« Back

SVÄTÝ APOŠTOL ONDREJ BOL VNÍMAVÝ A ROZHODNÝ MUŽ

SVÄTÝ APOŠTOL ONDREJ BOL VNÍMAVÝ A ROZHODNÝ MUŽ

V dnešnej dobe je veľa z nás mužov zahľadených do seba a do svojich nafúknutých starostí. Svätý Ondrej bol mužom, ktorý problémy prekonával živým vzťahom s Bohom, preto bol mužom vnímajúcim problémy druhých a rozhodný v ich riešení.

Apoštol Ondrej dostal grécke meno, ktoré znamená mužný. Narodil sa medzi 5. a 10. rokom po Kristovi pri Genezaretskom jazere v Galilei, kde sa grécke mená používali. S bratom Šimonom (Petrom) bol rybárom.

Ondrej pri Ježišovi

Evanjelium uvádza, že Ondrej bol učeníkom Jána Krstiteľa. Keď Ondrej počul, že pri rieke Jordán káže Ján Krstiteľ o príchode Mesiáša a vyzýva na pokánie, nechal všetko a odišiel k nemu a stal sa jeho učeníkom. Raz Ján ukázal na Ježiša ako na Božieho syna, ako na Baránka, ktorý sníma hriech sveta, Ondrej s Jánom (evanjelistom) išli za Ním. Ondrej medzitým priviedol k Ježišovi svojho brata Šimona. Preto pravoslávny nazývajú Andreja Prvopovolaným.

Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a šli za Ježišom, bol Ondrej, brat Šimona Petra. Ten našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená Pomazaný. Priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: Ty si Šimon, Jánov syn. Budeš sa volať Kéfas, čo v preklade znamená Skala.“  (Jn 1,40-42)

Výjav Panny Márie s Ježiškom, kde po ľavici sv. Ján Krstiteľ ukazuje na Baránka Božieho a vpravo sa nachádza sv. Ondrej. Mramorový reliéf ľudového umelca z 16. storočia, ktorý sa nachádza v múzeu pri Katedrále sv. Ondreja v Amalfi

 

Po absolvovaní svadby v Káne s Ježišom a Jeho matkou a po iných udalostiach sa načas vrátili Šimon a Ondrej k svojmu povolaniu rybárov. Po nejakej dobe Ježiš ich Ježiš našiel pri práci a definitívne ich povolal za učeníkov.

Keď Ježiš išiel popri Galilejskom mori, uvidel dvoch bratov: Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako hádzali siete do mora. Boli totiž rybári. Zavolal ich: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Obaja hneď nechali siete a nasledovali ho.“  (Mt 4,18-20)

 

Svätý apoštol Ondrej v Kyjeve

 

V zozname apoštolov je Ondrej u Matúša (Mt 10,2) a Lukáša (Lk 6,14-16) uvedený na 2., ale v Markovom evanjeliu (Mk 3, 16) až na 4. mieste. Spolu s Petrom, Jánom a Jakubom Starším patrí do štvorice najobľúbenejších Kristových učeníkov.

Apoštol Ondrej bol vnímavý a rozhodný muž. Keď zástup 5 tisíc ľudí nemal čo jesť, Ondrej si všimol chlapca, ktorý mal „päť jačmenných chlebov a dve ryby“. Ježiš následne zázračne rozmnožil toto jedlo (Jn 6,9-13). Pri inej príležitosti Ondrej spolu s Filipom priviedli k Ježišovi Grékov, ktorí Ho chceli vidieť (Jn 12,20-22). To bolo prorocké, lebo po Ježišovom Nanebovstúpení kázal Ondrej evanjelium aj Grékom. Ondrej bol aj pri tom, keď na Olivovej hore Ježiš predpovedal budúcnosť (Mr13,1-4), ale nebol na vrchu Tábor ani v Getsemanskej záhrade. Myslím si, že ako zrelý a zodpovedný človek dostal za úlohu postarať sa o ostatných apoštolov.

 

Fontána so sochou sv. apoštola Ondreja v Amalfi

 

Apoštolská činnosť svätého Ondreja

Podľa tradície si po Ježišovom odchode do neba učeníci losom rozdelili miesta pôsobenia. Apoštol Ondrej dostal pridelené rozsiahle územia okolo Čierneho mora a časť Grécka. Takmer všade, kde sa apoštol ocitol, narazil na kruté prenasledovanie a prežil mnoho žiaľu a utrpenia. Život apoštola hovorí o viacerých prípadoch vzkriesenia mŕtvych. Dostal sa aj do vtedy tráckeho mesta Byzancia -    budúceho centra východných kresťanov, kde údajne ustanovil po sebe biskupa Stachysa. Na tento názor nadväzuje tradícia pravoslávnych, ktorí odôvodňujú svoju existenciu od sv. Andreja ako ho volajú. Peter bol zakladateľom západnej cirkvi a jeho starší brat Andrej východnej cirkvi. Tým chcú vyjadriť rovnocennosť obidvoch cirkví i nárok na nadvládu Byzantskej cirkvi nad ostatnými pravoslávnymi cirkvami.

 

Presbytérium katolíckej Katedrály sv. Ondreja v Amalfi s pravoslávnou ikonou Najsvätejšej Trojice

 

Aj Benedikt XVI. nazval svätého Ondreja „apoštolom gréckeho sveta“ a keďže je bratom svätého Petra, prvého rímskeho biskupa, ich bratstvo je „symbolicky vyjadrené v osobitných vzájomných vzťahoch Rímskej stolice a sv. Konštantínopola, ktoré sú skutočne sesterskými cirkvami.“

Podľa legiend z Kyjevskej Rusi (12. storočie) bol sv. Andrej na výprave aj na mieste dnešného Kyjeva, dokonca vraj došiel až do Novgorodu. Niektorí pravoslávni historici tomu veria, iní to spochybňujú. Na základe svojho pôsobenia sa stal sv. Andrej patrónom Ruska a Ukrajiny ako dedičov Kyjevskej Rusi, a tiež Rumunska, Gruzínska a Grécka.

 

Barokový Andrejevský kostol z roku 1754 v Kyjeve. Už v 11. storočí metropolita vysvätil kamennú katedrálu v mene svätého Ondreja Prvozvaného

Súsošie sv. Andreja, sv. Oľgy a sv. Cyrila a Metoda v Kyjeve. Podľa legendy z 12. storočia svätý apoštol Ondrej postavil kríž na vrchu, kde je teraz historické centrum Kyjeva a prorokoval založenie veľkého kresťanského mesta

 

Svätý apoštol Ondrej bol ukrižovaný v gréckom meste Patras medzi rokmi 60 až 67. Údajne na jeho vlastnú žiadosť ho priviazali k šikmému krížu. Hovoril, že je nehodný byť ukrižovaný na rovnakom kríži ako bol Ježiš. Na kríži trpel dva dni. Zapísaná legenda o kríži v tvare X vznikla asi až v stredoveku a takýto kríž sa nazýva krížom svätého Ondreja. Neďaleko miesta ukrižovania svätého apoštola vyrástla majestátna katedrála sv. Ondreja Prvopovolaného, ​​najväčšia v Grécku. Na predpokladanom mieste ukrižovania neďaleko starého kostola sv. Ondreja sa nachádza prameň.

 

Hrob sv. Ondreja v malebnom meste Amalfi neďaleko Neapola

 

Relikvie

Relikviami sa zaoberám len preto, že miesta pochovania svätých sú duchovne prepojené s reálnymi svätými v nebi. To je skúsenosť mnohých návštevníkov posvätných miest, že s daným svätým nadobudnú nadprirodzené puto, niečo ako duchovné priateľstvo.

Svätý apoštol Ondrej bol pochovaný v Patrase. Za cisára Konštantia II . boli v roku 357 relikvie apoštola (okrem hlavy) prenesené z Patrasu do Konštantínopolu a uložené v Kostole svätých apoštolov. Podľa západnej tradície sa časť relikvií v 4. storočí dostala do Škótska, pravdepodobnejšie neskôr v 7. až 8. storočí. Už v 7. storočí sa stal sv. Ondrej patrónom keltskej cirkvi. Približne v polovici 10. storočia sa stal aj hlavným patrónom Škótska. V roku 1559 bola katedrála, v ktorej boli uložené relikvie apoštola Ondreja v meste St. Andrews, zničená prívržencami reformácie a zničené boli aj relikvie apoštola, ktoré sa v nej nachádzali. Saltire (alebo „kríž svätého Ondreja“) je národná vlajka Škótska – biele X na svetlomodrom podklade. Keď v roku 1707 spojením Škótska a Anglicka vznikla Veľká Británia, škótska vlajka s ondrejským krížom sa dostala do vlajky nového štátu.

 

Romantické mesto Amalfi so strmými vápencovými útesmi

Stred Amalfi krášli architektonický skvost - Amalfský dóm alebo Katedrála sv. Ondreja

 

V roku 1208 po dobytí Konštantínopolu križiakmi kardinál Peter z Capuy odviezol väčšinu ostatkov apoštola Ondreja do mesta Amalfi v Taliansku, kde sa v súčasnosti nachádzajú v Katedrále svätého Ondreja.

Katedrála sv. Ondreja s vežou postavená v normánsko-arabsko-byzantskom štýle

Strmý ale efektný vstup do Katedrály sv. Ondreja

Nádvorie pri Katedrále pôsobí exoticky

 

Hlava a kríž apoštola Ondreja zostali v Patrase mnoho storočí. Po dobytí mesta Turkami v roku 1461 boli relikvie sv. Ondreja miestovládcom Paleológom, synom byzantského cisára, prenesené do Ríma a odovzdané pápežovi Piovi II. Ten ju uložil v Bazilike sv. Petra.

 

Sv. apoštol Ondrej v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne je majstrovské dielo od Francoisa Duquesnoya (1635)

 

V roku 1964 sa pápež Pavol VI. rozhodol ako gesto dobrej vôle vrátiť hlavu apoštola a časti kríža sv. Ondreja gréckej pravoslávnej cirkvi. V roku 1980 bol prenesený Kríž sv. Ondreja z Marseille do Patrasu. V roku 2006 katolícka cirkev opäť darovala gréckej ortodoxnej cirkvi ďalšiu relikviu svätého Ondreja.

Svätý Ondrej je tiež patrónom Košickej arcidiecézy. Na Slovensku k najpozoruhodnejším stavbám patria napr. Bazilika svätého Ondreja v Komárne či Kostol svätého Ondreja v Ružomberku.

 

Svätý Ondrej, teba považujú za zakladateľa byzantskej pravoslávnej cirkvi. Prihováraj sa so svojim bratom Petrom zakladateľom rímskokatolíckej cirkvi za bratské spolunažívanie obidvoch cirkevných tradícií.

Svätý Ondrej, ty si podľa tradície navštívil a požehnal krížom miesto budúceho Kyjeva. Ukrajinci a Rusi si ťa veľmi vážia. Stal si sa ich patrónom. Prosím ťa, osvieť mysle Ukrajincov a Rusov, aby sa nevraždili, ale aby sa zmierili ako dobrí bratia a neslúžili záujmom mocných.