« Back

Choroby a uzdravenia - pohľad RKC

Choroby a uzdravenia - pohľad RKC

Katolícke učenie a usmernenie ohľadom chorôb a uzdravení + môj komentár.

Možno opäť pichnem do osieho hniezda, ale niektoré reakcie ma prinútili študovať viacero dokumentov RKC ohľadom uzdravenia, chorôb, a toho, čo v týchto veciach možno považovať za Božiu vôľu. Existuje totiž stereotyp myslenia, ktoré prijíma, že Boh dáva choroby, aby nás niečomu naučil, že ich spôsobuje a používa pre naše dobro, ak sa s nami nedá urobiť nič iné, aby sme sa zmenili. A pre tieto dôvody mnohí kresťania nebojujú, rezignujú, prijímajú veci, akoby boli Božou vôľou a v konečnom dôsledku na základe vlastných domnienok a úsudkov neposlúchajú Ježišove slová a nerobia to, čo prikázal On a k čomu nás viedol On. Často nám ako dôkaz stačí, že niekto prežil chorobu a zmenili ho to k lepšiemu. Ale to predsa nedokazuje, že ju spôsobil Boh a že sa mu páčilo, že ten človek trpí. Boh premieňa veci tak, aby nám slúžili k dobrému, ale to neznamená, že všetky veci, ktoré sa dejú, sú dobré.

Tento blog je pokusom ukázať, že Cirkev to takto nevidí a ani len nenaznačuje, že by toto pochopenie mohlo byť správne. Dokonca dôrazne naznačuje, alebo hovorí priamo, že správne nie je. Pokiaľ máte chuť sa držať tohto vyššie uvedeného vierovyznania, môžete, len si uvedomte, že to nie je učenie RKC (a potom vyvstáva otázka, kto nás učí takto o Bohu rozmýšľať).

- nenašla som jedinú zmienku, ktorá by hovorila niečo v zmysle "Boh môže rozhodnúť a udelení choroby jednotlivej osobe, aby sa táto osoba napravila, obrátila, spasila alebo pre jej iné dobro"

V starom zákone “Izrael nadobúda skúsenosť, že choroba je tajomným spôsobom spojená s hriechom a zlom” KKC. Skutočne teda spadá do rovnice hriech ... choroba ... smrť (mám na mysli všeobecnú spojitosť, nie nadväznosť zhreším a preto ochoriem - toto spojenie vyvrátil Ježiš; ide skôr o to, že choroba nebola súčasťou stvorenia, kým neprišiel hriech a s ním spojená smrť).

Kľúčová veta pre mňa: "Choroba, aj keď môže mať pozitívnu hodnotu... jednako predstavuje určité zlo. Preto prorok ohlasuje budúce časy, v ktorých už nebude bolestí ani chorôb a životnú niť už nepretrhne smrteľná choroba ( porov. Iz 35, 5-6;65, 19-20). Priatelia, som presvedčená, že to, že Ježiš vyniesol na kríž nielen naše hriechy, ale aj naše choroby a bôle, je dostatočne konkrétnym vyjadrením vôle Otca ohľadom týchto vecí. Ježišovo poverenie a príkaz "Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste; malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.", ako aj prísľub "A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú."  to len potvrdzujú. Toto boli posledné Ježišove slová predtým, ako bol vzatý do neba. Myslím, že to myslel vážne, veľmi vážne. Ak by to nestačilo, tu je slovo do bitky, berme ho vážne: " Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi."

Zopakujem si, čo robil Ježiš v oblasti uzdravovania

- niesol naše choroby Izaiáš 53, 4
- vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby Marek 8, 17
- uzdravoval všetkých chorých Marek 8, 16
- hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu Matúš 4,23; Matúš 9, 1
- zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých Matúš 14, 14
- na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich Lukáš 4, 40
- vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých Lukáš 6, 19
- uzdravoval tých, čo to potrebovali Lukáš 9, 11

A ako fungovali učeníci v oblasti uzdravovania

- Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali auzdravovali každý neduh a každú chorobu. Matúš 10, 1
Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali. Marek 6, 13
Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali. Lukáš 9, 6
- Aj z miest okolo Jeruzalema sa zbiehalo množstvo ľudu, prinášali chorých a trápených nečistými duchmi a všetci sa uzdravovali. Skutky apoštolov 5, 16
- A potom prichádzali aj ostatní chorí z ostrova a uzdravovali sa. Skutky apoštolov 28, 9

"Nielenže modlitba jednotlivých veriacich, ktorí prosia o vlastné uzdravenie alebo uzdravenie druhých, je chvályhodná, ale aj Cirkev v liturgii prosí Pána o zdravie pre chorých... Lebo „je v súlade s Božím plánom i s jeho Prozreteľnosťou, aby človek všetkými svojimi silami bojoval proti chorobe vo všetkých jej formách a rozhodne sa snažil uchovať si zdravie“... „Charizma uzdravovania“ sa nemôže jednoducho pripisovať k určitej skupine veriacich. Je totiž jasné, že svätý Pavol vo svojom poukaze na rozličné charizmy (v 1 Kor 12) nepripisuje dar „chariziem uzdravovania“ nijakej zvláštnej skupine, ani skupine apoštolov, prorokov, učiteľov a správcov, ani nijakej inej skupine. Udeľovanie chariziem sa riadi inou logikou: „Toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému ako chce.“" Inštrukcia o modlitbách za uzdravenie

Takže Katolícka cirkev povzbudzuje a aj sama sa modlí za uzdravenie, pretože Božia vôľa je, aby sme VŠETKÝMI svojimi silami bojovali proti chorobe (t.j. nepovažuje ju za dar alebo výsadu) - a použitie duchovných zbraní je namieste - a nespája "schopnosť" uzdravovať so žiadnou konkrétnou skupinou ľudí (teda ani výlučne s kňazstvom), ale jednoducho s pôsobením Ducha. Myslím, že toto je veľmi dobré povzbudenie. Dokument nikde nenaznačuje tradičnú katolícku mienku, že choroby môžu byť Božia vôľa a my máme rozlišovať, čo s nimi Boh v našom živote zamýšľa - naopak, povzbudzuje použiť všetky dostupné spôsoby, liturgické aj neliturgické a bojovať. Pozýva niesť utrpenie, ktoré ostane na našich pleciach napriek tomu, že použijeme všetky sily na boj, nie zmieriť sa s utrpením, rezignovane ho prijať a nerobiť nič.

Aj na základe týchto vecí, ktorých som sa dopátrala, považujem za potrebnejšie začať poslúchať Ježiša s vierou, že vedel, čo robí, než hľadať argumenty a viesť dišputy o tom, či Boh musí alebo nemusí uzdraviť všetkých a ak nie, tak prečo toho nie a tamtoho áno... poslušnosť Jeho slovu je to, čo dokážem ovplyvniť, mnohé svedectvá mi dávajú vieru, že Boh môže a chce konať aj v tejto oblasti viditeľných zázrakov, výsledky sú na Ňom. Modliť sa za uzdravenie naozaj nie o stavaní sa do pýchy a protirečenie Božej vôli alebo dokonca odmietanie kríža od Pána. Ak stále máte pocit, že by to tak mohlo byť, pozývam vás, študujte - otvorte Bibliu, otvorte katechizmus, čítajte cirkevné dokumenty, urobte čokoľvek, len už prosím, neverme bájkam, legendám a mýtom len preto, že niekto iný im uveril. Diabol má veľmi rád pasivitu. Ak mu stačí na to, aby nás v nej udržal len toľko, že nám zamedzí prítok správnych informácií, urobí to veľmi ochotne a rád. Slúžiť druhým je vždy riziko. Kedykoľvek vstupujem do oblasti modlitby za potreby iných (nielen za uzdravenie), uvedomujem si, že stojím na pôde, kde prosím o veci nadprirodzené. Áno, je to riziko nemodliť sa len za to, čo môžem urobiť aj vlastnými rukami, lebo to vyžaduje vieru v Božie pôsobenie, v Jeho moc, v Jeho lásku a záujem a starostlivosť. Napriek mnohým neistotám, ktoré ľudsky cítim, viem, že robím jedinú správnu vec, keď to robím. Keď sa modlím. Moje zdôvodňovanie, prečo by Boh práve v tejto situácii nemusel konať, alebo by mohol "zlyhať" ešte nikomu nepomohlo. Diabol miluje, ak sa hrbíme pod nákladom trápení, ktoré nám v živote spôsobuje a vytvára. Boh miluje, ak svojou dôverou, modlitbou a láskou maríme diablove skutky.

P. S. Verím, že rovnako, ako uzdravenia tela, Bohu je vzácne a dôležité aj naše vnútorné uzdravenie, uzdravenie zo zranení, sklamaní a bolestí citov, a psychické zdravie. O tom, že mu záleží na uzdravení duchovnom asi písať nemusím :). To je absolútna priorita, ktorú by podľa môjho názoru a skúsenosti mali doprevádzať aj tie ostatné časti. Pretože On nás zachránil úplne celých.


Použité zdroje:
1. Inštrukcia o modlitbách za uzdravenie

2. Katechizmus Katolíckej Cirkvi

3. Sväté písmo (Katolícky preklad)

Next
Comments
sign-in-to-add-comment
úúúúúúplne perfektne!!!!! Ďakujem Ti Otče. :-)

Len mi prišlo veľmi ironické ale pravdivé "a potom vyvstáva otázka, kto nás učí takto o Bohu rozmýšľať."
Ja by som na to povedal, že nikto nás to neučí. Ale málo nás učia o pravde, preto storočím "overené" ústne ľudové podanie urobilo svoju robotu.

Otče, v Mene Ježiš Ťa prosím, aby táto pravda prišla do učí Tvojich detí.
Amen
Posted on 8/20/13 10:05 AM.
len pre vysvetlenie, ja som len mala na mysli, že za tými vecami, vždy stojí diabol emoticon. Lebo nepravdy sú jeho doména emoticon. To len pre istotu, aby sme predišli nedorozumeniam ;).
Posted on 8/20/13 10:07 AM in reply to tomáš nemec.
Ďakujem za tvoje "pátranie", nech je na úžitok mnohý z nás!
Posted on 8/20/13 4:06 PM.
Ahoj Janka,
ďakujem Ti, že si si dala takú námahu.

Keď som si dal ja námahu trochu tiež, napíšem Ti pár pripomienok, aby si si tiež rozšírila obzory emoticon dúfam, že sa nenahneváš.
- "nadväznosť zhreším a preto ochoriem - toto spojenie vyvrátil Ježiš" - prepáč ak napíšem, že to nie je pravda. Pozrime sa na ľudí okolo seba. Skutočne hriech priťahuje choroby aj skorú alebo nečakanú smrť. Keďže to je pravda, Pán Ježiš to určite nevyvracal, ale áno mal s súcit aj s takými chorými.

Učeníci sa ho pýtali kto zhrešil v rodine toho človeka a on povedal nikto. Táto choroba je na Božiu slávu. Dúfam, že nemusím písať kde to v Písme je, je to známy príbeh.
Z toho vidno minimálne dve veci:
Nehovorí, že choroba nie je následok ľudských hriechov, čo by sa žiadalo, ak by to nebola pravda.
Hovorí, že choroba môže byť na Božiu slávu. Dokonca sa zdá, že hovorí, že ju Boh chcel, aby sa ukázala Jeho sláva a milosť emoticon teda tá "choroba" bola na dobré, preto nebola zrejme zlá.

Zároveň je jasné, že si niekedy choroby držíme ako keby to bol poklad a dar od Boha, hoci ich On sám nechcel. Ak také máme a je ich väčšinou veľa, tak sa máme chcieť z nich uzdraviť. Ak nám nejaká choroba pomáha alebo iným - logicky je asi lepšie ju niesť správnym spôsobom.
Teda (nadprirodzene) rozlišovať pôvod chorôb (diabol, človek sám, hriech náš, alebo predkov (pozri 1. prikázanie: Ex 20,5), alebo Boh (pre náš úžitok alebo druhých podľa Božieho, nie ľudského)) a nadprirodzene riešiť choroby (riešiť pôvod, nie len následok, uzdraviť pôvod choroby. Ak bol duchovný, psychický, telesný, zlým duchom spôsobený. Riešiť príčinu a potom až následok. Inak právom nazývajú kresťanov obmedzenými, keď sa tak chováme emoticon ) Potom môžeme stretnúť skutočne uzdravených ľudí. Vnútorne aj vonkajšie, a oslobodených vnútorne aj vonkajšie. Radosť stretať sa s takými emoticon Požehnaný čas prajem nenechaj sa ovplyvniť extrémami svojho okolia, aby ťa to nenútilo ísť tiež do extrémov. Kto s tým ale nemá problém emoticon) Držte sa.. Boha samozrejme!
Posted on 8/21/13 11:53 AM in reply to Mária Künzl.
Janko, vďaka za postrehy.. pri tom vyvrátení nadväznosti zhreším a preto ochoriem som mala na mysli skôr ten pohľad, ak by niekto v každom chorom videl niekoho, kto zhrešil a tak si svoju chorobu zaslúži a tak mu treba emoticon (a z týchto dôvodov by nepovažoval za potrebné venovať sa možnosti jeho uzdravenia). Je veľmi ťažké pri veľa témach v krátkom blogu komplexne obsiahnuť veci a nedať dôvod niekomu myslieť si, že ide o extrémny, prípadne možno úzkoprsý pohľad na vec emoticon. V tom blogu naozaj nie je vystihnutá celá problematika, ja osobne to skôr vnímam ako snahu ukázať určitým smerom (tentokrát načrieť do zdrojov rýdzo katolíckych), dať ľuďom možnosť vidieť nový uhol pohľadu, a ponechať im dôvod premýšľať vlastnou hlavou (a kľudne prísť aj k vlastným záverom). V istom zmysle chcem rozbíjať nesprávne stereotypy, ktoré sa tak trochu bez premýšľania tradujú z generácie na generáciu a od človeka k človeku emoticon.

Je vždy super rozšíriť si pohľad. Blog je obmedzený formát, ďakujem za komentár emoticon.
Posted on 8/21/13 12:36 PM in reply to Janko.
Janka, vďaka za námahu - je veľmi výstižné a najmä potrebné.

Dovolím si k tomuto pridať jednu z mojích prvých básni o uzdravení.

Uzdrav ma, prosím Ťa, Bože

Na slávu Božiu píšem tieto skromné riadky,
duša moja Hospodinu neustále dobrorečí,
za hojnú milosť, požehnanie, uzdravenie, zázraky,
za Božie slovo, spravodlivosť, život v Kristu večný.

Naše ľudské telo je svätej Trojice chrámom,
ničené je fajčením, pitím, nezdravým životom,
strachom, neodpustením, diablovým útokom,
neposlúchnutím Boha - z prekliatia zákonom.

Je mnoho ďalších dôvodov čím telo a duša chorľavie,
vo väčšine prípadov si za to sami môžme,
sú to tiež naše zlé vzťahy, pýcha, ohováranie,
zlé motívy, mnohé hriechy , démonické poviazanie.

Hospodin zasľúbil, že dá každé telo do poriadku,
a On bdeje nad svojím slovom - len odovzdaj sa mu.
Milosrdenstvo a súcit vždy Ježišom pohnuli,
uzdravil všetkých, ktorí s vierou za ním prišli.

Ježiš je ten istý včera, dnes, i na veky,
na dreve kríža sme boli s pod prekliatia vykúpení,
On niesol naše bolesti, On vzal naše nemoci,
vymazal naše neprávosti, i dnes nás ochotne lieči .

K uzdravujúcej moci Ježiša, sa žiada naša viera,
tá prichádza z počutia a vyznávania Božieho slova,
modliac sa v duchu a pravde, chváliac Hospodina,
očakávajúc milosrdenstvo Božie - veriť v Spasiteľa.

Otče verím, ale pomôž mojej nevere,
vysloboď ma znej ako z hriechu,
nech viera v Tvoje slovo ma povznesie,
z vyslobodenia z otroctva myšlienok - k Tvojmu uzdraveniu.

Tebe Ježiši v nádeji smerujem zodpovednosť za svoje uzdravenie,
som Ti vďačný za Tvoju obeť na kríži, i nad diablom zvíťazenie,
daj nech sa toľko nestarám o stav tela, duše, o moje problémy,
nech som v Tebe slobodný - vezmi ich mne škodlivé k trónu milosti.

Duchu Svätý, veď ma a pozdvihni moje srdce,
k opravdivej viere, láske, vďačnosti ,
keď príde Božie načasovanie pre moje uzdravenie
nech som plný očakávania v dokonalej svätosti.

Božia uzdravujúca moc mi telom prechádza,
bolesť je preč, dôvera v uzdravenie prichádza,
radujem sa v Hospodinu, srdce moje plesá,
Boh napĺňa svoje zasľúbenia, Boh sa o mňa stará
Posted on 8/21/13 12:36 PM in reply to Janka Guričanová.
Janka, mňa najviac zaujal fakt, že niektoré skupiny kresťanov, katolíkov aj iných denominácií, si prisvojujú privilégium uzdravovať. Dokonca o tom existuje početná literatúra. A siaha sa do rodových koreňov, ktoré môžu byť príčinou choroby.
Páči sa mi, že ideš počtom po nie mnohých, ale najhodnovernejších zdrojoch.
Nedávno som absolvovala osemdňové exercície. Jedna z tém bola:
"Čokoľvek budete prosiť Otca v mojom mene, dá vám to".
Ale nikdy nezabúdať na "Buď vôľa Tvoja".
Cirkev naozaj nechce ani týranie iných, ani masochizmus. Ďakujem.
Posted on 8/21/13 5:26 PM.
Janka, nepíšem, že vďaka za námahu, asi si to cítila, tak si sa "namáhala". Ja zase cítim, že mám napísať pár riadkov. V prvom rade - málo sa modlíme za seba , druhých o uzdravenie keď je toľko chorých ľudí?
"A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú."
- tak, kde je chyba, veď všetci veríme! Čo robíme zle, keď sa to nedeje? A veríme naozaj? Nájde Ježiš, keď príde vieru?
Verte mi, naozaj viem o čom píšem. Ja som dostala milosť obrátenia pred troma rokmi. Myslela som si, že keď verím, to stačí (vieru som dostala pri narodení od rodičov). Dnes viem, že pokiaľ sa človek neobráti, nie je to viera, akú chce nájsť Ježiš. Určite viem, že sa za mňa modlilo mnoho ľudí, tak, ako sa ja modlím za dar viery a milosť obrátenia za iných ľudí. Po mojom obrátení som "vyfasovala" akútny zápal pankreasu - nerozumela som, pýtala som sa: "Teraz Pane a prečo?". Viem, keďže som žila pred obrátením zlý život, mala som veľmi veľa problémov a veľkých, že keby prišla choroba vtedy, asi by som neprotestovala. Myslela by som si, že to je za to - za môj hriešny život. Problémy, ktoré som si spôsobila ma dostihli a ja som ich chcela riešiť sama - bez Pána. "Čo urobím, za kým pôjdem, ako to zvládnem, akú prácu si nájdem...." Takže prišla choroba a STOP - Ja som Pán tvoj Boh! - aha, tak Pane, odovzdávam ti to a to....Ty to vyrieš, prosím, podľa svojej vôle. O rok na to - bytový problém, berú mi strechu nad hlavou. Ja som sa zase pozabudla - a...duodengastrický reflux, nevyliečiteľná choroba žalúdka, pokiaľ človek nejde na operáciu. Píšem to preto, lebo som mávala veľmi veľké bolesti, kto to má, vie... a lekári mi radili jednoduchú operáciu, mohla som ísť ale bola som v Olsztyne, kde cez otca Daniela Ježiš uzdravuje všetky choroby aj duševné aj telesné. Tam som na seba zabudla, neprosila som za seba ale za priateľov, ktorí potrebujú byť uzdravení alebo majú problémy. Po mesiaci, keď som bola na GSF lekár konštatoval, že to nie je možné, lebo bez operácie sa žalúdok vyliečiť nedá! a ja som uzdravená! Uzdravení ľudia sú povinní svedčiť o svojom uzdravení na slávu Pána, nech je oslávené jeho meno, aby aj ostatní uverili a nechali sa Ježišom uzdraviť, pretože jedine on to môže. No poznám ľudí, ktorí chcú byť chorí! je to hrozné, ale je to tak. Alebo "musia brať lieky, lebo by neprežili", sú takí, ktorí "musia ísť na operáciu" aby mohli byť zdraví. Tu mi vyvstáva otázka : "Nájde Ježiš vieru, keď príde?" Ľudia mi oponujú, že máme počúvať lekárov, áno máme, aj Ježiš hovorí, "Autority poslúchajte, ale nerobte podľa nich." A tak si myslím, že je na každom jednom z nás, či sa zveríme do rúk lekárov v našom zdravotníctve, ktoré je dnes najväčším biznisom, keď sa obchoduje so zdravím ľudí, alebo naozaj prijmeme vieru, budeme si prosiť o obrátenie a uveríme Bohu........
Posted on 8/22/13 2:29 PM.
Prave citam knihu od Francisa MacNUTTa UZDRAVOVANIE a je to presne o tom, co je v tomto blogu pisane.
Uplne som zmenila pohlad na tuto oblast, pretoze som sa vzdy zamyslala, ako moze niekto, kto miluje chciet, aby som bola chora. Takze v tomto s tym, co uci RKC si dovolim nesuhlasit. A myslim si, ze Boh mi to nebude mat vobec za zle.
Ak mozem, vlastny postreh z mojho zivota, ktory sa stal predvcerom. Nikedy sa u mna dostavi bolest v okoli pupka, tak silna, ze sa nemozem ani nadychnut a ani vystriet, ani dotknut brucha. Neviem, co to je, ale obcas to pride. Po precitani tejto knihy som verila, ze Boh nechce, aby som trpela. Prilozila som si ruku na to miesto a povedala, Jezis, ak chces, aby som bola zdrava, uzdrav ma. Po cca.5 sekundach bolest zmizla. Pricom predtym tato bolest vzdy trvala min. hodinu.
Pre mna je to dokaz...verim, ze Jezis nas chce uzdravovat. Staci mu k tomu nasa prosba a viera.
Pekny den.
Posted on 8/23/13 1:00 PM.
RKC nehovorí, že niekto, kto nás miluje, môže chcieť, aby sme boli chor - práve o tom je tento blog. Mnoho ľudí, ktorí sú súčasťou RKC (ale aj mnoho ľudí z iných denominácií) si myslí iné, pretože sa tieto veci tradujú... ale nie sú súčasťou učenia RKC - to som sa v blogu snažila vysvetliť... že tie rôzne "ľudové múdrosti" nemajú podklad v učení Cirkvi.
Posted on 8/23/13 1:15 PM in reply to Lucia Suchonova.
Bývam chorá, modlím sa "buď vôľa Tvoja" aj vtedy keď prosím o uzdravenie, poslúcham predstavených, ktorí ma pošlú k lekárovi- ale toho si vyberám. Idem za úprimne veriacim a nie za biznismanom.
Sv. Lukáš, sv.Kozma a Damián, sv. Gianeta Beretta Molla, boli lekári.
Aj nesvätorečení, a žijúci na Slovensku- Dr.Pavol Strauss, Dr.Silvester Krčméry, Dr.Anton Neuwirth, Dr. Vojtech Belák,Dr.František Petrík,alebo v Čechách-Dr. Kateřina Lachmanová, diakon MUDr. Max Kašparů....bolo by aj na dve strany.
Navštívim radšej ako nejakého "ľudového liečiteľa". Vec názoru.
Posted on 8/24/13 1:06 PM in reply to Lucia Suchonova.
Jozef Kamenský
Vy akoby ste si nechcela pripustiť, že choroba je aj z hriechu, tak hľadáte ako to obísť ...

V Evanjeliách máte mnoho príkladov, kedy sa spája choroba s hriechom, dokonca Ježiš uzdravuje tak, že hriechy odpúšťa a to radí aj učeníkom.

Asi sa bojíte utrpenia, ale utrpenie je ústrednou témou Písma, je ním Kristova obeta.

Vy si myslíte, že si zdravie iba vymodlíte? Áno, Kristus uzdravuje, ale Kristus rovnako po nás žiada vynaloženie úsilia na zmenu. Predsa hriešnik nevojde do neba.

Neviem, či postoj, kde si zdravia iba vymodlím, bez vlastného úsilia po zmene seba nie je dokonca nekresťanský ...
Aj keď iste, modlitbou sa napájame na duchovné entity, na Boha .... lenže hlavne aby nás posilnil, dal nám odpovede čo robiť, nie zmenil nás bez príčiny ...
Posted on 9/23/18 9:48 AM.
cesca11 cesca11
Zistenie, že som GENITÁLNY HERPY A HEPATITIS B, nebolo ľahké. Ale ako čas uplynul, pomaly som sa vyrovnal so stavom GENITAL HERPES AND HEPATITIS B a pokúsim sa s ním zaujať pozitívny postoj. V polovici roku 2012 som sa stal veľmi chorým. Vyvinul som pretrvávajúce symptómy podobné chrípke, bolesti hlavy, kašľovité kašeľ a vredy, ktoré by sa nezdravili. Moja koža mala pocit, akoby sa plazila, nohy ma bolely, cítila som sa nepríjemná a stratila som váhu. Potom vyčerpanie hit. Bola to nepopsateľná únava a bez ohľadu na to, koľko som spal, nikdy som sa nenapadla. V roku 2013 som bol hospitalizovaný, keď môj počet CD4 dosiahol hodnotu 86 (hepatitída B, ľudia s negatívnym účinkom na herpes majú počet CD4 medzi 700 a 1000, počet CD4 pod 200 je považovaný za nebezpečne nízky). Bolo to hrozné obdobie. Existuje veľa čo povedať o doktorovi Egueovi, ale môžem len spomenúť len niekoľko, tento človek je veľmi skvelý, dobrý a silný Dr. Egue, všetko mu ďakuje za to, že mi dal druhú šancu, ak ste vonku, problém, môžete ho kontaktovať dnes na jeho e-mailu prostredníctvom: (egueofemspellhome@gmail.com), kontaktujte ho na Whatsapp +2347059225598 a viem, že mu pomôže
takisto ho kontaktujete za akékoľvek druhy chorôb ako:
1 Rakovina
2 Hiv
3 Hepatitída C
4 Nepríjemnosť
5 Herpes
6 Hpv
7 Gonorrheal
8 STI (pohlavne prenosná infekcia)
9 STD (pohlavne prenosná choroba)
10 zdvihov.
11 Fibroid
Kontaktujte ho pre akúkoľvek chorobu Via (egueofemspellhome@gmail.com) alebo čohoapap +2347059225598
Posted on 11/22/18 4:40 AM.
S jednou rodinou, ktorá patrí do Koinonie Jána Krstiteľa, sa stretávame v ich Dome Modlitby. Jednu hodinu týždenne! Modlitba so Žalmom a s jednou kapitolou Evanjelia nás učí veľmi veľa. V Biblii skutočne nieje napísané, že máme byť chorí, alebo, že máme chorobu prijať. Apoštoli dokonca nikdy neboli chorí! Jasne to vyplýva zo Skutkov Apoštolov. Ak niekto tvrdí opak, nikdy nečítal Sväté Písma.
Posted on 3/4/19 7:20 PM.