« Назад

POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO DANÉ PANNOU MÁRIOU LELLOVI, 6. JÚN 2020

POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO DANÉ PANNOU MÁRIOU LELLOVI, 6. JÚN 2020
Moje drahé detičky, milované Bohom, aj dnes Vás pozývam žiť viac pre záležitosti Neba.

 

 

Je veľa tých, ktorí sa nedokážu ponoriť do každodennej modlitby a nedokážu cítiť Lásku Boha.

 

 

Deti moje, žiadajte dar viery, lebo prostredníctvom modlitby stretnete Kráľa Pokoja a budete môcť začať cestu svätosti, na ktorej, každý z Vás, začne kráčať po ceste k méte, k méte spásy!

 

 

Spása prichádza prostredníctvom cesty odpustenia, na ktorej môžte zakúsiť objatie môjho syna Ježiša!

 

 

Vy viete, že nieste pre tento svet, avšak nieste schopní byť vytrvalí, a nevidíte milosti, ktoré zostupujú z Neba.

 

 

Povzbudzujem Vás, detičky moje, prosiť Ducha Svätého, nakoľko, so Slovom Svätých Písem, budete môcť vidieť príbeh, ktorý chce Boh uskutočniť s každým z Vás.

 

 

Netreba veľa slov, ale treba konať, byť pravými apoštolmi.

 

 

Srdce, ktoré miluje, dokáže konať tak, aby sa zamilovali tí, ktorí sú bez Boha tým, že ho žijú v každodennosti; a títo sa stanú tými, ktorí budú dávať znamenia v týchto časoch.

 

 

Ó deti moje drahé, prichádzam, aby som mohla viesť každého z Vás a, podať Vám ruku, potrebujem však, aby ste vy podali ruku mne.

 

 

Dívam sa každý deň na každého z Vás; vidím Vášu zmätenosť; a Vy, ktorí hovoríte, že Milujete: povzbudzujem Vás nebyť pohoršením, nechajúc sa zviesť vášňami a rozkošami.

 

 

Hovorím Vám, detičky moje: nechajte sa v náručí môjho Syna, ako sa dieťa necháva v náručí Svojej matky.

 

 

Pokoj možno obsiahnuť žijúc pravý život; lebo, môj Syn pozná každého z Vás; a pravda Vás oslobodí.

 

 

Nebojte sa svedčiť o divoch, ktoré Boh koná vo Vás, oslobodzujúc Vás z otroctva hriechu; a, stali ste sa novými stvoreniami, a svedkami týchto časov.

 

 

A vy, ktorí kráčate po stopách môjho Syna Ježiša: vedzte, že Satan vždy striehne; buďte vždy bdelí, prostedníctvom modlitby, lebo on útočí na vaše rodiny, stavajúc jedného proti druhému, aby odstránil pokoj z vašich sŕdc.

 

 

Hovorím Vám, detičky moje, ktoré žijete tieto ťažké časy: ste pod ochranou môjho Syna Ježiša, mojou materskou ochranou a som blízko trpiacim na tele.

 

 

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa uskutočnili plány Boha!

 

 

Žehnám Vás všetkých v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

 

 

Zveril som všetkých. 
Комментарии