« Späť

Fórum života oceňuje, že vládny program obsahuje viacero ním navrhnutých systémových opatrení na ochranu ľudského života

Fórum života oceňuje, že vládny program obsahuje viacero ním navrhnutých systémových opatrení na ochranu ľudského života

schválené programové vyhlásenie vlády dáva nádej na zvýšenie ochrany života a zachovanie ľudskej dôstojnosti. Konečne sa vo vládnom programe spomína ochrana nenarodených a tiež aj ochrana ľudí na sklonku života. Viaceré z návrhov Fóra života sa dostali do vládneho programu, konkrétne sa v tomto dokumente nachádza trinásť opatrení navrhnutých najväčšou pro-life platformou na Slovensku v oblasti ochrany ľudského života, rodinnej politiky, náboženskej slobody, služieb vo verejnom záujme a vo sfére transparentnosti a prehľadnosti verejnej správy. Všetky tieto oblasti sú navzájom prepojené a tvoria jednotný systém, v rámci ktorého nie je možné žiadnu súčasť opomenúť.

Fórum života na základe dlhoročnej praxe vie, že ochranu života treba riešiť komplexne.
Ako pozitívum by táto organizácia vnímala prijatie úplne nového zákona na ochranu
počatých detí, no oceňuje akúkoľvek snahu v tejto oblasti vrátane rôznych preventívnych
opatrení, ktoré pomôžu zachrániť ľudské životy.
Fórum života víta, že Vláda SR nepodporí žiadnu snahu o zavedenie aktívnej alebo pasívnej
eutanázie alebo asistovanej samovraždy. Takisto pozitívne vníma prísľub zreformovania
paliatívnej starostlivosti, vzniku paliatívnych oddelení, konziliárnych služieb a paliatívnych
ambulancií v ústavnej zdravotnej starostlivosti, ako aj pokrytie komplexných paliatívnych
potrieb mobilnými a kamennými hospicmi. Súčasná kríza spôsobená koronavírusom
ukazuje, aké dôležité je klásť dôraz na život a jeho ochranu aj u starších či nevyliečiteľne
chorých ľudí.
Dnes, v čase prudkého starnutia obyvateľstva a demografickej „zimy“, je podľa Fóra života
správne, že vláda zváži vytvorenie poradného orgánu vlády SR - Rady vlády SR pre rodinnú
politiku a demografiu. Tento orgán by mal pripraviť Národnú stratégiu na podporu rodiny a
demografického rastu v SR.
Oblasť ochrany života od počatia po prirodzenú smrť zahŕňa aj ochranu narodených
a kvalitu ich života, preto je dobré zamerať pozornosť na násilie na deťoch, ženách a
senioroch, teda na zvlášť zraniteľných skupinách obyvateľstva. Veľmi podrobne je vo
vládnom programe rozpracovaná rodinná politika, ktorá je dôležitým meradlom dobre
spravovaného štátu. Konkrétnu pomoc a sprevádzanie ľudí v núdzi vykonáva množstvo
neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, preto je dobré, že vláda chce odstrániť
členenie na verejných a neverejných poskytovateľov a zrovnoprávniť vo financovaní
prijímateľa služieb.
V neposlednom rade je vo vládnom programe dôležitý boj proti korupcii a rozvoj
transparentnej spoločnosti. Na tento zápas upozorňuje aj pápež František, ktorý považuje
korupciu za apokalypsu a kultúru smrti.
Fórum života chce vláde ponúknuť svoje dlhoročné skúsenosti, dáta a informácie tak, aby sa
v našej spoločnosti vytvoril účinný a kvalitný systém pomoci a ochrany ľudského života
a jeho dôstojnosti. Oceňuje už existujúci aktívny kontakt s viacerými ministerstvami, je
otvorené pre spoluprácu a chce aktívne prispieť k uvedeniu spomenutých návrhov do praxe.