O projekte

Advent je možné prežiť mnohými dobrými spôsobmi. Každý z nich chce byť pomôckou k tomu, aby sme sa viac upriamili na Boha a celé Jeho spasiteľské dielo.  Môžeme sa rozhodnúť rásť v čnostiach, cvičiť sa sebazapieraním, snažiť viac poznať Boha z Jeho Slova...

Moja Komunita sa tento rok rozhodla pre zvýraznenie významu dávania sa, pretože aj Boží Syn prišiel ako dar svetu a učí nás dávať sa - dokonca i tým, ktorí o to nestoja. Prijímať Božie dary, prijať seba ako Boží dar a dávať sa iným z veľkej časti znamená pripraviť  do našich sŕdc cestu Ježišovi a aj ho skutočne prijať.

Najnovšie zamyslenia

Muž pripravuje cestu Pánovi

Muž pripravuje cestu Pánovi

Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása. Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných...
Muž sa spolieha na Božie bicepsy

Muž sa spolieha na Božie bicepsy

Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo...
Kroky viery

Kroky viery

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa...
Plniť Božiu vôľu

Plniť Božiu vôľu

Bratia, keď Kristus prichádza na svet, hovorí: „Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo. Nepáčili sa ti zápalné obety ani obety za hriech. Vtedy som povedal: Hľa, prichádzam – vo zvitku...
Ženský advent štvrtok: Krása prijatia

Ženský advent štvrtok: Krása prijatia

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram...
Krása radosti

Krása radosti

Bude sa radovať vyschnutá zem, zaplesá a rozkvitne púšť. Ako narcis vykvitne, zajasá, zaplesá a radosťou vykríkne. Bude obdarená nádherou Libanonu, krásou Karmelu a Sárona. Uvidia slávu Pána...
Krása poslušnosti

Krása poslušnosti

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. A tak každý, kto...
1.adventná nedeľa - Pravda mužnosti

1.adventná nedeľa - Pravda mužnosti

Hľa, blížia sa dni, – hovorí Pán-, keď splním prísľub spásy, ktorý som dal Izraelovmu a Júdovmu domu. V tých dňoch a v tom čase vyklíči z Dávida spravodlivý výhonok, ktorý bude konať právo a...
Ženský advent: Štvrtok VIANOCE Krása a ON

Ženský advent: Štvrtok VIANOCE Krása a ON

Jánovho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval: „Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho...
Ženský advent: Streda Krása cesty

Ženský advent: Streda Krása cesty

Ukáž mi, Pane, svoje cesty * a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, * lebo ty si Boh, moja spása. R. Pán je dobrý a spravodlivý: * ukazuje cestu...
Ženský advent: Utorok Krása naplnenia

Ženský advent: Utorok Krása naplnenia

Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo...
Ženský advent pondelok: Krása holubice

Ženský advent pondelok: Krása holubice

Hlas môjho milého! Hľa, on prichádza, po horách skáče, po vŕškoch hupká. Milý môj je sťa srna, ako jeleníča. Hľa, veď už stojí pred naším múrom; oblôčkom hľadí, cez mriežku sa díva. Môj milý mi...
4.adventná nedeľa: Krása života

4.adventná nedeľa: Krása života

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v...
Ženský advent sobota: Krása materstva

Ženský advent sobota: Krása materstva

V tých dňoch bol istý muž zo Saray, z kmeňa Dan, volal sa Manue. Jeho manželka bola neplodná. Zjavil sa jej Pánov anjel a povedal: „Hľa, si neplodná a bez detí; no počneš a porodíš syna. Dávaj...
Premáhanie seba

Premáhanie seba

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol...
Ženský advent piatok: Krása bezpečia

Ženský advent piatok: Krása bezpečia

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol...
Otcovia a synovia

Otcovia a synovia

Jakub zavolal svojich synov a povedal im: „Zhromaždite sa a oznámim vám, čo vás čaká v ďalekej budúcnosti: Zhromaždite sa a počúvajte, Jakubovi synovia, počujte Izraela, svojho otca! Júda,...
Mužove pochybnosti

Mužove pochybnosti

Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ Keď muži k nemu prišli, povedali: „Poslal nás k tebe Ján Krstiteľ...
Ženský advent streda: Krása nájdenia

Ženský advent streda: Krása nájdenia

Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ Keď muži k nemu prišli, povedali: „Poslal nás k tebe Ján...
Jazyk a sľuby muža

Jazyk a sľuby muža

V ten deň sa už nebudeš hanbiť za svoje mnohé výčiny, ktorými si sa prehrešilo proti mne, lebo vtedy z teba odstránim nadutých chvastúňov, a už sa nebudeš vyvyšovať na mojom svätom vrchu....
Ženský advent utorok: Krása ochoty

Ženský advent utorok: Krása ochoty

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa...
Ženský advent pondelok: Krása pokory

Ženský advent pondelok: Krása pokory

Ukáž mi, Pane, svoje cesty * a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, * lebo ty si Boh, moja spása. R. Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie *...
Mužova pokora a múdrosť

Mužova pokora a múdrosť

Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása. Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo,...
Mužove starosti a vďačnosť

Mužove starosti a vďačnosť

Bratia, ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so...
3.adventná nedeľa: Ženský advent: Krása záchrany

3.adventná nedeľa: Ženský advent: Krása záchrany

Jasaj, dcéra sionská, plesaj, Izrael! Raduj sa a veseľ z plného srdca, dcéra jeruzalemská! Pán zrušil tvoj rozsudok, odvrátil tvojich nepriateľov. Kráľ Izraela, Pán, je s tebou, neboj sa...
Ženský advent sobota: Krása služobnice

Ženský advent sobota: Krása služobnice

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav,...
Muž a jeho Učiteľ

Muž a jeho Učiteľ

Dnešné liturgické čítanie: Toto hovorí Pán, tvoj vykupiteľ, Svätý Izraela: Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa učí, čo ti osoží, a vedie ťa po ceste, ktorou máš ísť. Keby si si bol všímal moje...
Ženský advent piatok: Krása pokoja

Ženský advent piatok: Krása pokoja

Toto hovorí Pán, tvoj vykupiteľ, Svätý Izraela: Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa učí, čo ti osoží, a vedie ťa po ceste, ktorou máš ísť. Keby si si bol všímal moje príkazy, tvoj pokoj by bol...
Premena trstiny na skalu

Premena trstiny na skalu

Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa drží za ruku a hovorí ti: „Neboj sa, ja ti pomôžem! Nebojže sa, červíček Jakub, hŕstka Izraela, ja sám ti pomôžem,“ hovorí Pán a tvoj vykupiteľ Svätý Izraela....
Ženský advent štvrtok: Krása zázraku

Ženský advent štvrtok: Krása zázraku

Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa drží za ruku a hovorí ti: „Neboj sa, ja ti pomôžem! Nebojže sa, červíček Jakub, hŕstka Izraela, ja sám ti pomôžem,“ hovorí Pán a tvoj vykupiteľ Svätý Izraela....
Príjemné bremená

Príjemné bremená

Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok...
Ženský advent streda: Krása slabosti

Ženský advent streda: Krása slabosti

Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete...
Pasivita muža

Pasivita muža

Keď Adam jedol zo stromu, zavolal ho Pán, Boh, a povedal mu: „Kde si?“ On odpovedal: „Počul som tvoj hlas v záhrade, naľakal som sa, pretože som nahý, a skryl som sa.“ Opýtal sa ho: „Kto ťa...
Ženský advent: Krása pravdy

Ženský advent: Krása pravdy

Keď Adam jedol zo stromu, zavolal ho Pán, Boh, a povedal mu: „Kde si?“ On odpovedal: „Počul som tvoj hlas v záhrade, naľakal som sa, pretože som nahý, a skryl som sa.“ Opýtal sa ho: „Kto...
Kreatívni bojovníci

Kreatívni bojovníci

Tu muži priniesli na nosidlách človeka, ktorý bol ochrnutý, a pokúšali sa dostať ho dovnútra a položiť pred neho. Ale keď pre zástup nenašli priechod, kadiaľ by ho vniesli, vyšli na strechu...
Sláva muža

Sláva muža

Jeruzalem, odlož rúcho svojho smútku a súženia a obleč si ozdobu slávy, ktorú ti Boh dáva naveky. Zaodej sa plášťom Božej spravodlivosti a polož si na hlavu korunu slávy Večného. Boh ukáže...
2.adventná nedeľa Krása povolania

2.adventná nedeľa Krása povolania

Bratia, vždy, v každej svojej modlitbe s radosťou prosím za vás všetkých, za vašu účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz. A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí...
Krása uzdravenia

Krása uzdravenia

Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, * lebo je milé hlásať jeho slávu. Pán stavia Jeruzalem * a zhromažďuje roztratených Izraelitov. R. Uzdravuje skľúčených srdcom...
Muž: neha a statočnosť

Muž: neha a statočnosť

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať? O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky...
Krása viery

Krása viery

Keď Ježiš odchádzal, išli za ním dvaja slepci a kričali: „Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“ Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: „Veríte, že to môžem urobiť?“...
Mužova poslušnosť Bohu

Mužova poslušnosť Bohu

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. A tak každý, kto počúva...
Materiálne zabezpečenie

Materiálne zabezpečenie

Ježiš zvolal svojich učeníkov a povedal: „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni sa zdržiavajú pri mne a nemajú čo jesť. A nechcem ich prepustiť hladných, aby nepoomdlievali na...
Krásna ovečka

Krásna ovečka

Pán je môj pastier, nič mi nechýba: * pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, * dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, * verný svojmu menu. R....
Súd patrí Pánovi

Súd patrí Pánovi

On vyslobodí bedára, čo volá k nemu, i chudobného, ktorému nik nepomáha. Zmiluje sa nad chudobným a bedárom, zachráni život úbožiakom. (Ž 72,12 - Žalm z dnešného lit. čítania) Už sa...
Krása maličkostí

Krása maličkostí

Ježiš v tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak...
Práca a rodina

Práca a rodina

Keď raz Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou...
Krása dobrej zvesti

Krása dobrej zvesti

Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? A ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané: „Aké krásne sú nohy tých,...
1.adventná nedeľa Krása lásky

1.adventná nedeľa Krása lásky

"Bratia, Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám. Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svätosti pred Bohom a naším Otcom, keď...