« Назад

Adorácia VII: Jednota kresťanov

Adorácia VII: Jednota kresťanov

Ďalšia časť. Tento krát adorácia pri príležitosti týždňa jednoty kresťanov

 

Klaniame sa Ti najsvätejšie Srdce Ježišovo, vo Sviatosti oltárnej

 

Pieseň: .........................................................

 

Pane Ježišu, v dnešný večer sme tu spolu s tebou. Prichádzame, aby sme sa zjednotili so všetkými ľuďmi na celom svete, ktorí ťa prosia o jednotu medzi ľuďmi, čo uverili v teba. Veríme, že naše srdcia túžiš naplniť svojou milosťou a láskou a obdarovať aj tých, ktorí vo svojom vnútri nosia nenávisť, tvrdosť a bolesť.

Prosíme ťa, daruj nám v dnešný večer svojho svätého Ducha, aby sa  naše srdcia otvorili pre tvoju lásku. Aby sme sa aj my stali šíriteľmi jednoty v našich rodinách, v školách, v práci a všade tam, kam nás pošleš.

Daj nám milosť, aby sme stále viac spoznávali a vyprosovali požehnanie pre tých, ktorí sa klaňajú cudzím bohom a šíria okolo seba nenávisť a závisť.

V dnešný večer ťa chceme prosiť aj za nevinných ľudí, ktorí uverili v teba a sú obeťami násilia, útlaku a zomierajú pre svoju vieru.

Pane Ježišu, spájame sa so všetkými kresťanmi, ktorí ťa prosia o to, aby sme boli „jedno telo a jedna duša“ a na príhovor tvojej Matky, Panny Márie, ťa prosíme, udeľ svetu svoj pokoj. Amen.

 

Čítanie z druhého listu svätého apoštola Petra

2Pt 2, 11 – 17

 

Milovaní, prosím vás ako cudzincov a pútnikov: zdŕžajte sa telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia oslavovali Boha práve za to, z čoho vás osočujú ako zločincov. Kvôli Pánovi sa podriaďujte každej ľudskej ustanovizni: či už kráľovi ako najvyššiemu, alebo miestodržiteľom ako tým, ktorých on posiela trestať zločincov a chváliť dobrých. Lebo to je Božia vôľa, aby ste robili dobre, a tak umlčali nevedomosť nerozumných ľudí, ako slobodní, ale nie takí, čo slobodu majú za prikrývku zloby, ale ako Boží služobníci. Všetkých si ctite, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si vážte.

 

Pieseň:

 

 Prosby

 

1. Pane Ježišu, ty sám si založil cirkev, aby sme prostredníctvom nej boli zachránení a raz mohli prísť do neba. Prosíme ťa za všetkých ľudí, ktorí ňou pohŕdajú, zvlášť za tých, ktorí neuznávajú svätého otca a ani sviatosti. Daruj im milosť, aby spoznali pravdu a prijali všetky milosti, ktoré im ponúkaš.

 

2. Pane Ježišu, odprosujeme ťa za tých, ktorí neveria, že si prítomný v Eucharistii, za tých ktorí tebou pohŕdajú a hovoria o kresťanoch, že sú sektári a modloslužobníci. Požehnávaj ich svojou láskou a  urob nás svedkami tvojej pravdy.

 

3. Pane Ježišu, prosíme ťa za nášho svätého Otca, pápeža Benedikta, za všetkých kardinálov, biskupov, zvlášť za nášho biskupa Tomáša, i za všetkých kňazov,a za nášho pána farára. Udeľ im dary svojho svätého ducha, aby boli zjednotení a spolu s nami tvorili jednu veľkú duchovnú rodinu.

 

4. Pane Ježišu, prosíme ťa za národy sveta. Daj aby žili v mieri a presadzovali spravodlivosť pre všetkých. Daruj nám odvahu, aby sme pomáhali tým, ktorí to najviac potrebujú, najmä chudobným na tele i na duchu.

 

5. Pane Ježišu, prosíme ťa za nás, ktorí tu teraz kľačíme pred tebou. Urob nás svedkami svojej lásky a pravdy. Daj, aby sme ťa vyznávali všade tam, kde nás posielaš a aby sme si vedeli obhájiť tajomstvá našej viery. Posilňuj nás Pane.

 

6. Pane Ježišu, ty poznáš všetky naše slabosti a pády. Prosíme ťa daruj nám svojho Ducha, aby sme vedeli, čo slúži na budovanie našej vnútornej jednoty a čo nie. Nauč nás rozlišovať správne a podstatné veci v našom živote. A obdaruj nás silou, aby sme sa pre ne rozhodli a podľa nich aj žili.

 

7. Pane Ježišu, prosíme ťa za všetkých vládnych predstaviteľov na celom svete, ale aj na našom Slovensku. Daj im dar múdrosti, poznania, pokory a odvahy ísť tou správnou cestou, ktorá sa nezakladá na bohatstve a kariére, ale na konkrétnej pomoci ľuďom. Ježišu, stoj pri každom z nich.

 

8. Pane Ježišu, prosíme ťa za chorých a trpiacich. Posilňuj ich v  utrpení a vnukni im, že obetou svojho života majú veľkú úlohu pri budovaní jednoty medzi národmi.  Tiež ti ďakujeme ti za tých, ktorí svoje utrpenie prinášajú ako obetu za celý svet. Prosíme ťa Pane, odmeň ich svojou prítomnosťou a ak je to tvoja vôľa, uzdrav ich svojou láskou.

 

9. Pane Ježišu, odovzdávame ti aj naše rodiny, v ktorých žijeme a prosíme ťa, aby sme aj my tvorili jednotu. Daruj nám viac lásky, aby sme sa nehádali, ale stále žili v duchu odpustenia a zmierenia. Pane, vstúp do našich rodín.

 

10. Pane Ježišu prosíme ťa aj za tých, ktorí v tejto chvíli zomierajú. Odpusť im všetky tresty za hriechy a daj im milosť, aby sa stretli s tebou v tvojom kráľovstve.

 

Pane Ježišu, ty vidíš, aký je dnešný svet. Vidíš aj do našich sŕdc, ktoré sú plné otázok a často aj nepokoja. Ty nám však chceš darovať svoju lásku. Aj v tejto chvíli ticha sa chceš k nám prihovoriť. Odovzdávame ti všetko to, čo nás trápi ale i naše radosti a prosíme ťa prihovor sa ku každému z nás.

 

 

Pieseň: .......................................

 

 

Pane Ježišu, ty sám si nás tu povolal, aby sme boli s tebou. Voláš nás k jednote sŕdc a chceš z nás vytvoriť jednu rodinu. Posilňuješ nás a túžiš, aby sme boli pre iných svetlom, ktoré si ty sám priniesol na túto zem.

Pane Ježišu, prosíme ťa daruj nám pokoru a prikrývaj nás svojim požehnaním, aby sme viac mysleli na iných, ako na seba. Amen.

 

Pieseň

Комментарии