Krížová cesta

Veľká zbierka na Mojej Komunite

« Späť

Krížová cesta s myšlienkami sv. Františka

Krížová cesta s myšlienkami sv. Františka

Úvodná modlitba Klaniame sa ti, Pane Ježišu Kriste, tu a vo všetkých tvojich chrámoch po celom svete a dobrorečíme ti, lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet. Adorámus te, (sanctíssime) Dómine Jesu Christe, - hic et ad omnes ecclésias tuas, - que sunt in toto mundo et benedícimus tibi, - quia per sanctam crucem tuam redemísti mundum. Modlitba svätého Františka pred krížom Najvyšší, slávny Bože, osvieť temnoty môjho srdca a daj mi pravú vieru, pevnú nádej a dokonalú lásku, múdrosť a poznanie Pane, aby som plnil tvoj svätý a pravdivý príkaz. Amen.

I.                   zastavenie

Pán Ježiš je odsúdený na smrť

... Obetoval sa, pretože sám chcel a neotvoril ústa; ako baránka ho viedli na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom (® Iz 53,7)

Blahoslavený sluha, ktorý znáša napomenutie, obvinenie i pokarhanie od iného tak trpezlivo, ako keby bolo od neho samého. Blahoslavený sluha, ktorý pokarhanie vďačne prijme, úctivo vypočuje, pokorne uzná a rád sa napraví. Blahoslavený sluha, ktorý sa nezačne hneď vyhovárať, ale hanbu i pokarhanie za hriech pokorne znáša, aj keď sa neprevinil (® Napomenutia, 22)

Modlime sa.                                                                                        

Všemohúci Bože, pretože sme slabí a často klesáme, prosíme ťa, nech nás posilňuje umučenie tvojho milovaného Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

II.                zastavenie

    Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

    ... ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje (® Jn 12,26).

„František ... vymieňaj to, čo si telesne a márnivo miloval, za duchovné. Prijmi horké ako sladké. Ak ma chceš poznať, pohŕdaj sebou; a budeš mať zaľúbenie v tom, čo ti poviem, i keď poriadok hodnôt  bude v porovnaní s predchádzajúcim opačný.“ (®2Cel 9) 

Modlime sa.                                                                                    

Milosrdný Bože, vo svojej otcovskej láske prikazuješ nám telesné umŕtvovanie ako duchovný liek; prosíme ťa, pomáhaj nám chrániť sa každého hriechu a verne zachovávať tvoje prikázania. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

III.             zastavenie

    Pán Ježiš padá prvý krát pod krížom

    Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia, vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou (® Ž 22,8).

    (František, plný milosti Ducha Svätého, povedal bratom) „Neboj sa malé stádo, ale

    dôveruj v Pána ... nájdete veriacich miernych, pokorných a prívetivých, ktorí vás

    príjmu s radosťou a láskou. Nájdete však aj takých, ktorí neveria, pyšných

    a rúhajúcich sa, ktorí vám na vaše slová odpovedia urážkami. Znášajte to všetko

    trpezlivo a pokorne.“ (® LPa 18)

    Modlime sa.                                                                                     

    Pane a Bože nás, ustavične nás sprevádzaj svojou milosťou a poskytuj nám svoju

    pomoc, aby sme oddane zotrvali v tvojej svätej službe. Skrze Krista nášho Pána.

    Amen.

    IV.             zastavenie

    Pán Ježiš sa stretáva so svojou matkou

    Na zemi sedeli a zamĺkli sionské dcéry i starci. Na hlavu sypali si popol, odiali

    si   vrecoviny; k zemi si ovesili hlavy panny Jeruzalema (® Nár 2,10)

    Všimni si, človeče, aké vznešené postavenie ti určil Pán Boh ... a všetky stvorenia,

    čo sú pod nebom, svojím spôsobom slúžia a poslúchajú svojho Stvoriteľa lepšie ako

    ty. A neukrižovali ho zlí duchovia, lež si ho ukrižoval ty spolu a s nimi a doteraz ho

    križuješ svojou záľubou v nerestiach a hriechoch ...
    (® Napomenutia, 5)

    Modlime sa.                                                

    Prosíme ťa, milosrdný Bože, odpusť nám naše viny, a keďže sa nemôžeme spoliehať

    na vlastné zásluhy, zachráň nás na orodovanie Rodičky tvojho Syna a nášho Pána

    Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

    V. zastavenie

     Šimon Cyrenejský pomáha Ježišovi niesť kríž

    Ako vychádzali stretli  človeka z Cyrény, menom Šimona. Toho prinútili, aby mu

    niesol kríž (® Mt 27,32).

    ... prinášajme ovocie hodné pokánia. A milujme blížnych ako seba. A ak ich niekto

    nechce milovať ako seba, aspoň nech im nespôsobuje zlo, ale nech im koná dobro

    (® List veriacim, 4).

    Modlime sa.                                                                                       

    Všemohúci Bože, prosíme ťa, vnukaj nám správne myšlienky a predsavzatia a daj nám

    ochotu, podľa nich aj konať; a pretože nemôžeme jestvovať bez teba, pomáhaj nám žiť

    podľa tvojej svätej vôle. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

    VI. zastavenie

   Veronika podáva Pánovi Ježišovi ručník

    Kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako

    učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu (® Mt 10,42)

    Blahoslavený sluha, ktorý dokáže tak milovať svojho chorého brata, čo sa mu nevládze

    odvďačiť, ako zdravého, ktorý sa mu odvďačiť môže (® Napomenutia, 23)

    Modlime sa.                                                    

    Všemohúci a večný Bože, útecha zarmútených a posila trpiacich, vypočuj prosby tých,

    čo ťa vzývajú vo svojich súženiach a poteš ich v každej núdzi svojou láskavou

    pomocou. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

    VII. zastavenie

    Pán Ježiš druhý krát padá pod krížom

    Moje kosti sú v noci naskrz zdrvené a moje žily spánku nemajú ... ba do blata ma ešte

    uvrhol, že rovný som ja prachu, popolu. Keď kričím, neodpovedáš, hoc vzpriamil som

    sa, mňa si nevšímaš (® Jób 30, 17.19-20)

    Nik sa nemá považovať za Božieho služobníka, kým neprešiel víťazne cez pokušenia

    a trápenia. Prekonané pokušenie je sťaby prsteňom, ktorým sa Pán s dušou svojho

    služobníka zasnubuje. Mnohí si zakladajú na mnohoročných  zásluhách a radujú sa

    z toho, že nemuseli prestáť žiadne pokušenia. Nech však vedia: Pán berie do úvahy ich

    slabosť, že by už pred pokušením strachom padli. Kde nebolo treba ťažko bojovať, tam

    niet dokonalých čností (® 2Cel 118).

    Modlime sa.                                                                                       

    Dobrotivý Bože, ty liečiš naše slabosti svojou milosťou a už teraz nám dávaš účasť na

    svojom živote; prosíme ťa, riaď naše kroky na pozemskej púti a priveď nás do svetla,

    v ktorom večne prebývaš. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

    VIII. zastavenie

    Pán Ježiš napomína plačúce ženy

    Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k nim

    Obrátil a povedal: „Dcéry jeruzalemské, naplačte nado mnou, ale plačte samy nad

    sebou a nad svojimi deťmi ... lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so

    suchým?“ (® Lk 23,27-28.31)

    ... Kvôli tomu, čo dokáže i hriešnik, nesmie si nikto lichotiť. Hriešnik sa dokáže postiť,

    modliť sa, plakať, vlastné telo trestať, ale nedokáže  zostať svojmu Pánovi verný ...

    najväčším nepriateľom človeka je jeho telo: nedokáže si spomenúť na nič, čo by malo

    ľutovať; nedokáže predvídať, čoho by sa malo vystríhať, aby žilo verne v Božej bázni;

    túži len po jedinom: zneužiť prítomnosť ... (® 2Cel 134)

    Modlime sa.                                                                                       

    Milosrdný Bože, vo svojej nevýslovnej láske nás zahrňuješ hojným požehnaním;

    prosíme ťa, pomáhaj nám zanechať hriešne návyky a začať čnostný život, aby sme sa

    pripravili na slávu nebeského kráľovstva. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

    IX. zastavenie

    Pán Ježiš tretí krát padá pod krížom

    ... spravodlivý vstane, hoc by padol sedem ráz, zločinci sa však pohrúžia v nešťastí.

    (® Prís 24,16)

    (František) Aby sa pohŕdaniu vystavoval  a dával iným príklad, priznával sa otvorene

    a pravdivo, v čom schybil; nehanbil sa, ani v kázni, priznať sa pred všetkými ľuďmi

    k týmto chybám. Dokonca i vtedy ak si o niekom čosi nesprávneho len myslel, alebo

    mu snáď vykĺzlo prudšie slovo. Hneď vyznal svoj hriech tomu, ktorého mylne

    posudzoval alebo niečo o ňom povedal a prosil za odpustenie (® 1Cel 54).

    Modlime sa.                                                                                         

    Milosrdný Bože, ty odmeňuješ spravodlivých za ich zásluhy a hriešnikom odpúšťaš

    pre ich pokánie; vrúcne ťa prosíme, zmiluj sa nad nami a pomôž nám, aby sme

    pokorne vyznali svoje hriechy a tak dosiahli tvoje odpustenie. Skrze Krista nášho Pána.

    Amen.

    X. zastavenie

    Pána Ježiša zvliekajú zo šiat

    Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého čo má, nemôže byť mojím učeníkom.

    (®Lk 14,33)

    Mnohokrát (František) hovorieval: „V takej miere v akej sa bratia odvrátia od

    chudoby, odvráti sa od nich aj svet ... ak objímu chudobu, moju pani, bude ich svet

    živiť, pretože sú svetu daní ku spáse.“ A znova: „ Medzi svetom a bratmi je zmluva:

    oni sú povinní dávať svetu dobrý príklad a svet je povinný poskytnúť im, čo potrebujú;

    ak sa však bratia zmluve spreneveria a dobrý príklad nebudú dávať, postihne ich

    spravodlivý trest a svet stiahne svoju ruku späť. (® 2Cel 70)

    Modlime sa.                                                                                     

    Láskavý Otče, zhliadni na svoju rodinu a pomáhaj nám, aby sme sa striedmym

    užívaním hmotných vecí zbavovali sebectva a zahoreli vrúcnou túžbou po tebe.

    Skrze Krista nášho Pána. Amen.

    XI. zastavenie

    Pána Ježiša pribíjajú na kríž

    Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov: jedného sprava, druhého zľava (® Mt

    27,38) ... potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo

    Písmo: „Žíznim.“ (® Jn 19,28)

    Pretože bol Boží muž (František) telom i duchom pribitý na kríž, pozdvihoval

    ho plameň serafínskej lásky k Bohu a žíznil s Ukrižovaným – po spáse všetkých, ktorí

    majú byť vykúpení ... ako druhý anjel, ktorý prichádza od východu slnka, túžil zapáliť

    srdcia Božích služobníkov, božským plameňom (lásky), ich kroky riadiť na cestu

    pokoja a poznačiť ich znamením živého Boha na čele ... (® Leg. minor 7)

    Modlime sa.                                                          

   Láskavý Otče, ty si poslal na svet svojho milovaného Syna, aby smrťou na kríži spasil

   všetkých ľudí; daj prosíme, aby sme na zemi stále lepšie poznávali tajomstvo jeho

   vykupiteľskej smrti a dosiahli účasť na jeho sláve v nebi. Skrze Krista nášho Pána.

    XII. zastavenie

    Pán Ježiša  na kríži zomiera

    On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom

    je   trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. (® Iz 53,5)

    ... za toho, ktorý pre nás tak veľa znášal, toľko dobrého urobil a v budúcnosti urobí,

    nech všetko  tvorstvo na nebi, na zemi, v mori a v priepastiach vzdáva Bohu chválu,

    česť a dobrorečenie, lebo on je naša udatnosť a sila, len on je dobrý, len on je najvyšší,

    len on je všemohúci, hodný obdivu a slávy, len on jediný je svätý, hodný chvály

    a veleby na nekonečné veky vekov. Amen. (® List veriacim 10, 61-62)

    Modlime sa.                                                                          

    Všemohúci a večný Bože, ty si dal ľudstvu vzor poníženosti v Ježišovi Kristovi, našom

    Spasiteľovi, keď sa z tvojej vôle stal človekom a zomrel na kríži; láskavo nám

    pomáhaj, aby sme nasledovali jeho príklad v utrpení, a tak mali účasť na jeho

    zmŕtvychvstaní. Lebo on s tebou žije a kraľuje na veky vekov.     

    XIII. zastavenie

    Pána Ježiša skladajú z kríža

    Duše spravodlivých sú v rukách Božích, muka sa ich nedotkne. Nemúdri sa nazdávali,

    že je po nich; za nešťastie sa posudzoval ich odchod, za skazu ich poberanie od nás.

    Oni sú však v pokoji (® Múdr 3,1-3)

    Veľké veci sme sľúbili, väčšie sú nám však prisľúbené – zachovávajme tieto a túžme

    po tamtých. Rozkoš je krátka trest večný; utrpenie nepatrné sláva nekonečná; mnoho je

    povolaných, málo vyvolených ale všetkým sa dostane odplaty ... (® 2Cel 191)

    Modlime sa.                                                             

    Dobrotivý Bože, stvoril si nás na svoj obraz a svojho Syna si vydal na smrť za nás;

    daj nám milosť bedliť a modliť sa v každom čase, aby sme mohli očistení od hriechov

    odísť z tohto sveta a radostne spočinúť v náručí tvojho milosrdenstva. Skrze Krista,

    nášho Pána.

    XIV. zastavenie

    Pána Ježiša pochovávajú

    Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený

    z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom. (® Rim 6,4)

    Najmä rehoľníci, ktorí sa zriekli sveta, sú viazaní konať viac a väčších skutkov, ale

    tamtie nezanedbávať. Musíme mať v nenávisti svoje telá s (ich) neresťami a hriechmi,

    lebo Pán v evanjeliu hovorí: všetky zlá, neresti a hriechy vychádzajú zo srdca. (® List

    veriacim 6,36; 7,37)

    Modlime sa.                                                                                           

    Prosíme ťa, Pane a Bože náš, pomôž nám nadšene žiť v tej láske, ktorou tvoj Syn Ježiš

    Kristus ľudstvo miloval a na kríži sa zaň obetoval. On je Boh a s tebou žije a kraľuje

    v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

 

    Záver                                                                     

    Milosrdný Bože, uznávame, že sme zhrešili; preto ťa prosíme, zhliadni na našu pokoru

    a zľutuj sa nad nami, odpusť nám viny a obdaruj nás svojím pokojom. Skrze nášho

    Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote

    s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

   Modlitba na úmysel svätého Otca

   Otče náš. Zdravas. Sláva.

    Modlime sa.

    Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého Otca, pápeža M., svojho námestníka, aby dosiahol

    všetko, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky

    vekov. Amen.

 

Zdroj :www. frantiskani.sk