Príspevky

« Back

Život zo Slova - Boh zjavuje svoju slávu pokorným

a pre pyšných je ohrozením.

Ďalšia ponuka vzájomného zdieľania sa Božím Slovom (Život zo Slova - uvedenie), liturgickými textami zo slávnosti Zjavenia Pána.

 

Prvé čítanie: Kniha proroka Izaiáša - 60, 1-6

Pánova veleba vzišla nad tebou

Vstaň, zažiar, Jeruzalem, lebo prichádza tvoje svetlo a Pánova veleba vzišla nad tebou.

Lebo, hľa, tma zahaľuje zem a temnota pokrýva národy; ale nad tebou vzíde Pán a jeho veleba sa zjaví na tebe.

Národy budú kráčať v tvojom svetle a králi v jase, čo ti vzišiel. Pozdvihni oči a dívaj sa navôkol: títo všetci sa zhromaždili, prišli k tebe; zďaleka prichádzajú tvoji synovia a tvoje dcéry nesú v náručí.

Uvidíš to a zažiariš, rozochveje a rozšíri sa tvoje srdce. Lebo k tebe sa obráti bohatstvo mora, poklady národov prídu k tebe. Záplava tiav ťa pokryje, ťavätá z Madianu a Efy; prídu všetci zo Sáby, zlato a kadidlo prinesú a zvestujú Pánovu slávu.

Žalm: Kniha žalmov - 72, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13

Responzóriový verš:Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.

 

Bože, zver svoju právomoc kráľovi, *
kráľovmu synovi svoju spravodlivosť,
aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom *
a podľa práva nad tvojimi chudobnými. R.


V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť
a plnosť pokoja, *
kým mesiac nezhasne.
A bude panovať od mora až k moru *
a od Rieky až na kraj zeme. R.


Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary, *
oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby.
Budú sa mu klaňať všetci králi, *
slúžiť mu budú všetky národy. R.


On vyslobodí bedára, čo volá k nemu, *
i chudobného, ktorému nik nepomáha.
Zmiluje sa nad chudobným a bedárom, *
zachráni život úbožiakom. R.

Druhé čítanie: List Efezanom - 3, 2-3a. 5-6

Teraz sa zjavilo, že pohania sú spoludedičmi prisľúbenia

Bratia, počuli ste o dare Božej milosti, ktorý som dostal pre vás: lebo zo zjavenia som sa dozvedel tajomstvo. Ono v iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom: že pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium.

Alelujový verš: Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa pokloniť Pánovi.

Evanjelium podľa Matúša - 2, 1-12

Prišli sme z východu pokloniť sa kráľovi

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“

Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš.

Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: ‚A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.‘“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“

Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali.

Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.

Comments
sign-in-to-add-comment
Zaujali ma charakterové rozdiely medzi mudrcmi a Herodesom a to aké prinášajú dôsledky.
Oni úprimní, on úlisný.
Mudrci úprimne hľadajú toho kto je vznešenejší ako oni, aby sa mu poklonili.
Herodes zúri že má konkurenta, ktorý ohrozuje jeho trón.
Mudrcov Boh odmeňuje tým, že im zjavuje slávu svojho Syna, kým Herodesa zožiera strach a nepokoj.
Oni zďaleka prinášajú neznámemu Kráľovi svoje dary. Kráľ Herodes sa neunúval ani päty z Jeruzalema vytiahnuť a poslal do Betlehema svojim ľuďom smrť a bolesť.
Je to milosť, že dnes či už počas osobnej modlitby, alebo na sv. omši v spoločenstve Cirkvi, ako aj večer na spoločnej modlitbe v našom spoločenstve sa môžem „pridať“ k trom mudrcom a ako oni kľaknúť pred mojím - naším Kráľom.
Posted on 1/6/13 9:07 AM.
"Uvidíš to a zažiariš, rozochveje a rozšíri sa tvoje srdce." Každý rok ma tieto slová fascinujú a túžim ich prežívať...
Posted on 1/7/13 8:12 AM.
Fascinoval ma postoj záhadných mudrcov z východu. Pri herodesovej závistlivej reakcii nepredpokladám, že by noví veľkí cudzí králi boli nejako famózne očakávaní, mám pocit, že noví boli skôr nechcení.

Veľavážení mudrci z východu sa dokázali s bázňou v srdci pokloniť pred dieťaťom v tých najúbohejších sociálnych podmienkach, lebo sa dokázali pozrieť za realitu ďalej. Páči sa mi ich viera. Pri tomto mi vyvstáva otázka, ako sa ja pozerám na ľudí, ku ktorým ma posiela Pán? Pozerám sa na súčasný stav alebo na Božiu slávu, ktorá bude ich životom zjavená svetu?
Posted on 1/7/13 8:57 AM.
Lebo, hľa, tma zahaľuje zem a temnota pokrýva národy; ale nad tebou vzíde Pán a jeho veleba sa zjaví na tebe.

Premkýna ma bázeň, úžas, alebo skôr pokoj (neviem to presne definovať) nad týmto slovom. Tma zahaľuje túto zem. Aj teraz temnota pokrýva národy. Svet šíri tmu. Zlo naťahuje pazúry... Ale nemusíme sa báť, pretože Svetlo prišlo na svet.
Boh - nekonečná láska, všemohúci Spasiteľ je tu! Je tu stále s nami. Prichádzame k nemu. Aj my, tu z ďaleka, kdesi zo Slovenska (od pôvodného židovského národa tak ďaleko), a ešte ďalej - Afrika, Ázia, Amerika... Ale nielen geograficky - aj ľudia, ktorí sa nám zdajú byť ľudsky stratení. Bezdomovci, hráči, opilci, hriešnici, politici... (zdá sa mi tak prízemné toto vymenovávanie - chcem tým len povedať že úplne každý, aj ten, nad kým som možno zlomila palicu a trápim sa, akoby nemal nádej) Každý môže uvidieť Jeho svetlo a ísť za Ním. A húfy naozaj idú. Boh priťahuje každého svojou láskou, svojim svetlom, On je tým svetlom. On je nádejou - každou nádejou nášho života!

Som šťastná, že mu môžem dôverovať. Nemusím sa trápiť, lebo On je mojim svetlom. On je svetlom, ktoré porazilo tmu. Vďaka, Ti Bože, za toto uistenie!
Posted on 1/7/13 10:26 AM.
A pri tomto čítaní z evanjelia ma vždy prekvapuje, ako farizeji všetko vedeli. Oni mali dostatok informácií, aby VEDELI, že sa narodil Spasiteľ. A ani ich nehlo, aby ho išlo pozrieť. Herodesovi všetko vysvetlili. Herodes tiež (vďaka nim) pochopil, že sa narodil Kráľ. A pre istotu ho dal zabiť. A farizeji - výkvet židovského národa - nič.

Bojím sa, aby som im nebola podobná. Teoreticky veľa viem. Len aby aj moje činy zodpovedali radosti z vykúpenia, láske Boha, ktorý tak nesmierne miluje mňa i všetkých ľudí, aby môj život bol naozaj životom božieho dieťaťa, nie nejakou pyšnou istotou "vedomosti" bez nadšenia, bez pohybu k Ježišovi.
Posted on 1/7/13 10:30 AM.
Mňa na dnešnom sviatku zaujalo to, že neoslavujeme ani tak troch kráľov-múdrcov, ktorí sú síce dôležití, ale slávime Ježiša, ktorý sa zjavuje cez troch kráľov celému svetu ako svetlo, ktoré má ožiariť celý svet.
Múdrci nevedeli, že je Mesiášom. Priniesli mu dary ako kráľovi. Cez hviezdu spoznali, že ide o neobyčajného kráľa - Kráľa nad kráľmi.
Pane Ježišu, zjavil si sa ako svetlo na osvietenie pohanov, buď mojim svetlom!
Aj ja sa Ti spolu s kráľmi dnes klaniam ako môjmu jedinému Kráľovi a Pánovi.
Posted on 1/7/13 12:01 PM.
vládnuť - znamená slúžiť tým podo mnou, aby im bolo dobre

Herodes robil všetko pre to, aby dobre bolo jemu, aby jeho post nebol ohrozený ( egoizmus)

Ako ja slúžim svojim deťom? Je im pod mojím " vládnutím" dobre? Mám dostatok lásky? Vidím za horizont? Za roh? Alebo riešim iba seba?
Posted on 1/16/13 11:55 AM.

O Zdieľaní sa

V tejto komunite sa zdieľame, nie s tým ako Boh prehovára k iným resp. k nám, ale ku MNE osobne, cez svoje Slovo, ktoré zaznieva v nedeľu, počas Bohoslužby slova. Podelenie sa s tým čo osobne vnímame ako Boží dotyk a s našou odpoveďou Bohu.

Nejde tu teda o bežnú diskusiu, v ktorej si vzájomne komentujeme a odpovedáme na svoje komentáre.

Na komentáre iných nereagujme priamo. Ak sa nám komentár páči/nepáči môžeme mu dať +, alebo -. Poprípade napísať autorovi ako odozvu privátnu správu.

 

Takto môžeme nechať viac zaznievať delenia a v nich odkrývať Božie srdce a Boží život.

Profil komunity

Život zo Slova

Description:
Priestor pre zdieľanie z Božieho Slova z liturgických textov

Activities