Príspevky

« Back

Život zo Slova - Boh nie je skúpy na zázraky

Liturgické čítania k vzájomnému zdieľaniu sa Božím Slovom na 2. nedeľu v cezročnom období (rok C, cyklus I.).

Prvé čítanie: Kniha proroka Izaiáša - 62, 1-5

Pán si ťa obľúbil

Kvôli Sionu neutíchnem, kvôli Jeruzalemu nebudem mať pokoja, kým nezažiari ako svetlo jeho spravodlivosť, kým sa jeho spása nerozhorí ako fakľa.

Potom národy uvidia tvoju spravodlivosť a všetci králi tvoju slávu a budú ťa volať novým menom, ktoré určia Pánove ústa. Budeš žiarivou korunou v Pánovej ruke, kráľovským vencom v ruke svojho Boha.

Nebudú ťa viac volať Opustená a tvoju krajinu nenazvú viac Osamelá. Ale budú ťa volať Moja potecha a tvoju krajinu Nevesta. Pretože Pán si ťa obľúbil a tvoja krajina dostane manžela.

Ako sa junák snúbi s pannou, tak si ťa vezmú tvoji synovia, a ako ženích má radosť z nevesty, tak z teba bude mať radosť tvoj Boh.

Žalm: Kniha žalmov - 96, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10ac

Responzóriový verš: Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.

 

Spievajte Pánovi pieseň novú; †
spievaj Pánovi, celá zem! *
Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. R.


Zvestujte jeho spásu deň čo deň. †
Zvestujte jeho slávu pohanom *
a jeho zázraky všetkým národom. R.


Vzdávajte Pánovi, rodiny národov, †
vzdávajte Pánovi slávu a česť, *
vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. R.


Klaňajte sa Pánovi v posvätnom rúchu. *
Chvej sa pred ním, celá zem,
hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraľuje!“ *
a spravodlivo súdi národy. R.

Druhé čítanie: Prvý list Korinťanom - 12, 4-11

Jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce

Bratia, dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý.

Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého Ducha slovo poznania, iný vieru v tom istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať, iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky. Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce.

Alelujový verš: Boh nás povolal skrze evanjelium, aby sme získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.

Evanjelium podľa Jána - 2, 1-11

Bola tam aj Ježišova matka

V Káne Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov.

Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“

Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“

Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“

Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj.

Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli.

Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno – on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli –, zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“

Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.

Comments
sign-in-to-add-comment
prvý zázrak a hneď najlepší. Toto mi vždy napadne keď čítam o zázraku v Káne emoticon
Posted on 1/18/13 10:59 AM.
Predpokladám, že voda na víno a nie opačne emoticon
Posted on 1/18/13 11:31 AM in reply to Štefan Hrbček.
Jn 1,14 A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.
Posted on 1/18/13 11:36 AM.
Čo mňa oslovilo. Nádherné čítanie aj so žalmom.
1. čítanie: Čo Boh pre mňa robí? Pán si mňa obľúbil a robí všetko, aby som bola "fakľou". "Budeš žiarivou korunou v Pánovej ruke, kráľovským vencom v ruke svojho Boha." - byť fakľou v Božej ruke.
Žalm: spievam, chválim, ďakujem, vzdávam Pánovi slávu a česť - za všetko čo robí v mojom živote "za fakľu a dary, ktoré mi dáva ..."
Evanjelium: "Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako to bolo zvykom u Židov ..." Zaujalo ma slovo očisťovanie, byť čistý duchovne, aby som mohla byť fakľou, aby som mohla chváliť, aby som mu dôverovala, aby som uverila.
Posted on 1/18/13 1:03 PM.
...napadlo mi niečo absurdné,....že aké by to bolo kuriózne a nanič... ak by Ježiš nebol plnil vôľu Otca a robil zázraky, ako sa jemu chce. ...žeby slepému od narodenia povedal, daj mi svoju nádobu s vodou a premenil by mu ju na víno.... žeby svadobčanom urobil niečo také, že by ich nechal smädných na hanbu ale uzdravil niekomu nejakú chorobu, alebo im rozmnožil chlieb....
Stále Ježiš robí to, čo je potrebné. Robíme aj my potrebné? alebo si vymýšľame čo je podľa nás dôležité a tomu venujeme svoj čas i sily.... pritom podstata a Blžia vôľa nám môže unikať....
Posted on 1/18/13 1:14 PM in reply to Štefan Hrbček.
Bude mať zo mňa radosť Môj BOh? Pýtam sa ho, Bože čo chceš aby som urobila????

Spievam Pánovi???? Čo keby som mu každý deň naozaj iba Jemu zaspievala?
Čo mi bráni, aby celý môj deń bol jednou oslavnou Piesňou Môjmu Pánovi???

Každý dostáva prejavy Ducha.... Niekedy som sa trápila, vidiac, počujúc, že niekto hovorí v jazykoch... skúmala som sa, to ja fakt nemám žiaden Dar DS?...
Tu mám odpoveď: KAŽDÝ dostáva!!!!
Pane, daj aby som používala tvoje vzácne dary, ktoré si mi dal, tak ako ty chceš.

Hm , ak by mne môj syn povedal toto, čo Ježiš Márii, asi by som sa nechala uniesť údivom a riešila jeho oslovenie a nie podstatu.... riešila by som odmietnutie... Ale Mária vidí ďalej, nerieši malichernosti tohto typu, ale rieši podstatu veci. Vidí za horizont. Aj ja by som tak mala , nedbajúc na slová, formu, obsah... ale na cieľ o ktorý ide.
Posted on 1/18/13 1:23 PM.
Nádherné, s týmto sa plne stotožňujem, lebo "láska je najkrajšia pieseň, najväčší dar"
Posted on 1/18/13 1:27 PM in reply to Otília Ferenčíková.
Jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce

Bratia, dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý.

Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého Ducha slovo poznania, iný vieru v tom istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať, iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky. Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce.
+ Ten istý Duch, dáva každému, ako chce - jednému slovo múdrosti, inému dar uzdravovať, inému dar jazykov, inému dar vysvetľovať jazyky.
Chválim Boha za jeho dary, za Ducha svätého, a prosím, aby sme my boli schopní slúžiť jeden druhému týmito darmi, tak, ako sa páči Bohu, a aby sme budovali jeden druhého. Chvála Tebe, Bože!
Posted on 1/18/13 1:57 PM.
Pekný postreh, vďaka zaňemoticon Chcela by som - budem za to prosiť Ducha sv. - vidieť v dennej vôli Boha pre mňa to, čo je podstatné, a neriešiť "malichernosti". Chcem hľadať a nachádzať tie moje dary a slúžiť nimi iným, ako najlepšie viem!
Posted on 1/18/13 2:02 PM in reply to Otília Ferenčíková.
Mňa tiež oslovili kamenné nádoby, ktoré slúžili na očisťovanie...

...tiež sa cítim ako nádoba- prázdna, ktorá slúži na očisťovanie – seba samej. Uvedomujem si, ako Bohu na tom veľmi záleží, aby som bola čistá vo svojich myšlienkach, konaní, rozprávaní, správaní... všade kde sa pohnem a čokoľvek poviem, alebo urobím... žiť ,,čistotu“ v tomto svete, na tomto mieste. Dovoliť Bohu, aby ma On sám naplnil- ba čo viac, urobil zázrak a úplne ma očistil - premenil.

To Ty Pane, rozhojňuješ túto túžbu po čistote v mojom srdci. Daruj mi prosím, jasnosť mysle a citlivosť svedomia, aby sa Tvoja túžba v mojom srdci stávala čoraz viac konkrétnou.
Posted on 1/18/13 7:11 PM.
Naplniť Božiu vôľu až po okraj: Ide tu o symboliku, ktorá nás upriamuje na Starý zákon. Starozákonné prikázania boli Bohom vyslovené, ale ľud ich neplnil. A Ježiš hovorí: „Naplňte!“ – „Naplňte nádoby vodou!“ (Jn 2, 7). Voda slúžila na očisťovanie, obmývanie – teda: „Obmyte staré prikázania, očistite ich!“ Napokon Kristus sám hovorí, že neprišiel zákon zrušiť, ale ho naplniť (porov. Mt 5, 17). Obluhujúci nenaplnili nádoby len do polovice, ale naplnili ich škrupulózne až po okraj. Tak treba plniť aj Božie prikázania – až po okraj. Tak treba plniť aj Božiu vôľu – až do krajnosti.

„Naplňte a načrite“ (Jn 2, 7-8). Dve slovesá s opačným významom: jedno napĺňa, druhé načiera. Dva rozkazy, pri ktorých sa „láme“ príbeh a z dramatizácie prechádza k vyriešeniu. V úvode Mária hovorí: „Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2, 5). Ježiš povie: „Naplňte nádoby vodou!“ (Jn 2, 7) a oni ich naplnili. Potom povie: „Načrtite a zaneste starejšiemu!“ (Jn 2, 8) a oni načreli a zaniesli. Obsluhujúci do bodky plnia všetko tak, ako im hovorí Pán. A na svadbe sa dejú úžasné veci.

Svadba v Káne nás môže priviesť k hlbšiemu pochopeniu vzťahu: Kristus a Cirkev (ženích a jeho nevesta).
Neni to moj vyklad, je len skopirovany od znamej z fc, ale bola by skoda keby si ho neprecital aj ludia odtialto.
Posted on 1/21/13 9:16 AM.
Ty si zachoval dobre víno až doteraz.
Stretla som sa s prekladom:"dobré víno až nakoniec."

Ale čo je pre mňa to dobré víno?
Pre mňa osobne je dobrým vínom Ježiš a vzťah s Ním.
Preto si ho nechcem nechať až nakoniec, ale chcem s Ním žiť každý deň . teraz.Niektorí ľudia si život s Bohom nechávajú až na koniec života.
Pane Ježišu, prosím Ťa príď do môjho vzťahu s Tebou už teraz a premieńaj ho.
Posted on 1/21/13 2:52 PM.

O Zdieľaní sa

V tejto komunite sa zdieľame, nie s tým ako Boh prehovára k iným resp. k nám, ale ku MNE osobne, cez svoje Slovo, ktoré zaznieva v nedeľu, počas Bohoslužby slova. Podelenie sa s tým čo osobne vnímame ako Boží dotyk a s našou odpoveďou Bohu.

Nejde tu teda o bežnú diskusiu, v ktorej si vzájomne komentujeme a odpovedáme na svoje komentáre.

Na komentáre iných nereagujme priamo. Ak sa nám komentár páči/nepáči môžeme mu dať +, alebo -. Poprípade napísať autorovi ako odozvu privátnu správu.

 

Takto môžeme nechať viac zaznievať delenia a v nich odkrývať Božie srdce a Boží život.

Profil komunity

Život zo Slova

Description:
Priestor pre zdieľanie z Božieho Slova z liturgických textov

Activities