« Back

OTÁZKY PRE BIRMOVANCOV Dolný Kubín 2014

OTÁZKY PRE BIRMOVANCOV Dolný Kubín 2014

Základné modlitby: Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu , Verím v Boha.

Prikázania desatoro a pätoro – vysvetlite svojimi slovami.

 

Sväté Písmo - Boh

1. Čo je Biblia?  Biblia je zbierka kníh napísaná ľuďmi, ktorým Boh vnukol skrze Svätého Ducha svoje slovo. Delíme ju na Starý a Nový zákon. V Starom zákone nám Boh zjavil, ako viedol ľudstvo od stvorenia sveta až po narodenie Ježiša Krista. A v Novom zákone je život Ježiša Krista, jeho učenie a život prvotnej Cirkvi.

2. Čo je evanjelium?  Radostná zvesť o živote a učení Ježiša Krista. Máme 4 evanjelistov: Matúš, Marek, Lukáš, Ján.

3. Čo sú to apoštolské listy a skutky apoštolov?  Sú to poučné listy, ktoré napísali apoštoli kresťanským cirkevným obciam. Najviac ich napísal sv. Pavol. Skutky apoštoov opisujú život prvotnej Cirkvi.

4. Kto je Boh?   Boh je náš Otec a Pán. Stvoriteľ neba i zeme. /Gn 1, 1/ Môžeme ho aj rozumom spoznať zo stvorených krás prírody, zo Sv. písma, z jeho pôsobenia v našich životoch. Nemá telo – je čistým duchom, všadeprítomný, všemohúci, vševediaci...

5. Miluje Boh všetkých ľudí?  Boh miluje všetkých ľudí bez rozdielu, pretože sám je Láska. /1Jn 4, 8/

6. Prečo neprežívam neustále Božiu lásku? Od Boha ma oddeľuje hriech a neplnenie Božej vôle. /Gen3/

7. Čo znamená modliť sa?  Modliť sa znamená rozprávať sa s Bohom. Skrze modlitbu môžem vzdať Bohu chválu a úctu, prejaviť svoju vďačnosť a prosiť Ho o dobro, ktoré potrebujem, alebo Ho môžem odprosovať za hriechy, ktoré som spáchal. (KKC2559)

8. Vypočuje Boh vždy naše modlitby?  Áno, Boh vždy počuje naše modlitby, ale odpovedá buď áno, nie, alebo počkaj, teda – buď vytrvalý. (KKC2738-41, 2616)Keď nám nedá to, čo chceme, iste nám dá to, čo potrebujeme.

 

Hriech

9. Aký svet stvoril Boh? Čo narušilo Boží poriadok vo svete?  Boh stvoril všetko tvorstvo dokonalé a krásne /1Tim 4, 4/. Avšak dokonalosť a harmóniu stvorení narušilo pôsobenie padlých anjelov a hriech ľudí.

10. Čo je hriech?  Hriech je neposlušnosť voči Bohu, /Rim 5, 19/ urážka Boha a odmietnutie Jeho lásky. 

11. V čom spočíva hriech prvých rodičov?  Hriech prvých rodičov spočíva v neposlušnosti a pýche. Neposlúchli Boha a chceli byť ako On. /Gn 3, 1-13, KKC 397, 398/

12. Ako voláme hriech Adama a Evy?  Hriech Adama a Evy voláme dedičným alebo prvotným hriechom.

13. Čo je to dedičný /prvotný/ hriech?  Dedičný hriech je hriech, s ktorým sa narodíme všetci. Je to strata spoločenstva s Bohom a prvotnej svätosti a spravodlivosti. /KKC 404/

14. Aké sú dôsledky prvotného hriechu?  Prvotný hriech zbavil všetkých ľudí milosti. Preto podliehame nevedomosti, utrpeniu, smrti a sme náchylní na zlo a hriech. /Gn 3, KKC 405

15. Akým spôsobom sa pácha hriech?  Hriech sa pácha myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. /Mt 15, 18/

16. Aký je to ťažký hriech?  Ťažký hriech je čin vykonaný vedome a dobrovoľne a vo vážnej veci. To znamená zvoliť si vec, ktorá je vážnym previnením voči Božiemu zákonu. /KKC 1854-1861/

17. Aké je východisko z ťažkého hriechu?  Východisko z ťažkého hriechu je hriech pred Bohom zo srdca oľutovať, vyznať vo sv. spovedi a robiť z neho pokánie.

18. Aký je to ľahký hriech?  Ľahký hriech je čin, pri ktorom chýba buď: dobrovoľnosť alebo plné vedomie, alebo je to len malá vec.

19. Aké je východisko z ľahkého hriechu?  Boh ma očistí do ľahkého hriechu vtedy, keď úprimne ľutuje svoje previnenie a to kedykoľvek počas dňa.

20. Ktoré sú hlavné hriechy?  Pýcha, lakomstvo, smilstvo, závisť, obžerstvo, hnev, lenivosť. /Gal 5, 19-21/

21. Je zatratený človek, ktorý spácha ťažký hriech?  Človek, ktorý neoľutuje a zomrie, tak áno. Ak oľutuje svoje hriechy, vyzná sa z nich a snaží sa od nich odvrátiť, tak je zachránený.

22. Existuje neodpustiteľný hriech?  Jediný hriech, ktorý nemôže byť odpustený, je ten, ktorý si nechceme priznať a oľutovať. Je potrebné vyznať, že sme hriešnici a že nie sme takí dobrí, ako navonok predstierame.

23. Čo je pokánie?  Pokánie je to zmena zmýšľania. Deje sa to vždy, keď stojím pred Bohom a zo srdca úprimne ľutujem svoj hriech a prosím Boha o zmilovanie. Ovocím pokánia je rozhodnutie zanechať hriech a vyhýbať sa každej príležitosti k hriechu. /KKC 1423, 1431/

24. Aké východisko dal Boh ľuďom, aby neboli zatratení pre svoje hriechy?  Pán Boh sa zmiloval nad ľuďmi tak, že nám prisľúbil a poslal Vykupiteľa Ježiša Krista, ktorý zaplatil vlastnou krvou za naše hriechy.

 

Ježiš Kristus

25. Kto je Ježiš Kristus?  Ježiš je Spasiteľ ľudí (1Tim1,10). On jediný je schopný zbaviť nás i svet od hriechu, zvíťaziť nad satanom a odstrániť všetky následky hriechu. (1Kor15,57); Ježiš Kristus je druhá Božská osoba Najsv. Trojice, je to Boží Syn, ktorý sa stal človekom.

26. Ako sa Boží Syn stal človekom?  Syn Boží sa stal človekom tak, že pôsobením Ducha Svätého sa narodil z Panny Márie v Betleheme za čias kráľa Herodesa. (KKC437; Mt1,18).

27. Koľko rokov trval Ježišov skrytý život?  Ježišov skrytý život trval 30 rokov, verejný 3 roky.(Lk3,23)

28. Ako dával Ježiš najavo, že je opravdivý Boh?  To, že Ježiš je opravdivý Boh dával najavo tým, že konal zázraky a napokon vstal z mŕtvych.

29. Ako zomrel Ježiš Kristus?  Ježiša farizeji falošne obžalovali u Poncia Piláta, ktorý ho dal ukrižovať. Na kríži dal svoj život za nás a naše hriechy. (Lk23,13-32)

30. Čo sa stalo po Jeho smrti?  Ježiša potom pochovali, ale On na tretí deň vstal z mŕtvych. Zmŕtvychvstaním Ježiš Kristus zvíťazil nad smrťou, Satanom, hriechom a utrpením. Tým nám dal život v hojnosti, aby sme už tu na zemi žili ako Božie deti podľa príkladu Ježiša Krista.

31. Ako dlho sa potom ešte zdržiaval na zemi?  Po svojom zmŕtvychvstaní zostal na zemi ešte 40 dní a potom vystúpil na nebesia k svojmu Otcovi – Bohu. (Sk1,3).

32. Čo sľúbil apoštolom, keď opúšťal zem?  Prisľúbil apoštolom a ostatným učeníkom, že im zošle Ducha Svätého, čo sa aj stalo po 10. dňoch.

33. Vysvetli čo je spása?  Spása je záchrana od večného zatratenia našej duše. Ježiš Kristus nám daroval hojný život na zemi a večný život v Božom kráľovstve. (Jn10,10; Mk16,16)

34. Aký je rozdiel medzi vykúpením a spásou?  Vykúpený je každý človek, lebo Ježiš Kristus zomrel a zaplatil za hriechy každého človeka. Spasený je však ten, kto prijme vieru v Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych a v pokání zanechá svoj starý hriešny život. (Rim10,9)

35. Čo znamená slovo kresťan?  Slovo kresťan znamená: Patriaci Kristovi

 

Viera

36. Kto je kresťan?  Kresťan je človek, ktorý uveril v Ježiša Krista a žije podľa jeho učenia. (Sk11,26)

37. Čo je to viera?  Viera je dar od Boha a je k spáse nevyhnutná. Je základom toho, čo dúfame a dôkazom toho, čo nevidíme. (Hebr11,1) Skrze vieru Kristus prebýva v našom srdci. (Ef3,17) Viera je dôvera v Boha.

38. Kde je zahrnuté učenie viery?  Učenie viery je zahrnuté vo vyznaní viery Verím v Boha.

39. Ako môže kresťan žiť svoju vieru a ako ju môže prehlbovať?  Kresťan svoju vieru prehlbuje ako si buduje vzťah s Bohom (číta Sv. Písmo, modlí sa) žije podľa Božích prikázaní v spoločenstve Cirkvi.

40. Ktoré sú základné pravdy, ktoré má kresťan veriť?  Boh je len jeden. V Bohu sú tri Božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce. Duša človeka je nesmrteľná. Milosť Božia je na spásu potrebná.

41. Ako sa v tvojom živote prejavuje to, že veríš v Boha? Je to na tebe vidieť?

 

Duch Svätý

42. Kto je Duch Svätý?  Duch Svätý je tretia Božská Osoba Najsv. Trojice. Je rovnocennou osobou s nebeským Otcom a Synom Ježišom Kristom.

43. Prečo Boh zoslal na zem svojho Svätého Ducha?  Aby dal Cirkvi život a aby naplnil veriacich učeníkov svojou mocou. (Jn14, 26;Sk1,8)

44. Ako sa Duch Svätý prejavil v živote apoštolov?  Duch Svätý utvrdil apoštolov vo viere, zapálil ich ohňom lásky, naplnil ich svojimi darmi, aby mohli hlásať evanjelium po celej zemi.

45. Čo je hlavnou činnosťou Ducha Svätého?  Hlavnou činnosťou Ducha Svätého je láska, t. j. vytváranie spoločenstva človeka s Bohom a človeka s človekom.

46. Aké sú dary Ducha Svätého?  Múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie, nábožnosť a bázeň Božia...

47. Príde Pán Ježiš ešte raz na našu zem?  Ježiš sa vráti na zem so všetkou slávou na konci sveta ako Sudca živých i mŕtvych, dobrých i bezbožných. (Mt24,3; Zjv1,7)

48. V akej etape Božieho plánu spásy sa nachádza súčasná Cirkev?  Cirkev očakáva druhý príchod Ježiša Krista na túto zem.(Zjv.19,7)

 

Cirkev

49. Čo je Cirkev?  Cirkev je spoločenstvo pokrstených, ktorí žijú podľa viery v Ježiša Krista, ktorý ju vedie ako Pán a Dobrý Pastier. (Sk20,28;Ef5,25)

50. Kto založil Cirkev?  Cirkev založil Ježiš Kristus. (Ef5,23)

51. Aké je poslanie Cirkvi?  Poslanie Cirkvi je totožné s poslaním Ježiša Krista: ohlasovať Evanjelium všetkým ľuďom, slávi liturgiu, vysluhuje sviatosti, spravuje ľud zákonmi, poskytuje službu lásky chudobným a chorým.

52. Aké sú vlastnosti Cirkvi?  Jedna, svätá, apoštolská, katolícka.

53. Kto sú členovia CirkviČlenovia Cirkvi sú všetci svätí v nebi – oslávená Cirkev, duše v očistci – trpiaca Cirkev a veriaci na zemi – putujúca Cirkev. (Do Cirkvi patríme od krstu.)

54. Aké hlavné prikázanie dal Pán Ježiš svojej Cirkvi?  Ježiš dal svojej Cirkvi prikázanie lásky: milovať Boha a blížneho.

55. Kto tvorí hierarchiu Cirkvi?  Hlavou Cirkvi na zemi je pápež, biskupi, kňazi, rehoľníci a laici.

 

Sviatosti

56. Čo sú sviatosti?  Sviatosti sú prostriedky milosti ustanovené Pánom Ježišom. Cez ne nás Boh posilňuje a posväcuje, aby sme boli schopní žiť dobrý kresťanský život.

57. Vymenuj 7 sviatostí.  Krst, birmovanie, Sviatosť Oltárna, sviatosť zmierenia, pomazanie chorých, posvätenie kňazstva, manželstvo.

58. Čo je krst?  Je to sviatosť duchovného znovuzrodenia. Človeku sa odpúšťa dedičný hriech, stáva sa Božím dieťaťom a tým aj dedičom Božieho kráľovstva, pripája sa k bratom a sestrám v Kristovej Cirkvi. Pokrstený dostáva nezmazateľnú pečať Ducha Svätého a napojenie sa do života s Kristom. (KKC1213, 1272)

59. Čo je birmovanie?  Birmovanie je sviatosť, v ktorej nám Duch Svätý udeľuje hojnosť svojich darov, pevnejšie nás spája s Kristom a posilňuje aby sme boli praví a odvážni kresťania.

60. Kto ustanovil Sviatosť birmovania?  Sviatosť birmovania ustanovil Ježiš Kristus, keď dal apoštolom Ducha Svätého.

61. Prečo z nás robí prijatá sviatosť birmovania dospelých kresťanov?  Birmovanie z nás robí dospelých kresťanov, pretože posilňuje našu vieru, rozvíja naše schopnosti aby sme slovom i životom vydávali svedectvo o Ježišovi Kristovi a tak aby sme boli aktívnymi členmi Cirkvi.(KKC1309)

62. Kto môže udeliť Sviatosť birmovania?  Vysluhovateľom Sviatosti birmovania je biskup, v osobitných prípadoch ju môže vysluhovať poverený kňaz. (KKC1312-1314)

63. Ako sa udeľuje Sviatosť birmovania?  Keď je birmovanec pripravený po duchovnej a vedomostnej stránke prijať túto sviatosť, biskup pomaže krizmou čelo pokrsteného, a vkladaním ruky so slovami: „prijmi znak daru Ducha Svätého!“ Birmovanec odpovedá: „Amen.“ Biskup: „Pokoj s tebou!“ Birmovanec: „I s duchom Tvojím.!“

64. Čo je krizma?  Krizma je olivový olej zmiešaný s balzamom, posvätený biskupom na Zelený štvrtok.

65. Čo je to sviatosť zmierenia?  Je to svätá spoveď pri ktorej nám Pán Ježiš odpúšťa hriechy a zmieruje nás s Nebeským Otcom./ Ak zabudnem nejaký hriech povedať spoveď je platná, ak však zatajím hriech je neplatná a ešte aj pácham svätokrádež ./

66. Ktoré časti obsahuje sviatosť zmierenia?  Pred spoveďou: modlitba k Duchu Svätému, spytovanie svedomia, rozhodnutie skoncovať s hriechom. Pri sv. spovedi: vyznanie hriechov, vyjadrenie ľútosti, vykonanie skutku kajúcnosti. (KKC1422-1498)

67. Čo je to dokonalá ľútosť?  Keď v prítomnosti Boha ľutujem úprimne svoje hriechy preto, že milujem Boha a je mi ľúto, že som Ho sklamal. Nedokonalá ľútosť je, keď ľutujem len kvôli strachu z Božieho trestu, kvôli zlému pocitu, z vypočítavosti... (KKC1492)

68. Čo je to milosť posväcujúca?  Milosť posväcujúca je nadprirodzený Boží dar, ktorý posväcuje našu dušu – je to prítomnosť Ducha Svätého v človeku, vďaka čomu môžem žiť spoločenstvo s Bohom. (KKC824)

69. Čo sú to odpustky? Po sv. spovedi a po odpustení hriechov nám ostávajú ešte tresty za hriechy a tieto odčiňujeme dobrými skutkami, modlitbou, odpustkami... Odpustky poznáme úplné, ktoré odpúšťajú všetky tresty a čiastočné, ktoré odpúšťajú časť trestov. Úplné odpustky môžeme denne získať za napr. modlitbu sv. ruženca, krížovú cestu, adoráciu... Podmienkou však ešte je aby človek bol v ten deň samozrejme aj na sv. prijímaní a bol odpútaný od akéhokoľvek aj ľahkého hriechu. A pomodlil sa na úmysel Sv. Otca.

70. Čo je Eucharistia?  Sviatosť v ktorej je pod spôsobom chleba a vína skutočne prítomný Pán Ježiš.

71. Kedy ustanovil Ježiš Eucharistiu?  Ježiš ustanovil Eucharistiu pri Poslednej večeri, keď premenil chlieb na svoje telo a víno na svoju krv a dal ich prijímať apoštolom. A povedal: „Toto robte na moju pamiatku!“

72. Čo sa deje vo svätej omši?  Vo svätej omši sa sprítomňuje obeta Pána Ježiša na kríži a zároveň aj Jeho zmŕtvychvstanie – je to nekrvavá obeta. (KKC1368)

73. Prečo prijímam telo Pána Ježiša?  Telo Pána Ježiša prijímam preto, lebo Pán Ježiš povedal: „Kto nebude jesť telo Syna človeka, nebude v ňom život.“ Tiež dostávam milosti, ktoré obnovujú a posilňujú moje priateľstvo s Bohom. Dostávam silu premáhať pokušenia a vytrvať v dobrých rozhodnutiach, (KKC1416)

74. Ako sa pripravíme na sv. prijímanie?  Jednu hodinu pred sv. prijímaním nebudem nič jesť, piť ani žuť žuvačku, aktívne sa zapájame do slávenia sv. omše a pomodlíme sa modlitbu pred a po sv. prijímaní, najlepšie vlastnými slovami. (KKC1415)

75. Čo je pomazanie chorých?  Pomazanie chorých je sviatosť, ktorou Boh posilňuje starých a chorých ľudí, ale i nevyliečiteľne chorých. Môže nastať i citeľná úľava v chorobe alebo aj uzdravenie.

76. Čo je to sviatosť kňazstva?  Sviatosť kňazstva je vysvätenie muža za služobníka Pána Ježiša. Kňaz hlása Božie slovo a vysluhuje sviatosti. (KKC1592)

77. Čo je sviatosť manželstva?  Je to nerozlučiteľný zväzok muža a ženy. Touto sviatosťou Boh zjednocuje a posilňuje manželov, aby vo svete plnili poslanie kresťanských rodín a správne vychovávali svoje deti.

 

Cesta do nového života

78. Končí sa život človeka smrťou?  Ľudský život sa nekončí telesnou smrťou, duša človeka je nesmrteľná. Po smrti sa dostaneme do neba, očistca, alebo do pekla.  

79. Čo je očistec?  Očistec je predsieň neba, kde sa človek očisťuje, aby mohol čistý predstúpiť pred Božiu tvár.

 80. Z čoho sa človek potrebuje očisťovať v očistci?  V očistci sa človek očisťuje od dôsledkov hriechu, ktoré síce boli odpustené, ale hriechy nejakým spôsobom poškodili dušu. Napr.: naviazanosťou na stvorené veci, láska k Bohu z vypočítavosti, náklonnosť k hriechu.

81. Čo je nebo?  Nebo je blažený stav duše, v ktorom človek zažíva úplnú čistú lásku v prítomnosti živého, milujúceho Boha. Okrem toho, že tento život nikdy neskončí, neexistuje v ňom žiadne utrpenie, nespravodlivosť ani nič zlé. Je to cieľ a zmysel nášho života. (KKC1053)

82. Čo je peklo?  Peklo je stav večnej odlúčenosti od Boha, absolútna neprítomnosť lásky.

83. Kto sú anjeli?  Sú to čistí duchovia, ktorí majú rozum a slobodnú vôľu.(KKC330)

84. Načo Boh stvoril anjelov?  Aby oslavovali Boha, žili v spoločenstve s Ním a pomáhali ľuďom.

85. Čo je to Božia milosť?  Božia milosť je prítomnosť Boha v našej duši, kedy sme otvorení pre jeho dary a jeho pôsobenie v našom živote. (KKC1999-2003) No každý spáchaný a neoľutovaný hriech nás okráda o milosť Božiu, čím strácame spoločenstvo a vzťah s Bohom.

 

 

Prikázané sviatky:

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky. (1.1.)

Zjavenie Pána. (6.1.)

Nanebovstúpenie Pána. (40 dní po Veľkej noci)

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. (štvrtok po sviatku Najsv. Trojice)

Svätého Petra a Pavla, apoštolov. (29.6.)

Nanebovzatie Panny Márie. (15.8.)

Všetkých svätých (1.11.)

Nepoškvrnené počatie Panny Márie. (8.12.)

Narodenie Pána Ježiša. (25.12.)

 

A ešte...................................

Drahí birmovanci

Teším sa, že sa chcete pripravovať na prijatie sviatosti birmovania a verím, že táto naša spoločná príprava bude pre nás vzájomne obohacujúca.

Pravidlá:

Kartičky:

Sv. omše nech vám podpíšu v kartičkách vaši rodičia, aby ste mali možnosť s nimi rozprávať o tejto príprave.

Sviatosť zmierenia vám podpíše kňaz.

Aktivity pre farnosť vám podpíšu animátori, katechéti, rehoľníci, kňazi... Tiež si tam napíšte o akú aktivitu išlo.

Na výber budete mať z množstva aktivít, ktoré budú uverejňované aj na facebooku, ale vždy sa vám ponúknu aj pri sv. omšiach. Napr.: miništrovanie, spevokol, čítanie čítaní, prinesenie obetných darov, predmodlievanie sv. ruženca, krížová cesta, športové a kultúrne aktivity...

Povinné stretnutia v skupinkách, ktorých bude maximálne 5 a časovo budú trvať asi hodinu, vám podpíšu animátori. Rozpis skupiniek ešte zverejníme.

Skúška:

Pri sv. omši ste dostali papiere, kde sú napísané základné modlitby a rozobraté prikázania a na internete sú zverejnené otázky, ktoré budú tiež obsahom skúšky. Otázok je 85. Môžete si všimnúť, že iba niektoré sú podčiarknuté – tie treba vedieť na 100% - ostatné otázky môžete aj svojimi slovami vysvetliť. Skúšku budete môcť absolvovať už niekedy od januára. Bude možnosť, že sa dáte individuálne vyskúšať, ak si budete myslieť, že už ste pripravený, len mi poviete a dohodneme sa, alebo potom prídete na spoločné preskúšanie koncom apríla.

 

Úvahy:

Počas prípravy vám postupne ponúkneme asi 4 krátke námety, témy, ku ktorým napíšte veľmi krátko svoj príspevok – maximálne 4-5 viet. A tie potom donesiete na sv. omšu a tam ich pozbierame. /Preto to má byť krátke, lebo si budem chcieť každé prečítať, a pôjde práve o to, aby ste vedeli vybrať tie najdôležitejšie vety./

Prvá téma:

Keďže by som sa chcel s každým z vás aspoň na pár minút osobne stretnúť a porozprávať, tak prvá téma je: Napíš niečo krátko o sebe plus jednu otázku, ktorá ťa zaujíma – Tento lístok mi odovzdáš osobne najneskôr do konca januára. Je potrebné, aby si mi ho dal tak, že budeme mať možnosť spolu porozprávať, preto sa to nedá urobiť hromadne. Každý týždeň vám zverejním možnosť, kde a kedy ma môžete nájsť. Cez internet si to môžeme korigovať, aby na jedno stretko neprišli dvadsiati a na ďalšie ani jeden. Zväčša to bude vždy pred, alebo po sv. omši. Ktorí budú chcieť môžu to spojiť aj so sv. spoveďou, ale nemusia.

Tak to by malo byť asi všetko. Želám vám, aby ste sa dobre pripravili na prijatie sviatosti birmovania, aby z vás vyrástli dobrí a zodpovední kresťania. Ak by ste mali akékoľvek otázky, alebo niečomu nerozumeli – môžete sa pýtať.

Kaplán Martin Majda