« Späť

Pokora: perla mužskej identity

Pokora: perla mužskej identity

Dvíha z prachu bedára ...Usádza ho medzi kniežatá.

Srdce mi plesá v Pánovi, v mojom Bohu rastie moja sila. Otvorím si ústa proti mojim nepriateľom, lebo sa radujem z tvojej pomoci. Luk silákov sa zlomil, slabí sa opásali silou. Tí, čo boli sýti, dávajú sa prenajímať za chlieb, no tí, čo hladovali, už nepoznajú núdzu. Neplodná rodí mnoho ráz a tá, čo má veľa detí, vädne. Pán dáva smrť i život, uvádza do ríše smrti a vyvádza naspäť. Pán dáva schudobnieť, ale aj zbohatnúť, ponižuje aj vyvyšuje.
Dvíha z prachu bedára a zo smetiska povyšuje chudobného. Usádza ho medzi kniežatá a dáva mu trón slávy.
(1 Sam 2, 1b-e. 4-5. 6-7. 8a-d)

My, kresťanskí muži, odchovaní na rôznych prednáškach, formačných seminároch a knihách od Johna Eldredgea, radi počúvame o tom, že sme milovanými synmi, bojovníkmi a radi sme sa sýtili psychologickými archetypmi mužnosti. To všetko je potrebné a keby sme týmto neprešli, len veľmi ťažko by sa dalo ísť ďalej. Sme na ceste mužnosti a chceme pokračovať v raste. Našim cieľom v mužskej identite je byť mužom podľa jeho Božieho srdca. Našim vzorom môže byť kráľ Dávid a cieľom byt mužom ako Ježiš. Chceme ísť ďalej a vytrénovať najdôležitejšiu vlastnosť: pokorné srdce.

Celým nášim mužským adventom sa pretkávajú myšlienky o pokore, ktorá je kľúčovým atribútom pre Božie konanie v našich životoch. Pokora je perlou v mužskej identite. Keď sme v srdci naozaj pokorní, Boh uzdraví naše udupané sebavedomie, aby sme sa už viac nemuseli porovnávať a strachovať o svoj imidž. Ak sme pokorní, poslúchne Boha, keď nám povie, aby sme bojovali a boli agilní, aj keď sa na to necítime a budeme preukazovať nežnosť, keď nám povie, aby sme tak milovali. Poslušnosť Pánovi je tou najrýchlejšou cestou k uzdraveniu identity a premeny srdca.

Modlime sa, aby sme mali pokorné srdcia, aby sme nespyšneli, keď nás Boh uzdraví a keď sa nám bude dariť. Modlíme sa, aby sme mali srdcia stále pokorné, aby sme boli mužmi, ktorých pokorné srdcia budú priťahovať Božiu pozornosť.

Ďalej

Najnovšie zamyslenia pre mužov

Oblečme sa do výzbroje svetla - Mužský advent 1

Oblečme sa do výzbroje svetla - Mužský advent 1

Bratia, viete, aký je čas, že už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bližšie, ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Žime počestne ako vo dne; nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista. (Rim 13, 11-1)
Pokor sa pred Bohom a budeš odmenený - mužský advent 2

Pokor sa pred Bohom a budeš odmenený - mužský advent 2

Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu.
Túžme po kráľovskom poznaní - mužský advent 3

Túžme po kráľovskom poznaní - mužský advent 3

Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy.
Si povolaný ohlasovať - mužský advent 4

Si povolaný ohlasovať - mužský advent 4

Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli?
Postav život na skale poslušnosti - mužský advent 5

Postav život na skale poslušnosti - mužský advent 5

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. A tak každý, kto počúva...
Prebývaj v Božej prítomnosti a bojuj - mužský advent 6

Prebývaj v Božej prítomnosti a bojuj - mužský advent 6

Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána.
Aj ty môžeš byť pastierom

Aj ty môžeš byť pastierom

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila? A keď sa mu ju...
Nenechajme sa znechutiť pochybovačmi

Nenechajme sa znechutiť pochybovačmi

Keď v istý deň Ježiš učil, sedeli pri ňom farizeji a zákonníci, čo poprichádzali zo všetkých galilejských a judejských dedín i z Jeruzalema; a mal od Pána moc uzdravovať. Tu muži priniesli na...
Dostaneš novú silu a krídla ako orol

Dostaneš novú silu a krídla ako orol

Tí, čo dúfajú v Pána, načerpajú novú silu, dostanú krídla ako orly.
Si syn Kráľa a dedič - mužský advent

Si syn Kráľa a dedič - mužský advent

On predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi
Tvoj pokoj bude ako rieka

Tvoj pokoj bude ako rieka

Toto hovorí Pán, tvoj vykupiteľ, Svätý Izraela: Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa učí, čo ti osoží, a vedie ťa po ceste, ktorou máš ísť. Keby si si bol všímal moje príkazy, tvoj pokoj by bol ako...
Nenechaj sa zastrašiť

Nenechaj sa zastrašiť

Keď Ježiš prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: „Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc?“ Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. Ak...
Ochotný pomôcť a zachrániť ...aj manželstvo

Ochotný pomôcť a zachrániť ...aj manželstvo

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa...
Neodkladajme ohlasovanie na neskôr

Neodkladajme ohlasovanie na neskôr

Ježiš povedal Židom: „Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde. Lenže ja neprijímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím preto, aby ste vy boli spasení. On bol lampa, ktorá horí a...
Zaži ticho a šťastie v Jeho prítomnosti

Zaži ticho a šťastie v Jeho prítomnosti

Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom. Veď on sám položil jeho základy na moriach a upevnil ho na vodách. Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, kto smie stáť na...
Nová šanca pre Teba

Nová šanca pre Teba

Jasaj, dcéra sionská, plesaj, Izrael! Raduj sa a veseľ z plného srdca, dcéra jeruzalemská! Pán zrušil tvoj rozsudok, odvrátil tvojich nepriateľov. Kráľ Izraela, Pán, je s tebou, neboj sa...
Pokora: perla mužskej identity

Pokora: perla mužskej identity

Dvíha z prachu bedára ...Usádza ho medzi kniežatá.
Uver a nasleduj slobodného Ježiša

Uver a nasleduj slobodného Ježiša

Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ Keď muži k nemu prišli, povedali: „Poslal nás k tebe Ján...