« Späť

Mons. Štefan Sečka: Výzva náboženským hnutiam, združeniam, spoločenstvám a skupinám v Spišskej diecéze

Mons. Štefan Sečka: Výzva náboženským hnutiam, združeniam, spoločenstvám a skupinám v Spišskej diecéze

Mili bratia a sestry!

Na Druhej synode Spišskej diecézy v rokoch 2006-2011 sa veľa hovorilo okrem iného aj o jednote v praktizovaní náboženského života v našich farnostiach a diecéze. Zaznamenaný bol vznik rozličných skupín a spoločenstiev, hnutí a rozličných združení’, ktoré sa venujú apoštolátu, evanjelizácii, skutkom milosrdenstva, ekumenizmu a iným formám vydávania svedectva viery. Tieto prejavy angažovanosti laikov sú chvályhodné a považujú sa za prejavy účinkovania Ducha Svätého (2DS 7, 16-28).

Je preto našou úlohou prijímať s vďačnosťou túto náboženskú angažovanosť rozličných zoskupení a usilovať sa zapojiť ich do diela, ktoré koná svätá Cirkev v službe šírenia evanjelia. Synodálne ustanovenia vyžadujú úzku spoluprácu skupín, spoločenstiev, združení a hnutí s farnosťami a diecézou (2DS 7, 62-63).

S cieľom napomáhať čím užšiu a efektívnejšiu spoluprácu zoskupení a farností Spišskej diecézy v najbližších mesiacoch chceme:

 1. vykonať evidenciu náboženských skupín, spoločenstiev, združení a hnutí podľa priložených kritérií;
 2. na jeseň 2014 zorganizovať spoločné stretnutie zástupcov týchto zoskupení s duchovnými pastiermi farností. Na tomto stretnutí budú môcť kňazi ako zodpovední predstavitelia farností a zástupcovia uvedených zoskupení vyjadriť svoje ponuky a očakávania.
 3. Na základe vyjadrených návrhov bude pripravená inštrukcia diecézneho biskupa, ktorá bude obsahovať zásadné línie koordinujúce činnosť náboženských zoskupení a farností.

Kritériá pre zaradenie náboženských zoskupení:

Skupina
 • rôzne zoskupenia na zaklade spontánnosti, majú vlastné zameranie
 • svoje ciele si prispôsobujú  podľa dohody, nemajú štatúty, pracujú samostatne
 • nie su prepojené s inými skupinami napr. formou štatúta alebo spoločného vedenia
Spoločenstvo
 • jedna alebo viaceré skupiny, ktoré majú spoločné vedenie alebo aspoň zásady, podľa ktorých sa spoločenstvo riadi (jednoduché štatúty, spoločné orgány...) a stanovené ciele s dlhodobejšou perspektívou
Hnutie
 • má svojú inštitucionáInu štruktúru, t.j. predstavitefov, riadiace orgány, spoločnú náplň činnosti...
 • rozhodujuca je prisluosť na základe jednotiacej idey - charizmy - a spoločných duchovných cieľov
 • nemusí ísť o formáInu prislušnost' (členstvo)
Združenie
 • má svojú organickú a inštitucionálnu štruktúru, vedúce orgány a prislušnosť členov
 • konkréne vymedzený program

 

Vyzývam preto zástupcov jednotlivých zoskupení, aby existenciu svojich skupín, spoločenstiev, združení a hnutí zahlásili priamo na biskupský úrad na mail-adresu tyrol@kapitula.sk do konca júna 2014. Následne v priebehu júla 2014 dostanú pozvanie na stretnutie a podrobnejšie informácie. V registrácii prosíme uviesť: kategóriu zoskupenia, počet členov, meno, priezvisko a kontakt na zástupcu zoskupenia.

Poznámka o tretích rádoch a ružencových spoločenstvách

Niektoré rehole majú rozvinutú sieť laických členov svojich reholí, tzv. tretie rády. Tieto sa radia podľa vlastných štatútov, ktoré schválila príslušná cirkevná vrchnosť. Členov tretích rádov, saleziánskych spolupracovníkov a taktiež ružencových spoločenstiev sa táto výzva na evidenciu netýka, ale na stretnutie v jeseni budú ich predstavitelia pozvaní.

Spišská Kapiutula, 20. mája 2014