2b-3. 4-5. 7c-8

Responzóriový verš: Budem ti hrať pred tvárou anjelov.

 

Chcem ťa, Pane, oslavovať celým srdcom, *

že si vypočul slová mojich úst.

Budem ti hrať pred tvárou anjelov, *

vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom.          R.

Tvoje meno budem oslavovať, †

pretože si milosrdný a verný *

a nadovšetko si zvelebil svoje meno a svoje prisľúbenia.

Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval, *

a rozmnožil si vo mne odvahu.  R.

Oslavovať ťa budú, Pane, všetci králi zeme, *

lebo počuli slová tvojich úst.

Budú ospevovať Pánove cesty, *

lebo veľká je Pánova sláva.     R.

Zachráni ma tvoja pravica. *

Pán za mňa dielo dokončí.

Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; *

neopusť dielo svojich rúk.        R.

Druhé čítanie: Prvý list Korinťanom - 15, 1-11

My takto hlásame a vy ste tak uverili

Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali, zotrvávate v ňom a prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal, ibaže by ste boli nadarmo uverili.

Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem; že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim.

Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz; väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli. Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom a poslednému zo všetkých, ako nedochôdčaťu, zjavil sa aj mne.

Veď ja som najmenší z apoštolov. Ba nie som hoden volať sa apoštolom, lebo som prenasledoval Božiu cirkev. Ale z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som pracoval viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť so mnou. Teda či už ja alebo oni takto hlásame a vy ste tak uverili.

Alebo kratšie:

Prvý list Korinťanom - 15, 3-8. 11

Bratia, odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem; že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, že sa zjavil Kéfasovi a potom Dvanástim.

Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz; väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli. Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom a poslednému zo všetkých, ako nedochôdčaťu, zjavil sa aj mne.

Teda či už ja alebo oni takto hlásame a vy ste tak uverili.

Alelujový verš:  Poďte za mnou, hovorí Pán; a urobím z vás rybárov ľudí.

Evanjelium podľa Lukáša - 5, 1-11

Na tvoje slovo spustím sieť

Keď raz Ježiš stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo.

Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy.

Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov!“

Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“

Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali.

Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi.

Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí.“

A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.

*** *** ***

Prosba:

V prípade nejakých nejasností a otázok Vás prosíme, aby ste napísali správcom komunity privátnu správu, alebo uverejnili to ako komentár pod blogom Život zo Slova - uvedenie , ktorý je na to určený.

Ak tu v rámci komentárov budú uverejnené také, ktoré nespĺňajú zámer týchto blogov - osobné delenie sa Božím slovom - v takom prípade si vyhradzujeme právo ich odstrániť.

Comments
sign-in-to-add-comment
Zástup chcel počuť Božie slovo (Lk 5,1) a Ježiš vyšiel v ústrety tejto túžbe a učil ľudí z Petrovej loďky (Lk 5.4) Jeho slová tak počúval aj Peter. I keď nevedno či to na rozdiel od zástupu chcel, alebo nie? Keď sa však Ježiš obrátil na neho s nelogickým návrhom (pretože cez deň sa ryby nelovili) po počiatočnom odporovaní aj keď nemusel, ale nakoniec DAL na Jeho slovo (Lk 5,5), čím dovolil Bohu ukázať svoju moc.

Rozjímanie o tejto situácii z evanjelia ma vedie a povzbudzuje CHCIEŤ počuť, POČÚVAŤ ako aj DAŤ na Božie slovo a ROBIŤ podľa neho - to pre mňa nie je len návod, ale aj záruka toho, že moja účasť na Božom diele bude účinná. Pozýva ma k tomu, aby som vierou a poslušnosťou Božiemu slovu dovoľoval Bohu prejavovať jeho moc, potom bude moja služba požehnaná a požehnaním.
Posted on 2/8/13 5:57 AM.
ZATIAHNI NA HLBINU ... - vždy, keď tieto slová čítam alebo počujem, napĺňa ma ten ťažko opísateľný pocit, či vedomie Božej blízkosti, Jeho starostlivosti o mňa, bázne pred Ním.
Aj teraz je tomu tak. Pretože aj teraz hovorí Ježiš priamo k môjmu srdcu: "Zatiahni na hlbinu!
Zatiahni na hlbinu svojich pádov a zlyhaní, pretože ja ti z nich pomôžem vstať. Zatiahni na hlbinu svojej bolesti, pretože vo svetle môjho kríža tvoje utrpenie dostáva nový rozmer.
Zatiahni na hlbinu túžob a snov, ktoré nachádzaš vo svojom srdci, pretože so mnou sa môžu stať skutočnosťou.
Zatiahni na hlbinu ..., aby si mohla žiť život v plnosti, aby si mala účasť na mojom diele, pretože to, čo je tebe nemožné, je so mnou možné."
Preto prosím o silu a odvahu z hĺbky svojho srdca opäť vyriecť slová: "Áno, Pane, na Tvoje slovo spustím siete."
Posted on 2/10/13 4:31 PM.

O Zdieľaní sa

V tejto komunite sa zdieľame, nie s tým ako Boh prehovára k iným resp. k nám, ale ku MNE osobne, cez svoje Slovo, ktoré zaznieva v nedeľu, počas Bohoslužby slova. Podelenie sa s tým čo osobne vnímame ako Boží dotyk a s našou odpoveďou Bohu.

Nejde tu teda o bežnú diskusiu, v ktorej si vzájomne komentujeme a odpovedáme na svoje komentáre.

Na komentáre iných nereagujme priamo. Ak sa nám komentár páči/nepáči môžeme mu dať +, alebo -. Poprípade napísať autorovi ako odozvu privátnu správu.

 

Takto môžeme nechať viac zaznievať delenia a v nich odkrývať Božie srdce a Boží život.

Profil komunity

Život zo Slova

Description:
Priestor pre zdieľanie z Božieho Slova z liturgických textov

Activities