« Назад

Adorácia VIII: Za osobný vzťah s Ježišom

Adorácia VIII: Za osobný vzťah s Ježišom

Stačí Bohu, keď odriekame Desatoro? A modlíme sa predpísané modlitby? Alebo chce od nás niečo viac..... Vraví: Proste a dostanete... Iste má aj pre nás niečo pripravené.... rovnako ako pre sv. Pavla...

 

Klaniame sa Ti najsvätejšie Srdce Ježišovo, vo Sviatosti oltárnej

 

Pieseň: .........................................................

 

Pane Ježišu, ďakujeme ti za dnešný deň i za to, že tu môžeme byť s tebou. Ďakujeme ti za dar viery, za tých, ktorí nám o tebe rozprávali a ktorí sa za nás modlia a prosia ťa, aby sme vytrvali na ceste za tebou. Aj my ťa chceme v dnešný večer prosiť, aby si vlial do našich sŕdc odvahu, neustále viac a viac ťa poznávať a milovať. Aby sme nezišli z cesty, ktorá vedie k tebe.

Pane Ježišu, veríme, že ty si živý a mocný Boh a že túžiš aj počas tejto adorácie meniť naše srdcia, preto ťa prosíme: Vylej na nás svojho svätého Ducha a urob nás vnímavými na tvoje Slovo.

Prosíme ťa obdaruj nás i našich blízkych a všetkých kresťanov na svete hlbokou radosťou a láskou. Daruj nám túžbu po úprimnej modlitbe a pokorné srdce, ktoré vie, čo sa ti páči.

Požehnávaj nás a nedovoľ, aby sme boli spokojní sami so sebou, lebo ako vraví svätý Augustín: „Nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe, Bože.“

V dnešný večer ťa, Pane Ježišu, prosíme o novú silu a požehnanie na ceste za tebou. O lásku, ktorú musíme najskôr prijať, aby sme ju mohli rozdávať. O nádej, ktorá musí byť v našom srdci živá, aby sme ňou zaplavili okolie. A prosíme si aj dar pravej viery, ktorá  nás učí, že aj vo chvíľach, keď sme smutní a sami, ty si pri nás a pomáhaš nám.

Pane Ježišu, na príhovor Tvojej Matky ti zverujeme tento čas a ďakujeme ti, že nás chceš obdarovať. Otvor naše srdcia pre svoje Slovo a svoju prítomnosť. Amen.

 

Čítanie zo Skutkov apoštolov

Sk9, 1 - 9

 

Šavol ešte stále dychtil po hrozbách a zabíjaní Pánových učeníkov. Išiel teda k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol stúpencov tejto Cesty, mužov i ženy, ak tam dajakých nájde, v putách priviesť do Jeruzalema.

Ako šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ho zalialo svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas, ktorý mu hovoril: „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?“

On povedal: „Kto si, Pane?“

A ten: „Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale vstaň, choď do mesta a povedia ti, čo máš robiť.“

Muži, čo ho sprevádzali, stáli ako ohromení, lebo hlas počuli, ale nikoho nevideli.

Šavol vstal zo zeme, otvoril oči, ale nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. Tri dni nevidel a nejedol, ani nepil.

 

Pieseň:

 

 Prosby

 

1. Pane Ježišu, v dnešný večer ťa prosíme za ľudí, ktorí ťa ešte nepoznajú a neuverili v tvoju lásku. Mnoho takých poznáme aj my. Žijú aj v našej farnosti, stretávame sa s nimi v školách i na ulici. Prosíme ťa, vlož do ich života vieru, nádej a lásku, aby vedeli, že aj v ťažkých situáciách si pri nás blízko a pomáhaš nám.

 

2. Pane Ježišu, prosíme ťa o plnosť darov tvojho Svätého Ducha pre všetkých misionárov a pre ľudí, ktorí odchádzajú do ďalekých krajín, aby šírili evanjelium. Požehnávaj ich svojou láskou a milosťou. Vkladaj do ich sŕdc odvahu hovoriť pravdu, všade tam, kde ich posielaš a otváraj srdcia tých, ktorí ich počúvajú.

 

3. Pane Ježišu, ďakujeme za náš krst, v ktorom sme sa stali božími deťmi. Ty si nás prijal za svojich a naplnil si nás láskou, nádejou i vierou. Vo chvíli, keď sme prijali túto sviatosť, si nám daroval nové poslanie, kráľovský, kňazský a prorocký úrad. Daj nám milosť, aby sme sa spolu s kňazmi radostne zúčastňovali na každej svätej omši. Pripomínaj nám, že sme tvoje Kráľovské Božie deti, a podľa toho sa máme aj správať a rozhojňuj v nás prorocké poslanie, aby sme svojim životom neustále ohlasovali teba.

 

4. Pane Ježišu, ďakujeme ti za kňazov, ktorí nás pokrstili a otvorili nám bránu do neba. Ďakujeme ti za našich rodičov, krstných rodičov, priateľov a známych, ktorí nás naučili modliť sa a chodiť na sväté omše. Prosíme ťa, požehnávaj ich stále svojou láskou a odmeň im všetko dobro, ktoré sme skrze nich dostali.

 

5. Pane Ježišu, všetci sme na ceste za tebou a vieme, že naša viera, nádej a láska musia neustále rásť. Prosíme ťa, premieňaj naše srdcia a pritiahni nás k tebe. Nech nie sme iba ľuďmi, ktorí poznajú desatoro, vedia citovať sväté písmo, chodia na sväté omše, modlia sa a prijímajú sviatosti, ale nech sme tvoji svedkovia, ktorí ti darujú svoj život a dovolia, aby si ty sám konal cez nás.

 

6. Pane Ježišu, ty dávaš každému z nás poslanie. Niektorých povolávaš k manželstvu a iných k zasvätenému životu. Prosíme ťa, daj, aby sme vo svojom srdci počúvali tvoj hlas a už teraz sa pripravovali na to, k čomu nás voláš. Prosíme ťa, daruj našej farnosti nové kňazské a rehoľné povolania ale aj dobré rodiny, kde bude panovať tvoja láska.

 

7. Pane Ježišu, na príhovor svätého Pavla, ktorý  neochvejne hlásal tvoju pravdu a nebál sa žiadnych prekážok ťa prosíme o odvahu žiť naplno svoje kresťanstvo. Daruj nám múdrosť, aby sme svoju vieru neprežívali iba v kostole, ale aj v spoločnosti. Upevňuj nás v poslaní, že naše miesto je aj vo verejnom živote a že sa máme podľa svojich možností starať o dobro nielen našich rodín, ale aj našej obce a celého Slovenska.

 

8. Pane Ježišu, prosíme ťa o dary tvojho svätého Ducha pre blížiace sa voľby. Požehnávaj ľudí, ktorí do nich vstupujú a chcú brániť práva všetkých občanov. A nám daruj múdrosť, aby sme sa správne rozhodli komu dáme hlas a tak pomohli urobiť aspoň trocha dobra pre naše Slovensko.

 

9. Pane Ježišu, odovzdávame ti lekárov, zdravotné sestry, záchranárov i tých ktorí sú povolaní, aby pomáhali všetkým ľuďom. Napĺňaj ich odvahou, láskou a pokojom, aby boli svetlom a radosťou na miestach, kam si ich poslal. Vnukni im, aby vo vážnych chvíľach, keď bojujú o ľudský život, vzývali tvoje Meno i meno tvojej Matky a tak vyprosovali spásu všetkým dušiam.

 

10. Pane Ježišu, prosíme ťa za všetkých ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Zvlášť ti odovzdávame predkov z našich rodín, našich starých a prastarých rodičov, ľudí, ktorých sme poznali a ktorých si ty povolal do večnosti. Odpusť im vo svojom milosrdenstve všetky tresty za hriechy a dovoľ im, aby sa mohli radovať s tebou v nebi.

 

Pane Ježišu, ty si prehovoril k svätému Pavlovi, ktorého sviatok obrátenia sme tento týždeň slávili. Hoci si myslel že je vo všetkom spravodlivý a dobrý, ty si mu ukázal inú cestu. Vo chvíli, keď ťa stretol, prestal prenasledovať kresťanov a začal šíriť tvoju radostnú zvesť. Tento zázrak s ním spravilo niekoľko tvojich slov. Zrazil si ho na zem a spýtal si sa: „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?“ A on ti na to povedal: „Kto si, Pane?“

A ty: „Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale vstaň, choď do mesta a povedia ti, čo máš robiť.“

My tu rovnako ako Pavol kľačíme na kolenách a chceme počuť tvoj hlas. Pane, prehovor k nám  v tejto chvíli ticha a daruj nám novú lásku k tebe.

 

Pieseň: .......................................

 

Pane Ježišu, ďakujeme ti za tento čas, kedy sme mohli byť s tebou. Prosíme ťa, daruj nám pevnejšiu vieru, nádej a väčšiu lásku, aby sme neustále mysleli na teba a svedčili o tebe tam, kam nás posielaš, v našich rodinách, v školách, na uliciach.

Rob si cez nás svoje dielo a daruj nám milosť, aby sme sa stávali nástrojmi tvojho pokoja. Buď s nami Pane, a nech toto požehnanie prinesie úrodu v našom osobnom živote. Amen.

 

Pieseň

Комментарии