Дневники

« Назад

Moja misia

Moja misia

Som len malé zrnko na tejto zemi... Mám poslanie.

Dnes, som sa veľmi pobúrila po správach, ktoré sa šíia v médiách. Nie je tak iba dnes. Mám ešte v pamäti tie zo včera a tie predtým... Je ich toľko. Ani keby si chcel človek zapchať uši, nemôže ich nepočuť, nevnímať, nevidieť. Sú všade. Tie SPRÁVY.

Nie, netreba si zatvárať sluch pred nimi. Je treba vidieť a počuť. Týka sa to nás všetkých. Nie každý vşak vie s tým narábať. Všetko však treba vidieť a počúvať so srdcom obráteným ku Bohu. Inak nás aj tie správy iba rozbúria, vyvolajú dokonca nenávisť a zlo namiesto spolucítenia a porozumenia. 

Pane, príď mi na pomoc... Ku tebe zdvíham svoju myseľ a srdce hneď zarána... Duch svätý, príď a vyžeň temnoty, príď a naplň SVETLOm svojich službníkov, naplň nás tvojimi DARMI.

TEBE, BOŽE, chcem slúžiť, vo všetkom, čo si mi určil, ako TVOJU VOĽU, Bože môj. Tebe patrím, tebe patríme... Vypočuj BOŽE prosby národov, zmiluj sa nad úbohosťou tvojho ľudu, nebuď nám sudcom, si nám SPASITEĽOM.

Pán prišiel. Povedal mi jeho SLOVO. Hovoril o SRDCI DIEŤAŤA. Byť ako DIEŤA. To je všetko. To stačí. Kto sa zníži ako dieťa, ten je najväčší... Potom je žalm 131...  "Učte sa odomňa, lebo som tichý a pokorný srdcom" - hovorí Ježiš. Mt 11,29: 

Nie ja nemôžem zachraňovať svet. Nie je to moja úôoha, nie je to moje povolanie. Mne dal Pán iné úlohy, ja mám iné poslanie.... O to sa musím starať, o to musím bojovať, to mám zušľachtiť a to mám rozšíriť.

Moje srdce, chrániť a opatrovať, aby som nestratila z pohľadu Boha. Je tu moja rodina, aby sme nešaleli pre to, čo sa deje okolo nás, v dedine, v spoločnosti, v štáte. Moja farnosť, do ktorej patrím. Spoločenstvo, priatelia. Moja obec, v ktorej žijem. Moje pracovisko, kde ma postavil Pán. A potom, potom to, čo chce Pán, tak, ako chce On. Ak bude chcieť viac, dá mi to poznať. Keby som sa starala o celý svet, srdce mi roztrhne a nebolo by to k ničomu. Každému dáva Pán ako chce. Mne iné, tebe iné, jednému tak, inému inak. Politikovi inak, ako občanovi, otcovi rodiny inak, ako slobodnému, matke inak ako slobodnej. Podľa našich schopností, možností a položenia každého jedného. Inak by sme namali dosť síl... Boh nikoho nezaťažuje nad jeho sily. Nikdy! Tak je to pred Bohom správne, On hovorí v srdci služobníka jeho SLOVO. SLOVO je ŽIVOT, tu je nádej, sila a odvaha k dielam, ku ktorým nás povoláva Boh. Ak by sme chceli robiť viac, nepodarí sa, lebo niet poslania. Ak niet poslania, niet ani požehnania. BOH posiela ľudí, vedie mocných, ochraňuje chudobných a zachraňuje úbohých. Boh dáva výstroj na boj, on dáva múdrosť a silu, prostriedky a spôsob, ako možno konať. Nie my. Boh je Pán. On dáva moc panovníkom, on dáva silu tým, ktorým dal poslanie.

Ja stojím pred Bohom s nimi a modlím sa, aby mi Pán dal poznať, ako môžem ja pomôcť a kde. Nemusím teraz vybiehať a hľadať zachránených utečencov, ktorých sú tisíce. Nie. Môžem, musím pri nich stáť v modlitbe pred Pánom, konajúc si moje povinnosti, ako najlepšie viem. Viac nie. Rozmýšľam, ako inak, viac nemôžem dať. Nie teraz, nie tak, ako som. Pán však potrebuje naše modlitby, aby mohol naplniť iných ľudí, ktorí dal a dáva veľké poslanie. Prosím, aby ich naplnil svojim svetlom a múdrosťou. Tak môže konať dielo Boh, ak človek dovolí..., aby konal. Modlím sa za svätého otca Františka, aj on je uprostred boja..., Modlím sa za kňazov, aby konali, čo im káže Boh. Modlím sa politikov, za poslancov, za tých, ktorí majú vplyv a úlohy od Pána pre nás všetkých. Modlím sa za nás všetkých, aby sme konali tak, ako chce Boh. Nie viac. Nezvládli by sme to.

Modlím sa o svetlo Ducha svätého pre nás pre všetkých. Rozlišujme v Duchu, modlime sa a čítajme Slovo Božie. Tu je múdrosť a moc, tu je uzdravenie srdca a mysle, aj pomoc človeku, ktorý sa inak zosype pod návalom udalostí a správ, alebo pod tým, čo sa deje vo vlastnej rodine. Boh je s nami. Nikdy nás neopustí, ak necítime jeho prítomnosť, prosme o to. Stíšme sa a načúvajme jemu. Iba tak budeme vedieť ROZLÍŠIŤ a aj zachytiť VÝZVU alebo POSLANIE, ak tu je pre mňa osobne. Tak budeme vedieť rozpoznať, čo treba nechať Jemu, lebo tu nemôžem ja teraz nič urobiť. Všetko, čo môžem, robím iba s Ním.

Hovorím so žalmistom: "Môj Bože, v úprimnosti srdca som s radosťou obetoval všetko." ˇŽ 131:

TY si môj Pán, okrem Teba niet iného! Ježišu, vypočuj volanie tvojich svätých! Pane, moje srdce sa nevystatuje, moje oči nehľadia povýšene. Neženiem sa za divmi pre mňa nedosiahnuteľnými. + Potom môžem vysloviť slová: " A ja som svoju dušu utíšil a upokojil. Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí, ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne..." Dúfaj Izrael v Pána! Amen. Boh upokojil moje srdce... Je ako nasýtené dieťa v matkinom náručí. +

Milovaní, želám aj vám tento pokoj srdca, ktorý môže dať jedine Pán, tvorca pokoja. Božie hojné požehnanie nech je s vami všetkými!  + Boh žije a je s nami! Nikdy nás neopúšťa a stará sa aj o vlas na hlave človeka...

Verím, Tebe, Bože môj! Milujem Teba, Bože môj!  Teba nasledujem! + Ďakujem Bohu, ktorý ma stvoril a dal mi život. Ďakujem Bohu, ktorý ma naplnil milosťou spásy. Ďakujem Bohu, ktorý je všetko vo všetkom... TY, ŽIVÝ, MOCNÝ BOH, ktorý SI S NAMI, Tebe buď sláva a chvála naveky, Tebe patria vďaky, Pane náš!

Ďakujem!

+

Ododnes, ba už skôr, vzďaľujem moje srdce od takých správ, ktoré berú nádej a šíria strach. Odteraz počúvam inak... Nie, nezavriem svoj sluch pred dianím vo svete. Len budem vo svetle Ducha rozlišovať, kde je moje srdce a môj duch. Počúvam v Duchu, aby som zachytila jeho volanie... Aby som neprehliadla moju úlohu v dianí okolo mňa a vo svete. Nenaplním si srdce starosťami a strachom, ale v bázni sa skloním pred Pánom... Jeho Slovo ma povedie na ceste mojich snažení, pri práci a vo všetkom, čo je moja úloha. On mi dá počuť a vidieť, čo je určené TERAZ mne a tým, ktorých mi zveril On. Nebudem ani ja "šíriť" to, čoho sme bez toho už preplnení až nad mieru. Mojou srdcovou záležitosťou sú Božie správy... Jeho prítomnosť. DOBRÉ SPRÁVY, ktoré zviditeľňujú prítomnosť Boha v našich životoch. Je tu s nami, stále je tu a chce, aby sme sa dívali na Neho, chce, aby sme počúvali JEHO HLAS. Chce, aby sme nasledovali Ježiša. To chce Boh. To chcem aj ja. Iba tak môžem počuť, ak má výzvu pre mňa, pre moju rodinu, spoločenstvo, farnosť. 

+

Správy Božie oznamujú P R A V D U... Boh neklame, nešíri nepravdy, ani nesužuje svoj ľud. Nevystavuje nás nesnesiteľnej záťaži, netlačí a nepriťažuje... Ježiš hovorí, že "jeho bremeno je ľahké". Boh nás volá k niečomu, vyzýva alebo usmerňuje k správnej ceste... Boh nás vedie aj dnes, ako to robil počas života každého z nás. Boh nám nekladie na plecia, ani do mysle celý svet... nekladie na nás to, čo nevládzeme niesť... Boh sa stará, neplní nás starosťami ale milosťou, radou, silou, pokojom srdca. Dobrá správa má jeho znamienka...A osobná výzva tiež. Dá nám ju rozpoznať priamo a zavčasu. Tak sa rodia výzvy a volanie. Sú osobné, sú vedením, sú poznaním vôle Boha.

Tu je zopár dobrých správ...

Dobrá správa, plná spásy a požehnania:

Po celom svete sa modlia ľudia za problémy iných ľudí, za mier na svete, za riešenie otázok politiky a za to, aby víťazil Boh! 

V Augsburgu /Nemecko - sa modlia a postia mladí, spojení na videostreame, s mladými zo sveta za Izrael, za Sýriu a Palestínu... Od štvrtka 25. 9. 2014 DEŇ a NOC bez prestania! Na vebstreame nás bolo vyše 2000! 

Vo štvrtok a v piatky sa konajú po celom svete adorácie na aktuálne úmysly sv. Otca Františka, za Cirkev a za svet! 

Tu je s nami Boh! Tu k nám hovorí a vedie nás! Tu nám dáva pokoj srdca, aby sme zvládali boj! 

To sú správy spásy, kde je vidno účinkovanie Boha! Také správy posilňujú srdce a ducha človeka! 

Iné správy, tie, čo neslúžia ako osobná výzva, ale ako ťažoba, plná hrozieb a tlaku, kladiem pod kríž a do modlitieb nás všetkých... Chránim si srdce, aby sa neskláňalo pod "ťarchou sveta", ale ho dvíham k Bohu. Len tak môžem byť oporou iným, aby sa neklátili a nepadli... Len tak môžem načúvať Bohu, a konať, ako mi ukazuje, aj vtedy, ak by mal pre mňa nejakú zvláštnu úlohu... Bdiem na modlitbách za seba, za nás všetkých, za svet, ktorý musí odhodiť lož, aby mohol prijať PRAVDU. Tak môžem "zachytiť" Božie volanie, v reve sveta. Tak budem vedieť nájsť, MOJU ÚLOHU, MOJE POVOLANIE TU A TERAZ.

Modlím sa, aby Pravda víťazila! Modlím sa, a verím Bohu!

Viem, že víťazí Boh! Buďme si tým víťazstvom Boha istí, jeho Slovo je Pravda a Boh má so svojim ľudom zmluvu naveky!

+

 

Комментарии