« Назад

4. AKO BOJOVAŤ PROTI SMÚTKU A ZNECHUTENIU?

4. AKO BOJOVAŤ PROTI SMÚTKU A ZNECHUTENIU?

Radovánky alebo doplnenie energie sa nezdajú byť dostatočným bojom proti smútku a znechuteniu. Dávni mnísi, nazývaní starci, ponúkali ako protiklad k predošlým nerestiam čnosť nádeje a triezvosti.

V predošlých troch príspevkoch som analyzoval príčiny smútku a znechutenia a ich následky. Dôležitejšie však je, ako bojovať s týmito hriešnymi vášňami. Spôsoby eliminácie týchto nerestí a ich dôsledkov sú podobné, preto ich rozoberiem spolu.

Prvoplánovo by ma napadlo, že proti smútku postavím radosť. Stačí sa poriadne zasmiať pri dobrej komédii, ísť na párty a odviazať sa alebo sa poriadne vyšťaviť v posilňovni. Urobiť si niečo dobré na jedenie, s manželkou si pripraviť príjemný večer. Na chvíľu to pomôže, zabudnem na príčiny smútku, ale ono ma to počká a ešte sa pridajú výčitky, čo som to povystrájal počas mojich úletov.

Proti znechuteniu by som postavil niečo podobné, čo zvýši moju energiu, čo ma nabudí.

Tisícročné skúsenosti ľudí ukázali, že to takto nefunguje. Cirkevní otcovia a starodávni mnísi, ktorých navštevovali nešťastní ľudia, vedeli svoje. Oni postavili voči neresti smútku nádej a voči znechuteniu triezvosť.

Nádej sa týka väčšinou budúcnosti, že ma niečo dobré čaká neskôr. Nádej ako čnosť chápem ako nádej na stretnutie s Bohom, nádej na večné prebývanie s Bohom. Ale už teraz dúfam v Božiu pomoc, nádejam sa v uzdravenie zlej situácie, v odpustenie ťaživých hriechov.

Triezvosť ako čnosť neznamená byť triezvy od alkoholu alebo omamných látok. Ide o bdelosť, pozornosť, sebaovládanie, zdržanlivosť alebo umiernenosť, múdry a vyvážený postoj k životu.

Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás. Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom, dám sa vám nájsť - hovorí Pán. Jer29,11-14

Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. 1Tim4,10

Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ Jn16,33

My však, čo patríme dňu, buďme triezvi a oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spásu. 1Sol5,8

„Buďte triezvi, bdejte, lebo váš protivník diabol chodí ako revúci lev a hľadá, koho by zožral“ 1Pt5,8.

Preto si prepášte bedrá mysle, buďte triezvi a celú svoju nádej uprite na milosť, ktorú dostanete, keď sa zjaví Ježiš Kristus. 1Pt1,13

Zármutok si nepripusť na myseľ, ani sa nesužuj svojimi nápadmi! Veselosť srdca - to je život pre človeka, a svätosť je nevyčerpateľný poklad: jasavá radosť dodáva mužovi na veku. Zľutuj sa nad svojou dušou, ľúbiac sa trvale Bohu, maj sústredenú myseľ pre svätosť a ďaleko zaháňaj od seba (všetok) zármutok! Lebo zármutok zničil už mnohých, a nikto nemá z toho osoh. Sir30,22-25

 

V nasledujúcich bodoch sú rozpísané konkrétne spôsoby ako zvíťaziť nad smútkom a znechutením.

1. V prvom rade si musím priznať, že mám problém v oblasti smútku a znechutenia, že ma premáhajú. Nie sú mi ľahostajné, deptajú ma, chcem sa ich zbaviť. Poznáme príklad s alkoholikom. Mnohí popierajú, že majú problém s alkoholom. Okolie to vidí, ale oni nie. Až keď alkoholik precitne a uvedomí si, že má problém, tak ho môže riešiť.

Vzmužte sa a majte srdce statočné, vy všetci, čo dúfate v Pána. Ž31,25

Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ?

Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť, moju spásu a môjho Boha. Ž42,6

2. Potrebujem si zohriať chladné srdce a dušu, naplniť ju Bohom, čo je pre hocijakého človeka základné životné rozhodnutie. Pre veriaceho človeka je dôležité sa vrátiť k viere v Boha, obnoviť bázeň pred Bohom. To znamená, uvedomiť si Jeho veľkosť a moju malosť a smrteľnosť, spomenúť si na to, že ma miluje a chce mi dobro. Musím obnoviť rozhovor s Bohom v modlitbe. To ma privedie k spoznaniu, čím som sa od Boha oddelil, čím som sa previnil voči Jeho láske. Vyznám Bohu všetky hriechy. Ak som kresťan, obnovím si poznanie, že ma Ježiš ako Boží syn zachránil od hriechu a mojich slabostí, nemusím byť ich otrokom. Ak som katolík alebo pravoslávny, veľmi mi pomôže svätá spoveď.

Navráť mi radosť z tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Ž51,14

Už ma vyčerpalo vzlykanie, lôžko mi noc čo noc vlhne od plaču, slzami máčam svoju posteľ.

Od náreku sa mi oko zahmlilo a uprostred všetkých mojich nepriateľov som zostarol.

Odíďte odo mňa, všetci, čo páchate neprávosť, lebo Pán vyslyšal môj hlasný plač.

Pán moju prosbu vyslyšal, Pán prijal moju modlitbu. Ž6,7-10

Pane pretože v teba dúfam, ty ma vyslyšíš, Pane, Bože môj. Ž38,16

Kto sa bojí Pána, pred ničím sa nestrachuje ani neobáva, lebo On je jeho nádejou. Sir34,16

Všetci bohabojní dúfajú v Pána, on je ich pomoc a záštita. Ž115,11

Pane, Tvoja dobrota je taká nesmierna, a vyhradil si ju bohabojným.

Preukazuješ ju tým, čo v teba dúfajú, pred zrakom ľudí. Ž31,20

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej, pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo. 1Pt1,3-4

Bezbožného stíhajú mnohé strasti; no dúfajúcich v Pána obklopí milosrdenstvo. Ž32,10

Tu mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ Mt9,2

Pán vykúpi duše svojich služobníkov, nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú. Ž34,23

 

3. Naďalej obnovujem a posilňujem nádej v Boha, s ktorou súvisí dôvera, že On mi pomôže. Hľadám útechu a radosť v Bohu. V modlitbe uvažujem o budúcich požehnaniach a blaženosti v nebi.

Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru Ž40,5

Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Prís3,5

Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará.

Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo a tvoje právo ako poludňajší jas.

Odovzdaj sa Pánovi a dúfaj v neho; Ž37,5-7

Sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý nás miluje a vo svojej milosti nám dal večnú útechu a dobrú nádej, 2Sol2,16

...skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby sme, ospravedlnení jeho milosťou, boli podľa nádeje dedičmi večného života. Tit3,6-7

Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. Každý, kto má túto nádej v neho usiluje sa byť čistý, ako je on čistý. 1Jn3,2-3

A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle. A ak vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali. 1Jn5,14-15

 

4. Liekom na smútok a znechutenie je aj vďačnosť Bohu. Bohu ďakujem za všetko dobré aj zlé. Prijímam všetko aj utrpenie a pokánie, ako súčasť života, ako Boží dar pre moje dobro. Dobré je k ďakovaniu pridať chválu Boha. Vyvyšujem Boha v Jeho vlastnostiach, v Jeho skutkoch opísaných v Svätom písme. Ak viem, spievam Bohu alebo recitujem nahlas žalmy alebo chválové piesne.

Lenže ja dúfam v tvoje milosrdenstvo, moje srdce sa teší z tvojej pomoci.

Budem spievať Pánovi, že ma zahŕňa dobrodeniami. Ž13,6

Milujem ťa, Pane, moja sila; Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj.

Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem; ty si môj štít, sila mojej spásy a môj ochranca. Ž18,2-3

Pán je moja pomoc a môj ochranca. V neho dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc;

zaplesalo moje srdce a za to mu spevom ďakujem. Ž28,7

... vždy sa treba modliť a neklesať na duchu. Lk18,1

Keď vstal od modlitby a vrátil sa k učeníkom, našiel ich spať od zármutku. I povedal im: „Čo spíte? Vstaňte, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“ Lk22,45-46

 

5. Okrem sviatosti zmierenia je dobré sa pravidelne zúčastňovať svätej omše a chodiť na sväté prijímanie živého Ježiš v podobe chleba. Na uzdravenie duše pomáha aj tichá modlitba – adorácia pred vystavenou Najsvätejšou sviatosťou, skutočným Ježišom v podobe chleba.

 

6. Vieru a nádej živím čítaním Božieho slova, duchovnej literatúry a životov svätých.

 

7. Nevpúšťam do duše deštrukčné myšlienky. Ak sa mi objavujú, usadím na ich miesto svetlé, milé myšlienky. Modlitba zatláča toxické myšlienky.

Svoje srdce neoddávaj (prílišnému) zármutku, ale zažeň ho od seba a mysli na posledné veci.

Nezabúdaj, že niet návratu (pre mŕtveho), a tak jemu (zármutkom) nie si na osoh a len sebe škodíš. Sir38,21-22

 

8. S Božou pomocou sa snažím o vytrvalosť a trpezlivosť. Triezvy duchovný život nemôže byť podporovaný iba impulzom, duchovným zážitkom. Spása duše je veľmi namáhavá práca, ktorá si vyžaduje stálosť a miernosť.

Skrze neho máme vierou prístup k tej milosti, v ktorej zotrvávame, aj sa chválime nádejou na Božiu slávu. A nielen to: chválime sa aj súženiami, veď vieme, že súženie prináša trpezlivosť, trpezlivosť osvedčenú čnosť a osvedčená čnosť zasa nádej. A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Rim5,2-5

9. Snažím sa o nadhľad, odstup od sveta, od majetku a od slávy. Vyhýbam sa zbytočným informáciám.

10. Vyhľadávam spoločenstvo podobne zmýšľajúcich ľudí, súcitiacich priateľov. Snažím sa odstrániť parazitovanie na druhých.

11. Ak sa chcem brániť voči neresti znechutenia, musím sa s Božou pomocou prinútiť k činnosti, k práci. Užitočné sú domáce a manuálne práce. Postupujem po malých krokoch, opakovane a pravidelne. To ma vychová k sebaprinúteniu. Existuje úžasné slovo „musím“. Nie „chce sa mi – nechce sa mi“.

12. Ak nedokážem plniť povinnosti voči blízkym z lásky, tak to robím z prinútenia, lebo rozum mi hovorí, že je to potrebné. Uplatním slovo „musím“. Nútim sa k dobrým skutkom, pracujem v prospech iných, hlavne takých, ktorí sú na tom horšie ako ja. Preukazujem im milosrdenstvo.

Robím to s vedomím, že oni nie sú dlžní mne, ale ja všetkým. Nie každý môže za moje trápenia, ale ja sám si za svoje problémy môžem.

A vy to aj robíte všetkým bratom po celom Macedónsku. Len vás, bratia, prosíme, aby ste v tom čoraz viac rástli a usilovali sa žiť pokojne, plniť si povinnosti a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali; 1Sol4,10-11

Nevyhýbaj sa, keď treba potešiť plačúcich, a choď spolu s tými, ktorí smútia! Sir7

 

Katolíci i pravoslávni si medzi svätými najviac vážia Pannu Máriu. My Slováci si ju ctíme ako Sedembolestnú Pannu Máriu. Máme vo svojej povahe veľa zo slovanskej melanchólie. Radi sa vŕtame v bolesti a sebaľútosti. Ironicky sa píše: „Smutný pohľad, biele líčka, jednoducho – katolíčka“. Cez pôstne obdobie ľudia veľmi obľubujú pobožnosť krížovej cesty, ale oveľa menej adoráciu pred Najsvätejšou sviatosťou. Božia matka veľa trpela, ale smútok z utrpenia vedela obracať na vnútornú radosť a činorodosť. Existuje aj Sedemradostná Panna Mária. Pobožnosť k nej je vo forme ruženca, kde sa rozjíma o tajomstvách: 1. Zvestovanie, 2. Navštívenie Alžbety, 3. Narodenie Ježiša, 4. Poklona troch mudrcov, 5. Nájdenie Ježiša v chráme, 6. Ježišovo Zmŕtvychvstanie, 7. Nanebovzatie a/alebo korunovanie Panny Márie za Kráľovnú neba.

 

Zdroje:

Filokalia I. diel (prvá + druhá časť) 2016, Verbum. Kapitola: Evagriusmních 

Filokalia II. diel (prvá + druhá časť) 2020, Verbum. Kapitola: sv. Ján Kassián, ct. Nil Sinajský, sv. Efrém Sýrsky, sv. Ján Klimak

священник Павел Гумеров (kňaz Pavel Gumerov): Восемь смертных грехов и борьба с ними (Osem smrteľných hriechov a boj s nimi). Статья 9. Печаль(Kapitola 9. Smútok) a 10. Уныние (Znechutenie) https://azbyka.ru/vosem_smertnyx_grexov_i_borba_s_nimi

podľa knihy Православная аскетика, изложенная для мирян (Pravoslávna asketika, opísaná pre laikov).

Греховные страсти: развитие и классификация (Hriešne vášne: rozvoj a klasifikácia) https://azbyka.ru/shemy/vosem_strastei.shtml

Печаль (Smútok). Азбука веры, https://azbyka.ru/pechal

Уныние (Znechutenie). Азбука веры, https://azbyka.ru/unynie

Tomáš Špidlík 2021: Ruští mystici. Refugium, Velehrad-Roma.

Kapitola: Hesychasmusv Rusku – Nil Sorský

Acedia. https://slovnikchybajucichslov.home.blog/2019/02/23/acedia/

Radosť v čase korony. Blog 27. apríl 2020. Denník Postoj.

Katechizmus katolíckej cirkvi (kánon 2094 a 2733)

Sväté Písmo citáty

Christoph kardinál Schönborn: Milovatcírkev, Nové Město, Praha 1998, 125-128 https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/co-rozumime-pojmem-akedia-christoph-kardinal-schonborn

https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/acedia-duchovni-omrzelost

O čnostiach. Blumentál, XI, 6, 2000 http://www.blumental.sk/casopis/rok_2000/6-2000/Default093a.html?ID=08

Prečo veriaci často cíti skľúčenosť. Skromnosť je smrteľný hriech, ako bojovať

https://ik-ptz.ru/sk/math/pochemu-u-veruyushchego-cheloveka-byvaet-chasto-unynie-unynie-smertnyi-greh.html

Анатомия печали и уныния «Православная Жизнь» (Anatómia smútku a znechutenia „Pravoslávny život“). https://pravlife.org/ru/content/anatomiya-pechali-i-unyniya

Комментарии