« Back

Aké je moje povolanie?

Aké je moje povolanie?

Ponúkam vám pár myšlienok, ktoré vám môžu pomôcť pri rozlišovaní svojho povolania. Vychádzam z knihy Metoda Lukáčika - Aké je moje povolanie. To - ak by si chcel niekto celú tú knihu prečítať.

Základnú otázku, ktorú si potrebujeme položiť v kontexte nášho povolania je - Aký plán pre mňa pripravil Boh? Aká je jeho vôľa s mojim životom? K čomu ma povoláva?

 

Určite ťa Boh povoláva:

1: K životu - chce, aby si existoval - chcel ťa tu mať a má pre teba plán. Nie si tu náhodou - tvojim poslaním je vykonať - čo najviac dobra.

2: Povoláva ťa k tomu, aby si bol šťastný. (Aj keď je pravdou, že človek vidí šťastie v rôznych veciach - majetky, kariéra, úspechy, zdravie, no niektorí vidia šťastie aj v službe druhým, pomáhaní, v láske - skutočne obetavej a nezištnej láske voči Bohu a blížnym. V čom vidíš ty svoje šťastie?)

3: Povoláva každého k večnému šťastiu, ktorým je nebo. Teda Boh ťa určite povoláva k tomu, aby si už tu na zemi žil naplno svoju vieru a raz prišiel k nemu do večnej radosti. Ten, kto spoznal Krista - vďaka Božiemu Slovu, rozjímaniu, duchovnému vedeniu, túži ho napodobňovať - byť ako on - a to nemusí byť hneď kňazom. Pretože to hlavné - v čom ho máme napodobňovať - je láska - máme milovať Boha a blížneho - tak sa píše vo Sv. Písme - iného väčšieho prikázania pre kresťanov niet. Dokonca máme milovať druhého takou láskou, akou Kristus miluje nás - obetavou láskou. (Pomôcky k celkom dobrému duchovnému životu: pravidelný sviatostný život - sv. omša, sv. spoveď, život modlitby, rozjímanie, dobré spoločenstvo, partia, ktorá podrží,  nejaká služba pre druhých, duchovné rozhovory, sprevádzanie, časy stíšenia – cez duchovné obnovy, duchovné cvičenia.)

4: Boh nás povoláva ísť týmto životom v niektorom z týchto povolaní: manželstvo, kňazstvo, zasvätený život. Našou úlohou je skúmať - k akému z týchto povolaní ma Boh pozýva. Avšak pri každom z týchto povolaní je dôležité žiť s Kristom. On nás totiž bude viesť, aby sme svoje povolanie prežili naozaj naplno.

 

Manželstvo:

Pre mnohých mladých dnes nie je manželstvo samozrejmosťou. Mnohých odrádza od trvalého záväzku napr. veľká rozvodovosť, zlý príklad z rodiny, okolia... strach... Mnohí ani len nechápu manželstvo ako povolanie na celý život. Preto niektorí ostávajú sami, iní uprednostňujú voľné zväzky, experimentujú s viacerými partnermi – nemajú stálosť (možno hľadajú podľa svojich zidealizovaných predstáv, ale pamätaj - ani ty nie si dokonalý, preto sa snaž pracovať predovšetkým na sebe, aby si bol ty - dobrým a charakterným manželom, manželkou.) Boh požehnáva trvalú lásku muža a ženy - a napriek všetkým ťažkostiam pomáha obom formovať sa k čoraz väčšej a dokonalejšej láske. Taktiež povoláva manželov, aby spolupracovali s Bohom na diele stvorenia novej ľudskej bytosti. Z toho jasne vyplýva, že aj samotná sexualita je obrovský a posvätný dar, ktorý chce diabol degradovať iba na nečistú zábavu a zneužívanie.

 

Kňazstvo

Prvý a skutočný kňaz je sám Ježiš. On povoláva niektorých, aby ho celkom nasledovali – a stali sa "druhým" Kristom na tejto zemi, aby cez nich On sám mohol pokračovať vo svojej službe. Cez kňazov vo sviatostiach pôsobí sám Ježiš – medzi svojim ľudom.

 

Zasvätený život

Povolaním zasvätených je ešte osobitnejším spôsobom sa zasvätiť službe Bohu a ľuďom. (Nemusia to byť vždy kňazi – lebo sú aj rehoľní bratia, rehoľné sestry, ktorí nie sú povolaní do kňazskej služby, ale do zasväteného života áno.) Sú pozvaní nasledovať Krista predovšetkým v 3 evanjeliových radách – chudobe, čistote a poslušnosti. Isteže každý kresťan má tieto rady primerane nasledovať – ale zasvätený ich majú nasledovať osobitným spôsobom. Každá rehoľa má aj svoju špecifickú charizmu: napr. ľudové misie, zahraničné misie, výchova v školách, služba v nemocniciach, starosť o mládež...

(Je tu ešte jedno špecifikum a to sú tzv. sekulárne inštitúty: Sú to inštitúty zasväteného života. Ich členovia sa usilujú o dokonalosť lásky zachovávaním evanjeliových rád, žijú vo svete, v bežných profesiách a snažia sa prispieť k posväcovaniu sveta zvnútra – tam, kde žijú. (O svojom zasvätení spravidla druhým nehovoria.)

 

Pri ktorom z týchto povolaní najviac horelo tvoje srdce? Kde sa zachvelo? Kde zahorelo túžbou po nasledovaní? Aj to môže byť určitým znakom pre teba - k čomu ťa Boh povoláva.

 

 

Etapy duchovného povolania (paralelne nachádzame podobnosť aj s etapami v zaľúbení sa a následne v manželstve):

1. Zážitok povolania - keď pocíti povolaný Božie volanie – intenzívne prežívanie – odhodlanie ísť a nasledovať Krista: (rád sa modlí, slúži druhým, chce ohlasovať evanjelium – je nadšený, zapálený, horlivý... Nevie sa dočkať – nedokázal by ísť napr. na inú školu – alebo keby mu povedali ešte rok počkaj J v jeho vnútri by bolo – ale čo všetko za ten rok stihnem, keby som už kňazom bol...)

Ten zážitok - to nie je, že raz ma napadla taká myšlienka a dosť - už sa neozýva... Povolanie „stále vyrušuje“.

2. Potom prichádza fáza očisťovania v povolaní. Odkrývanie a uvedomovanie vlastných hriechov a nedostatočnosti zvládnuť toto povolanie - skúmanie skutočných pohnútok a motivácií. (Zoznam možných motivácií je na konci článku - a aj spytovanie svedomia pri skúmaní povolania.)

3. K zrelosti dochádza vtedy, keď človek dokáže hľadieť na svoju nestálosť a hriešnosť – pokojne. Dokáže v pokoji prežívať svoj každodenný zápas o čisté srdce. Má odvahu vykročiť na cestu neustáleho – celoživotného očisťovania a obrátenia v tom povolaní do ktorého ho Boh volá. NIČ - žiadne povolanie - NEPOJDE BEZ NÁMAH A ZÁPASOV A ZRIEKANIA SA. (Každé povolania so sebou nesie aj zrieknutie sa – napr. v manželstve iných dievčat, chlapcov, v duchovnom povolaní aj svojej rodiny, či majetku, neskôr možno opúšťame svoje predstavy, plány, túžby...) POZOR: Každé povolanie môžeme stratiť, zničiť či pokaziť. (Maj na pamäti, že tvoje povolanie má dopad  na druhých ľudí: ako sa trápi manželka, deti pre zlého manžela? Ako sa trápia veriaci pre zlého kňaza?)

4.  Odvaha prijať kríž je kontrolou môjho povolania. V povolaní sa skutočne stále niečo opúšťa, zanecháva, zrieka sa pre lásku k Bohu a blížnym... Každé povolanie niečo stojí - na začiatku pri rozhodnutí a aj ďalej pri uskutočňovaní – prichádzajú pokušenia - sú dôležité kvôli očisťovaniu – (Pokušenia typu: ako by mi bolo tam v tom povolaní, akoby mi bolo s tou či tou manželkou, manželom...) Kríza a takáto skúška my môže pomôcť upevniť povolanie - či si stále stojím za tým, k čomu som sa rozhodol... (byť verný svojej manželke, manželovi, verný celibátu...) Je to očisťovanie povolania... Čo viem obetovať pre vernosť svojmu povolaniu?

Ježiš hovorí: "Kto chce ísť za mnou nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma."(Lk 9, 23)

 

Samotná voľba a rozhodnutie sa pre povolanie

(K tejto otázke je dobre pozrieť aj blog na tejto stránke - prípadne si to dajte len do vyhľadávača google: Ako sa rozhodovať - podľa sv. Ignáca.)

 • Skúmaj pred voľbou: prečo chceš to či ono povolanie – hodnotíš len výhody, nevýhody toho povolania - alebo chceš viac milovať v tom povolaní Boha, blížneho? - (Vo svojej žene, deťoch, kňazstve, reholi...)
 • Zle by bolo keby si mal napr. takéto úmysly: to sa mi zdá byť jednoduchšia cesta, bojím sa iného povolania a neviem si tam seba predstaviť, alebo vstupuje do nejakého povolania len zo vzdoru voči niekomu, alebo chce byť vnímaný ako niekto vážený, dôležitý, alebo uniká pred svetom, pred problémami...
 • Pri voľbe zhráva svoju úlohu aj strach: - pred záväzkami a zodpovednosťou, ktorá z voľby vyplýva. (Strach či budem šťastný, strach, že sa nebudem môcť realizovať, strach, že stratím slobodu, že sa pomýlim pri voľbe, strach z priveľkej obety, strach, či to zvládnem, -- treba tieto strachy jasne pomenovať a hovoriť o nich napr. s kňazom.
 • Keď sa pre niečo rozhodujem - treba to najskôr spoznať. (Poznať to dievča - budúcu manželku - manžela, poznať povolanie kňaza, rehoľníka (a nielen z internetu - ale aj ísť do ich spoločenstva a skúsiť vnímať ich život zbližša, hneď porovnám, či sa mi to páči, alebo skôr nie...)
 • Keď čiastočne začneš svoje povolanie realizovať - ukáže sa ti, či ťa napĺňa šťastím a pokojom, či to je ako si si myslel, alebo nie.../napr. začneš chodiť s tým dievčaťom, alebo začneš miništrovať, začneš zbližša vnímať kňazský, rehoľný život, začneš sa angažovať v rôznych službách vo farnosti - tábory, duchovné cvičenia... a uvidíš čo to v tebe spôsobí.
 • Veľmi dobre je o tom všetkom - ako to prežívaš a vnímaš - porozprávať s kňazom - preto ťa pozývame aj k nám na Sp. Kapitulu - dva krát do roka organizujeme duchovné obnovy, kedy môžeš o tomto všetkom uvažovať v tichu pred Bohom, ale aj prediskutovať to s niektorým z kňazov. Jedna duchovná obnova býva na začiatku adventu a ďalšia zväčša vo veľkonočnom období.

 

 • Ovocím dobrého rozhodnutia je pokoj srdca – nie pokojný život.

 

Pamätaj na Božie slová „Neboj sa, veď som s tebou, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram svojou pravicou.“ (Iz 41,10)

 

 

Otázky na zamyslenie pri rozlišovaní duchovného povolania:

Uvedené otázky neslúžia v prvom rade na prípravu k sviatosti zmierenia, ale skôr majú podnietiť osobu hľadajúcu duchovné povolanie k uvažovaniu nad sebou a pomôcť jej pri rozlišovaní. Následne samozrejme k sv. spovedi pristúpiť môže i k duchovnému rozhovoru na tieto témy.

 

Koľko času venuješ modlitbe a čítaniu Svätého písma? Ako prežívaš Eucharistiu? Pristupuješ pravidelne k sviatosti zmierenia? Ako často? Máš svojho stáleho spovedníka a duchovného otca? Ako sa v tvojom každodennom živote prejavuje, že Kristus je centrom tvojho života? Nakoľko sa angažuješ v svojom duchovnom živote? Vieš prijať seba takého, aký si?  Si spokojný a radostný človek? Ako využívaš voľný čas? Do akej miery sa staviaš optimisticky k životu? Ako reaguješ na neúspechy? Aké ťažkosti nachádzaš? Si pracovitý a svedomitý v plnení svojich povinností? Vieš byť sebakritický? Si úprimný, aj keď ťa to niečo stojí? Si viac aktívnym či pasívnym človekom? Bolí ťa kritika iných? Si vytrvalý v predsavzatiach? Čo robíš pre rozvoj sily svojej vôle? Ako a kedy sa premáhaš? Ktoré vlastnosti by si chcel mať a čo pre to robíš? Aká je tvoja najvýraznejšia chyba? Vieš sa ovládať?

Aké sú tvoje záľuby? Ktoré televízne vysielanie ťa najviac zaujíma? Aké témy rozhovorov ťa bavia? Na aké knihy sa zameriavaš, keď vstúpiš do kníhkupectva? Čítal si už niečo o povolaní? Aký máš postoj k médiám? 

Vieš riešiť problémy, či pred nimi utekáš? Vieš sa prispôsobiť novým situáciám? Vážiš si prácu druhých? Vieš sa zabávať? Si kreatívny? Máš dobré vzťahy v rodine? Ako prežívaš vzťahy s dievčatami? Máš skúsenosť hlbokého priateľstva? Vieš byť aj sám? Máš rád samotu a ticho? Vieš sa vzdať materiálnych vecí? Usiluješ sa, aby tvoj štýl života bol skromný a striedmy? Delíš sa rád s tým, čo máš? Vieš prijať úspechy iných? Ako nakladáš s peniazmi? Máš nejaké živé spoločenstvo kresťanov? Si aktívny v spoločenstve? Akými darmi a službami ho obohacuješ? Cítiš sa platným členom svojho spoločenstva? Sú tvoje plány dôležitejšie ako plány komunity? Vieš sa s niekým seriózne porozprávať o svojom duchovnom živote, o hľadaní povolania?

Myslíš niekedy aj na kňazstvo, zasvätený život? Ako dlho ti už víria hlavou také myšlienky? Prečo ťa láka takýto život? Vedel by si popísať svoje motivácie? Navštívil si už nejakú komunitu zasvätených osôb? Prípadne nejakú duchovnú obnovu a pod.? Už si sa s niekým rozprával o týchto svojich myšlienkach a váhaniach? Čítal si životopis či históriu nejakého svätca, alebo niektorej rehoľnej komunity? Navštívil si na internete ich web stránku? Urobil si už nejaké vážnejšie životné rozhodnutie, hoci len sám pre seba? Už ťa niekto odrádzal od duchovného povolania? Prečo? Čo teba vnútorne najviac odrádza od takéhoto povolania? Tvoje chyby, hriechy, obavy, strach? Ako na tieto tvoje túžby reagujú tvoji rodičia? Ako priatelia? Ako tvoj spovedník či známy kňaz?

 

Motívy duchovného povolania:

Aké môžu byť moje motívy - ak uvažujem nad duchovným povolaním?

Vyber si z nasledujúcich motivácií tie tri, s ktorými sa najviac identifikuješ. Zamysli sa nad nimi, zdôvodni ich, alebo ich opíš inými slovami a porozprávaj sa o tom s kňazom.

Pretože:

 • neviem
 • Aby som vyhovel ostatným, aby som ich neurazil (rodina, priatelia, spolužiaci, kňaz, spovedník, sestričky)
 • Zo strachu postaviť sa tvárou tvár životu (manželskému, rodinnému, profesionálnemu, sociálnemu)
 • Kvôli ľudským výhodám: spoločenské postavenie, štúdia, tituly, istota v starobe, ľudské zázemie
 • Lebo už som si tak zvykol, zdá sa mi to výhodné a pohodlné
 • Kvôli uznaniu medzi priateľmi zo spoločenstva, v rodine, vo farnosti
 • Pretože som nevedel, čo robiť a kam ísť v tejto etape svojho života – jednoduchšie mi bolo ísť týmto smerom
 • Pretože ma priťahujú úlohy kňaza... modlitba, liturgia, oblečenie, prebývanie v chráme
 • Aby som mohol pomáhať druhým, povzbudzovať ich, vysvetľovať evanjelium, oslobodzovať ich... sprevádzať ich...
 • Aby som sa mohol venovať tým najbiednejším a najopustenejším
 • Pretože mi vyhovuje inštitúcia rehole a jej duch
 • Aby som sa úplne obetoval a viac zapieral seba samého
 • Pretože ma láka spoločný život, spolupráca s ostatnými na diele Božieho kráľovstva
 • Kvôli apoštolátu, kvôli šíreniu evanjelia a poznania Ježiša Krista, kvôli budovaniu Božieho kráľovstva
 • Aby som vydával dobré kresťanské svedectvo a povzbudzoval druhých uprostred Cirkvi a sveta
 • Aby som si zachránil život... nechcem byť odsúdený
 • Aby som zadosťučinil tvrdým životom a pokáním za svoje chyby a hriechy
 • Aby som pracoval na svojom zdokonaľovaní a posväcovaní
 • Pretože som sa jedného dňa zaviazal sľubom Bohu
 • Kvôli poslušnosti voči vnútornému volaniu, ktoré som cítil ako Božiu vôľu
 • Aby som sa celý zasvätil, daroval Pánovi, aby som sa s ním užšie spojil
 • Aby som vernejšie nasledoval, napodobňoval a miloval Ježiša Krista
 • Pretože túto službu v cirkvi vnímam ako urgentne potrebnú

 

A AK BY SI CHCEL - môžeš prísť k nám na Spišskú Kapitulu - 2 krát do roka organizujeme duchovnú obnovu /jedna začiatok adventa, a druhá 4. veľkonočný víkend/ - počas nej sa môžeš s kňazmi, bohoslovcami porozprávať o svojom povolaní.

Viac info: https://ks.kapitula.sk/sk/duchovna-obnova-pre-sredoskolakov

alebo

FACEBOOK: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka

Comments
sign-in-to-add-comment
V deň svätého Jána Bosca, pápež František sa zamyslel nad povolaním: https://www.vaticannews.va/sk/papez-frantisek/omsa-svata-marta/2019-01/papez-fra­ntisek-homilia-dom-sv-marty-31-januar-2019.html
Posted on 2/1/19 8:57 PM.