« Назад

Je Duch Pána nado mnou?

Je Duch Pána nado mnou?

 

Izaiášovský úryvok, ktorý nám predkladá tretia adventná nedeľa cyklu B, má medzi prorockými textami výnimočné postavenie. Ako zachytáva evanjelista Lukáš, práve táto prorocká stať bola predmetom Ježišovho výkladu v nazaretskej synagóge (viď Lk 4,21-30 – evanjelium 4. nedele cez rok C). Čo bolo obsahom celej Ježišovej „homílie“, o čom boli tie milé slová, ktorým sa všetci prítomní divili (viď Lk 4,22), sa však z novozákonných spisov nedozvieme. Lukáš nám cituje iba jej začiatok. I tento začiatok však stačí k tomu, aby nám poskytol „kľúč“ k  pochopeniu týchto (a vôbec každých) prorockých slov: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“ Uskutočnením Písma, vrcholným naplnením Zákona i Prorokov, je Kristovo „dnes“, ktoré sa začalo jeho vtelením a pokračuje až do večnosti. On, Ježiš z Nazareta, je Pánov pomazaný, ktorý hlása radostnú zvesť chudobným, uzdravuje skrúšených srdcom, oznamuje zajatým slobodu a väzneným prepustenie. On je ten Ženích, ktorý ruší každý dôvod k smútku (porov. Mt 9,15) a za ktorým túžobne vzdychá celé stvorenie (porov. Rim 8,22). V jeho prítomnosti a jeho pôsobením klíči úplne nová spravodlivosť – omnoho väčšia než spravodlivosť zákona (porov. Mt 5,20).

Ježišov výrok: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli,“ však odkazuje na ešte jedno „hermeneutické pravidlo“, ktoré nesmie zanedbať nik, kto s vierou otvára biblické knihy. Ježiš vzťahuje prorocké slová na seba. Analogicky musí byť každý, kto číta a následne i hlása biblické posolstvo, ochotný a otvorený k tomu, aby sa dané Božie slovo stávalo skutočnosťou v jeho živote. Ak tomu tak nie je, ak sa na jeho vlastnej osobe neplní slovo, ktoré druhí počujú, ešte mu celkom neporozumel. O tom, že toto pravidlo naozaj platí, dosvedčuje i evanjeliový úryvok 3. adventnej nedele. Človek, ktorého poslal Boh, a ktorý sa volal Ján, poctivo vydal svedectvo o Ježišovom svetle. Celý Jánov život a pôsobenie nie je nič iné, než vytrvalé ukazovanie na Ježiša a svedectvo o tom, že „dnes“, v Ježišovej osobe, sa splnilo Písmo. Jánovo svedectvo je však zároveň aj uskutočnením Božieho slova v jeho vlastnom živote. I nad Jánom je Pánov duch. Aj jeho Pán pomazal a poslal hlásať radostnú zvesť chudobným, uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť zajatým slobodu, väzneným prepustenie, ohlásiť rok milosti Pána. Aj Ján jasá v Pánovi a jeho duša plesá v Bohu, pretože vidí prichádzať Ženícha, raduje sa z jeho hlasu a nebojí sa ustúpiť zo scény, aby dostal priestor tento Ženích (porov. Jn 3,29). Jánovorúcho z ťavej srsti (porov. Mk 1,6) je rúchom spásy a Jánov krst otvára cestu k novej spravodlivosti a k Božej chvále pred všetkými národmi.

Viď Iz 61,1-2a.10-11

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Aj ja s Jánom jasám v Pánovi a moja duša plesá v Bohu mojom Spasiteľovi, lebo má zaodel ruchom spásy a spravodlivosti k Božej chvále pred všetkými národmi.
Chvála a vďaka Ženích môj, že si zrušil dôvod môjho smútku.
Chvála a vďaka za požehnaná čas DNES, ktorý trvá.
Chvála a vďaka aj za prisľúbenie tvojho druhého príchodu.
Príď, Pane Ježišu, príď skoro a buď s nami naveky!
Отправлено в 09.12.11 8:00.
Chvála a vďaka za dnešný deň.Radujme sa na príchod Pána.
Отправлено в 11.12.11 7:15.